Regulamentul de organizare si funcționare

Pentru varianta audio vă rugăm să selectați textul pe care doriți să îl ascultați.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AL UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SÂNPETRU
- 2021 -

Capitol  – I  –

DISPOZIŢII GENERALE

 1. Dispoziții generale

Art. 1. (1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare este un document propriu al serviciului de asistență medico-social al „Unității de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Braşov, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare / reprezentanților legali la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, etc.

 • Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii unității, şi după caz, pentru membrii familiilor beneficiarilor, reprezentanţii legali / convenţionali, vizitatori.
 • Unitatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.
 • „Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, denumită în continuare U.A.M.S.P. Sânpetru, este o instituţie de asistenţă medico-socială de interes public, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Braşov (C.J. Brașov), având sediul în localitatea Sânpetru, str. Meschendorfer, nr. 443A, jud. Braşov.
 • Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, denumită în continuare unitate, a fost înființată în baza HG 412/2003 prin Horârarea Consiliului Județean Brașov nr. 268/03.07.2003.
 • „Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” întocmeşte şi respectă procedurile de sistem şi operaţionale pentru fiecare tip de activitate desfăşurată (medicală, socială, economică, reurse umane, achiziţii publice, etc.), avizate de către Comisia privind sistemul de Control intern/ managerial și aprobate de către directorul unității în conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 / 2018 actualizat.
 • Unitatea furnizează servicii de asistență medico-sociale de specialitate în condiţiile prevăzute de autorizaţia sanitară de funcţionare şi asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenței medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi legislaţiei în vigoare.
 • Unitatea răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenței medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.
 • Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru încurajează implicarea aparţinătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi.
 • Unitatea este obligată să înregistreze persoanele cărora le acordă asistenţa medicală, să le întocmească fişa de consultaţie, foaia de observaţie şi alte acte medicale stabilite prin dispoziţiile legale.
 • În acordarea asistenţei medicale, personalul medico-sanitar trebuie să respecte, fără limite, fiinţa umană, să se conformeze normelor de etică şi de deontologie, să acţioneze întotdeauna în interesul bolnavului şi pentru promovarea stării de sănătate a populaţiei, să aibă o atitudine activă faţă de nevoile de îngrijire a sănătăţii fiecărei persoane şi a întregii populaţii, să militeze pentru apărarea demnităţii profesiei, să îngrijească toţi bolnavii cu acelaşi interes şi fără condiţionare de orice avantaje materiale sau servicii personale.
 • Unitatea va fi în permanenţă pregătită pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, fiind obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.

(13) Durata de funcționare este nelimitată.

 

Art. 2 Unitatea este obligată în principiu să asigure:

 • prevenirea și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 • efectuarea examenului medical personalului unității;
 • efectuarea investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale bolnavilor internați;
 • stabilirea corectă a diagnosticului și a conduitei terapeutice pentru bolnavii internați;
 • aprovizionarea și distribuirea medicamentelor;
 • aprovizionarea cu substanțe și materiale de curățenie și dezinfecție;
 • aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentații corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, respectând alocația de hrană alocată conform legislației în vigoare;
 • asigurarea unui microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariția de infecții asociate asistenței medicale;
 • realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecția muncii și paza contra incendiilor conform normelor în vigoare;
 • în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în unitate;
 • Unitatea răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație şi de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, ce pot determina prejudicii pacienților, aşa cum sunt stabilite de către organelle competente. Pentru prejudicii cauzate pacienților din culpa medicală, răspunderea este individuală.
 • Unitatea are obligația să informeze pacienții despre serviciile medico-sociale oferite şi despre modul în care sunt furnizate.
 • Unitatea are obligația să respecte drepturile pacientului și să păstreze confidențialitatea față de terți asupra datelor şi informațiilor decurse din serviciile medico-sociale acordate pacienților precum şi intimitatea şi demnitatea acestora aşa cum este stabilit în Legea nr. 46/2003.
 • Unitatea are obligația să acorde servicii medico-sociale de specialitate tuturor pacienților.
 • Unitatea are obligația acordării serviciilor medico-sociale în mod nediscriminatoriu pacienților şi respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere pentru consultații interdisciplinare.
 • Unitatea are obligația completării prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale).
 • Medicii au obligația să informeze medicul de familie al pacientului, sau după caz, medicul de specialitate, despre diagnosticul stabilit, investigațiile şi tratamentele efectuate sau să transmită orice altă informație referitoare la starea de sănătate a pacientului.
 • să afișeze la loc vizibil programul de lucru, precum și datele de contact ale acesteia (adresa, număr de telefon, fax, e-mail, etc.)
 • Politica unității este de a încuraja implicarea aparținătorilor la îngrijirea unor pacienți care necesită îngrijiri speciale. Aceștia pot solicita aprobarea prezentei zilnice, pe toată perioada internării pacientului.
 • Autorizatia sanitară de funcționare se emite în condițiile stabilite prin normele aprobate de legislație și da dreptul unității să funcționeze. După obținerea autorizației sanitare de funcționare, unitatea intră, la cerere, în procedura de acreditare.

 

Art. 3. Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, are obligaţia de a acorda

primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la unitate, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale unitatea va asigura, după caz, transportul obligatoriu la unitatea sanitară competentă conform legii.


Art. 4.
Unitatea va fi în permanenţă pregătită pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de situații de urgență (război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză) şi este obligată să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.

 

Art. 5. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare cuprinde:

 1. structura organizatorică a unității,
 2. conducerea unității;
 3. atribuţiile unității;
 4. finanţarea şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 5. activitatea medicală;
 6. activitatea de asistență socială;
 7. activitatea administrativă.

 

 1. Legislație

Art. 6. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, denumit în continuare “ROF” este întocmit în temeiul următoarelor documente legale:
  • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare; 
  • Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu completările și modificările ulterioare (modificată prin Hotărârea nr. 932/2016);
  • Hotărârea Guvernului nr. 932/2016 privind modificarea HG nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru serviciile acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asitență medico-socială și a personalului care desfășoară activități de asistență medicală comunitară;
  • G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, coroborat cu art. 10 alin. (3) din Instrucțiunile nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;
  • Instrucțiunea 1/2003 – a Ministerului sănătății – de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, aprobate prin HG nr. 412/2003;
  • Ordonanţa nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local;
  • Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale dar și în confomitate cu alte acte normative secundare aplicabile domeniului.
  • Ordinul nr. 29/03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fară adăpost tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale, anexa 7.
  • Legea nr. 95/14 apilie 2006 (Republicare) privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Titlul VII Săpitalele;
  • U.G. nr. 12/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății pentru transparentizarea licitațiilor din spitale;
  • Hotărârea 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
  • Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei;
  • Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
  • Standard minim de calitate aplicabil: Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
  • Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare – Anexa II Familia ocupațională de funcții bugetare “Sănătate și asistență socială” Capitolul I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, precum și Anexa VIII Familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație” Capitolul II Salarizarea personalului contractuial […] B. Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții și C. Alte funcții comune din sectorul bugetar;
  • Ordinul nr. 67 /21.01.2015 coroborat cu Ordinul nr. 82 /16.01.2019 și Ordinul nr. 29 /03.01.2019
  • Ordinul M.S. nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și atribuțiilor Consiliului etic xare funcționează în cadrul spitalelor publice;
  • Ordinul M.S. nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuțiilor și competențelor consiliului medical al spitalelor;
  • Legea nr.53/2003 – Codul muncii (Republicare) cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul unității public;
  • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
  • Ordinul nr. 1101/30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unități sanitare;
  • Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.
  • Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 cu modificările şi completările ulterioare
  • Ordinul 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
  • OMFP nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
  • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
  • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă;
  • Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor.
  • Contractul colectiv de muncă

 

(2) Standardul minim de calitate aplicabil este reprezentat de Ordinul 2126/2015, anexa nr. 10 – Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor adulte.

 • Serviciul medico-social „Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov cu nr. 268/03.07.2003 ca instituție publică cu personalitate juridică, prin reorganizarea secției din Sânpetru a Unității de Pneumoftiziologie Brașov.

 

 1. FINANȚAREA

 

Art. 7. FINANȚAREA

 • Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftizioologie Sânpetru își elaborează și execută bugetul propriu de venituri și cheltuieli, monitorizează lunar execuția bugetară, urmărind realizarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat.
 • Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al unității se elaborează de către conducerea unității pe baza normelor metodologice aprobate și se aprobă de Consiliul Județean Brașov la propunerea directorului unității. În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor medico-sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. Directorul Unității, în calitatea sa de ordonator terțiar de credite întocmește și supune spre aprobare Consiliului Județean Brașov proiectul de buget pentru anul următor până la data de 15 noiembrie al fiecărui an.
 • Trimestrial, ordonatorul terțiar de credite, împreună cu contabilul șef al unității întocmește darea de seamă a unității și o prezintă Consiliului Județean Brașov.
 • Darea de seamă anuală se prezintă în condițiile și termenul prevăzut de legislația în materie şi se supune spre aprobare Consiliului Județean Brașov.
 • Unitatea are evidenţe separate, pe surse de finanţare, structurată financiar contabilă, este condusă conform Legii contabilității în vigoare, conform specificului instituțiilor publice subordonate Consiliilor Județene.
 • Angajarea și efectuarea de cheltuieli se aprobă de către ordonatorul terțiar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern.
 • Unitatea primește sume de la bugetul de stat și de la bugetul local, sume care vor fi utilizate numai pentru destinațiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:
 1. a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății;
 2. b) de la bugetul Consiliului Județean Brașov;
 • Cheltuielile curente și de capital se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la Consiliul Județean Brașov, acestea din urmă fiind acordate pentru asigurarea serviciilor medico-sociale, pentru cheltuieli de întreținere și gospodărire, reparații, consolidări, dotări independente și cheltuieli de personal-altul decât cel medico-sanitar.
 • Veniturile proprii ale unității se constituie din:
 1. a) sume alocate pentru cheltuielile personalului medico-sanitar, medicamente și materiale sanitare, de către Direcția de Sănatate Publică a Județului Brașov.
 2. b) subvenții acordate de Consiliul Județean Brașov.
 3. c) sponsorizări, donații, coplata, alte venituri potrivit legii.
 • Finanțarea cheltuielilor pentru repararea și reabilitarea clădirilor a fost susținută de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în conditiile legii, iar cheltuielile de reparaţii curente sunt susţinute din bugetul Consiliului Județean Brașov.
 • A.M.S.P. Sânpetru monitorizează lunar execuția bugetară urmărind realizarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor în limitata bugetului aprobat.
 • A.M.S.P. Sânpetru informează periodic Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov asupra principalelor probleme de sănătate din teritoriu, pentru rețeaua de care răspunde, propunând măsurile care se impun.
 • A.M.S.P. Sânpetru răspunde de respectarea legilor, decretelor Hotărârilor și Ordonanțelor Guvernului României, precum și de aducerea la îndeplinire a ordinelor și instrucțiunilor Ministerului Sănătății Publice, dispozițiilor Consiliului Județean Brașov și ale Direcției de Sănătate Publice a județului Brașov, dar și a altor acte normative elaborate de organele competente.
 • Controlul de audit pentru subvențiile acordate de la Consiliului Județean Brașov se face de către compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov, iar pentru fondurile de la DSP Brașov  de către reprezentanții din cadrul compartimentului de audit al acesteia.

 

Întregul personal al U.A.M.S.P. Sânpetru trebuie să acționeze cu fermitate pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, să lupte împotriva oricăror forme de risipă sau abatere, să contribuie la întărirea ordinei în mânuirea bunului public.

Personalul din U.A.M.S.P. Sânpetru trebuie să-și perfectioneze continuu pregătirea profesională aceasta fiind o îndatorire de serviciu, să cunoască și să aplice în practică actele normative specifice fiecărui loc de muncă.

 

Capitol  – II  –

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 8. – Obiectul de activitate

 • Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru este înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii nr. 412/2003 a Unităţilor Medico Sociale, A.M.S.P. Sânpetru este o instițutie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Braşov, care acordă servicii medicale şi de îngrijire precum şi servicii sociale persoanelor cu afecțiuni pulmonare și cazurilor sociale. Aceste servicii sunt administrate şi gestionate în baza unei planificări riguroase şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • Serviciul medico-social „Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod serviciu social 8710 CRMS-I, este înfiinţat şi administrat de Consiliul Judeţean Braşov, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 002598, CUI 15681393, cu sediul în Sânpetru, str. Meschendorfer, nr. 443A, jud. Braşov.
 • Scopul serviciului medico-social „Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” este de a asigura persoanelor cu afecţiuni pulmonare şi pneumologice, aflate în situaţii de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, şi care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile medico-sociale.
 • Serviciile medicale și de îngrijire asigurate în U.A.M.S.P. Sânpetru sunt prevăzute în anexa care face parte din Instrucțiunile de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistențămedico-sociale, aprobate prin H.G. nr. 412/2003 la acestea fiind adăugate serviciile recomandate la externarea din unitățile cu paturi, cuprinsă în bilete de ieșire, scrisori medicale, planuri de recuperare, etc.

(5) Serviciile medicale și de îngrijire acordate de U.A.M.S.P. Sânpetru sunt conforme cu Instrucțiunile nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-socială aprobate prin Hotărîrea de Guvern nr. 412/2003, la acestea putând fii adăugate, după caz, serviciile recomandate la externarea din unitățile sanitare cu paturi pe bază de bilete de ieșire, scrisori medicale, planuri de recuperare sau de către medicii de familie prevăzute în planul de tratament specific bolii respective.

(6) Serviciile sociale asigurate de personal specializat angajat al U.A.M.S.P. Sânpetru sunt cele prevăzute de art. 3, alin (4) din Instrucțiunile nr. 1/507/2003.

 1. SERVICII MEDICALE
 • Evaluarea la internare în unitate;
 • Efectuarea de măsurători antropometrice;
 • Consultarea zilnică a pacientului;
 • Acordarea primului ajutor;
 • Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diureză, scaun, etc.;
 • Administrarea medicației prescrise de medicul unității sau medicul specialist;
 • Administrarea medicamentelor per os, intravenous, intramuscular, subcutanat, intrademic, prin perfuzie venoasă, pe suprafața tegumentelor și a mucoaselor, prin seringă automată;
 • Măsurarea glicemiei cu glucometrul;
 • Recoltarea de produse biologice;
 • Alimentare artificială;
 • Mobilizare, bandaj compresiv, aplicații medicamentoase locale, utilizarea colacilor de cauciuc și a rulourilor prin evitarea escarelor de decubit;
 • Schimbarea poziției, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complicațiilor pulmonare;
 • Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicații medicamentoase locale pentru evitarea complicațiilor vasculare la membrele inferioare;
 • Îngrijirea plăgilor simple și suprainfectate;
 • Îngrijirea escarelor multiple;
 • Calmarea și tratarea durerii;
 • Examinare și evaluare psihologică.

 

 1. SERVICIILE SOCIALE ȘI DE SUPORT
 • Asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie și siguranță;
 • Asigurarea unor condiții de îngrijire care să respectă identitatea, integritatea și demnitatea persoanei;
 • Asigurarea menținerii capacității fizice și intelectuale a persoanei;
 • Asigurarea consilierii și informării atât a asistaților, cât și a familiilor acestora provind problematica socială (problemele familiale, psihologice și altele asemenea);
 • Intervenții pentru prevenirea și combaterea instituționalizării prelungite;
 • Stimularea participării la viața socială;
 • Facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile proprii;
 • Organizarea de activități psihosociale și culturale;
 • Identificareea mediilor în care poate fi integrată persoana internată timp îndelungat;
 • Acordarea sprijinului, după caz, beneficiarilor în vederea obținerii unor ajutoare bănești, materiale și sociale, pensii, indemnizații de handicap și altele asemenea;
 • Activități de administrare și gestionare;
 • Activități de terapie ocupațională;
 • Activități de petrecere a timpului liber;
 • Suport emoțional, etc.
 1. SERVICIILE DE ÎNGRIJIRE ȘI GĂZDUIRE
 • Găzduire pe perioadă nedeterminată;
 • Hrănire și hidratare;
 • Activități de menaj și spălătorie;
 • Toaleta persoanei internate: parțială, totală la pat, toaletă la baie, cu ajutorul dispozitivelor de susținere;
 • Aplicare de pampers, ploscă, basinet;
 • Igiena eliminărilor;
 • Ajutor pentru igiena corporală;
 • Ajutor la îmbrăcare / dezbrăcare;
 • Transfer și mobilizare;
 • Deplasare în interior;
 • Facilitarea deplasărilor în exterior;

(7)Serviciile sunt asigurate de personal specializat, angajat al unităţilor de asistenţa medico-sociale sau al serviciilor publice locale de asistenţa socială.

(8) Încadrarea cu personal medico-sanitar şi auxiliar a unităţilor de asistenţa medico-sociale va fi efectuată în conformitate cu următorul normativ:

 1. a) un medic la 25-30 de paturi;
 2. b) un cadru sanitar mediu la 15-20 de paturi/tura;
 3. c) o infirmieră la 8-12 paturi/tura;
 4. d) o îngrijitoare pentru 200 mp.
 • Durata internării, temporară sau permanentă, este în funcție de nevoile medico-sociale ale beneficiarilor, externarea bolnavilor din Unitatea de Asistență Medico-Socială fiind în responsabilitatea medicului curant, conform manualului de proceduri al unității.
 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 • Serviciul social în “Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materiale la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(12) U.A.M.S.P. Sânpetru, este integrat într-un sistem funcțional unitar prin care se asigură:

 1. accesul popupației la formele de asistență medicală;
 2. continuitatea acordării asistenței medicale în toate stadiile de evoluție a bolii, cooperare permanentă a medicilor din unitate sau cu medicii din unități sanitare diferite;
 3. utilizarea eficientă a personalului de specialitate și a mijloacelor tehnice de investigații și tratament;
 4. dezvoltarea și perfecționarea continuă a asistenței medicale, corespunzător nivelului medicinii moderne;
 5. participarea la asigurarea stării de sănătate a populației.

(13) În raport cu atribuțiile ce îi revin în asistența medicală unitatea aigură:

 1. prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, a bolilor cornice și degenerative;
 2. acordarea serviciilor medicale preventive, curative, de recuperare care cuprind: consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale, îngrijire, recuperare, medicamente, material sanitare, dispositive medicale, cazare și masă;
 3. asigurarea condițiilor pentru investigații medicale, tratament, igiena alimentelor și de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale (conform Ordinului Ministerului Sănătății);
 4. răspunde de controlul medical și supravegherea unor categorii de bolnavi;
 5. acordarea primului ajutor calificat și asistenței medicale de urgență, fără nici o discriminare indiferent de naționalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice și religioase, etnie, orientare sexuală, origine socială ori dacă pacientul are sau nu asigurare medicală;
 6. respectarea protocolului de transfer interclinic elaborate prin Ordin al Ministerului Sănătății;
 7. respectarea criteriilor de internare a pacienților și criteriile de transfer de urgență către alte spitale;
 8. asigurarea unui plan de acțiune pentru asistența medical în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații critice;
 9. stabilirea factorilor de risc din mediul de viață și al influenței acestora asupra stării de sănătate a populației;
 10. informarea bolnavului sau a persoanelor apropiate asupra bolii și obținerea consimțământului acestuia pentru efectuarea tratamentelor;
 11. prevenirea și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 12. efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și altor îngrijiri medicale bolnavilor instituționalizați;
 13. stabilirea corectă a diagnosticului și a conduitei terapeutice pentru pacienții instituționalizați;
 14. aprovizionarea și distribuirea medicamentelor;
 15. aprovizionarea cu substanțe și materiale de curățenie și dezinfecție;
 16. asigurarea unei alimentații corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, respectând alocația de hrană, conform legislației în vigoare;
 17. asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariția infecțiilor asociate asistenței medicale
 18. realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, precum și paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare;
 19. în perioada de carantină limitarea accesului vizitatorilor în unitate, iar în unele situații, conform prevederilor legislației, interzicerea vizitei.

 

Art. 9 (1) Unitatea asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate.

(2) Unitatea răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor associate asistenței medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.

 

Art. 10 Unitatea se află în reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale și conform Legii nr. 65/2006 /titlul VII art. 172 alin (5) “se înfiinţează şi, respectiv, se desfiinţează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de instituţia prefectului sau consiliul judeţean, în condiţiile legii, cu avizul Ministerului Sănătăţii“.

 

 Art. 11. Prin modul de organizare și funcționare, U.A.M.S.P. Sânpetru, respectiv, personalul angajat, este obligat, în principiu să asigure:

 1. condiţiile necesare în vederea desfăşurării normale a activităţii sanitare şi cele referitoare la întărirea ordinii şi disciplinei în muncă;
 2. prevenirea și combaterea afecțiunilor respiratorii tuberculoase și/sau netuberculoase;
 3. prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile;
 4. prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenței medicale;
 5. adaptarea și aplicarea la specificul teritoriului județului Brașov a Programului Național de Prevenire și Combatere a Tuberculozei;
 6. controlul medical și supravegherea medicală sistematică a unor categorii de bolnavi și a unor grupe de populație expuse unui risc crescut de îmbolnăvire;
 7. asistență medicală de specialitate a populației, precum și urmărirea aplicării măsurilor profilactice;
 8. continuitatea acordării asistenței medicale, în toate stadiile de evoluție a bolii, prin cooperarea permanentă a medicilor din această unitate sau din unități diferite;
 9. efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale, pacienților spitalizați;
 10. stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;
 11. respectarea drepturilor pacienţilor, prevăzute de Legea privind drepturile pacienţilor nr. 46 / 2003 şi de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 12. desfășurarea de activități proprii de cercetare potrivit posibilităților de dotare și încadrare;
 13. definirii manevrelor care implică soluții de continuitate, a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare;
 14. păstrării confidențialității față de terți asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile de asistență medico-sociale acordate pacienților;
 15. acordării serviciilor de asistență medico-sociale în mod nediscriminatoriu pacienților;
 16. respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;
 17. neutilizării materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;
 18. completării prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cornice (inițiale);
 19. asigurarea condițiilor pentru investigații medicale, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale conform normelor aprobate prin Ordin al Ministerului Sănătății;
 20. respectării clauzelor contractual, respective suportarea sancțiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze;
 21. aplicării planului existent de pregătire profesională continuă a personalului medical;
 22. aprovizionarea și distribuirea medicamentelor și a materialelor sanitare specifice;
 23. aprovizionarea cu substanțe și materiale de curățenie și dezinfecție;
 24. depozitarea, prepararea și difuzarea medicamentelor precum și distribuirea instrumentarului și a altor produse tehnico-medicale potrivit normelor în vigoare; medicamentele și materialele sanitare utilizate în cadrul activității medicale sunt în termen de valabilitate, înregistrate și depozitate conform recomandărilor din prospectul de utilizare;
 25. controlul și urmărirea calitității medicamentelor, în vederea ridicării eficienței tratamentelor, evitarea riscului terapeutic și a fenomenelor adverse;
 26. aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentații corespunzătoare atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, respectând alocația de hrană conform legislației în vigoare;
 27. un microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenit de apariția de infecții asociate asistenței medicale;
 28. asigurarea unui microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii nosocomiale;
 29. realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare;
 30. pentru locurile de muncă ce au un grad ridicat de periculozitate, conducerea unității răspunde de luarea tuturor măsurilor de desfăşurare a activităţii, în condiţii de deplină siguranţă pentru supravegherea permanentă a utilajelor, respectarea tehnologiilor, a tuturor normelor de exploatare, întreţinere şi reparare, prevenirea incendiilor, pentru instruirea temeinică a personalului şi tragerea la răspundere a celor ce încalcă obligaţiile de serviciu;
 31. respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
 32. în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în unitate;
 33. dreptul pacienţilor la respect ca persoane umane, prevazute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 34. accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără discriminarea pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau antipatie personală;
 35. va utiliza toate mijloacele şi resursele disponibile pentru asigurarea unui înalt nivel calitativ al îngrijirilor medicale;
 36. să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale; dacă se solicită informaţii cu caracter confidenţial, spitalul are obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora;
 37. va asigura, la cererea pacientului sau a familiei acestuia, cadrul adecvat în care acesta poate beneficia de sprijinul familiei şi al prietenilor şi de suport spiritual pe tot parcursul îngrijirilor medicale;
 38. va afişa la loc vizibil în unitate standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii, drepturile şi obligaţiile pacienţilor pe perioada internării în unitate;
 39. în acordarea asistenţei medicale, se va asigura că personalul medico-sanitar respectă libertatea de deplasare a pacientului, care va fi restricţionată numai în timpul vizitei medicale;
 40. inscripționarea denumirii secțiilor, compartimentelor, cabinetelor și saloanelor;
 41. completarea prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale);
 42. afișarea în loc vizibil a numărului de telefon al serviciului de urgență 112;
 43. afișarea la loc vizibil a drepturilor asiguraților conform Legii nr. 45/2003 a drepturilor pacientului;
 44. afișarea drepturilor și obligațiilor asiguraților la asistența spitalicească;
 45. accesul neîngrădit al pacienților la registrul de reclamații și sesizări;
 46. site internet cu informații minime privind:
 • structura aprobată a unității;
 • serviciile medico- sociale oferite;
 • anunțuri concursuri;
 • condițiile de internare;
 • adresa de e-mail unde se pot face sesizări;
 • chestionarul privind evaluarea gradului de satisfacție al pacientului.
 • alte informații.
 1. realizarea sistemului de colectare a deșeurilor cu risc biologic, conform normelor în vigoare;
 2. păstrarea confidențialității asupra conținutului informațiilor de care ia cunoștință personalul angajat, în funcție de nivelul de relaționare prevăzut în fișa postului. Nu este permisă folosirea acestor date în relațiile cu terțe persoane din afara instituției, decât cu acordul directorului și în condițiile legii;
 3. înregistrării, stocării, prelucrării și transmiterii informațiilor privind activitatea de asistență medico-socială, conform normelor elaborate.

 

Art. 12 (1) Conducerea UA.M.S.P. Sânpetru este asigurată de către director.

 • În exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite Decizii, fiind totodată ordonatorul terțiar de credite.

(3) Pe toate actele elaborate de către Unitate se va menționa:

            Consiliul Județean Brașov

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru,

           Sânpetru, str. Meschendorfer, nr. 443A, jud. Brașov

           Cod Fiscal 15681393

           Telefon/fax:026-8360664 / 0268-360412

Email : uamsbrasov@gmail.com

www.uamsp.ro

    

 (4) Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru (UAMSP Sânpetru) dispune de Cod fiscal, cont bancar și ştampila proprie. Actele emise de director în calitate de conducător al instituției și ordonator terțiar de credite, vor fi semnate şi ştampilate de acesta. Ștampila UAMSP Sânpetru are următoarele mențiuni: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV, UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SÂNPETRU.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul este sprijinit de Consiliul Consultativ.

 

Art. 13. În sensul prezentului regulament:

 1. Prin pacient se înțelege persoana bolnavă care utilizează serviciile de sănătate.
 2. Prin pacient / beneficiar se înțelege persoanele cu afecţiuni pulmonare şi pneumologice, aflate în situaţii de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, şi care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile medico-sociale.
 3. Prin discriminare se înțelege distincția care se face între persoane aflate în situații similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale.
 4. Prin îngrijiri de sănătate se înțelege serviciile medicale, serviciile comunitare și serviciile conexe actului medical.
 5. Prin intervenție medicală se înțelege orice examinare, tratament sau act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare.
 6. Prin îngrijiri terminale se înțelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătățirea prognozei fatale a starii de boală, precum și îngrijirile acordate în apropierea decesului.

 

Art.14.- (1) În ceea ce privește respectarea dreptului la confidențialitatea informațiilor și viața privată, Unitatea are următoarele obligaţii:

 1. să respecte confidenţialitatea faţă de terţi asupra datelor şi informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor precum şi intimitatea şi demnitatea acestora aşa cum este stabilit în Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor;
 2. să păstreze confidenţialitătea datelor pacientului. Unitatea dispune şi aplică politici şi proceduri de asigurare a protecţiei tuturor informaţiilor confidenţiale, a informaţiilor reprezentând drept de proprietate al clienţilor;
 3. să păstreze secretă parola de acces în cadrul aplicaţiilor informatice instalate în cadrul unității, precum şi să schimbe parola de acces la intervalele recomandate sau în cazul în care aceasta a fost dezvăluită accidental;
 4. să ia măsuri de protejare a datelor împotriva accesului neautorizat, dezvăluirii, modificării, pierderii sau distrugerii accidentale/ilegale precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală;
 5. să nu scoată în afara unității documente care conţin informaţii privind pacienţii. Este interzisă orice formă de copiere a datelor conţinute în baza de date a unității.

(2). Confidenţialitatea este asigurată prin:

 1. a) instruirea personalului privind protecţia informaţiilor confidenţiale obţinute în timpul actului medical şi a dreptului de proprietate a clienţilor săi. Această cerinţă este înscrisă în fişa postului personalului unității.
 2. b) semnarea unei angajament deontologic de către întreg personalul din unitate prin care fiecare salariat se obligă:
 3. să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor de orice fel de la locul de muncă şi de la nivelul întregii unități;
 4. să nu folosească în interes personal sau pentru alte persoane datele, documentele şi faptele referitoare la activitatea unității, asupra cărora deţine informaţii;
 5. să apere integritatea patrimonială de orice fel (materială, morală, etc.) a unității;
 6. c) desfășurarea unor activităţi specifice de prevenire a transmiterii involuntare a informaţiei private, după cum urmează:
 7. asigurarea accesului controlat în unitate;
 8. circulaţia codificată a informaţiilor private;
 9. eliberarea de informaţii doar la cerere şi sub semnatură către persoanele autorizate;
 10. securitatea şi confidenţialitatea arhivărilor;

      5.parolarea accesului la calculator;

 1. d) interzicerea accesării bazelor de date medicale şi a informaţiilor medicale privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale care sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia;
 2. e) interzicerea accesării bazelor de date medicale şi a informaţiilor medicale în afara îndeplinirii obligaţiilor de serviciu şi/sau a furnizării acestora către terţi în lipsa unei aprobări scrise a directorului medicului șef sau directorului unității, precum şi interzicerea sau folosirea aplicaţiilor informatice în afara scopului pentru care au fost create.

 

Art. 15. Unitatea are o capacitate de 80 paturi.

 

Art. 16. Internarea în U.A.M.S.P. Sânpetru este recomandată de către o unitate sanitară cu paturi și este condiționată de evaluarea medico-socială prealabilă, efectuată în conformitate cu Grila de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale aprobată prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății Publice și ale Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse nr. 491 din 23.05.2003 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 03.06.2003.

 

Art. 17. Asigurarea continuității asistenței medicale în unitate se asigură prin ture, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare de către personalul medical respectiv sanitar superior și sanitar mediu.

 

Art 18. La serviciile medicale și de îngrijire asigurate în U.A.M.S.P. Sânpetru se adaugă și serviciile recomandate la externarea pacientului din unitatea medico-sanitară cu paturi, cuprinse in biletele de ieșire, scrisori medicale, planuri de recuperare și tratament în limita sumelor alocate de DSP Brașov.

 

Art. 19. Actele necesare pentru admiterea în unitate sunt următoarele:

Actele necesare pentru admiterea în unitate sunt următoarele:

 1. Cerere de internare tip. Cererea de admitere în unitate are forma scrisă, este adresată Directorului şi va fi semnată obligatoriu de solicitant (beneficiar) sau reprezentantul legal. În cazul în care starea de sănătate a solicitantului nu permite obţinerea consimţământului acestuia pentru acordarea serviciilor de îngrijire, decizia se ia de către Serviciul Social al primariei de domiciliu, în baza anchetei sociale şi a recomandărilor medicale ale medicului specialist din unitatea sanitară cu paturi, care transferă persoana respectivă, cu acceptul rudelor de gradul I ale solicitantului sau, în lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie, cu semnătura Directorului de aprobare de instituționalizare.
 2. Copie xerox după:

– Buletin de identitate / carte de identitate persoana asistată;

– Certificat de naștere persoana asistată;

– Buletin de identitate/ carte de identitate reprezentant legal;

 1. Acte doveditoare privind veniturile persoanei asistate:

– Talon pensie / adeverința de venit de la secția financiară teritorială;

– Talon ajutor social/special;

– Declarație pe propria răspundere în cazul celor fără venituri;

 1. Analize medicale:

– documente şi analize medicale (bilete de ieşire din spital, scrisori medicale, referate medicale, investigații medicale;

 1. Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau cu grad de invaliditate (Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte, cabinetul de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă) dacă este cazul;
 2. Grila de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 491/2003 şi al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 180/2003;
 3. Planul de intervenţie întocmit de asistentul social;
 4. Declaraţie de preluare şi îngrijire a pacientului de către aparţinător sau reprezentant legal la externarea din Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru;
 1. Date de contact (nr.telefon fix/mobil) ale persoanelor care vor fi contactate în situaţii de urgenţă (transferări, deces etc);
 2. Declarația privind PROTECȚIA DATELOR în temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Atât admiterea în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru cât şi externarea se fac în conformitate cu prevederile legale.

Nu pot fi internate în UAMSP SÂNPETRU persoane care au afectiuni psihice şi/sau persoane cu tulburări de comportament care ar periclita buna desfașurare a activității în unitate.

Actele enumerate nu sunt limitative, Directorul putând cere şi acte în completare, în mod justificat, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

Beneficiarii serviciilor medico-sociale acordate în Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

1)   Este persoană cu boli pulmonare cronice;

2)   Are domiciliul stabil în județul Brașov;

3)   Este persoană adultă cu vârsta peste 18 de ani;

4)   Există locuri disponibile în unitate;

5)  Nu are familie sau nu se află în întreținerea unei / unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

6)  Nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii.

7)  Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare

8) Nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire care poate fi asigurată prin personalul specializat al unității;

9)  Se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio medicale, datorită bolii ori stării fizice.

Îngrijirea persoanelor în unitate reprezintă o măsură de asistenţă socială şi poate fi dispusă numai pentru persoane care îndeplinesc cumulativ 6 criterii.

      Pentru a beneficia de îngrijire în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile 1-4 și cel puțin două din criteriile 5-9.

Accesul unei persoane în unitate se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:   

 1. necesită supraveghere medicală permanentă, care nu poate fi asigurată la domiciliu și poate fi asigurată în unitate;
 2. nu se poate gospodări singură;
 3. este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;
 4. nu are locuință și nu realizează venituri proprii

În cazul în care criteriile de prioritate  sunt îndeplinite simultan de mai mulți solicitanți, Comisia de  admitere va decide motivat pentru care dintre aceștia va propune acordarea de servicii de îngrijire în unitate, în următoarea ordine:

 • persoane adulte care au posibilitatea de a achita costul integral al contribuției de întreținere din venituri proprii, precum și cele cu venituri mai mici, cu susținãtori legali care se angajeazã sã plãteascã diferența de platã pânã la costul integral al contribuţiei de întreținere;
 • lipsa locuinţei;
 • vechimea cererii.

 

Documentele menţionate se vor depune la sediul  UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SÂNPETRU: de către solicitant / familia acestuia / reprezentantul legal.

Cererile depuse împreună cu actele necesare, vor fi analizate. Se va verifica şi analiza dosarul în maxim 10 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, sau în regim de urgenţă (5 zile lucrătoare) în situațiile în care se impune acest lucru.

Persoanele care doresc să intre într-o astfel de unitate sunt atent examinate, se realizează o anchetă socială ale cărei rezultate sunt introduse în dosarul solicitantului. În funcţie de rezultatele anchetei sociale, de starea (fizică şi psihică) în care se află individul, relaţiile acestuia cu familia de provenienţă şi de actele persoanei care doreşte instituţionalizarea, specialiştii din UAMSP SÂNPETRU  care analizează dosarele vor decide dacă persoana va fi sau nu instituţionalizată conform unor criterii specifice de eligibilitate.

Unitatea noastră ţine cont atât de nevoile generale ale beneficiarilor cât şi de nevoile speciale de asistenţă şi îngrijire individuale. Un rol esenţial în realizarea instituţionalizării îl deţine analiza dosarului de internare. Analiza este realizată de către o echipă de specialişti care vor analiza problemele solicitantului împreună cu familia sau reprezentantul legal al acestuia. Analiza dosarului va ţine cont de serviciile de care aceasta are nevoie. O persoană cu afecțiuni pulmonare este primită în unitatea noastră doar dacă se consideră că unitatea poate rezolva problemele fizice şi psihice ale acesteia, în cazul în care unitatea nu poate face faţă problemelor individului, acesta va fi îndrumat către alte centre specializate în rezolvarea problemelor specifice.

Evaluarea care este efectuată la primirea unei persoane în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru cuprinde mai multe aspecte dintre care cele mai importante pe care unitatea noastră  le îndeplineşte sunt:

 • verificarea stării fizice a beneficiarului;
 • gradul de autonomie personală;
 • starea de sănătate mintală a beneficiarului;
 • medicaţia pe care acesta o urmează;
 • starea de locomoţie şi mobilitatea generală;
 • regimul alimentar care este urmat de către individ;
 • eventualele cazuri de dependenţă (droguri, alcool, medicamente, tutun, etc.);
 • relaţiile cu familia;
 • nivelul contactelor sociale pe care solicitantul le are în afara unităţii;
 • sesizarea nivelului de comunicare;
 • starea văzului, auzului;
 • istoricul pacientului, sesizarea eventualelor recăderi atât psihice cât şi fizice;
 • riscurile pe care pacientul le reprezintă pentru el însuşi cât şi pentru cei din anturajul acestuia.

Astfel UAMSP Sânpetru realizează prin intermediul unui personal de specialitate (medic, psiholog, asistent social, asistenţi medicali) o analiză complexă a persoanei care doreşte internarea / instituționalizarea.

 

Art. 20 (1) La admiterea solicitantului în Unitate se încheie între solicitant / aparținător legal și conducerea Unității un contract de furnizare a serviciilor medico-sociale. Contractul respectă clauzele prevăzute în modelul de contract aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii Solidarității Sociale și Familiei nr. 73/2005.

(2) Contractul se completează în dublu exemplar, unul este dat beneficiarului / aparținătorului legal , iar cel de-al doilea se anexează la dosarul beneficiarului.

(3) La data primirii în unitate, persoana beneficiară va fi înscrisă într-un Registru de evidență a beneficiarilor (reactualizat anual).

 

Art. 21 (1) Serviciile încetează în următoarele condiții:

 1. a expirat durata pentru care a fost încheiat contractul;
 2. există acordul părților pentru încetarea contractului;
 3. scopul contractului a fost atins;
 4. în caz de forță majoră dacă este invocată;
 5. sunt încălcate clauzele contractului și nu se respectă regulamentul de ordine interioară;
 6. în cazul unui comportament violent, neadecvat al asistatului sau în cazul distrugerii bunurilor aparținând Unității;

(2) Unitatea aplică o procedură proprie de încetare contractului.

 

Art. 22 – Beneficiarii serviciilor medico-sociale

Beneficiarii serviciilor medico-sociale acordate în Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt persoane cu boli pneumologice şi pulmonare grave;
 2. nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 3. nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 4. nu se pot gospodării singuri sau necesită îngrijire specializată;
 5. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 6. se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii sau stării fizice sau psihice.

 

Art. 23. – Principiile care stau la baza acordării serviciilor

 • Serviciul medico-social în Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor medico-sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.
 • Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor medico-sociale în cadrul Unității de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru sunt următoarele:
  1. respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
  2. protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanle beneficiare;
  3. asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
  4. deschiderea către comunitate;
  5. asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
  6. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
  7. ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârstă, de gradul său de maturitate și de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
  8. facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frați, părinți, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;
  9. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
  10. asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;
  11. preocuparea prematură pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau , după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
  12. încurajarea inițiativelor individualeale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
  13. asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe multidisciplinare;
  14. asigurarea confidențilității și a eticii profesionale;
  15. primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
  16. colaborarea Unității cu serviciul public de asistență socială;

(3) Persoanele beneficiare de servicii medico-sociale furnizate în Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru au următoarele drepturi:

 1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii, intime;
 7. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia persoanelor cu dizabilităţi.
 9. Pacientul are acces la datele medicale personale prin medicul curant.
 10. Pacienţii au libertatea de deplasare nerestricționată temporal, excepție perioadele de vizită medicală şi efectuare a procedurilor de îngrijiri medicale.
 11. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului
 12. Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile medicale acordate şi numai cu consimţământul pacientului. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
 13. Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare reproducerii fără nici o discriminare.
 14. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 15. Personalul medical sau nemedical din unitate nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune, pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze, altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii.
 • Persoanele beneficiare de servicii medico-sociale furnizate în Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru au următoarele obligaţii:
 1. să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;
 2. să participe la procesul de furnizare a serviciilor medico-sociale, după principiul “Facem totul pentru bolnav, dar nimic din ce își poate face singur”;
 3. să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 4. să se implice în programul de îngrijire și recuperare și eventual în reintegrarea familială;
 5. să protejeze și să îngrijească patrimoniul Unității;
 6. să aibă un comportament adecvat, civilizat față de ceilalți pacienți și față de personalul Unității;
 7. să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;
 8. să respecte și să accepte medicația scrisă de medic în foaia de observație fără automedicație (medicamente luate fără prescripție medicală) ;
 9. să-și protejeze singur sau cu ajutorul familiei bunurile de valoare și banii la internarea în Unitate;
 10. să respecte Regulamentul de Ordine Interioară, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unității.
 • Îndatoririle pacienților internați în unitate.
 • Bolnavii vor avea asupra lor şi vor folosi obiecte personale de igienă: prosop, săpun, piepten, pastă şi periuţă de dinţi, hârtie igienică, etc.
 • Bolnavii vor efectua zilnic igiena generală sau parţială, în vederea vizitei medicale și a prezentării la diverse explorări funcționale și proceduri de tratament; excepție fac cei imobilizați la pat care vor fi ajutați de infirmieră pentru efectuarea acesteia.
 • Bolnavii vor respecta instrucţiunile indicate de persoanalul medical în legătură cu modul de administrare a medicamentelor și a regimului igieno-dietetic.
 • Uşa salonului va fi menţinută închisă; aerisirea se face numai pe geam, de mai multe ori pe zi. Conform Legii 349/2002, cu modificările și completările ulterioare, în unitate este interzis fumatul. Este interzis pentru bolnavii deplasabili să mănânce în salon, vor mânca numai în oficiu alimentar (sala de mese); cei imobilizaţi la pat vor servi masa respectând instrucţiunile personalului.
 • Bolnavii nu au voie să folosească ziare pentru a mânca pe ele, sau să tapeteze noptierele cu ele; alimentele nu vor fi depozitate între geamuri sau în sertare lângă obiecte de igienă şi medicamente.
 • Este interzisă păstrarea bagajelor în salon, sub paturi, bolnavii vor depune îmbrăcămintea de stradă la magazia de haine.
 • Regulamentul de salon interzice ca pacienţii să aducă în salon ghivece cu flori sau să pună flori tăiate în apă.
 • Ieşirea sau plecarea din secţie se face numai cu permisiune medicală.
 • Este interzis ca bolnavii să se deplaseze la consultaţiile interclinice în pijama, ei vor fi protejaţi cu halat de protecţie şi însoţiţi de personalul unității.
 • Bolnavii se vor informa de la personal cum se colectează deşeurile menajere şi medicale.
 • Vizitele aparţinătorilor vor respecta programul de vizită afişat şi vor intra în salon numai după ce vor primi halat sau pelerină de protecţie și fără a interfera cu activitatea medicală, consultații sau efectuarea tratamentului.
 • Este interzis pentru vizitatori sau însoţitori să se aşeze pe paturile bolnavilor
 • Bolnavii sunt rugaţi să păstreze curăţenia, ordinea şi integritatea obiectelor sanitare, mobilierului şi lenjeriei din dotarea salonului.
 • Bolnavii au responsabilitatea folosirii judicioase a instalațiilor și echipamentelor puse la dispoziție: întrerupătoare, butoane de panică, dușuri, baterii chiuvete, grupuri sanitare, etc.
 • Pe durata vizitei medicului curant, a contravizitei sau efectuării tratamentului pacienții vor păstra linistea; nu vor folosi telefoanele mobile și vor închide aparatele de radio pe durata acestor activități.
 • Pacienții vor avea un comportament civilizat față de personalul unității.

 

Activități și funcții

Art. 24.  Principalele funcții ale serviciului social “Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” sunt următoarele:

 1. a) de furnizare a serviciilor de asistență medico-sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:
  1. reprezentarea furnizorului de servicii în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
  2. găzduirea pe perioadă determinată;
  3. îngrijirea personală;
  4. asistență pentru sănătate;
  5. recuperare/reabilitare funcțională;
  6. socializare și activități culturale;
  7. integrare/reintegrare socială;
  8. cazare;
  9. alimentație;
  10. reabilitare și adaptare a ambientului: mici amenajări, reparații și altele asemenea.

 

 1. b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
 1. punerea la dispoziția publicului larg a materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite;
 2. facilitarea accesului potențialilor beneficiari/reprezentanților legali / reprezentanților convenționali, membrilor din familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților / serviciilor, în baza unui program de vizită;
 3. realizarea unor demersuri pentru ca beneficiarii și orice persoană internată precum și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției sociale, să cunoască activitatea și performanțele sale;
 4. elaborarea unui plan individual de intervenție socială pentru fiecare beneficiar, care cuprinde activități și servicii specifice nevoilor acestuia;
 5. elaborarea de rapoarte de activitate;
 6. elaborarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților legali, familiilor acestora cu privire la serviciile și facilitățile oferite;
 7. afișarea informațiilor necesare privind activitatea desfăsurată zilnic.
 8. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
  1. informarea personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartea drepturilor beneficiarului, Codul de etică și Manualul de proceduri;
  2. informarea beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viață sănătos, precum și asupra drepturilor fundamentale;
  3. informarea beneficiarilor/reprezentanți legli cu privire la tipuri de abuz, modalitatea de identificare și sesizarea eventualelor abuzuri sau asupra altor forme de tratament degradant, cât și modul de formulare a enentualelor sesizări/reclamații.
  4. d) de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități:
 9. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 10. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 11. întocmirea documentației și realizarea demersurilor pentru obținerea licenței de funcționare a Unității, pe baza standardelor de calitate, conform legislației în vigoare;
 12. e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale Unității prin realizarea următoarelor activități:
 13. funcționarea Unității conform prevederilor regulamnetului propriu de organizare și funcționare;
 14. cunoașterea și aplicarea normelor legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare, materiale și umane ale Unității;
 15. întocmirea bugetului propriu al Unității și a contului de execuție a exercițiului bugetar;
 16. asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului Unității: clădiri, instalații, dotări, aparatură;
 17. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei desfășurări a activității Unității;
 18. identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului Unității și asigurarea, pregătirea și instruirea personalului.

 

Capitolul   – III –

ORGANELE DE CONDUCERE

 

Art. 25. ATRIBUȚIILE PERSOANELOR DE CONDUCERE

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, TITLU VII – Spitalele, conducerea unității se realizează prin:

1) Consiliul Consultativ

2) Director – persoană fizică

3) Comitetul director (contabil șef, medic șef, asistent medical șef)

Persoanele din conducerea unității, respectiv directorul, membrii comitetului director, şefii de secţie, au

obligaţia de a depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile conform legislatiei in vigoare, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie.

Aceste declaraţii se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situaţia persoanelor în cauză; atualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor.

Persoanele din conducerea unității au obligaţia de a depune şi o declaraţie de avere.

 

Atribuțiile personalului de conducere sunt următoarele:

(1) Atribuțiile generale ale personalului de conducere sunt următoarele

 1. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul Unității și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, Codul Muncii, etc.;
 2. elaborează rapoartele generale privind activitatea Unității, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă Consiliul Județean Brașov;
 3. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;
 4. colaborează cu alte unități/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătațirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor personale beneficiare;
 5. întocmește raportul anual de activitate;
 6. asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații Unității;
 7. propune Consiliului Județean Brașov aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;
 8. ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale dreptului beneficiarilor în cadrul Unității pe care o conduce;
 9. răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul Unității și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 10. organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare.
 11. reprezintă Unitatea în relațiile cu Consiliul Județean Brașov și după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;
 12. asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 13. numește și eliberează din funcție personalul din cadrul Unității, în condițiile legii;
 14. întocmește proiectul bugetului propriu al Unității și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
 15. asigură aducerea la cunoștință atât a personalului, cât și beneficiarilor, a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;
 16. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 17. alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 

 

 • Responsabilități în domeniul Codului de etică și conduită profesională pune accent pe
 • În activitatea zilnică:
 1. Utilizarea resurselor unității, echipamentele și alte active și facilități pentru îndeplinirea atribuțiilor;
 2. Neutilizarea imaginii unității în scopuri comerciale proprii;
 3. Interzice desfășurarea de activități de politică în cadrul unității, distribuirea de însemne inscripționate, de sprijinire a candidaților sau membri ai partidelor politice;
 4. Semnalarea neregulilor de către salariați are un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune și este privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale;
 5. Abordarea pozitivă față de controlul intern managerial, a cărui funcționare trebuie sprijinită permanent;
 6. Conducerea trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale;
 7. Conducerea nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor deținute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții;
 8. Conducerea, salariații cu funcții de conducere au obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare;
 9. Conducerea, salariații cu funcții de conducere au obligația de a nu favoriza sau să defavorizeze în vreun fel accesul ori promovarea în anumite funcții pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile;
 10. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control, conducerea nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane;
 11. Conducerea este obligată să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a unitatilor administrativ – teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.

 

 • În relația cu beneficiarii serviciilor medico – sociale
 1. Asigurarea relațiilor cu beneficiarii serviciilor medico – sociale pe practici legale, eficiente și corecte;
 2. Afișarea unui comportament profesionist și abordarea de atitudine obiectivă față de problemele de interes ale beneficiarilor de servicii medico – sociale;
 3. Asigurarea confidențialității informatiilor/datelor în procesul de prelucrare a acestora;
 4. Interzicerea obținerii de avantaje personale prin condiționarea soluționării unor solicitări ale beneficiarilor de servicii medico – sociale sau întârzierea voită a rezolvării acestora;
 5. Redirecționarea/îndrumarea beneficiarilor de servicii medico – sociale către o sursa sigură și credibilă de informare atunci cănd nu se dispune de toate informațiile și datele solicitate de aceștia;
 6. Monitorizarea permanentă, respectarea nivelului de calitate prestabilit, percepția beneficiarilor de servicii medico – sociale cu privire la calitate, precum și gradul de satisfacere a nevoilor în raport cu serviciile prestate
 7. Interzicerea atingerii onoarei, reputației și demnității salariaților/ beneficiarilor de servicii medico – sociale/ terților/ părților interesate în exercitiul funcției deținute prin: întrebuintarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieții private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

 

 • În relația cu furnizorii/ prestatorii de servicii
 1. Promovarea unei concurențe deschise și cinstite, cu derularea de relații contractuale în mod onest și legal.
 2. Promovarea politicilor tranzacțiilor echitabile, cu toate categoriile de furnizori/ parteneri/ colaboratori.
 3. În relația cu furnizorii/ prestatorii de servicii:
  • se dă dovadă de politețe și comportament adecvat;
  • se dă dovada de seriozitate, profesionalism și respect față de persoanele cu care se intră în relații de serviciu;
  • se dă dovadă de operativitate în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

 

 

 • În relațiile cu colegii și partenerii de lucru
 1. Indiferent de funcția deținută, se adoptă un comportament bazat pe respect, bună credință, corectitudine, imparțialitate, obiectivitate, atât în relațiile cu ceilalți colegi cât și cu partenerii de lucru.
 2. Respectarea diversității de opinii, diversitatea culturală, stilurile de muncă diferite și valorificarea diferentelor pentru a crea un mediu organizational pozitiv, propice lucrului în echipă, în care fiecare simte că este valoros și valorizat pentru atingerea obiectivelor unității.

 

 • Conflictul de interese
 1. Păstrarea obiectivității și evitarea conflictului de interese sau orice altă situație care ar putea genera conflicte de interese, așa cum acestea sunt definite de lege.
 2. Personalul contractual are datoria legală, morală și profesională de a se asigura ca în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația actuală și în spiritul Codului de etică.
 3. În cazul în care intervine o situație de conflict de interese sau incompatibilitate, personalul trebuie să sesizeze în scris, în maximum 7 zile lucrătoare de la apariția situației de conflict de interese sau stării de incompatibilitate, superiorii ierarhici. În astfel de situații, directorul unității are obligația de a se asigura, prin măsuri instituționale, că a fost evitat conflictul de interese sau incompatibilitatea declarate, fără a aduce atingere demnității persoanei și drepturilor profesionale și contractuale ale celui care face obiectul conflictului de interese, respectiv incompatibilității sesizate.

 

 • TRANSPARENȚA

Accesul liber la informațiile de interes public

 1. În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea Unității de Asistenta Medico – Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru trebuie să fie transparentă și accesibilă celor interesați, garantând o bună comunicare cu societatea civilă.
 2. În temeiul relațiilor de parteneriat dezvoltate cu societatea civilă, personalul furnizează informații referitoare la proiectele, programele și alte documente de interes public care au legătură cu activitatea unității, în limita competențelor.
 3. Personalul unității, potrivit atribuțiilor ce îi revine și conform legislației privind accesul la informații de interes public este obligat:
 • să asigure informarea activă, corectă și la timp asupra chestiunilor de interes public;
 • să asigure accesul liber la informatiile de interes public în condițiile legii;
 • să respecte termenele prevăzute de lege privind furnizarea informațiilor, protecția datelor și a informațiilor;
 • să respecte limitările impuse de lege privind accesul la informații, în scopul protejării informațiilor confidențiale, a secretului de stat sau de serviciu, a protejării vieții private a persoanelor și a securității naționale.
 1. Personalul contractual al unității are obligația să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea deplină a datelor și informațiilor pe care le dețin sau la care au acces pe perioada desfășurării activității și să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal, sau să le facă cunoscute unui terț, inclusiv după încetarea activității care le conferă acces la aceste informații.
 2. Culegerea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către personalul unității se fac în condițiile legii, și vor fi limitate strict la ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor legale legitime și specifice unității.

 

 • Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției
 1. În activitatea unității nu folosim atribuțiile funcției deținute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege și în interesul uniății.
 2. Nu impunem altor angajați contractuali să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, nu le sugerăm acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 

 • Obiectivitatea în evaluare

Conducerea  Unității de Asistență Medico – Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru asigură egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine și aplică cu obiectivitate procedurile și prevederile legale atunci când propun promovări sau modificări în funcții, acordarea de stimulente materiale sau morale pentru personalul din subordine, nu favorizează sau defavorizează personalul din subordine cu privire la accesul ori promovarea în funcții, pe criterii discriminatorii, de rudenie sau afinitate.

 

 • Obligaţiile personalului de conducere în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele:
 1. Persoanele cu funcţii de conducere şi control din cadrul unității, inclusiv directorul, membrii comitetului director, şefii de serviciu medical, au obligaţia de a depune la unitatea în cauză o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie de avere potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, în termen de 30 zile de la numirea în funcţie;
 2. Declaraţiile prevăzute la alin. (a) vor fi transmise Agenţiei Naţionale de Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la primire de către persoanele din cadrul unității desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese potrivit art. 5 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare. Aceste persoane vor îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.
 3. În termenul prevăzut la alin. (b), declaraţiile de avere şi de interese vor fi transmise şi Ministerului Sănătăţii în vederea implementării obiectivelor de creştere a integrităţii şi prevenire a corupţiei în sistemul de sănătate prevăzute de legislaţia în vigoare.
 4. Declaraţiile prevăzute la alin. (a) se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situaţia persoanelor în cauză; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor.
 5. Declaraţiile se afişează pe site-ul unității.

 

(4) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs, sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(5) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior.

(6) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a personalului de conducere se face în condițiile legii.

 

CONSILIUL CONSULTATIV

 

Art. 26

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură:

 1. a) monitorizarea activității Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, în ceea ce privește respectarea standardelor minime de calitate;
 2. b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce privește funcționarea Unității.
 3. c) urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției, luând măsurile necesare, pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare.

(2) Consiliul consultativ este compus din 5 reprezentanți, desemnați de director prin decizie, după cum urmează:

 1. a) un reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, desemnat prin hotărâre a Consiliului Județean Braşov;
 2. b) un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Braşov;
 3. c) un reprezentant al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov;
 4. d) un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov;
 5. e) un reprezentant al societăţii civile – Crucea Roşie România – Filiala Braşov;

(3) Consiliul consultativ se întrunește o dată pe trimestru sau de câte ori este nevoie, la convocarea directorului sau la cererea majorității membrilor, și îndeplinește următoarele atribuții principale:

 1. analizează și aprobă programele de activitate ale Unității;
 2. participă la deciziile privind planificarea bugetului unității, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar, amenajare etc.), în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Județean Brașov;
 3. emite aviz consultativ pentru modificări de organigramă, stat de funcții, Regulament de Organizare și Funcționare a unității.
 4. aprobă Regulamentul Intern la propunerea directorului;
 5. urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale Unității, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din Unitate;
 6. analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea, încadrarea și promovarea salariaților;
 7. stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare;
 8. analizează activitățile derulate în unitate și propune măsuri și programe de îmbunătățire a acestora;
 9. după caz își exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situația în care acesta nu respectă clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în Unitate în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau pentru personalul Unității.

 

DIRECTORUL

 

Art. 27. Atribuţii, competenţe, responsabilităţi directorului (Legea nr. 95/2006, ORD. M.S.  nr. 1384/2010):

Directorului îi revin obligaţii din domeniul strategiei serviciilor medicale, al managementului economico-financiar, al managementului performanţei/calităţii serviciilor, al managementului resurselor umane şi al managementului administrativ;

Directorul are în principal următoarele atribuţii:

 1. A) În domeniul strategiei serviciilor medicale:
 • elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, planul de dezvoltare a unității, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului director; planul de dezvoltare a unității se aprobă de consiliul director al unității;
 • aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al unității, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;
 • aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director;
 • aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii unității, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
 • elaborează şi pune la dispoziţia consiliului consultativ rapoarte privind activitatea unității şi participă la dezbaterile privind problemele de strategie şi de organizare şi funcţionare a unității;
 • face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director, privind structura organizatorică, reorganizarea, în vederea aprobării de către Consiliul Județean Brașov, în conditiile legii;
 • aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită.
 • dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi;
 • răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din unitate;
 • răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul unității;
 • urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de unitate, coordonată de medical șef;
 • răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
 • răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;
 • răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la unitate, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;
 • răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor associate asistentei medicale, precum şi de acoperirea, de către unitate, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.
 1. B) În domeniul managementului economico-financiar:
 • răspunde de organizarea activităţii unității pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura unității, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii;
 • răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;
 • aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice;
 • aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al unității, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
 • aprobă repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unității, pe compartimente şi alte structuri din unitate, pe baza propunerilor fundamentate ale şefilor de compartimente din structura unității;
 • urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii, laboratoare şi compartimente, conform contractului încheiat cu şefii acestor structuri ale unității;
 • răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul compartimentelor;
 • efectuează plăti, fiind ordonator secundar sau terţiar de credite, după caz, conform legii;
 • împreună cu consiliul de administratie, identifică surse pentru creşterea veniturilor proprii ale unității, în limitele legii;
 • negociază şi încheie în numele şi pe seama unității contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate judeţeana sau cu case de asigurări de sănătate private şi alţi operatori economici;
 • identifică, împreună cu consiliul consultativ, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor unității, cu respectarea prevederilor legale;
 1. C) În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor:
  • întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanta ai managementului unității;
  • nominalizează coordonatorii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor şi subprogramelor de sănătate derulate la nivelul unității, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii;
  • răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din unitate;
  • urmăreşte implementarea protocoalelor de practica medicală la nivelul unității;
  • urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de unitate, coordonată de medicul șef;
  • negociază şi încheie în numele şi pe seama unității protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
  • răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, de îmbunătățirea calității serviciilor hoteliere și medicale, de igienă, alimentaţie şi prevenirea infecţiilor asociate actului medical, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii;
  • răspunde de monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
  • analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director şi consiliului etic;
  • urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului şi dispune măsuri atunci când se constata încălcarea acestora.
 1. D) În domeniul managementului resurselor umane:
 • aprobă regulamentul intern al unității, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
 • înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul unității, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, ale căror organizare şi funcţionare se precizează în regulamentul de organizare şi funcţionare a unității;
 • stabileşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, pe baza propunerilor şefilor de compartiment, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
 • organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director;
 • aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul unității, în condiţiile legii;
 • repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
 • aprobă programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
 • realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform structurii organizatorice, şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la care s-au făcut;
 • aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • negociază contractul colectiv de muncă la nivel de unitate;
 • realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;
 • răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru unitate, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;
 • analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii unității;
 • răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;
 • analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii unității;
 • respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese.
 • răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.
 • nu poate transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din contractual de muncă, cu excepţia cazurilor de indisponibilitate
 1. E) În domeniul managementului administrativ:
 • aprobă şi urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu avizul Consiliul Județean Brașov;
 • reprezintă unitatea în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama unității, conform legii;
 • răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii unității;
 • încheie contracte şi asigura condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul Sănătăţii;
 • răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare, în condiţiile prevăzute de lege;
 • asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea unității;
 • pune la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea unității;
 • prezintă Consiliului Județean Brașov informări trimestriale și anuale cu privire la patrimonial dat în administrare, realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția bugetului de venituri și cheltuieli;
 • răspunde de organizarea arhivei unității şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
 • aprobă utilizarea bazei de date medicale a unității pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
 • răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea unității;
 • conduce activitatea curentă a unității, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • împreună cu comitetul director, elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenta medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 • răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării unității, în condiţiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare;
 • răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;
 • propune spre aprobare Consiliului Județean Brașov un înlocuitor pentru perioadele când nu este prezent în unitate;
 1. F) Obligaţiile directorului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele:
 2. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la ocuparea funcţiei, la nivelul ordonatorului de credite ierarhic superior;
 3. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor;
 4. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul unității;
 5. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la paragraful (1) şi (2).
 6. G) Atribuțiile directorului în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1101 / 2016 de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale:
 7. răspunde de prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;
 8. participă la definitivarea propunerilor de activități și achiziții cuprinse în planul anual al unității pentru supravegherea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 9. răspunde de asigurarea bugetară și achiziția de bunuri și servicii aferente activităților cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 10. răspunde de inființarea și funcționarea registrului de monitorizare a infecțiilor associate asistenței medicale al unității;
 11. răspunde de organizarea activității de screening al pacienților în secții cu risc pentru depistarea colonizarilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți, în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;
 12. răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și a consumului de antibiotice din unitate;
 13. răspunde de afișarea pe site-ul propriu al unității a informațiilor statistice (rata trimestrială și anuală de incidență, rata de prevalență, incidența trimestrială și anuală defalcată pe tipuri de infecții și pe secții) privind infecțiile asociate asistenței medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienței curățeniei și dezinfecției, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă;
 14. răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în registrele inființate pe fiecare compartiment și de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar;
 15. răspunde de aplicarea sancțiunilor administrative propuse de responsabilul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;
 16. controlează și răspunde pentru organizarea activității de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecțiilor asociate asistentei medicale, în directa subordine și coordonare;
 17. analizează și decide soluții de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor persoanei specializate, în situații de risc sau focar de infecție asociată asistenței medicale;
 18. verifică și aprobă evidența informațiilor transmise eșaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activității de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, și măsurile de limitare a focarului de infecție asociată asistenței medicale din unitate;
 19. solicită, la propunerea coordonatorului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale/medicului responsabil sau din proprie inițiativă, expertize și investigații externe, consiliere profesională de specialitate și intervenție în focare;
 20. angajează unitatea pentru contractarea unor servicii și prestații de specialitate;
 21. reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituției în ceea ce privește infecțiile asociate asistenței medicale, inclusiv în cazul acționării în instanță a persoanelor fizice, în cazul stabilirii responsabilității individuale.
 22. H) Atribuțiile directorului referitoare la gestionarea deșeurilor medicale

Conform Ordinului nr. 1226/2012 în domeniul managementului deșeurilor din activitatea medicală are umătoarele atribuții:

 1. iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale;
 2. asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a deşeurilor medicale;
 3. desemnează o persoană, din rândul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, de prezentele norme tehnice, precum şi de legislaţia specifică referitoare la managementul deşeurilor medicale în ceea ce priveşte obligaţiile deţinătorilor/producătorilor de deşeuri;
 4. controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care transportă, tratează şi elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale;
 5. controlează şi răspunde de colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate;
 6. aprobă planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale pe baza regulamentelor interne, a codurilor de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase din unitatea sanitară;
 7. aprobă planul de formare profesională continuă a angajaţilor din unitatea sanitară cu privire la gestionarea deşeurilor medicale.
 8. I) Atribuțiile directorului în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600 /2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, conducătorul entităţii publice constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuţii în acest sens, denumită Comisia de monitorizare.

Conducerea entităţii asigură procesul de elaborare a procedurilor documentate, respectiv a procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul entităţii şi aducerea la cunoştinţă personalului acesteia.

 1. J) Atribuţiile directorului în ceea ce priveşte respectarea standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare și reacreditare în vigoare, impuse de către A.N.M.C.S.:
  1. se îngrijeşte de stabilirea planurilor de acțiune, disponibilitatea resurselor și tot sprijinul în colaborarea cu A.N.M.C.S.-ul în vederea îmbunățățirii continue a sistemului de management al calității conform standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare în vigoare;
  2. solicită vizita de evaluare numai atunci când îndeplineşte toate condiţiile cerute de lege, inclusiv obligaţia prevăzută la art. 173 alin.(2) teza a II-a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la existenţa, în structura unităţilor sanitare, a structurii de management al calității serviciilor medicale;
  3. coordonează procesul de transmitere a informațiilor și documentației solicitate de A.N.M.C.S., necesare calculării taxei de reacreditare;
  4. achită contravaloarea taxei de reacreditare conform legislației în vigoare;
  5. menţine şi asigură un cadru general de cooperare cu evaluatorii, membri ai comisiei de evaluare, pentru buna desfăşurare a activităţilor;
  6. pune la dispoziţia comisiei de evaluare documentele necesare validării informaţiilor care confirmă îndeplinirea cerinţelor din standardele de acreditare;
  7. pune la dispoziţia reprezentanţilor desemnaţi prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. documentaţia solicitată de către aceştia, necesară pentru verificarea activităţii evaluatorilor de servicii de sănătate şi a corectitudinii datelor care au stat la baza elaborării raportului de evaluare, atunci când există suspiciuni cu privire la activitatea membrilor comisiei de evaluare;
  8. îşi asumă reluarea procesului de acreditare, în condiţiile prevăzute la art. 3 lit. f) şi j) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 precum şi în cazul prevăzut de art. 18 alin.(1) lit.e) din acelaşi act normativ;
  9. transmite, în formatul solicitat de către A.N.M.C.S., indicatorii necesari monitorizării managementului calităţii serviciilor de sănătate, inclusiv evenimentele nedorite;
  10. asigură, în interiorul perioadei de acreditare, desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor impuse de procesul de monitorizare a încadrării unității în nivelul de acreditare acordat.

 

Art. 28. Directorul desemnează:

 • persoanele împuternicite cu acordarea vizei de control preventiv propriu, în conformitate cu ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv*) – Republicare, OMFP 1792/2002 actualizat, coroborat cu Legea nr. 500/2002, ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu (republicare) și precizările metodologice ale DSPMB nr. 10837/2004;
 • Persoanele împuternicite pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, în conformitate cu 0RD. nr. 119/1999, Legea nr. 500/2002, OMFP 1792/2002 actualizat, ORDIN nr. 923 /2014 (republicare) și precizărilor DSPMB 10837/2004;
 • Persoana rasponsabilă de efectuarea licitațiilor (achizițiilor) în sistem electronic;
 • Persoanele cu drept de semnătură pentru plata cheltuielilor, în limita fondurilor disponibile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 și Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale.

 

COMITETUL DIRECTOR

 

Art. 29. Comitetul Director

(1) În cadrul unității se organizează şi funcţionează un comitet director, format din directorul unității, medicul șef și contabilul șef.

 • Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de directorul unității.

 

 • Comitetul director are următoarele atribuţii:
 1. elaborează planul de dezvoltare al unității;
 2. elaborează pe baza propunerilor, planul anual de furnizare de servicii medico-sociale al unității;
 3. propune directorului, în vederea aprobării: numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările legale în vigoare şi organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
 4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama unității, în consultări cu sindicatele;
 5. propune spre aprobare directorului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice, privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
 6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, pe baza centralizării de către compartimentul contabilitate, a propunerilor fundamentate de către conducătorii secţiilor şi compartimentelor din structura unității, pe care îl supune apoi, aprobării directorului;
 7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe compartimente, asigurând sprijin şefilor de compartimentelor pentru încadrarea în bugetul astfel alocat;
 8. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor financiari şi economici specifici activităţii medicale, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă directorului, conform metodologiei stabilite;
 9. analizează măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii unității, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
 10. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
 11. întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare directorului, planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
 12. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune directorului măsuri de îmbunătăţire a activităţii Unității;
 13. negociază, prin intermediul directorului, medicului șef şi a contabilului șef, contractele de furnizare de servicii medicale;
 14. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea unității;
 15. Analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al Unității;

 

Conform Ordinului 1226/2012 în domeniul managementului deșeurilor rezultate din activitatea medicală are următoarele atribuții:

 1. iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale;
 2. asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a deşeurilor medicale;
 3. desemnează o persoană, din rândul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, de prezentele norme tehnice, precum şi de legislaţia specifică referitoare la managementul deşeurilor medicale în ceea ce priveşte obligaţiile deţinătorilor/producătorilor de deşeuri;
 4. controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care transportă, tratează şi elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale.
 5. controlează şi răspunde de colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate;
 6. aprobă programe, strategii, coduri și proceduri privind separarea și colectarea, transportul, depozitarea și eliminarea finală a deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
 7. aprobă planul anual de gestionare al deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
 8. aprobă planul de formare profesională continuă a angajaţilor din unitatea sanitară cu privire la gestionarea deşeurilor medicale.

 

Atribuțiile Comitetului director în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1101/2016 de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale:

 1. organizează activitatea de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și elaborează regulamentul de funcționare al acestuia;
 2. se asigură de organizarea și funcționarea activității de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice;
 3. aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 4. asigură condițiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 5. efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;
 6. verifică și aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităților din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 7. se asigură de îmbunătățirea continuă a condițiilor de desfășurare a activităților de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor;
 8. se asigură de derularea legală a achizițiilor și aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situația epidemiologică din unitate, în vederea diminuarii ori evitării situațiilor de risc sau limitării infecțiilor asociate asistenței medicale;
 9. deliberează și decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienților sau în urma autosesizării în privința responsabilității instituționale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situații care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a pacienților prin infecții asociate asistenței medicale;
 10. asigură dotarea necesară organizării și funcționării sistemului informațional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor privind infecțiile associate asistenței medicale în registrul de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;
 11. asigură condițiile de îngrijire la pacienții cu infecții/colonizări cu germeni multiplurezistenți.

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale participă la şedinţele consiliului consultativ şi ale comitetului director al unităţilor sanitare, ca invitat permanent, fără drept de vot.

 

Atribuțiile personalului medical cu funcții de conducere

 • Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director poate desfăşura activitate medicală în unitatea sanitară respectivă. Programul de lucru se stabileşte de comun acord cu directorul unității.
 • Personalul de specialitate medico-sanitar prevăzut la alin. (1) desfăşoară activitate medicală în cadrul funcţiei de conducere ocupate.
 • Membrii comitetului director, şefii de secţie nu mai pot desfăşura nicio altă funcţie de conducere prin cumul de funcţii.
 • Serviciile medicale ale unității sunt conduse de un medic șef și asistent șef. Aceste funcţii se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii.
 • În unitate funcţiile de medic şef, asistent medical şef sunt funcţii de conducere şi vor putea fi ocupate numai de medici sau, după caz, asistenţi medicali, cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă.
 • Medicul şef, asistent medical șef au ca atribuţii îndrumarea şi realizarea activităţii de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspund de calitatea actului medical, precum şi atribuţiile asumate.
 • Medicul şef, asistent medical șef vor face publice, prin declaraţie pe propria răspundere, afişată pe site-ul unității, legăturile de rudenie până la gradul al IV-lea inclusiv cu personalul angajat serviciul medical pe care îl conduc.
 • Medicii, indiferent de sex, care împlinesc vârsta de 65 de ani după dobândirea funcţiei de conducere, care fac parte din comitetul director al unității, vor fi pensionaţi conform legii. Medicii în vârstă de 65 de ani nu pot participa la concurs şi nu pot fi numiţi în niciuna dintre funcţiile de conducere, care fac parte din comitetul director al unității.

 

CONTABILUL ȘEF

 

Art. 30.  Atribuțiile CONTABILULUI ȘEF.

Activitatea contabilului şef  se desfăşoară sub directa coordonare, îndrumare  şi control a directorului instituţiei.

 • Organizează și conduce compartimentele contabilitate și achiziții publice, respectiv compartimentele administrativ și deservire astfel încât să se poată atinge următoarele obiective principale:
 1. face parte din colectivul care întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al Unității;
 2. asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a unității, în conformitate cu dispozițiile legale;
 3. organizează contabilitatea în cadrul unității, în confomitate cu dispozitiile legale și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;
 4. întocmirea documentelor justificative privind operațiunile patrimoniale, cu aprobarea ordonatorului de credite;
 5. asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozitiile legale a balanțelor de verificare și a bilanțurilor anuale și trimestriale;
 6. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli;
 7. asigură executarea bugetului de venituri și cheltuieli a unității, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobați și respectarea disciplinei contractuale și financiare;
 8. angajează unitatea prin semnătură alaturi de director în toate operațiunile patrimoniale, având obligația, în condițiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozițiilor legale;
 9. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acțiune pentru situații speciale prevăzute de lege, precum și pentru situații de criză;
 10. participă la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilității;
 11. evaluează, prin bilantul contabil, eficiența indicatorilor specifici;
 12. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozitiile legale, a obligațiilor unitatii către bugetul statului, trezorerie și terți;
 13. înregistrează în contabilitate angajamentele, ordonanțările și OP-urile, pe baza facturilor
 14. primite încadrându-se în creditele bugetare aprobate;
 15. asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănești cuvenite personalului încadrat în unitate;
 16. asigură înregistrarea veniturilor încasate, plăților efectuate în exercitarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli;
 17. asigură întocmirea, circuitul și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 18. se îngrijește ca actele justificative să fie semnate de toți cei în drept înainte de înregistrare;
 19. ține evidența sintetică și analitică a conturilor conform instrucțiunilor în vigoare, încheind lunar fișele contabile, registrele obligatorii, registrul jurnal, registrul inventar și cartea mare;
 20. ține evidența imprimatelor cu regim special, conform legislației în vigoare;
 21. organizează evidența tuturor creanțelor și obligațiilor cu caracter patrimonial care revin uității din contracte, protocoale și alte acte asemănătoare și urmărește realizarea la timp a acestora;
 22. ține evidența creditelor bugetare aprobate, efectuează lichidarea cheltuielilor, verifică existența obligației de plată, realitatea sumei datorate și eligibilitatea obligației de plată, pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale;
 23. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor;
 24. asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și ia masuri pentru ținerea la zi și corectă a evidențelor gestionării;
 25. răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și al asigurării integrității patrimoniului;
 26. îndeplinește formele de scadere din evidență a bunurilor de orice fel, în cazurile și condițiile prevăzute de dispozițiile legale;
 27. împreună cu directorul întocmește și prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale și bănești, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficiență maximă a patrimoniului unității;
 28. organizează și ia măsuri de realizare a perfecționării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;
 29. organizează la termenele stabilite și cu respectarea dispozițiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate;
 30. realizează planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;
 31. asigură întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli cu respectarea prevederilor legale în vigoare, astfel încât pe fiecare activitate, în baza informațiilor furnizate să se poată fundamenta deciziile care se impun pentru desfășurarea acestei activități;
 32. face propuneri privind îmbunătățirea activității de încasare a veniturilor și efectuare a cheltuielilor;
 33. asigură derularea achizițiilor și plăților în conformitate cu legislația;
 34. realizează evaluarea prin bilanțul contabil a eficienței indicatorilor specifici;
 35. organizează, îndrumă și răspunde de întocmirea și realizarea planului de investiții, reparații capitale, dotare, construcții, aprovizionare, munca și salarizările unități;
 36. indrumă și controlează nemijlocit munca în unitate și propune măsurile necesare pentru modernizarea utilajelor și inventarul unității;
 37. organizează, îndrumă și controlează activitatea care asigură alimentația bolnavilor.
 38. ia măsurile necesare, potrivit dispozițiilor legale pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea și combaterea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale;
 39. răspunde de întocmirea, conform legislației în vigoare, a tuturor actelor sub forma raporturilor sub care se materializează raporturile de muncă ale salariaților din unitate: decizii de încadrare, state de plată, a tuturor drepturilor, dosare de personal, condicile de prezență, fișele individuale de salarizare;
 40. răspunde de problema dotării unității (din investiții centralizate sau necentralizate, lucrări de regie proprie);
 41. ia măsuri de aprovizionare ritmică a unități, pentru reducerea consumului și optimizarea stocurilor de materiale;
 42. urmărește corelarea planului de aprovizionare cu creditele bugetare acordate unității;
 43. aprobă documentele legate de gestionarea bunurilor (mișcarea mijloacelor fixe în unitate, eliberarea de bunuri în afara unității);
 44. ia măsurile necesare pentru buna funcționalitate a activităților gospodărești, igienizarea locurilor de muncă, îmbunătățirea continuă a condițiilor de confort;
 45. asigură verificarea la timp și în bune condiții a aparatelor și utilajelor conform dispozițțiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întretinere a imobilelor si instalatiilor aferente;
 46. ia măsurile prevăzute în actele normative privind recepția, manipularea și depozitarea corespunzătoare a bunurilor materiale pentru gospodărirea economicoasă și integritatea avutului unității;
 47. inscripționează cu număr de inventar toate mijloacele fixe, obiectele de inventar înregistrate în contabilitate;
 48. ia măsuri pentru stabilirea și realizarea planului de perfecționare a pregatirii profesionale a cadrelor în subordine, pe care le coordonează;
 49. aprobă actele de cheltuieli potrivit competențelor ce li se delegă în condițiile legii și semnează cu prima semnatură documentele bancare;
 50. asigură prezentarea documentelor financiar-contabile și a datelor cerute de organele de control;
 51. întocmește și susține diverse informări cuprinzând analiza activității și ale rezultatelor financiare ale unității, prezentându-le ordonatorului de credite, Consiliului Județean Brașov şi DSP Brașov;
 52. aprobă documentele legale de gestionare a bunurilor (mișcarea mijloacelor fixe în unitate, eliberarea de bunuri în afara unității);
 • aprobă actele de cheltuieli potrivit competențelor ce li se deleagă în condițiile legii și semnează documentele bancare.
 • asigură încadrarea în bugetul aprobat la capitolul Cheltuieli de personal pentru perioada curentă;
 • supraveghează și controlează aprovizionarea unității cu materiale necesare în întreținerea stării de igienă a unității și prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 • pregătește documentația pentru ședințele trimestriale ale Consiliului Consultativ;
 • răspunde de organizarea, păstrarea și securitatea actelor justificative și a documentelor contabile ce trebuie păstrate sub cheie. Eliberarea din arhiva contabilității a documentelor sau a diverselor situații fără aprobarea conducerii, nu este permisă;
 • la încetarea CIM, predă șefului direct, echipamentul și obiectele de inventar pe care le are în primire;
 • colaborează cu personalul medical și administrativ, nu creează stări conflictuale, folosește un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru;
 • respectă graficul de lucru întocmit și semnează în condica de prezență la venire și la plecare;
 • respectă normele igienico-sanitare, de SSM și de apărare împotriva incendiilor;
 • respectă reglementările legale privind normele generale de sănătate și securitate a muncii, ROF, ROI, norme privind prevenirea și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale și norme privind gestionarea deșeurilor provenite din activitatea medicală;
 • păstrează secretul profesional și respectă codul de etică al Unității;
 • părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul directorului;
 • propune directorului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din unitate;
 • nu părăsește locul de muncă în interes personal fără aprobarea directorului;
 • este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru și nu se prezintă la serviciu sub influența băuturilor alcoolice;
 • respectă prevederile din regulamentul intern al unitatii si al secţiei;
 • Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia;
 • Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016 privind situații de urgență;
 • Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea Unității;
 • nerespectarea acestor sarcini atrage după sine sancționarea, conform legilor în vigoare.

 

Atribuţiile, competenţele si responsabilităţile contabilului șef (ORD. M.S. 1628/2007 ORD.921/2006):

 1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale.
 2. elaborează, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului director, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al unității, pe baza centralizării de către compartimentul contabilitate a propunerilor fundamentate ale conducătorilor compartimentelor din structura unității, pe care îl supune aprobării directorului;
 3. elaborează previziuni bugetare pe termen scurt și mediu în conformitate cu necesitățile de angajare personal;
 4. repartizează șefilor de compartimente, bugetul lunar/ trimestrial/ anual aferent structurii respective;
 5. comunică lunar șefilor compartiment gradul de îndeplinire al execuției bugetare;
 6. îndeplineşte atribuţiile ce-i revin potrivit legii (Lg. 500/2002, O. 1792/2002) în materia angajării, lichidării şi ordonanţării plăţilor;
 7. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor și răspunde de funcționalitatea bazei de date cu evidente contabile;
 8. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
 9. angajează unitatea prin semnătură, alături de director, în toate operaţiunile patrimoniale;
 10. evaluează costurile pentru parteneriatele și covențiile cu alte unități de îngrijiri medicale sau investigații paraclinice pentru specialitățile deficitare;
 11. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabil cu privire la controlul financiar preventiv;
 12. răspunde de implimentarea procedurilor privind Controlul managerial intern conform OMFP 946/2005;
 13. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către terţi;
 14. asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
 16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionare;
 17. îndeplineşte formele de scădere din evidenţa bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
 18. întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, de respectare a normelor privind disciplina contractuală şi financiară, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi creditelor alocate în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii ocrotirii sănătăţii;
 19. stabileste modalități de calcul pentru consumul de medicamente și materiale sanitare utilizate pe unitatea de timp, pat, secție / compartiment, pacient, medic;
 20. întocmește analiza de cost privind echipamentul de protecție pentru personalul medical și de îngrijire, igiena primară a pacienților internați;
 21. negociază, împreună cu directorul şi cu medical șef, contractele de furnizare de servicii medicale cu CAS;
 22. îndeplineşte şi celelalte sarcini specifice care îi revin în calitate de membru al comitetului director;
 23. organizează şi ia măsuri de realizarea perfecţionării pregătirii profesionale a personalului din subordine;
 24. rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar contabilă în unităţile sanitare/instituţiile publice.
 25. îndeplineşte sarcinile specifice referitoare la prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale;

 

Contabil-șef, conform ORDIN-ului Nr. 1101/2016 în domeniul infecțiilor asociate asistenței medicale are următoarele atribuții specifice:

 1. răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;
 2. răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile necesare implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

 

Responsabilități în domeniul gestionării deșeurilor medicale conform Ordinului nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 contabilul-șef

 1. asigură și răspunde de aprovizionarea unității cu materialele necesare sistemului de gestionare a deșeurilor medicale periculoase;
 2. asigură și răspunde de întreținerea instalațiilor de tratare prin decontaminare termică din incinta unității sanitare, dacă este cazul;
 3. controlează respectarea de către unitatea sanitară a condițiilor tehnice stipulate în contractul încheiat cu operatorii economici care prestează activitățile de tratare, transport și eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase, astfel încât să demonstreze trasabilitatea deșeurilor în sensul prevenirii abandonării în locuri nepermise sau eliminării necorespunzătoare a acestora.

 

În calitate de Președinte al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al UAMS Savârșin are următoarele atribuţii:

 1. Asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi ale Secretariatului acesteia în bune condiţii.
 2. Monitorizeză, coordonează şi îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern.
 3. Aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părţile interesate: Director, alte structuri desemnate.
 4. Urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisie şi decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor.
 5. Propune ordinea de zi şi conduce şedinţele Comisiei.
 6. Decide asupra participării la şedinţele Comisiei şi a altor reprezentanţi din compartimentele UAMS, a căror participare este necesară pentru clarificarea şi soluţionarea unor probleme specifice.
 7. Decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea de activităţi cu specific în cadrul Comisiei.
 8. participă la elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control managerial al UAMS Sânpetru, împreună cu ceilalți membrii ai comisiei supune spre aprobare Directorului UAMS Sânpetru programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale;
 9. urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor propuse prin program; acordă alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit;
 10. asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după caz;
 11. urmăreşte elaborarea programelor de dezvoltare si control managerial a celorlalte compartimente ale UAMS Sânpetru; acestea trebuie să reflecte şi inventarul operaţiunilor/activităţilor ce se desfăşoară în compartimentele respective;
 12. primeşte trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele UAMS Sânpetru informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;
 13. acolo unde se consideră oportun, îndrumă compartimentele din cadrul UAMS Sânpetru în elaborarea programelor proprii, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul managerial;
 14. prezintă Directorului UAMS Sânpetru, ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin o dată pe an, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, atât la nivelul UAMS Sânpetru, la compartimentele subordonate, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

 

Responsabilitati privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Responsabilitățile și competențele manageriale:

 • stabilește obiectivele unității în corelație cu obiectivele și scopurile manageriale ale conducerii Unității de Asistență Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru;
 • organizează și răspunde de întreaga activitatea desfăsurată în unitate;
 • fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli a unității;
 • propune conducerii necesarul de posturi în unitate pe baza normativelor și a BVC al unității;
 • organizează și asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea unității;
 • face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităților unității;
 • propune și justifică modificarea bugetului alocat unității în funcție de nevoile acesteia;
 • gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea unității.

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Atribuții generale

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă programul de lucru stabilit prin Regulamentul intern;
 3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea directorului;
 4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 6. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea secției;

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 1. nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 2. nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic;
 3. nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 4. nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 5. comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

MEDIC ȘEF

 

Art. 31. Atribuțiile MEDICULUI ȘEF sunt prevăzute de Art. 6 din Instrucțiunile nr. 507 din 07.08.2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, apobate prin H.G. nr. 412/2003. Medicul Șef răspunde de compartimentele MEDICI, ASISTENȚĂ MEDICALĂ, ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ, RADIOLOGIE, GIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ, FARMACIE, KINETOTERAPIE.

 • Atribuțiile medicului șef sunt următoarele:

(fișa standard) și Ordinul nr.  916/2006 și Ordin nr. 1226/2012

 1. îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale şi răspunde de calitatea actului medical;
 2. organizează şi coordonează activitatea medicală din unitate, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă;
 3. răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către personalul din subordine;
 4. răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din cadrul unității;
 5. evaluează necesarul de medicamente şi materiale sanitare al unității, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii unității;
 6. angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat;
 7. aplică strategiile de dezvoltare ale unității, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice unității;
 8. înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale unității, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse;
 9. organizează, controlează și răspunde pentru derularea activităților, conform planului anual de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale din unitate;
 10. asigură și răspunde de cunoașterea, de către personalul subordonat, și respectarea dispozițiilor actelor normative care reglementează acordarea asistenței medicale;
 11. răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al unității;
 12. stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe care le înaintează spre aprobare directorului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 13. face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare;
 14. propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către director;
 15. propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al unității;
 16. supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor pentru pacienţii internaţi în unitate;
 17. aprobă internarea pacienţilor în unitate, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia internărilor de urgenţă;
 18. avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul unității;
 19. evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii organizatorice şi fişei postului;
 20. propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării directorului;
 21. coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul secţiei;
 22. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 23. răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine şi ia măsuri când se constată încălcarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 24. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional sau, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea unității, a intimității și demnității acestora;
 25. urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine;
 26. propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul unității;
 27. poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal precum și ecusonul standard pentru identificare;
 28. răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea din subordine;
 29. să nu refuze acordarea asistenței medicale în caz de urgență ori de câte ori se solicit unității acest serviciu;
 30. controlează și asigură prescrierea și justa utilizare a medicamentelor și evitarea polipragmaziei;
 31. controlează și răspunde de întocmirea corectă și completă a foilor de observație clinică, asigură și urmărește stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicațiilor terapeutice, controlează efectuarea investigațiilor prescrise, stabilește momentul externării bolnavilor, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a contractului – cadru privind condițiile acordării asistenței medicale;
 32. coordonează și controlează modul în care pacienții internați sunt informați asupra serviciilor medicale oferite;
 33. organizează, controlează și răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei, primirea vizitelor de către bolnavi, în concordanță cu programul de vizite stabilit de conducerea unității;
 34. controlează și răspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor medicale întocmite în unitate, controlează modul de păstrare pe secție, în timpul internării, a documentelor de internare;
 35. controlează modul de întocmire, la ieșirea din unitate, a epicrizei și a recomandărilor de tratament după externare, controlează întocmirea corectă a scrisorilor medicale către medicul de familie sau, după caz, către medicul de specialitate despre diagnosticul stabilit, investigațiile, tratamentele efectuate sau orice informații referitoare la starea de sănătate a pacientului externat;
 36. informează conducerea unității asupra activității, punând la dispoziție actele necesare în acest scop;
 37. sunt obligați să completeze corect și la timp toate informațiile prevăzute în evidențele primare și tehnico – operative;
 38. verifică respectarea, de către întregul personalul din subordine, a sarcinilor de serviciu și a normelor de comportare în unitate, stabilite prin regulamentul intern al unității; controlează permanent comportamentul personalului din subordine;
 39. controlează și răspunde de aplicarea și respectarea măsurilor de protecție a muncii în unitate; controlează permanent ținuta corectă a personalului din subordine;
 40. verifică și răspunde de respectarea programului de lucru în cadrul compartimentelor pe care le conduce;
 41. organizează și răspunde de întreaga activitate pe care o conduce;
 42. răspunde de activitățile desfășurate de personalul propriu.
 43. să participe, în caz de producere a unor calamități naturale, epidemii sau accidentări, la acțiunile de prim-ajutor și de asistență medicală;
 44. propune directorului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din unitate;
 45. nu părăsește locul de muncă în interes personal fără aprobarea directorului;
 46. este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru și nu se prezintă la serviciu sub influența băuturilor alcoolice;
 47. respectă prevederile din regulamentul intern al unitatii si al secţiei;
 48. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia;
 49. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016 privind situații de urgență;
 50. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 

Atribuţiile medicului şef conform Ordinului MS nr.1226/2012:

 • controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe unitate;
 • semnalează imediat contabilului șef deficientele în sistemul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale.

 

Atribuţiile medicului şef, conform Ordinului nr. 1101 / 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor associate asistenţei medicale în unităţile sanitare:

 1. Atribuţii specifice:
 2. se asigură și răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale, a standardelor de sterilizare și sterilitate, asepsie și antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentația și condițiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
 3. răspunde de raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale și implementarea măsurilor de limitare a acestora;
 4. răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitate;
 5. controlează și răspunde pentru derularea activităților proprii de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 6. controlează respectarea procedurilor și protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale de la nivelul unității;
 7. organizează și controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV și efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitate (gripal, HBV, altele);
 8. controlează și răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice și aplicarea corectă a măsurilor.

 

 1. Atribuţii suplimentare:
 2. prelucrează procedurile și protocoalele de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale elaborate cu asistenta șefă de secție și răspunde de aplicarea acestora;
 3. răspunde de implementarea și respectarea precauțiunilor standard și specifice la nivelul unității;
 4. răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnica aseptică de către acesta;
 5. controlează respectarea circuitelor funcționale din unitate;
 6. verifică starea de curățenie, respectarea normelor de igienă și controlează respectarea măsurilor de asepsie și antisepsie;
 7. propune contabilului șef planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale;
 8. supraveghează și controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea și distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activității la bucătăria dietetică, etc.;
 9. supraveghează și controlează calitatea prestațiilor efectuate la spălătorie;
 10. constată și raportează directorului unității deficiențe de igienă (alimentare cu apă, instalații sanitare, încălzire) și ia măsuri pentru remedierea acestora;
 11. verifică efectuarea corespunzătoare a operațiunilor de curățenie și dezinfecție;
 12. coordonează și verifică aplicarea măsurilor de izolare a pacienţilor cu caracter infecțios și a măsurilor pentru supravegherea contacților, în conformitate cu ghidul de izolare;

În cadrul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru nu există normat postul de Director de Îngrijiri, prin urmare atribuţiile acestuia, stipulate în OMS nr. 1.101 din 2016 sunt preluate de către Medicul Șef / asistentul șef pe unitate.

 1. instruieste personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor și urmărește realizarea acestei proceduri;
 2. instruieste asistenta-șefă asupra măsurilor de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale care trebuie implementate și respectate de vizitatori și personalul unității;
 3. coordonează și verifică respectarea circuitului lenjeriei și al deșeurilor infecțioase și neinfecțioase, depozitarea lor și respectarea modului de eliminare a acestora;
 4. instruiește asistenta-șefă asupra echipamentului de protecție și comportamentului igienic, precum și asupra respectării normelor de tehnică aseptică și propune măsuri disciplinare în cazurile de abateri;
 5. organizează și coordonează procesul de elaborare a procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale pe secții, în funcție de manevrele și procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienți, și se asigură de implementarea acestora;
 6. răspunde de întocmirea și completarea registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței pe unitate;
 7. răspunde de întocmirea și completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice;
 8. organizează și răspunde de igienizarea ținutelor (echipamentelor) pentru întreg personalul implicat în îngrijirea pacienților, în mod gratuit și obligatoriu.

 

Responsabilitati privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Responsabilitățile și competențele manageriale:

 • stabilește obiectivele în corelație cu obiectivele și scopurile manageriale ale conducerii Unității de Asistență Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru;
 • organizează și răspunde de întreaga activitatea desfășurată în compartimentele din subordine;
 • fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli;
 • propune conducerii necesarul de posturi în secție pe baza normativelor și a BVC al unității;
 • organizează și asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea unității;
 • face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităților;
 • propune și justifică modificarea bugetului alocat în funcție de nevoile acesteia;
 • gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea unității.

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Medicul Șef conform Ordinului nr. 921 din 27/07/2006  are următoarele atribuții specifice:

 1. coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al unității, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
 2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul unităţii, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi elaborează propuneri de îmbunătăţire a calității serviciilor medicale și hoteliere;
 3. analizează, verifică și supune spre aprobare protocoale de practică medicală, proceduri operaționale și de lucru pentru a fi implimentate la nivelul unității şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor, procedurilor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregii unități;
 4. verifică prin sondaj modul de întocmire al documentelor medicale, în conformitate cu prevederile legale;
 5. deleagă sarcini privind monitorizarea și evaluarea activității medicale fiecărui compartiment;
 6. aprobă lista cu procedurile care necesită consimțământul informat al pacientului;
 7. adoptă și propune spre aprobare Comitetului Director, Ghidul de prevenire al infecțiilor nozocomiale;
 8. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul unității pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
 9. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul unității;
 10. întocmeşte și supune spre aprobare planul de formare şi perfecţionare a personalului medical din unitate;
 11. avizează utilizarea bazei de date medicale a unității pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
 12. asigurarea respectării normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul unităţii;
 13. răspunde de acreditarea personalului medical al unității şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate de unitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 14. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite, etc);
 15. participă, alături de director, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi alte cazuri speciale;
 16. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul unității, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor unității, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
 17. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei unității;
 18. îndeplineşte atribuţiile specifice prevăzute de reglementările MS referitoare la prevenirea şi controlul infecţilor asociate activității medicale;
 19. îndeplineşte sarcinile specifice care îi revin în calitate de membru al comitetului director

 

Atribuții generale

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă programul de lucru stabilit prin Regulamentul intern;
 3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea directorului;
 4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 6. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea secției;

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 1. nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 2. nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic;
 3. nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 4. nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 5. comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

ASISTENT MEDICAL ȘEF

 

Art. 32. Atribuțiile ASISTENTULUI ȘEF sunt prevăzute de Art. 7 din Instrucțiunile nr. 507 din 07.08.2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, apobate prin H.G. nr. 412/2003.

Coordonează, controlează și răspunde de întreaga activitate a compartimentului de ASISTENȚĂ MEDICALĂ (asistente) și compartimentul de PERSONAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ (infirmiere, îngrijitoare, spălătoreasă, bucătărese).

 • Atribuțiile asistentului șef sunt următoarele:

(fisa standard) și Ord. nr. 916/2006 și Ordinul nr. 1226/2012

Asistenta şefă este subordonată medicului şef şi are relaţii funcţionale cu compartimentele din cadrul unităţii.

 1. stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, pe care le poate modifica informând medicul şef,

– coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfaşurată de personalul din subordine în cele 3 ture,

– evaluează şi apreciază ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului din subordine.

 1. răspunde de asigurarea procurării medicamentelor curente pentru aparatul de urgență, controlează modul în care medicația este preluată din farmacie, păstrată, distribuită și administrată de către asistente;
 2. se îngrijește de asigurarea instrumentarului necesar efectuării tratamentului curent și de urgență;
 3. controlează și răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului și a tuturor măsurilor de asepsie și antiseptice, necesare prevenirii transmiterii infecțiilor interioare;
 4. organizează și controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din subordine, întocmirea graficului de lucru al acestora, controlează predarea serviciului pe ture și asigură fololosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii; în lipsa ei delegă un cadru mediu corespunzător care să raspundă de sarcinile asistentei șefe;
 5. răspunde de controlarea zilnică a condicii de prezență a personalului din subordine;
 6. răspunde de întocmirea situației zilnice a miscării pacienților și asigură predarea turelor;
 7. participă la vizita efectuată de medicul șef de secție;
 8. controlează și răspunde de ținuta și disciplina personalului din subordine și a pacienților internați;
 9. participă la întocmirea fișelor anuale de apreciere a activității personalului mediu și auxiliar-sanitar;
 10. se preocupă de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine;
 11. supraveghează desfășurarea vizitelor la bolnavi de către aparținători;
 12. organizează și controlează activitatea de educație sanitară a pacienților și aparținătorilor de către personalul din subordine.
 13. răspunde de aplicarea și respectarea măsurilor de protecție a muncii și de respectarea normelor PSI;
 14. cu aprobarea conducerii unității și la propunerea medicului șef, poate desemna un cadru medical mediu care să o ajute la îndeplinirea unora din sarcinile sale;
 15. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia;
 16. Își însușește și respectă prevederile OMAI nr. 96/2016 privind situații de urgență;
 17. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 

 • Atribuţiile asistentului medical şef conform Ordinului MS nr.1226/2012:

– răspunde de aplicarea codului de procedură;

– prezintă medicului șef planificarea necesarului de material pentru sistemul de gestionare a deșeurilor medicale periculoase;

– aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

 1. răspunde de informarea medicului șef despre evenimentele deosebite petrecute în timpul turelor;
 2. răspunde de aducerea la cunoștința medicului șef absența temporară a personalului în vederea suplinirii acestuia potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 3. poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal precum și ecusonul standard pentru identificare;
 4. respectă programul de lucru și semnează zilnic și la timp în condica de prezență; timpul de muncă se consemnează zilnic în condicile de prezență, cu trecerea orei de începere a programului și a orei de terminare a programului de lucru;
 5. răspunde de asigurarea unui climat etic față de bolnavi pentru personalul din subordine;
 6. răspunde de păstrarea secretului profesional și oferă informații aparținătorilor, numai în interesul pacienților;
 7. în cazul constatării unor acte de indisciplină la personalul din subordine, decide asupra modului de rezolvare și / sau sancționare a personalului vinovat și informează medicul șef și conducera unității;
 8. răspunde de întocmirea graficului concediilor de odihnă, informează medicul șef, răspunde de respectarea acestuia și asigură înlocuirea personalului pe durata concediului;
 9. răspunde de păstrarea și arhivarea condicilor de prescripție medicamente și materiale sanitare, a foilor de observație clinică generală a pacienților externați, conform normelor legale;
 10. răspunde de exactitatea datelor statistice și respectarea termenelor de raportare, stabilite de conducerea unității, privind activitatea;
 11. verifică şi răspunde de modalitatea de implementare şi respectare a procedurilor elaborate şi aprobate şi propune reviziile necesare,
 12. aplică și verifică modul de aplicare a Procedurilor și protocoalelor privind activitatea medicală și de îngrijire;
 13. anunţă locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a bolnavilor în funcţie de grupa de vârstă, infecţiozitate sau receptivitate, conform indicaţiilor medicului şef.
 14. instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei bolnavilor infecţioşi, transportul lenjeriei murdare, recepţionarea, transportul şi păstrarea rufăriei curate.
 15. participă la selectarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar prin concurs, potrivit reglementărilor legale în vigoare,
 16. supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat în vederea respectării sarcinilor din fişa postului,
 17. controlează activitatea de educaţie pentru sănătate realizată/desfăşurată de asistenţii medicali .
 18. monitorizează aplicarea măsurilor privind calitatea serviciilor medicale.

 

 • Atribuţiile asistentei şefe conform Ordinului nr. 1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare:
  1. prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu personalul mediu şi auxiliar din unitate şi răspunde de aplicarea acestora;
  2. răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul din subordine;
  3. răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta;
  4. controlează respectarea circuitelor funcţionale din unitate;
  5. răspunde de starea de curăţenie din unitate;
  6. transmite medicului șef necesarul de materiale de curăţenie, consumabile, dezinfectanţi, elaborat;
  7. controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
  8. supraveghează şi controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică;
  9. supraveghează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie şi sesizează medicului șef orice deficienţe constatate;
  10. verifică igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora;
  11. urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunoştinţa medicului șef;
  12. constată şi raportează medicului șef deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire);
  13. coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie;
  14. participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi sterilizării;
  15. asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament de unică folosinţă) şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi însoţitori a măsurilor de izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare;
  16. anunţă locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a bolnavilor în funcţie de infecţiozitate sau receptivitate;
  17. coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare;
  18. instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte aplicarea acestor măsuri;
  19. semnalează medicului şef cazurile de boli transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului;
  20. instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie respectate de vizitatori şi personalul unității (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);
  21. verifică şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate;
  22. verifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, de depozitare a lor, de modul de transport;
  23. controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune medicului șef măsuri disciplinare în cazurile de abateri;
  24. răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie, în funcţie de manevrele şi procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora;
  25. răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor associate asistenţei medicale pe unitate;
  26. răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe unitate.

 

Conform planului de îngrijire a pacientului, asistentul medical are urmatoarele atribuții:

 • Întocmește și completează în foaia de nursing informațiile referitoare la persoana îngrijită, luând în considerare aspectul curativ, educativ și relațional al îngrijirii.
 • monitorizează îngrijirea pacientului, îl implică efectiv în îngrijirea sănătății și/sau recuperarea acesteia, precum și în obținerea independenței pacientului.
 • analizează nevoile fundamentale specifice pecientului și identifică problemele de dependență ale acestuia;
 • completează procedurile efectuate pe perioada internării, cu scopul de a îmbunătăți calitatea îngrijirilor, precum și organizarea îngrijirilor.
 • monitorizează funcţiile vitale ale pacientului;
 • elaborează împreună cu echipa de îngrijire, cu pacientul și familia acestuia, planul de îngrijire;
 • stabilește gradul de autonomie/dependență al pacientului;

 

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Atribuții generale

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă programul de lucru stabilit prin Regulamentul intern;
 3. Respectă graficul de gărzi aprobat de conducerea unității;
 4. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea medicului șef sau diretorului de unitate;
 5. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 7. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 8. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea secției;

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de asistent;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

CONSILIUL ETIC

 

Art. 33. (1) Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar și Ordinul 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor  consiliului etic, Consiliul etic este alcătuit din 5 membri, cu următoarea reprezentare:

 1. a) 2 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al unității;
 2. b) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din unitate;
 3. c) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.

(2) Persoana nominalizată va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al unității. Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia directorului să sprijine activitatea Consiliului etic.

(3) Secretarul are obligaţia participării la toate şedinţele Consiliului etic, fără a avea drept de vot.

(4) Membrii Consiliului etic, precum şi secretarul beneficiază cu prioritate de instruire în domeniul eticii şi integrităţii.

 • Fişa postului fiecărui membru al Consiliului etic angajat al unității și a secretarului Consiliului etic, se completează cu atribuţiile aferente, în conformitate cu Ordinul 1502/2016.
 • Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a unității. Este interzisă orice tentativă de influenţare a deciziilor membrilor Consiliului etic. Orice astfel de tentativă este sesizată comisiei de disciplină din cadrul unității şi Compartimentului de integritate al Ministerului Sănătăţii.
  Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii.

 

 Atribuţiile Consiliul Etic:

1.Atribuţii generale:

 1. promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unității;
 2. identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune diretorului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul unității;
 3. primeşte din partea directorului unității sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise unității care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
 4. analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:

– cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient – cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;

– încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

– abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

– nerespectarea demnităţii umane;

 1. emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);
 2. sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unității sau de către petent;
 3. sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
 4. asigură informarea direcorului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Directorul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
 5. întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
 6. emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea;
 7. aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
 8. analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
 9. analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unității şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
 10. analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul unității, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul unității;
 11. oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar. Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate. Consiliul etic este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membri.

 

 • În ceea ce priveste relația salariat – salariat și în conformitate cu atribuțiile legiferate așa cum au fost enumerate mai sus, Consiliul Etic are următoarele atribuții specifice:
 1. Monitorizează aplicarea conformă a Codului de Conduită Etică;
 2. Acordă consultanță și consiliere salariaților cu privire la respectarea normelor de conduită etică;
 3. Colaborează permanent, în acest domeniu, cu Conducerea și Comisia de Monitorizare SCIM de la nivelul unității;
 4. Acordă aviz pentru proiectul Codului de Conduită Etică și poate înainta propuneri pentru modificarea și completarea codului, precum și pentru orice alte aspecte pe care le consideră benefice în acest domeniu.
 5. Consiliul Etic trebuie să monitorizeze în scopul de a afla măsura în care sunt respectate principiile și normele generale de conduită profesională de către salariați și să îi ajute pe aceștia să cunoască, să înțeleagă și să respecte mai bine aceste norme.
 6. Conceptul de consiliere în ceea ce privește normele de conduită reprezintă acordarea sprijinului în vederea asigurării integrității și echilibrului instituțional.
 7. Activitatea de monitorizare, desfășurată de către Consiliul Etic, ar trebui să se fundamenteze inclusiv și pe concluziile referitoare la cauzele nerespectării normelor de conduită, astfel cum acestea au fost identificate într-o împrejurare sau alta.
 8. Consiliul Etic oferă salariaților un cadru de încredere și disponibilitate de sprijin față de aceștia, iar realizarea unei relații de încredere trebuie să stimuleze solicitarea de sprijin și consultanță pentru rezolvarea unor probleme cu dileme etice, pornind dintr-o atitudine proactiv-reactivă.

 

2.Atribuţii specifice:

Atribuţiile preşedintelui Consiliului etic sunt următoarele:

 1. convoacă Consiliul etic, prin intermediul secretarului,
 2. prezidează şedinţele Consiliului etic, cu drept de vot;
 3. avizează, prin semnătură, documentele emise de către Consiliul etic şi rapoartele periodice;
 4. informează directorul unității, în termen de 7 zile lucrătoare de la vacantarea unui loc în cadrul Consiliului etic, în vederea completării componenţei acestuia.

 

Atribuţiile secretarului Consiliului etic sunt următoarele:

 1. deţine elementele de identificare în vederea avizării şi transmiterii documentelor;
 2. asigură redactarea documentelor, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, a sesizărilor, hotărârilor şi avizelor de etică;
 3. introduce sesizările primite în sistemul informatic securizat al Ministerului Sănătăţii, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, şi asigură informarea, după caz, a membrilor Consiliul etic şi a directorului unității prin mijloace electronice, cu privire la acestea;
 4. realizează, gestionează şi actualizează baza de date privind sesizările, avizele, hotărârile Consiliului etic şi soluţionarea acestora de către director;
 5. informează preşedintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării Consiliului etic;
 6. convoacă membrii Consiliului etic ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui, cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea şedinţelor;
 7. asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
 8. întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului etic;
 9. asigură trimestrial informarea membrilor Consiliului etic şi a directorului unității cu privire la rezultatele mecanismului de feedback al pacientului, atât prin comunicare electronică, cât şi prezentarea rezultatelor în cadrul unei şedinţe;
 10. asigură postarea lunară pe site-ul unității a informaţiilor privind activitatea Consiliului etic (lista sesizărilor, a avizelor şi hotărârilor etice, rezultatul mecanismului de feedback al pacientului);
 11. formulează şi/sau colectează propunerile de îmbunătăţire a activităţii Consiliului sau unității şi le supune aprobării Consiliului etic;
 12. întocmeşte raportul semestrial al activităţii desfăşurate, în primele 7 zile ale lunii următoare semestrului raportat, şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării directorului;
 13. întocmeşte raportul anual al activităţii desfăşurate şi Anuarul etic, în primele 15 zile ale anului următor celui raportat, şi îl supune avizării preşedintelui şi aprobării directorului;
 14. pune la dispoziţia angajaţilor Anuarul etic, care constituie un manual de bune practici la nivelul unității. Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea directorului, a preşedintelui Consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.

 

Funcţionarea Consiliului etic

 • Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea directorului, a preşedintelui Consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.
 • Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin votul secret al membrilor prezenţi.
 • Cvorumul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii Consiliului etic, inclusiv preşedintele de şedinţă.
 • Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului etic se confirmă secretarului cu cel puţin o zi înainte de şedinţă. În cazul absenţei unuia dintre membrii Consiliului, secretarul solicită prezenţa membrului supleant respectiv.
 • Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă. În cazul în care în urma votului membrilor Consiliului etic se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv.
 • Exprimarea votului se poate face “pentru” sau “împotriva” variantelor de decizii propuse în cadrul şedinţei Consiliului etic.
 • În situaţia în care speţa supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care aparţine unul dintre membrii Consiliului etic sau membrul are legături directe sau indirecte, de natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în speţa supusă analizei Consiliului, acesta se suspendă, locul său fiind preluat de către supleant. În cazul în care şi supleantul se găseşte în aceeaşi situaţie de incompatibilitate, acesta se suspendă, speţa fiind soluţionată fără participarea celor doi, cu respectarea cvorumului.
 • La fiecare şedinţă a Consiliului etic se întocmeşte un proces-verbal care reflectă activitatea desfăşurată şi deciziile luate.
 • Consiliul etic asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după soluţionarea sesizărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform declaraţiei completate din anexa nr. 3 la prezentul ordin. Încălcarea confidenţialităţii de către orice membru al Consiliului etic atrage răspunderea legală a acestuia.
 • În cazul motivat de absenţă a unui membru, acesta este înlocuit de membrul supleant. În caz de absenţă a preşedintelui, membrii Consiliului etic aleg un preşedinte de şedinţă, prin vot secret.
 • Directorul unității are obligaţia de a promova Consiliul etic în cadrul unității prin afişe al căror conţinut este definit de Compartimentul de integritate al Ministerului Sănătăţii.

 

Sesizarea unui incident de etică

(1) Sesizarea unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice poate fi făcută de către pacient, aparţinător sau reprezentant legal al acestuia, personalul angajat al unității şi orice altă persoană interesată.

(2) Sesizările sunt adresate directorului unității şi se depun la registratură, se transmit prin poştă electronică sau prin completarea formularului online aflat pe pagina web a unității.

(3) Fiecare sesizare (depusă la registratură, prin poştă electronică sau formular online) primeşte un număr de înregistrare comunicat persoanei care o înaintează.

(4) Sesizările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate. Ca excepţie, în situaţia în care există mai mult de 3 sesizări anonime în interval de un an calendaristic care se referă la speţe diferite din cadrul aceleiaşi secţii a unităţii sanitare sau la acelaşi angajat al spitalului, sesizările vor fi analizate în Consiliul etic în vederea emiterii unei hotărâri de etică sau a unui aviz de etică.

 

Analiza sesizărilor

 • Analiza sesizărilor şi emiterea unei hotărâri sau a unui aviz etic, după caz, se fac în cadrul şedinţei Consiliului etic, urmând următoarele etape:
 1. directorul înaintează preşedintelui toate sesizările adresate sau care revin în atribuţiile Consiliului etic şi orice alte documente în legătură cu acestea;
 2. secretarul Consiliului etic pregăteşte documentaţia şi asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal pentru protejarea părţilor implicate;
 3. secretarul asigură convocarea membrilor Consiliului etic;
 4. preşedintele prezintă membrilor Consiliului etic conţinutul sesizărilor primite;
 5. membrii Consiliului etic analizează conţinutul sesizărilor primite şi propun soluţii de rezolvare a sesizărilor folosind informaţii de natură legislativă, morală sau deontologică;
 6. în urma analizei, Consiliul etic, prin vot secret, adoptă hotărâri sau avize de etică, după caz;
 7. secretarul Consiliului etic redactează procesul-verbal al şedinţei, care este semnat de către toţi membrii prezenţi;
 8. secretarul asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către managerul spitalului, sub semnătura preşedintelui Consiliului etic, imediat după adoptare;
 9. directorul unității dispune măsuri, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin;
 10. directorul unității asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către petent;
 11. directorul unității asigură comunicarea acţiunilor luate ca urmare a hotărârii sau avizului etic, către Consiliul etic şi petent, în termen de maximum 14 zile de la primirea comunicării.
 • Avizele de etică şi hotărârile Consiliului etic vor fi incluse în Anuarul etic ca un model de soluţionare a unei speţe, urmând să fie utilizate la analize ulterioare şi comunicate spitalului în vederea preveniri apariţiei unor situaţii similare.

 

Capitolul – IV –

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ATRIBUȚII GENERALE

 

 1. COMISII

 

 1. COMISILE DE SPECIALITATE ȘI ATRIBUȚIILE ACESTORA

 

Art. 34. În cadrul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru funcționează următoarele comisii de specialitate, ce îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege.

 • COMISIA DE DISCIPLINĂ
 • COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL (SCIM)
 • COMISIA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
 • COMISIA DE PREVENIRE A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ (CELULA DE URGENŢĂ)
 • COMISIILE PE PROBLEME ADMINISTRATIVE
 • Comisia de paritate cu sindicatele
 • Comisiile de licitaţii
 • Comisia de organizare și desfășurare a concursurilor / examenelor pentru angajare / promovare
 • Comisia de soluționare a contestațiilor la concursurile/ examenele de angajare / promovare
 • Comisia de inventariere a donaţiilor primate
 • Comisia de inventariere a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe
 • Comisii de recepție

 

COMISIA DE DISCIPLINĂ

 

Art. 35 (1) În conformitate cu Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificări ulterioare, funcţionează Comisia de disciplină;

 • numirea membrilor Comisiei de disciplină se stabilește prin decizie internă a Directorului. Comisia de Disciplină are ca scop principal cercetarea disciplinară prealabilă a abaterilor în disciplina muncii săvârşite de salariaţii unității, nerespectarea oricăror altor obligaţii de serviciu prevăzute în actele normative generale sau interne în vigoare

–  regulamentul de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern şi propunerea de sancţiuni disciplinare.

(2) Atribuţiile Comisiei de Disciplină:

 1. analizează cazurile de abateri disciplinare în rândul angajaților unității;
 2. face propuneri de sancționare a acestora către conducerea unității;
 3. stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită;
 4. analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare;
 5. verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
 6. efectuarea cercetării disciplinare prealabile;
 7. stabilirea sancţiunii ce urmează a fi aplicată.
 • Modul de lucru a Comisiei de disciplină este următorul:
 • comisia se va întruni la data şi ora stabilită;
 • în vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
 • neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute, fără un motiv obiectiv dă dreptul comisiei de disciplină să propună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile, întocmindu-se în acest sens proces-verbal în care se va consemna şi neprezentarea salariatului.
 • în cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere Comisiei de disciplină împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
 • analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât şi măsurile propuse.
 • comisia de disciplină, după efectuarea cercetării disciplinare, înaintează ̵ procesul verbal al cercetării disciplinare prealabile, în care se regăsesc concluziile cercetării, împreună cu toate actele care stau la baza acestuia şi propune directorului sancţiunea disciplinară.
 • procesul-verbal va fi întocmit numai după ce comisia de disciplină a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea.
 • procesul-verbal va fi înaintat directorului, în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Directorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

Comisia are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea cu respectarea următoarei proceduri:

 • convoacă în scris pe salariatul cercetat;
 • convocarea va cuprinde cel puțin obiectul, data şi locul întrevederii;
 • în cadrul cercetării se vor stabili faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice date concludente pe baza cărora să se poată stabili existenţa sau inexistenţa vinovăţiei;

 

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL (SCIM)

 

Art. 36. (1) Comisia este constituită din:

Comisia este constituită din:

 • președinte –contabilul șef;
 • șefii compartimente;
 • secretar comisie

În situația în care președintele din motive obiective, nu se poate prezenta la ședințe, acesta va fi suplinit de către unul din membrii comisiei, numit în scris de președinte; În situația în care un membru al Comisiei, din motive obiective nu se poate prezenta la ședințe, acesta poate fi suplinit de către o persoana desemnata de acesta, din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte.

(2)Comisia are următoarele atribuții:

 • Coordonează procesele de:
 • actualizare a obiectivelor generale și specifice;
 • stabilirea și actualizarea activității procedurale;
 • gestionarea riscurilor;
 • monitorizarea performantelor;
 • înregistrarea situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și raportare, respective informare către comitetul Director.
 • Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități și termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management conținute în standardele de control intern, aprobate prin OSGG 600/2018;
 • Supune spre aprobare Directorului, programul de dezvoltare a sistemului de control managerial și urmărește realizarea acestuia;
 • Urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul unității care trebuie să respecte și inventarul operațiunilor/activităților care se desfășoară în compartimentele respective;
 • Inventariază riscurile prin Comisia de gestionare a riscurilor numită prin decizie și problemele întâmpinate și informează conducerea referitor la acestea;
 • Evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru;
 • Întocmește trimestrial sau ori de cate ori este necesar informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial în raport cu programele adoptate, precum și referitoare la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare în cadrul acestora.
 • analizează Planul de Implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative și îl înaintează spre aprobare, directorului unității;

Aceste informări vor fi transmise Directorului și/sau altor instituții abilitate, la solicitarea acestora.

 • Modul de lucru al Comisiei este:
  1. La solicitarea Comisiei, la ședințele sale sau în grupurile de lucru pe care acestea le constituie, pot participa și alte persoane din cadrul unității, a căror contribuție este necesară pentru realizarea atribuțiilor Comisiei și a celorlalte cerințe;

Solicitările comisiei adresate conducătorilor de structuri din cadrul Unității și /sau subordonaților acestora, în contextual de la alin (1), reprezintă sarcini de serviciu.

Cu privire la sistemul de control managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin în calitate de conducători de compartimente de specialitate, aceștia au fără a selimita la acestea, următoarele atribuții:

 • Stabilesc procedurile ce trebuiesc urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți în limita competenței și a responsabilităților specifice;
 • Identifică riscurile activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;
 • Stabilesc indicatori de monitorizare ai procedurilor elaborate în cadrul compartimentelor de specialitate;
 • Monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică abaterile, aplică măsuri corective, etc);
 • Informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului.
 1. Atribuţiile responsabilului de riscuri
  • Stabileşte metodologia de management a riscurilor;
  • Stabileşte componenţa echipei de management al riscurilor constituită din ofiteri de risc la nivel de compartimente şi o transmite spre aprobare preşedintelui comisiei;
  • Elaborează şi actualizează declaraţia de politică privind managementul riscurilor;
  • Stabileşte obiectivele managementului riscurilor şi-l transmite spre aprobare preşedintelui comisiei;
  • Întocmeşte, actualizează şi modifică Registrul Riscurilor Identificate;
  • Stabileşte împreună cu ofiţerii de risc măsuri de ţinere sub control a tuturor categoriilor de riscuri identificate şi le transmite spre implementare tuturor funcţiilor direct vizate.

 

COMISIA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

 

Art. 37. Principalele atribuții ale comisiei sunt următoarele:

 1. participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii;
 2. controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific sanitar;
 3. propune includerea în bugetul propriu a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;
 4. îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor a angajaților unităţii;
 5. prezintă conducerii, anual sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
 6. colaborează cu firma specializată cu care unitatea sanitară are contract în domeniul PSI.

 

COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

Art. 38. (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit, în baza Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Numirea membrilor se face prin Decizia internă a Directorului. Scopul principal este de a stabili principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

 • Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii:
 • analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie;
 • urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
 • analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
 • analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
 • analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
 • propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
 • analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate;
 • urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
 • analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
 • analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
 • efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
 • dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realize în anul următor.
 • Modul de funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă este următorul:
 • comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza regulamentului de funcţionare propriu.
 • întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.
 • ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă, inspectoratului teritorial de muncă, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
 • secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilite.
 • la fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului.
 • comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
 • comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.
 • secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.
 • secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă transmite inspectoratului teritorial de muncă, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.

 

COMISIA DE PREVENIRE A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ (CELULA DE URGENŢĂ)

 

Art. 39. (1)În cadrul unității funcţionează Celula de urgenţă, numită prin Decizia internă a Directorului. (ORDIN M.I. 1995/1160/18.12.2005) .

Desemnarea nominală a membrilor Comitetului pentru situaţii de Urgenţă se stabileşte de către Comitetul Director al unității, iar numirea membrilor Celulei de Urgenţă se face prin decizie internă a Directorului.

Celula de Urgenţă se înfiinţează în scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stării de alertă în situaţii de urgenţă, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situaţii.

 • Atribuțiile Celulei de Urgenţă sunt:
 1. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
 2. asigură managementul situaţiilor de urgenţă pe nivelul domeniului de competenţă, dispunând de infrastructura şi de resursele necesare din punct de vedere al serviciilor medicale;

Pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potențial generatoare de situaţii de urgenţă se întreprind, în condiţiile legii, după caz, acţiuni şi măsuri pentru:

 • avertizarea populației, instituţiilor şi agenților economici din zonele de pericol;
 • punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc;
 • intervenția operativă în funcţie de situaţie, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative;
 • acordarea de asistenta medicală de urgenţă;
 • informează prin centrul operațional judeţean, privind stările potențial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
 • evaluează situaţiile de urgenţă produse, stabilesc măsuri şi acțiuni specific pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
 • informează comitetul local şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;
 • îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate.

(3) Atribuţiile specifice ale Celulei de Urgenţă:

(1)- În perioada pre dezastru (potenţiale situaţii de urgenţă):

identifică şi monitorizează sursele potenţiale ce pot genera situaţii de urgenţă din competenţa Unității;

 • organizează culegerea de informaţii şi fluxul informaţional – decizional.
 • analizează şi avizează Planurile pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă.
 • informează Comitetul Local şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului (Centrul Operaţional), privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
 • informează salariaţii asupra surselor de risc ce pot genera situaţii de urgenţă;
 • coordonează pregătirea salariaţilor privind prevenirea, protecţia şi intervenţia în situaţii de urgenţă;
 • elaborează Planurile anuale de activităţi şi de pregătire pentru intervenţie şi Extras din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.

(2)- În timpul dezastrului (apariţiei situaţiilor de urgenţă):

 • informează Comitetul Local şi Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă (Centrul Operaţional), privind apariţia situaţiilor de urgenţă;
 • analizează informaţiile primare despre situaţia de urgenţă ivită şi evoluţia probabilă a acesteia;
 • declară starea de alertă la nivelul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru;
 • pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de intervenţie (pe tipuri de riscuri identificate), funcţie de situaţia concretă din zonă;
 • evaluează situaţiile de urgenţă produse, impactul acestora în clinicile şi secţiile clinice, stabileşte măsurile şi acţiunile specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor;
 • dispune constituirea unui grup operativ format din membrii celulei de urgenţă sau specialişti în domeniu, care să se deplaseze în zona afectată pentru informare şi luare de decizii, precum şi pentru coordonarea nemijlocită a acţiunilor de intervenţie;
 • dispune înştiinţarea autorităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei din zonele ce pot fi afectate;
 • dispune alarmarea salariaţilor din zonele ce pot fi afectate;
 • informează Comitetul Local pentru situaţii de urgenţă asupra activităţii desfăşurate;
 • stabileşte măsurile de urgenţă pentru asigurarea funcţiilor vitale;
 • asigură evacuarea personalului, bolnavilor, aparţinătorilor şi bunurilor din zonele afectate;

(3)- În perioada post – dezastru:

 • desemnează colectivul pentru conducerea acţiunilor de refacere şi reabilitare a obiectivelor (zonelor) afectate;
 • organizează echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea efectelor şi pagubelor produse;
 • analizează cauzele producerii situaţiilor de urgenţă şi stabileşte măsuri de prevenire şi limitare a efectelor;
 • asigură informarea populaţiei, prin mass-media, despre evoluţia şi efectele situaţiei, acţiunile întreprinse pentru limitarea acestora şi măsurile ce se impun în continuare;
 • analizează documentaţiile privind acordarea fondurilor necesare pentru lucrările de refacere;
 • reactualizează planurile de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţe;
 • ECHIPE DE INTERVENŢIE constituite pe tipuri de risc, astfel:

Echipa de înştiinţare – alarmare având următoarele atribuţii:

 • transmiterea la ordin a mesajelor de avertizare şi alarmare a salariaţilor unității, a modului de acţiune şi măsurile ce se iau în cadrul unității;
 • execută alte ordine ale şefului celulei de urgenţă, care privesc întregul personal.

Echipa de prevenire, cercetare, observare şi intervenţie în caz de incendiu având următoarele atribuţii:

 • monitorizarea direcţiei de poluare a norului toxic;
 • în cazul evacuării, marcarea zonelor, a drumurilor contaminate;
 • cercetarea întregului perimetru al unității pentru a preîntâmpina intoxicarea cu amoniac sau clor a unor persoane (persoane intoxicate în stare de inconştienţă);
 • verifică starea clădirilor şi a instalaţiilor
 • izolează prin benzi de avertizare clădirile care prezintă pericol de cădere, respective instalaţiile care prezintă pericol de explozie sau accidentare;
 • verifică dacă există persoane blocate sau aflate sub dărămături;
 • participă la stingerea unor incendii apărute;
 • execută alte ordine ale şefului celulei de urgenţă, care privesc întregul personal;
 • informează permanent șeful celulei de urgenţă despre situaţia existentă şi de măsurile luate.

Echipa de deblocare, salvare-evacuare având următoarele atribuţii:

 • ajută la evacuarea personalului din zonele afectate;
 • acţionează pentru salvarea persoanelor aflate sub dărămături sau blocate şi transportarea lor în locurile sigure stabilite prin planul de evacuare;
 • verifică dacă există victime;
 • acţionează pentru deblocarea căilor de comunicatii;
 • execută alte ordine ale şefului celulei de urgenţă, care privesc întregul personal;
 • informează permanent şeful celulei de urgenţă despre situaţia existentă şi de măsurile luate.

Echipele energetică – instalaţii având următoarele atribuţii:

 • oprirea utilităților: gaz metan, energie electrică, apă, energie termică, instalaţii, dacă este cazul;
 • verifică starea reţelelor: gaz metan, energie electrică, apă, energie termică, telecomunicaţii
 • execută alte ordine ale şefului celulei de urgenţă, care privesc întregul personal;
 • informează permanent şeful celulei de urgenţă despre situaţia existentă şi de măsurile luate.

Echipa sanitară având următoarele atribuţii:

 • prezentarea la sediul unității, imediat ce au fost anunţaţi de producerea unei situaţii de urgenţă;
 • acordarea primului ajutor răniţilor;
 • anunţarea SMURD în situaţii mai grave, dacă este nevoie de intervenţia medicilor;
 • informează permanent şeful celulei de urgenţă despre situatia celor răniţi sau intoxicaţi şi de măsurile luate;

Echipa de inspecție post seism având următoarele atribuţii:

 • prezentarea la sediul unității imediat ce au fost anunţaţi de producerea unei situaţii de urgenţă;
 • evaluează situaţia clădirilor şi instalaţiilor afectate de seism.

Se constată :

 • zonele afectate şi se realizează delimitarea acestora;
 • clădiri prăbuşite sau avariate;
 • situaţia reţelelor avariate;
 • incendiile şi exploziile produse.

Informează permanent şeful celulei de urgenţă despre situaţia existentă şi de măsurile luate.

 

 • Atribuţiile personalului pe linie de Situaţii de Urgenţă

Director

 • este președintele comitetului de securitate şi sănătate în muncă;
 • Șeful celulei de urgenţă din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de urgenţă şi membru în Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă;

Medicul Șef

 • Vicepreşedinte şi Responsabil deblocare-salvare evacuare în cadrul Celulei de Urgenţă din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de urgenţă.

Contabilul Șef

 • Vicepreşedinte, Responsabil achiziţii, rechiziţii în cadrul Celulei de Urgenţă din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de urgenţă;

Asistent șef unitate

 • Vicepreşedinte, Șef echipă sanitară în cadrul Celulei de Urgenţă din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de urgenţă;

Inspector de specialitate Achiziţii Publice

 • Membru, Responsabil aprovizionare medicamente şi materiale sanitare în cadrul Celulei de Urgenţă din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de urgenţă;

Şefii de compartimente/ farmacist

 • Membrii în cadrul Celulei de Urgenţă din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de urgenţă

Economist

 • Membru, Şef echipă deblocare salvare evacuare în cadrul Celulei de Urgenţă din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de Urgenţă;

Referent de specialitate RUNOS.

 • Şef echipa de înştiinţare – alarmare din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de Urgenţă;

Responsabil PSI

 • Şef de echipa de prevenire, cercetare, observare şi intervenţie în caz de incendiu din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de Urgenţă;

Economist

 • Șef echipa de inspectie post seism din cadrul structurilor pentru managementul Situaţiilor de Urgenţă;

 

 1. COMISIILE PE PROBLEME ADMINISTRATIVE

 

Art. 40. Comisia de paritate cu sindicatele va fi compusă din 3 reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale semnatare şi 3 reprezentanţi ai angajatorilor, și este împuternicită să interpreteze prevederile contractului colectiv de muncă, în aplicare, în funcţie de condiţiile concrete şi de posibilităţile unităţilor, la solicitarea uneia dintre părţi.

 

Art. 41. Comisiile de licitaţii examinează şi verifică îndeplinirea de către ofertanţi a condiţiilor referitoare la eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi economico-financiară, evaluarea ofertelor, selectarea câştigătorului şi redactarea procesului-verbal şi a hotărârii comisiei.

 

Art. 42. Comisia de organizare și desfășurare a concursurilor / examenelor pentru angajare / promovare

Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru angajare/promovare, are următoarele atribuţii principale:

 1. publică pe site-ul unității anunţul de participare la concurs pentru postul vacant anunţat;
 2. selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;
 3. stabileşte subiectele pentru proba scrisă şi data de susţinere a probei scrise;
 4. stabileşte planul interviului, în vederea susţinerii acestuia cât şi planul probei practice şi asigură condiţiile necesare susţinerii acesteia;
 5. stabileşte modul de acordare a punctajului pentru probele scrise/practice şi pentru interviu; notează pentru fiecare candidat fiecare probă susţinută a concursului/examenului;
 6. transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/examenului, pentru a fi comunicate candidaţilor;
 7. anunţă rezultatele concursului, data depunerii contestaţiilor şi deopotrivă a soluţionării acestora;
 8. anunţă/face cunoscut, câştigătorul concursului susţinut ca atare.

 

(1) Comisia de încadrare şi promovare a personalului medico – sanitar şi sanitar- auxiliar compusă din: preşedinte, locţiitor al preşedintelui, 2 membri, şeful compartimentului unde urmează să se facă încadrarea sau promovarea, reprezentantul OAMMR – observator, reprezentantul sindicatului legal constitut – observator, secretar.

(2) Comisia de încadrare şi promovare a personalului tehnic, economic, de altă specialitate, informatică, administrativ şi muncitori compusă din: preşedinte (membru al comitetului director), doi membri, şeful compartimentului unde urmează să se facă încadrarea sau promovarea, un reprezentant al sindicatului legal constituit, secretar.

În vederea susţinerii examenului/concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, comisiile prevăzute la alin (1) şi alin (2), vor putea fi completate cu cadre de specialitate din unitate sau din alte unităţi, după caz, cu acordul instituţiilor din care aceştia fac parte.

Examenul/concursul organizat se susţine în faţa comisiilor prevăzute la alin (1) şi alin (2), iar în cazul în care unul din membrii comisiilor mai sus menţionate lipseşte din unitate la data examenului sau concursului, conducerea Unității va decide înlocuirea acestuia cu un alt specialist din unitate.

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă participă în mod obligatoriu în calitate de observator, la toate nivelurile, la examenele care certifică pregătirea şi perfecţionarea profesională şi managerială şi la concursurile de ocupare a posturilor

 

Art. 43. Comisia de soluționare a contestațiilor la concursurile/ examenele de angajare / promovare

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:

 1. soluţionează contestaţiile depuse de către candidaţi, cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;
 2. transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor, pentru a fi communicate ulterior candidaţilor.

 

Art. 44.Comisia de inventariere a donaţiilor primite:

 • verifică calitatea și cantitatea donaţiilor primite;
 • inventariază toate obiectele primite din donaţii şi le depune la conducerea unităţii pentru cuprinderea în patrimoniul unităţii.

 

Art. 45.Comisia de inventariere

Directorul unității stabilește, prin decizie scrisă, componența comisiei de inventariere, care trebuie să fie formată din cel puțin două persoane. În decizia de numire a comisiei de inventariere se menționează în mod obligatoriu și numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunea supusă inventarierii, data de începere și de terminare a operațiunilor, alte date necesare. După caz, în funcție de complexitatea activității unității, prin decizie a directorului unității, comisiile de inventariere pot fi coordonate de către o comisie centrală care are ca sarcină să organizeze, să instruiască, să supravegheze și să controleze modul de efectuare a operațiunilor de inventariere.

Comisia de inventariere răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale. Pentru desfășurarea în bune condiții a operațiunilor de inventariere, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică și tehnică, care să asigure efectuarea corectă și la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementărilor contabile aplicabile.

Comisia de inventariere are următoarele obligații:

 • să cunoască și să aplice prevederile prezentelor norme metodologice;
 • să verifice existența pe teren a elementelor de activ prin numărare, cântărire, măsurare etc., pentru determinarea exactă a cantităților din fiecare element;
 • să se asigure că aparatele și instrumentele de măsurat și cântărit sunt omologate și verificate din punct de vedere metrologic și sunt în stare bună de funcționare;
 • să întocmească documentele acțiunii de inventariere la timp, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice și să le supună avizării și aprobării celor în drept.

 

Art. 46.Comisia de recepție:

 • organizează și participă la recepția cantitativă și calitativă a mărfii
 • analizează documentele de însoțire a mărfii
 • ia măsuri pentru ca recepția să se desfășoare în bune condiții
 • în urma verificării mărfii și a documentelor de aprovizionare (dacă marfa este conformă cu cerințele de aprovizionare) completează și semnează NIR-ul.
 • identifică marfa neconformă și o separă de cea conformă
 • face forme de respingere pentru marfa neconformă
 • execută controlale periodice asupra modului de depozitare, conservare și manevrare a mărfii
 • analizează cauzele care au generat neconformități și propune măsurile necesare pentru înlăturarea și prevenirea acestora

 

Relaţiile de muncă în cadrul unității se întemeiază pe principiul bunei-credinţe, în care scop salariaţii au îndatorirea să se informeze şi să se consulte reciproc, în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă.

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă participă în toate comisiile implicate în activitatea sistemului sanitar, la toate nivelurile, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu acordurile stabilite în acest sens.

 

 1. PURTĂTORUL DE CUVÂNT ÎN RELAȚIILE CU PRESA

 

Art. 47.– este sub coordonarea exclusivă a Directorului

Procedura de acces în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și a reprezentanților mass-media este prevăzută în regulamentul intern.

(1) Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei de acreditare în specialitate și a documentului de identitate, precum și cu acordul Directorului unității.

(2) Reprezentantii mass-mediei pot filma în unitate numai în spațiile pentru care directorul și-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienților sau filmarea acestora se poate face numai în condițiile legii.

(3) Directorul unității desemnează un purtător de cuvânt al unității, care îi însoțește pe reprezentanții mass-mediei, pe durata prezentei acestora în incinta unității.

(4) În conformitate cu legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, art. 3 “asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu conf. art. 5 sau la cerere, prin intermediul persoanei desemnate în acest scop”.

(5) Informațiile de interes public sunt solicitate în scris sau verbal.

(6) Pentru informațiile solicitate verbal, persoana desemnată pentru informare și relații cu publicul are obligația să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și poate furniza pe loc informațiile solicitate, în cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc.

(7) Informațiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea unității.

(8) Dacă informațiile de interes public solicitate nu sunt disponibile pe loc persoana este îndrumată să le solicite în scris.

(9) Reprezentantul mijloacelor de informare în masă care va cere informații de interes public (în scris sau verbal) va prezenta reprezentantului desemnat acreditarea.

(10) Accesul la informații de interes public aprobat de directorul unității, va respecta dreptul la intimitate al pacienților, fără a disturba activitatea și actul medico-social, se vor pune la dispoziție reprezentantului mass-media toate informațiile de interes public ce nu va încălca nici un alt drept prevăzut de lege.

 

 1. RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR

 

Art. 48.– este sub coordonarea exclusivă a Directorului

ATRIBUȚII

 1. Informarea şi consilierea directorului unității, precum şi a angajaţilor care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului UE nr. 679/2016 şi a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor;
 2. Monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor unității în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;
 3. Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul UE nr. 679/2016;
 4. Cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
 5. Asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36 din Regulamentul UE nr. 679/2016, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.
 6. Elaborează annual un raport al activităților DPO;
 7. Ca parte a sarcinilor de monitorizare a conformității întreprinde următoarele:

➢ colectează informații pentru a identifica operațiunile de prelucrare;

➢ să analizeze și să verifice conformitatea operațiunilor de prelucrare;

➢ să informeze, să consilieze și să emită recomandări;

➢ Să ofere consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA) și să monitorizeze funcționarea acesteia;

 1. Să coopereze cu autoritatea de supraveghere și să-și asume rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspect legate de prelucrare, inclusive consultarea prealabilă precum și dacă este cazul consultarea cu privire la orice altă chestiune;
 2. Să prioritizeze activitățile și să-și concentreze eforturile asupra problemelor care prezintă riscuri mai mari pentru protecția datelor;
 3. Elaborează inventare și deține un registru al operațiunilor de pelucrare pe baza informațiilor furnizate de diferitele departamente din cadrul unității responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
 4. Orice altă activitate ce derivă din aplicarea Regulamentului UE nr. 679/2016 și legislația specific în vigoare.

RESPONSABILITĂȚI

 1. Păstrează secretul sau confidențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul uniunii sau dreptul intern;
 2. Este implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal;
 3. Este obligat să rețină parolele care îi sunt comunicate, să nu le divulge şi să ia toate măsurile pentru a nu fi deconspirate persoanelor neautorizate. Parolele constituie secret de serviciu;
 4. Folosește calculatorul, imprimanta, e-mailul de serviciu, internetul sau alte unelte electronice doar în interes strict profesional.
 5. Răspunde de informaţiile şi îndrumările pe care le transmite conducerii și superiorului ierarhic.
 6. Se informează şi studiază în permanenţă legislaţia în vigoare pentru domeniul de activitate şi specificul instituţiei, în vederea aplicării corecte a acesteia, și de asemenea informează conducerea precum și serviciile cărora le sunt aplicabile modificările legislative.
 7. Răspunde de îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate pentru a maximiza eficienţa obiectivelor propuse
 8. Răspunde de păstrarea, evidenţierea şi arhivarea documentelor pe care le elaborează.
 9. Foloseşte timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în acest sens, nu se ocupă în timpul serviciului de activităţi care nu sunt cuprinse în atribuţiile şi îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de șeful ierarhic

 

 1. ATRIBUȚII GENERALE ALE COMPARTIMENTELOR DE MUNCĂ

 

Art. 49.

 1. GENERALITĂȚI

Personalul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru este constituit din următoarele categorii:

 1. a) din punct de vedere profesional:

– medici specialişti

– alt personal cu studii superioare: farmacist, kinetoterapeut, psiholog, asistent-social.

– personal sanitar mediu/ PL/SSD/SS: asistenţi medicali cu şcoală postliceală/PL/SSD/SS.

– personal auxiliar sanitar: infirmiere, îngrijitoare, spălătorease, bucătărese.

– personal TESA -personal din aparat funcțional (economiști, inspector, referent)

– personal tehnic (magaziner, lacatuși, fochiști, electrician, șofer)

Numărul personalului este stabilit conform normativelor în vigoare.

 1. b) din punct de vedere funcţional:

– de conducere;

– de execuţie.

 1. c) după durata de angajare:

– pe durată nedeterminată

– pe durată determinată

(2) Organigrama, statul de funcţii, numărul de personal precum și bugetul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

 

Art. 50 (1) U.A.M.S.P. Sânpetru funcționează pe baza avizelor/autorizațiilor/acreditării Ministerului Sănătății, Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

(2) Structura organizatorică a unitaţii acordă servicii de spitalizare continuă pe următoarele servicii medicale: – 80 paturi pentru îngrijirea persoanelor cu afecțiuni pulmonare;

(3) Serviciile sociale de care beneficiază prin compartimentul de specialitate persoanele internate în U.A.M.S.P. Sânpetru sunt cele prevăzute în Instrucțiunile nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-socială.

 

Art. 51 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

 • Personalul U.A.M.S.P. Sânpetru este constituit din următoarele categorii:
 1. a) din punct de vedere profesional:
 • medici specialişti şi primari
 • alt personal cu studii superioare: farmacist, kinetoterapeut, psiholog, asistent social.
 • personal sanitar mediu/ PL/SSD/SS: asistenţi medicali cu şcoală postliceală/PL/ SSD/ SS.
 • personal auxiliar sanitar şi prepararea hranei în blocurile alimentare: infirmiere, îngrijitoare, bucătărese, spălătorease.
 • personal pentru activităţile de întreţinere clădiri şi instalaţiile de apă, lumină şi încălzire, deservire posturi fixe.
 • personal TESA – personal din aparat funcțional (economiști, referenți, inspectori, magaziner)
 • personal tehnic (magaziner, lacătuși, fochiști, șofer)

Numărul personalului este stabilit conform normativelor în vigoare.

 1. b) din punct de vedere funcţional:
 • de conducere;
 • de execuţie.
 1. c) după durata de angajare:
 • pe durată nedeterminată
 • pe durată determinată
 • Serviciul medico-social la Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru funcţionează cu un număr total de 74 de posturi, conform prevederilor Hotărarii Consiliului Judeţean Braşov nr. ………………… / …………….………… , din care:
  1. personal de conducere:– 4 posturi;

– 1 post -director,

– 1 post – medic şef,

– 1 post – contabil şef,

– 1 post- asistent medical şef

 1. personal de specialitate medical superior – 20 posturi (din care 4 posturi de conduce menționate mai sus)

– medici – 3 posturi (din care 1 post de conducere)

– asistente – 14 posturi (din care 1 post de conducere),

– asistent radiolog – 1 post,

– asistent igienă – 1 post

– kinetoterapeut – 1 post).

 1. c) personal sanitar mediu şi auxiliar – 37 posturi

– infirmiere – 17 posturi,

– îngrijitoare – 14 posturi,

– spălătoreasă -1 post,

– bucătar – 5 posturi.

 1. c) personal de specialitate farmacie (farmacist, asistent farmacie) – 2 posturi;
 2. d) personal de specialitate psihologică – 1 post;
 3. e) personal de asistenţă socială – 1 post;
 4. f) personal cu funcţii financiar-contabile, juridice, administrativ, întreţinere, reparaţii, deservire – 10 posturi;

(2) În funcție de specificul activității fiecărui compartiment și în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, compartimentele din cadrul unității de asistență medico-socială realizează proiecte de activități pe care le propun directorului în vederea punerii în aplicare.

(3) Atribuțiile și sarcinile de serviciu ale personalului sunt cele din fișa postului.

(4) În situația în care unitatea de asistență medico-socială nu dispune de medici în specialitatea necesară, serviciile pot fi asigurate prin contractarea acestora cu furnizori publici sau privați.

(5) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul şi se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

(6) Încadrarea cu personal medico-sanitar și auxiliar a Unității de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru va fi efectuată în conformitate cu normativul stabilit de legislația în vigoare, funcțiile fiind completate cupersonal administrativ și de deservire, toate fiind incluse în Statul de personal.

(7) Personalul Unității de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru se angajează, după caz, cu contract de muncă pe durată nedeterminată / determinată ori prin cumul de funcții, în condițiile legii.

 • Încadrarea și încetarea activității personalului Unității de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru se efectuează prin decizia directorului unității de asistență medico-socială.
 • Activitatea unității este coordonată direct de catre directorul unității. Relațiile funcționale între compartimente sunt figurate în organigrama unității.Toate compartimentele unității vor conlucra pentru realizarea activității de asistență medicala și socială a beneficiarilor.

 

Art. 52. Unitatea este structurată conform organigramei și statului de funcții aprobate prin hotărâre de Consiliul Județean Brașov și se prezintă astfel:

 • Director
 • Contabil șef
 • Medic șef
 • Asistent Șef
 • Compartiment contabilitate
 • Compartiment achiziții publice
 • Compartiment Administrativ – Deservire
 • Compartiment RUNOS
 • Compartiment asistență socială
 • Compartiment medici
 • Compartiment asistență medicală
 • Compartiment îngrijire și asistență
 • Compartiment radiologie
 • Compartiment kinetoterapie
 • Compartiment igienă și sănătate publică
 • Compartiment farmacie

 

Art. 53 Compartimentele, potrivit răspunderilor stabilite în prezentul regulament, realizează activitățile în concordanță cu actele normative în vigoare, cu dispozițiile organelor ierarhic superioare și ale directorului unității;

 • Directorul unității are în subordine:

Activitatea CONTABILULUI ȘEF (compartimentul CONTABIITATE, compartimenttul ACHIZIȚII PUBLICE, compartimentul ADMINISTRATIV, compartimentul DESERVIRE), MEDICULUI ȘEF (compartimentul MEDICI, compartimentul ASISTENȚĂ MEDICALĂ, compartimentul PERSONAL ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ, compartimentul FARMACIE, compartimentul RADIOLOGIE, compartimentul KINETOTERAPIE,  compartimentul IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ), compartimentul de ASISTENȚĂ SOCIALĂ și compartimentul RUNOS se desfășoară sub directa coordonare, îndrumare şi control a directorului Unității.

 • Contabilul șef are în subordine:

Activitatea din compartimentele de CONTABILITATE (economist, contabil), ACHIZIȚII PUBLICE (inspector de specialitate) și compartimentul ADMINISTRATIV – DESERVIRE (magaziner, muncitori calificați – lăcătuș, fochist și șofer)

 • Medicul șef are în subordine:

Activitatea din:

 • Compartimentul MEDICI (medici primari de specialitate).
 • Compartimentul ASISTENȚĂ MEDICALĂ (asistente)
 • Compartimentul PERSONAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ (infirmiere, îngrijitoare, spălătoreasă, bucătăr)
  • Compartimentul RADIOLOGIE (asistent radiolog)
  • Compatiment KINETOTERAPIE (kinetoterapeut)
  • Compartimentul IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ (asistent igenist)
  • Compartimentul FARMACIE (compartimentul farmacist specialist, asistent farmacie)
 • Asistentul medical șef are în subordine:

Activitatea compartimentului de ASISTENȚĂ MEDICALĂ (asistente) și compartimentul PERSONAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ (infirmiere, îngrijitoare, spălătoreasă, bucătăr).

 

Art. 54 Conducerea U.A.M.S.P. Sânpetru este asigurată de un director, numit prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, la propunerea președintelui acestuia.

 • Directorul asigură conducerea executivă a unității aflate în subordinea C.J. Brașov și acționează permanent în vederea îndeplinirii la timp și în mod corespunzator a atribuțiilor ce îi revin din legi, hotărâri, ordine și a sarcinillor cuprinse în prezentul Regulament.
 • În funcție de situațiile nou apărute, pe parcursul desfășurării activității, directorul întocmește proiecte de hotărâri însoțite de referate de specialitate pe care le înaintează spre aprobare C.J. Brașov, cu respectarea legislației privind transparența decizională.
 • În realizarea atribuțiilor sale, directorul este sprijinit de consiliul consultativ și comitetul director.
 • Membrii consiliului consultativ nu beneficiază de indemnizație.

 

Art. 55 (1) Personalul din Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru efectuează serviciul pe instituție conform programului aprobat în Regulamentul Intern al salariaților unității.

(2) Programarea serviciului pe instituție se face în așa fel încât să asigure persoanelor internate supraveghere, îngrijire, asistare și tratament 24 de ore din 24.

(3) Modul de organizare a lucrului se desfășoară pe programe de lucru, specifice familiei ocupaționale “Sanatate”, consemnate în grafice de lucru lunare, acordarea repaosului săptămânal realizându-se în concordanță cu legislația în vigoare.

(4) Prezența salariaților în cadrul programului de lucru se face pe bază de condică de prezență, semnată individual la venire și plecare din unitate.

 

Art. 56 (1) U.A.M.S.P. Sânpetru este îndrumată și coordonată metodologic de către Direcția de Sănătate Publică Brașov și de către structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov.

 • Patrimoniul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru face parte din patrimoniul Consiliului Județean Brașov.
 • Asistența juridică a Unității de Asistență Medico-Socială este asigurată de serviciul specializat din aparatul propriu al Consiliului Județean Brașov, sau, după caz, prin contract de prestări servicii juridice.
 • Controlul activității U.A.M.S.P. Sânpetru și a calității serviciilor acordate este exercitat de personalul abilitat al Direcției de Sănătate Publică Brașov, Agenției Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, precum și cel din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
 • Auditul activității se realizează de către structura de specialitate a Consiliului Județean Brașov.
 • Coordonarea activităţii de specialitate, în cazul în care nu se poate organiza secţie, se asigură de unul din medicii desemnaţi de conducerea unității.
 • Atribuțiile serviciului medical sunt cele prevăzute de Art. 6 din Instrucțiunile nr. 507 din 07.08.2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asisență medico-sociale, apobate prin H.G. nr. 412/2003.
 • Medicului Șef va coordona întreaga activitate având în subordine medicii, asistentul medical șef, asistentele medicale, asistentul igienist, infirmierele, îngrijitoarele de serviciu, spălătoreasa, bucătar. Medicul Şef este subordonat direct directorului Unității de Asistenţă Medico–Socială de Pneumoftiziologie.
 • Serviciul medico-social al ,,Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” este format din saloane, totalizând un număr de 80 paturi, cu dependințele necesare, iar normarea personalului medical superior și mediu, are la bază Instrucţiunile nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 și H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardelor de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfășoară activităţi de asistență comunitară, modificată prin H.G. nr 981/2018, după cum urmează:

– un medic la 25 paturi;

– un cadru sanitar mediu la 15 paturi/tură;

– o infirmieră la 12 paturi/tură;

– o îngrijitoare la 200 mp.

 

Art. 57. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar este asigurat de:

 1. Compartimentul MEDICI – medic specialist (221201);
 2. Compartiment ASISTENȚĂ MEDICALĂ – asistent medical generalist (325901);
 3. Compartiment ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ – infirmieră (532103);

            – îngrijitor (532104);

– spălătoreasă (912103)

– bucătăreasă (512001)

 1. Compartiment RADIOLOGIE – asistent medical radiologie (325910)
 2. Compartiment IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

– asistent medical igienă și sănătate publică (325907)

 1. Compartiment KINETOTERAPIE – kinetoterapeut (226405);
 2. Compartiment FARMACIE – farmacist specialist (2262);

– asistent medical farmacie (321303);

 

 1. COMPARTIMENTELE CU PATURI

 

Art. 58. Compartimentul cu paturi din cadrul unității are următoarele atribuţii generale:

 1. acordarea asistenței medicale
 2. îndrumarea tehnică a activității de asistență medical
 3. promovarea activității de învățământ, științifice și de cercetare
 4. Privind asistenţa medicală:

(1) La primire:

 • acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, până când pacientul ajunge în salon;
 • îmbăierea pacienților, dezinfecţia şi deparazitarea pacienților şi efectelor;
 • asigurarea trusei de urgenţă conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii;
 • asigurarea transportul pacienților în salon;

(2) În secţie:

 • repartizarea pacienților în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la combaterea infecţiilor asociate activității medicale; repartizarea bolnavilor se face de către medical șef și asistenta șefă, în funcție de paturile libere, gravitatea și specificul afecțiunii
 • examinarea imediată, completă, trierea medical și epidemiologică a bolnavilor pentru internare
 • asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului pacienților, în ziua internării;
 • asigurarea consimțământului informat al pacientului de către personalul medical
 • să declare cazurile de boli contagioase asociate activității medicale şi profesionale conform reglementărilor în vigoare;
 • să asigure condiţiilor necesare recuperării medicale propuse;
 • să efectueze educaţia sanitară a pacientilor şi a aparţinătorilor;
 • asigurarea transportului şi tratamentului pe durata transportului, pentru pacientii care se transferă în alte unităţi sanitare;
 • ţinerea evidenţei zilnice a mişcării pacienților şi asigurarea comunicării locurilor libere;
 • asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea pacientului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, instrumentarului şi aparaturii medicale;
 • asigurarea îngrijirii medicale necesare, ziua şi noaptea, pe toată durata internării;
 • asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administratiea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul pacientului, pacienții fiind obligați să ia medicamentele în fața personalului mediu; prescrierea medicamentelor care implică costuri ridicate se face numai cu avizul medicului șef;
 • asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale, precoce;
 • asigurarea alimentaţiei pacienților în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
 • desfăşurarea unei activităţi care să asigure pacienților internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii cu familia;
 • asigurarea securității bolnavilor contra accidentelor și împiediecarea părăsirii unității de către aceștia;
 • transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru pacienții externaţi, unităţilor sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale;
 • educația sanitară a bolnavilor și aparținătorilor
 • finalizarea actului medical efectuat, inclusive prin eliberarea la externare a prescripției medicale pentru medicamente, și după caz, unele material sanitare, recomandare de dispozitive medicale, respective eliberarea de concedii medicale, atunci cînd se impune acest lucru;
 • întocmirea biletului de ieșire la externarea pacientului din unitate;
 • constatarea decesului pacienților, anunțarea aprținătorilor acestuia, transferul cadavrului la camera rece a unității, împreună cu biletul de însoțire, foaie de observație, actele pacientului și întocmirea epicrizei de deces;
 • respectarea drepturilor pacientului;
 • acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu;
 • respectarea dreptului de liberă alegere a furnizorului de sevicii medicale în situațiile de trimitere la consulturi interdisciplinare;
 • neutilizarea materialelor și instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;
 • păstrarea confidențialității față de terți a tuturor informațiilor care decurg din serviciile medicale acordate;
 • raportarea către instituțiile abilitate a datelor statistice la termenele stabilite, codificate conform reglementărilor în vigoare;
 • aplicarea și respectarea ghidurilor și protocoalelor medicale;
 • respectarea procedurilor de transfer interclinic a pacientului aflat în stare critic.

 

 1. Privind îndrumarea tehnică a activităţii de asistenţă medicală.
 • îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al modului de acordare a asistenţei medicale a populaţiei în profilul respectiv;
 • urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;
 • asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar propriu şi dacă va fi cazul a instruirii personalului medico-sanitar aflat în stagii practice;
 • analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei a calităţii asistenţei medicale.

 

 1. Privind activitatea de promovare a activităţii ştiinţifice.
 • asigurarea condiţiilor pentru instruirea practica a personalului medico-sanitar, daca va fi cazul;
 • asigurarea condiţiilor de participare la cursuri postuniversitare şi de perfecţionare profesională a cadrelor medii;
 • asigurarea condiţiilor pentru întregul personal de a-şi însuşi noutăţile din domeniul medical.
 • efectuarea de studii și cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigații și tratament.

 În scopul îmbunătăţirii calității actului medical și buna practică, în conformitate cu prevederile contractului – cadru și normele de aplicare ale acestuia, se vor aplica precizările de mai jos.

 

Art. 59. Primirea, internarea şi externarea pacienţilor la unitate se efectuează, după cum urmează:

 1. Internarea în U.A.M.S.P. Sânpetru este recomandată de către o unitate sanitară cu paturi și este condiționată de evaluarea medico-socială prealabilă, efectuată în conformitate cu Grila de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale aprobată prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății Publice și ale Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse nr. 491 din 23.05.2003 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 03.06.2003.

(1) Evaluarea medico-socială a persoanei cu nevoi medico-sociale se face în unități sanitare cu paturi de către personalul medico-sanitar al acestor unități și respectiv de către serviciul de asistență socială din cadrul unității administrativ teritoriale în care au domiciliul persoanele respective.

(2) În cadrul evaluării medicale se va specifica, pe lângă tratament, planul de recuperare și perioada aproximativă de instituționalizare pe  care o necesită pacientul.

 • Dat fiind că aceşti pacienți vor fi urmăriți o perioadă mai mare de timp, medicul, după caz, va aprecia posibilele afecțiuni infecto-contagioase, parazitare sau dacă sunt purtători de germeni patologici cu potenţial epidemiogen. Pacientul trebuie să nu fie în perioada de incubaţie a unei boli acute, care ulterior s-ar interpreta ca infecţii nozocomiale.
 • În cazul în care Unitatea este obligată să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în timp limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
 • Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi sunt aduse la cunoştinţa publicului.

 

 1. Externarea pacienţilor

1) La terminarea tratamentului externarea pacienților se face pe baza biletului de ieşire din unitate, întocmit de medicul curant şi avizat prin scrisoare medicală prin care se informează medicul de familie sau medicul specialist despre diagnosticul şi tratamentul efectuat sau recomandat.

2) Pacientul poate părăsi unitatea la cerere, după ce în prealabil a fost încunoştinţat de consecinţele posibile asupra stării de sănătate.

3) Declararea la organele de stare civilă a decedaţilor în unitate se face pe baza actelor de identificare a deceselor întocmite de medicii din unitate.

4) Pacientul poate fi transferat dintr-un spital în altul asigurându-i-se în prealabil, în mod obligatoriu, locul şi documentaţia necesară şi dacă este cazul, mijlocul de transport. În secţiile din specialităţile de bază, se pot interna pacientii cu afecţiuni din specialităţile înrudite.

5) Externarea pacientilor din unitate se va face până la ora 1400, aceştia nu vor mai fi trecuţi în foaia de alimentaţie şi în condica de prescripţii medicamente din ziua respectivă.

6) La externare, biletul de ieşire din unitate se înmânează pacientului, iar foaia de observaţie se îndosariază.

7) Cu biletul de ieşire din unitate pacientul se va prezenta la depozitul de efecte (garderobă).

 

Art. 60. Predarea / preluarea pacienților

Reglementarea nodalității de monitorizare a predării-preluării pacienților de ătre medici are ca scopuri:

 1. Asigurarea unui transfer adecvat de informații și responsabilități între medici la predarea-preluarea cazului
 2. Prevenirea agravării stării de sănătate a pacienților determinată de un transfer necorespunzător a informațiilor și responsabilităților cu privire la acesta

Predarea pacienților se face către:

 1. Un alt medic de aceași specialitate, în cazul predării pacientului la lipsa motivată din unitate a medicului curant (concediu de odihnă, concediu formare profesinală, etc.)
 2. Un medic de altă specialitate, în cazul transferului pacientului

Predarea/preluarea pacienților în cazul absenței din unitate a medicului curant se menționează în foaia de observație clinică generală a pacientului.

Predarea / preluarea pacienților se monitorizează de către medicul șef care verifică transmiterea corectă și completă a informațiilor despre pacienții internați de către medicii din subordine și consemnarea acestora în FOCG. În cazul în care medicul șef constată transmiterea unor informații incomplete, anunță medicul curant cu privire la modul de completare a FOCG.

 

Art. 61. Pentru transferul interclinic al pacientului critic se vor respecta prevederile ORDIN Nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic

În înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

 1. pacient critic – pacient cu funcţiile vitale instabile sau cu afecţiuni care pot avea complicaţii ireversibile necesitând investigaţii, intervenţii şi/sau îngrijiri medicale speciale acordate de către o echipă complexă, pluridisciplinară, într-o clinică sau secţie de terapie intensivă generală sau specializată;
 2. transfer interclinic – transferul unui pacient între două unităţi sanitare, din care unitatea sanitară care primeşte pacientul este de un nivel de competenţă şi/sau dotare mai mare decât unitatea sanitară care trimite pacientul;
 3. spital sau unitate sanitară trimiţătoare – oricare unitate sanitară cu paturi al cărei personal medical decide transferul unui pacient către o altă unitate sanitară cu paturi în vederea asigurării unor îngrijiri medicale de grad mai înalt de complexitate decât cele care sunt asigurate în acea unitate din cauza lipsei de competenţă şi/sau dotare necesară;
 4. spital sau unitate sanitară primitoare – spital regional, spital judeţean sau o clinică universitară care poate asigura îngrijirile complexe şi complete unui pacient transferat pentru o anumită patologie;

Principii generale:

 1. Scopul principal al transferului este asigurarea asistenţei medicale optime pentru pacient.
 1. Înaintea efectuării transferului unitatea sanitară în care se află pacientul are obligaţia să îl evalueze şi să îi asigure tratamentul necesar stabilizării în vederea transferului, evitând întârzierile nejustificate care pot influenţa negativ tratamentul definitiv în centrul de specialitate. Examinările şi manevrele efectuate vor fi consemnate în fişa pacientului. Originalul sau o copie a acestei fişe însoţeşte pacientul la unitatea unde acesta este transferat.
 2. Medicul din unitatea sanitară în care se află pacientul are obligaţia să îl informeze pe acesta sau pe aparţinătorii acestuia asupra riscurilor şi a posibilelor beneficii ale transferului, consemnând această informare. Acceptul pacientului sau al aparţinătorilor se obţine, dacă este posibil, înaintea începerii transferului, fără ca aceasta să ducă la întârzieri ce ar fi în detrimentul pacientului. În cazul în care acceptul pacientului sau al aparţinătorilor nu poate fi obţinut, acest lucru este documentat şi motivele sunt explicate în fişa pacientului.
 3. Spitalele vor avea un protocol prestabilit, prin care se vor numi persoanele responsabile de evaluarea pacienţilor şi organizarea transferului. Spitalele care primesc pacienţi pentru tratament de specialitate stabilesc persoanele responsabile de acceptarea transferurilor şi organizarea acestora, în colaborare cu spitalele ce doresc să transfere pacienţi.
 4. Medicul responsabil din unitatea care transferă pacientul evaluează starea acestuia, necesitatea transferului, momentul transferului, modalitatea transportului, nivelul asistenţei medicale pe durata transferului (competenţele echipajului şi dotarea necesară) şi destinaţia transferului, având ca scop final asigurarea îngrijirilor medicale optime pacientului transferat, fără întârziere nejustificată. În situaţia în care spitalul la care se solicită transferul pacientului refuză să accepte din lipsa locurilor, acestuia îi revine obligaţia de a găsi un loc într-un spital care deţine competenţe şi condiţii de investigaţii şi tratament cel puţin egale cu nivelul propriu.
 5. Acceptul pentru transfer se obţine de la spitalul care primeşte pacientul, înaintea începerii transferului, cu excepţia cazurilor în care pacientul necesită un transfer de urgenţă, fiind instabil hemodinamic sau în pericol vital eminent. În cazul pacienţilor aflaţi în stare critică sau cu potenţial de agravare, în lipsa îngrijirilor adecvate şi care necesită asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi asigurată de spitalul în care acesta se află, un spital care poate asigura acest nivel de îngrijiri medicale nu are dreptul de a refuza transferurile.
 6. Documentaţia ce cuprinde starea pacientului, investigaţiile efectuate şi rezultatele acestora, medicaţia administrată, cu specificaţia dozelor şi a orelor de administrare, consulturile de specialitate etc. este copiată sau trimisă în original spitalului care primeşte pacientul. În situaţia în care este posibil, documentaţia poate fi trimisă şi prin poştă electronică. Investigaţiile imagistice efectuate (CT, RX, RMN, angiografii etc.), precum şi alte teste vor fi trimise cu documentaţia medicală a pacientului.

 

Art. 62. În compartimentele cu paturi, manevrele ce implică soluții de continuitate sunt orice acțiuni care implică un instrument tăietor-înțepător, ce poate produce leziuni la nivelul tegumentelor: folosirea acelor la tratamente injectabile, recoltări, puncții, instalarea branulelor, tăierea fiolelor de medicamente sau soluții, etc. În cadrul blocului alimentar prin tăierea cu cuțite de bucătărie, folosirea unor ustenzile de răzuit sau tocat, în cadrul cadrul compartimentului admnistrativ-deservire prin folosirea unor mașini de gaurit, de șlefuit, etc.

Sterilizarea materialelor și instrumentelor și producerea apei sterile se realizează în cadrul stației de sterilizare din cadrul unității prin etuve și pupinel. De asemenea se utrilizează și sterilizarea chimică la rece pentru endoascoape.

 

Art. 63 U.A.M.S.P. Sânpetru are următoarele atribuții generale:

 1. Să respecte criteriile de calitate ale serviciilor de asistență medico-socială furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 2. Să informeze beneficiarii de servicii cu privire la drepturile și obligațiile prevăzute de Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 și normele de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2004;
 3. Să păstreze anonimatul pacienților internați și să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la aceștia, precum și intimitatea și demnitatea acestora;
 4. Să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe țară – bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative;
 5. Să completeze corect și la zi formularele utilizate în regimul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv cele privind evidențele obligatorii, cele cu regim special și cele tipizate;
 6. Să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului și a furnizorului;
 7. Să asigure acordarea serviciilor medico-sociale fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
 8. Să asigure eliberarea actelor medicale;
 9. Să recomande pacienților tratamentul adecvat, cu respectarea condițiilor privind modalitățile de prescriere a medicamentelor, conform unui buget orientativ;
 10. Să asigure semnalizarea corespunzătoare a unității de asistență medico-socială în zonă și semnalarea interioară a circuitelor importante utilizate de pacientul internat;
 11. Să posede autorizație sanitară de funcționare și să aibă acreditare;
 12. Să asigure respectarea structurii organizatorice în ceea ce privește numărul de paturi pe secții și compartimente;
 13. Să asigure încadrarea cu personal medico-sanitar și cu alte categorii de personal conform normativelor de personal, care să permit funcționarea unității în condiții de eficiență;
 14. Să asigure asistență medical completă de specialitate, preventivă, curativă și de recuperare a bolnavilor internați;
 15. Să asigure aplicarea legislației în vigoare cu privire la programele naționale de sănătate din bugetul Ministerului Sănătății și bugetul Consiliului Județean Brașov, respective să gestioneze eficient mijloacele materiale și bănești și să organizeze evidența contabilă a cheltuielilor pe subdiviziunile clasificației bugetare;
 16. Să asigure aplicarea măsurilor privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, precum și a măsurilor de protecție sanitară;
 17. Să asigure trimiterea la clinicile de specialitate a bolnavilor cu boli care depășesc competența de rezolvare a unității;
 18. Să asigure repartizarea bolnavilor pe grupe de afecțiuni, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 19. Să asigure realizarea veniturilor și fundamentarea cheltuielilor în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alienate, conform clasificației bugetare;
 20. Să aprobe, la cererea pacientului sau aparținătorilor, părăsirea unității de către bolnav, după ce în prealabil au fost încunoștințați de consecințele posibile asupra stării de sănătate a pacientului, sub semnătura acestora și a medicului, consemnate în foaia de observație; posibilitatea părăsirii unității medico-sociale la cerere, nu se aplică în cazul bolilor infecțioase, transmisibile și în alte cazuri prevăzute de lege;
 21. Să declare la organele de stare civilă decedații;
 22. Să impună întregului personal medico-sanitar să acționeze întotdeauna în interesul bolnavului, să aibă o atitudine activă față de nevoile de îngrijire a sănătății fiecărui bolnav, să ia măsuri pentru apărarea demnității acestora, să îngrijească toți bolnavii cu același interes și fără condiționare de orice avantaje materiale sau servicii personale, astfel încât să evite orice prejudicii cauzate pacienților;
 23. Să acționeze pentru utilizarea judicioasă a mijloacelor materiale și financiare, să lupte împotriva oricăror forme de risipă sau abateri de la disciplină;
 24. Să asigure prevenirea și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 25. Să asigure aprovizionarea și distribuirea medicamentelor, materialelor sanitare, a substanțelor și materialelor de curățenie și dezinfecție, a alimentelor, respectând alocația de hrană prevăzută de legislația în vigoare;
 26. Să asigure realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecția muncii și paza contra incendiilor conform normelor în vigoare;
 27. Să limiteze, în perioada de carantină, accesul vizitatorilor în unitate.
 28. Să fie în permanență pregătit pentru asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză, fiind obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;
 29. Să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmit informațiile legate de activitatea sa
 30. Să îndeplinească alte atribuții prevăzute de lege.
 31. Asigură cazarea, hrana, cazarmamentul și condițiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor internate, precum și întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare;
 32. Asigură asistența medicală curentă și de specialitate, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă, a persoanelor internate;
 33. Întocmește proiecte și programe proprii care să asigure creșterea calității, activității, de protecție a persoanelor cu nevoi medico-sociale;
 34. Organizează activități cultural-educative și de socializare atât în interiorul unității, cât și în afara acesteia (stimularea participării la viața socială);
 35. Organizează activități de ergoterapie în raport cu restantul funcțional al persoanelor internate;
 36. Acordă sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța persoanelor internate;
 37. Dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile, în vederea diversificării serviciilor de asistență, în funcție de realități și de specificul local;
 38. Asigură consiliere și informare atât familiilor, cât și asistaților, privind problematica socială (probleme familiale, psihologice și altele asemenea);
 39. Intervin în combaterea și prevenirea instituționalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei;
 40. Acordă primul ajutor și asistență medicală de urgență oricărei persoane solicitante, organizând, după caz, trimiterea la spital pentru cazurile ce necesită îngrijire spitalicească;
 41. Asigură un nivel maxim posibil de autonomie și siguranță;
 42. Asigură condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea;
 43. Asigură menținerea capacitățiilor fizice și intelectuale;
 44. Facilitează și încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile proprii;
 45. Identifică mediile în care poate fi integrată persoana internată timp îndelungat.

 

Art. 64. În raport cu pacienţii, întreg personalul medical are următoarele obligaţii

 1. Personalul medical – medic șef secție, medici curanți, asistent șef, asistenți medicali și infirmiere în ture – au obligația, în timpul programului curent de lucru, să verifice permanent prezența și starea pacienților internați (concordanță între datele scriptice și faptice) și să sesizeze imediat persoanei ierahic superioare orice neregulă ivită cu privire la starea pacienților, luând măsuri imediate de remediere în limita competențelor.
 2. Se permite învoirea sau permisia pacienților internați; pacienții care părăsesc unitatea fără avizul medicului vor fi externați la întoarcerea lor în unitate.
 3. Documentele medicale tipizate – bilet de trimitere, FOCG, scrisori medicale, bilete de iesire, etc., vor fi predate după o corectă completare de către medicul curant, verificate și contrasemnate după caz, de către medicul șef și asistenta șefă.
 4. Se interzice scoaterea în afara unității a documentelor medicale de evidență primară (FOCG, registrul de consultații, etc.).
 5. Se limitează prezența în unitate în afara timpului normat de muncă a personalului medico – sanitar, cu excepția situațiilor exprese la solicitarea medicului sau a conducerii unității.
 6. În intervalul 2200–600 se admite prezenta în unitate doar a personalului sanitar (asistente și infirmiere de gardă), inclus în programul de lucru aprobat de conducerea unității.
 7. Personalul sanitar are obligația predării–preluării situației în sectorul propriu de activitate la intrarea și ieșirea din serviciu, pe baza de raport de gardă în care se va consemna numărul de bolnavi, cazuri ce necesita supraveghere specială, manevrele terapeutice necesare cazurilor aflate în supraveghere, stare de funcționare a aparaturii (oxigenator, etc.), dotarea cu medicamente a aparatului de urgență, alte situații deosebite petrecute în timpul activității.
 8. Orice modificare sau adaugare la planul terapeutic inițial survenită în cursul gărzilor va fi justificată clinic și/ sau paraclinic în FOCG și raportul de gardă al asistenților medicali sub semnatura și parafa medicului.
 9. Personalul sanitar are obligația prezenței continue la locul de muncă, pe tot timpul programului de lucru comunicat și conform dispozițiilor decise de către conducerea unității.
 10. Șeful secției va controla zilnic corectitudinea datelor privitoare la situația pacienților internați, externați, transferați, decedați.
 11. Medicul șef are obligația să efectueze controlul respectării îndatoririlor personalului subordonat, corectitudinea desfășurării asistenței medicale, completarea corectă și la timp a documentelor medicale, etc.
 12. Se adoptă următoarele modalități de rezolvare a pacienților internați:

– monitorizare clinică, terapeutică, intocmirea documentelor de externare

– în lipsa medicului curant (CB, CO, etc.), medicul șef va repartiza sarcinile conform fișei postului.

 1. Sancțiunile, în cazul nerespectării prevederilor din ROF și ROI, fișa postului, se aplică conform codului muncii.
 2. Transferul pacienților din unitate către alte unități sanitare sau acceptarea transferului în unitate de la alte unități sanitare se face numai cu avizul medicului șef, după parcurgerea documentatiei medicale ce justifică transferul, a aprecierii oportunității și competenței, cu respectarea indicatorilor secției/ (numar cazuri aprobate, acoperire cu personal sanitar, cheltuieli bugetare repartizate).
 3. Personalul unității va respecta cu strictețe atribuțiile și obligațiile cuprinse în prezentul regulament, în fișa postului, clauza de confidențialitate precum și standardele și criteriile de calitate din legislatia medicală.
 4. Personalul medical are obligația de a respecta dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere în consulturi interdisciplinare.
 5. Personalul medical al unității are obligativitatea de a acorda servicii medicale în mod nediscriminatoriu, indiferent de rasă, sex, orientare politică;
 6. Personalul medical are obligativitatea păstrării confidențialității față de terți (alții decât familia și reprezentanții legali) asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate;
 7. Medicii au obligativitatea completării prescriptiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale)
 8. Întreg personalul unității va respecta planul de pregătire profesională continuă existent în unitate.

 

 • ATRIBUȚIILE PERSONALULUI MEDICAL

 

 1. COMPARTIMENTUL MEDICI

 

Art. 65. (1) Atribuțiile MEDICULUI din COMPARTIMENTUL MEDICI sunt următoarele:

 1. să aplice și să folosească procedeele și mijloacele pe care le are la dispozitie pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de sănătate și prevenirea îmbolnăvirilor;
 2. să controleze aplicarea strictă a normelor de igienă, să vegheze la menținerea și promovarea sănătății fiecărui cetățean, să desfășoare o activitate susținută de educație sanitară;
 3. să asigure asistență medicală permanentă a pacienților pe care îi are în îngrijire, să aplice tratamentul medical corespunzător și să promoveze măsuri profilactice pentru prevenirea complicațiilor și cronicizarea bolilor;
 4. examinează bolnavii imediat la internare și completează Foaia de Observație în primele 24 de ore iar în cazuri de urgență, imediat folosește investigațiile paraclinice efectuate;
 5. examinează zilnic bolnavii și consemnează în Foaia de Observatie evoluția, investigațiile paraclinice, alimentația și tratamentul corespunzător;
 6. prezintă medicului șef situația bolnavilor pe care îi are în îngrijire și solicit sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar;
 7. întocmește și semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijește;
 8. supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii și auxiliare sanitare iar la nevoie le efectuează personal;
 9. recomandă și urmărește zilnic regimul alimentar al bolnavilor;
 10. răspunde de activitatea medicală din saloane;
 11. să prescrie și să folosească numai medicamentele și produsele biologice de uz uman necesare pentru efectuarea tratamentului, cuprins în nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, să prevină și să combată abuzul de medicamente, să semnaleze organelor competente reacțiile neprevăzute ale acestora;
 12. să folosească gimnastica medicală pentru tratarea și recuperarea pacienților, corectarea deficiențelor fizice și funcționale și să recomande practicarea exercițiilor pentru întărirea organismului și menținerea sănătății.
 13. să întocmească corect și cu simț de răspundere documentele medicale, potrivit normelor legale;
 14. controlează și răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfășurată de personalul mediu, auxiliar și elementar sanitar cu care lucrează;
 15. asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă și antiepidemice, precum și a normelor de protecția muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă;
 16. raportează cazurile de boli infecțioase și boli profesionale potrivit dispozițiilor în vigoare;
 17. răspunde de disciplina, ținuta și comportamentul personalului în subordine și al bolnavilor pe care îi are în îngrijire;
 18. asigura asistența medicală în unitate potrivit graficului de muncă stabilit;
 19. întocmește formele de externare ale bolnavilor și redactează orice act medical aprobat de conducerea unității în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire.
 20. răspunde prompt la toate solicitările de urgență și la consulturile din unitate în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;
 21. să participe, în caz de producere a unor calamități naturale, epidemii sau accidentări, la acțiunile de prim-ajutor și de asistență medicală;
 22. să manifeste deplină înțelegere față de bolnavi, să evite orice atitudine care poate influența stabilitatea și evoluția bolii; să nu primească, sau să nu condiționeze, în orice fel, acordarea îngrijirilor medicale ori îndeplinirea celorlalte obligații ce-i revin, de obținerea unor sume de bani ori alte avantaje materiale;
 23. poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal precum și ecusonul standard pentru identificare;
 24. respectă și supravegheză aplicarea normelor de prevenire, control și combatere a infecțiilor nosocomiale conform OMSP nr. 916/2006
 25. instruieste, reinstruieste, aplică, răspunde și participă la procedurile stipulate în codul de procedură privind colectarea, depozitarea, transportul și incinerarea deșeurilor periculoase și colectarea pe tipuri de deșeuri, conform Ord. nr. 1226/2012 cu modificările și completările ulterioare;
 26. respectă programul de lucru și semnează zilnic și la timp în condica de prezență; timpul de muncă se consemnează zilnic în condicile de prezență, cu trecerea orei de începere a programului și a orei de terminare a programului de lucru;
 27. nu părăsește locul de muncă în interes personal fără aprobarea șefului ierarhic;
 28. este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru și nu se prezintă la serviciu sub influența băuturilor alcoolice;
 29. respectă comportamentul etic față de pacienţi, aparținători și celelalte persoane cu care vine în contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos și a unei conduite civilizate față de orice persoană pe parcursul desfășurării întregii activități;
 30. respectă secretul profesional și Codul de etică și deontologie profesională;
 31. respectă prevederile din regulamentul intern al unității și al secţiei;
 32. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia;
 33. Își însușește și respectă prevederile OMAI nr. 96/2016 privind situații de urgență;
 34. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 35. Refuzul medicilor de a respecta programul de lucru, de a acorda consultaţii interdisciplinare şi de a respecta graficele de lucru întocmite lunar şi aprobate de conducerea unităţii constituie “abatere disciplinară.”

Conform planului de îngrijire a pacientului, medicul curant are următoarele atribuții:

 • Completează zilnic sau la două zile, în funcție de situație, în FOCG.
 • Stabileşte necesarul de îngrijire în concordanță cu diagnosticul bolii, conform practicii medicale.

Atribuţiile medicului care își desfășoară activitatea în unitate conform Ordinului MS nr.1226/2012:

 • supraveghează modul în care se aplică codul de procedura stabilit în sectorul lui de activitate;
 • aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
 • aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

Atribuţiile medicului curant (indiferent de specialitate) conform Ordinului nr. 1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare:

 1. protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu respectarea ghidului de izolare;
 2. aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate în prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 3. obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului antibiotic;
 4. răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 5. consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a transmiterii infecţiilor;
 6. instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor instituite în prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor;
 7. solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea sanitară;
 8. respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 9. comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologie la transferul pacienţilor săi în altă altă unitate medicală.

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Atribuții generale

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă programul de lucru stabilit prin Regulamentul intern;
 3. Respectă graficul de lucru aprobat de conducerea unității;
 4. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea directorului sau a medicului șef;
 5. Schimbarea programului se va solicita prin cerere scrisă cu avizul directorului unității;
 6. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 7. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 8. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 9. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea secției;

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

 1. COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ

 

Art. 66. Atribuțiile ASISTENTENTEI MEDICALE din COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ

(1) Asistenta medicală din secția cu paturi are, în principal, următoarele sarcini:

 1. primește pacienții internați și ajută la acomodarea acestora, la condițiile de cazare și de respectare a prevederilor regulamentului de ordine interioară;
 2. participă la vizita medicală și execută indicațiile medicilor cu privire la efectuarea explorărilor diagnostice și a tratamentului, regimului alimentar și igiena pacienților;
 3. administrează personal, conform indicațiilor medicale, medicamentele prescrise pacienților, inclusiv indicația per os;
 4. supraveghează în permanență starea pacienților, înscriind zilnic în foaia de observație temperatura și orice alte date stabilite de medic și îl informează pe acesta asupra oricărei modificări în evoluția pacienților;
 5. programează pacienții pentru efectuarea examenelor de specialitate;
 6. răspunde cu promptitudine la solicitările pacienților;
 7. prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic și înscrie în foaia de observație rezultatele investigațiilor respective;
 8. ajută pacienții la păstrarea igienei personale;
 9. asigură integral recoltarea produselor biologice, la indicația medicului; asigură transportul sau păstrarea acestora;
 10. asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a întregului inventar pe care îl are în primire;
 11. prestează activitate zilnică conform graficului de muncă stablit, pe ture, și predă în scris, la ieșirea din tură, situația și planul de investigații și tratament al pacienților, asistentei medicale care intră în tura următoare, sau asistentei șefe, după caz, menționând cazurile care necesită o îngrijire deosebită.
 12. poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal precum și ecusonul standard pentru identificare;
 13. nu părăsește locul de muncă în interes personal fără aprobarea șefului ierarhic;
 14. este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru și nu se prezintă la serviciu sub influența băuturilor alcoolice;
 15. respectă măsurile de protecție a muncii și normele PSI;
 16. respectă și supravegheză aplicarea normelor de prevenire, control și combatere a infecțiilor asociate asistenței medicale conform OMSP nr. 916/2006 ;
 17. poate ajuta asistenta șefă, la îndeplinirea unora din sarcinile sale, la solicitarea acesteia și cu aprobarea medicului șef;
 18. îndeplinește orice alte sarcini trasate de medicul șef, medicul cu care lucrează sau de asistenta șefă;
 19. respectă programul de lucru și semnează zilnic și la timp în condica de prezență; timpul de muncă se consemnează zilnic în condicile de prezență, cu trecerea orei de începere a programului și a orei de terminare a programului de lucru;
 20. respectă comportamentul etic față de pacienţi, aparținători și celelalte persoane cu care vine în contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos și a unei conduite civilizate față de orice persoană pe parcursul desfășurării întregii activități în cadrul unității;
 21. respectă secretul profesional și Codul de etică și deontologie profesională;
 22. respectă prevederile din regulamentul intern al unitatii;
 23. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia;
 24. Își însușește și respectă prevederile OMAI nr. 96/2016 privind situații de urgență;
 25. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 

Conform planului de îngrijire a pacientului, asistentul medical are următoarele atribuții:

 • întocmește și completează în foaia de nursing informatiile referitoare la persoana îngrijită, luând în considerare aspectul curativ, educativ și relațional al îngrijirii.
 • monitorizează îngrijirea pacientului, îl implică efectiv în îngrijirea sănătății și/sau recuperarea acesteia, precum și în obținerea independenței pacientului.
 • analizeaza nevoile fundamentale specifice pecientului și identifică problemele de dependență ale acestuia;
 • completează procedurile efectuate pe perioada spitalizării, cu scopul de a îmbunătăți calitatea îngrijirilor, precum și organizarea îngrijirilor.
 • monitorizează funcţiile vitale ale pacientului;
 • elaborează împreună cu echipa de îngrijire, cu pacientul și familia acestuia, planul de îngrijire;
 • stabilește gradul de autonomie/dependență al pacientului;

 

Atribuţiile asistentului medical conform Ordinului MS nr.1226/2012:

 • aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
 • aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

 

Atribuţiile asistentei medicale responsabile de salon, conform Ordinului nr. 1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor associate asistenţei medicale în unităţile sanitare:

 1. implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;
 2. se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
 3. menţine igiena, conform politicilor unității şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
 4. informează cu promptitudine medicul /medicul şef de secţie în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
 5. iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul curant;
 6. limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul unității, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
 7. semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale;
 8. participă la pregătirea personalului;
 9. participă la investigarea focarelor.

 

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de asistent;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

COMPETENȚELE ASISTENTULUI MEDICAL DIN SECȚIILE CU PATURI

1.Stabilește prioritățile privind îngrijirea și întocmește planul de îngrijire;

2.Efectuează următoarele tehnici:

 • tratamente parenterale;
 • puncții arterio-venoase;
 • vitaminizări;
 • imunizări;
 • testări biologice;
 • recolteaza probe de laborator;
 • sondaje și spălături intracavitare;
 • pansamente și bandaje;
 • tehnici de combatere a hipo și hipertermiei;
 • clisme în scop terapeutic și evacuator;
 • intervenții pentru mobilizarea secrețiilor (hidratare, drenaj postural, umidificare, vibratie, tapotări, frecții, etc.);
 • intubează pacientul, în situații de urgență;
 • oxigenoterapie;
 • resuscitare cardio-respiratorie;
 • aspiratie traheobronsică;
 • instituie și urmărește drenajul prin aspirație continuă;
 • îngrijește pacientul cu canula traheo-bronsică;
 • băi medicamentoase, prisnițe și cataplasme;
 • mobilizarea pacientului;
 • măsurarea funcțiilor vitale;
 • pregătirea pacientului pentru explorări funcționale;
 • pregătirea pacientului pentru investigații specifice;
 • îngrijirea ochilor, mucoasei nazale, a mucoasei bucale, etc.;
 • prevenirea și combaterea escarelor;
 • montează sonda vezicală iar la barbați numai după ce sondajul inițial a fost efectuat de medic;
 • calmarea și tratarea durerii;
 • urmărește și calculează bilantul hidric;
 • măsurători antropometrice;
 • verifică și răspunde de existența benzii de identificare a pacientului.

 

Atribuții generale:

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă graficul de lucru pe tură stabilită și preda verbal și în scris la ieșirea din tură, situația și planul de investigație și tratament al bolnavilor asistentei care preia serviciul;
 3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea medicului;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisă aprobată de medicul șef secție și cu avizul directorului unității;
 5. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 7. Respectă prevederile Regulamentului intern și ale ROF;
 8. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea secției;
 9. Are obligația să prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, în termen de valabilitate, precum și asigurarea malpraxis anuală.

 

 1. COMPARTIMENTUL ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ

 

Art. 67. INFIRMIERA din COMPARTIMENTUL ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ  

Infirmiera din sectiile cu paturi are, în principal, următoarele sarcini:

 1. Își desfășoară activitatea sub îndrumarea și supravegherea asistentului medical.
 2. Pregătește patul și schimbă lenjeria bolnavilor (pat + corp).
 3. Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă.
 4. Ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;
 5. Efectuează curățenia și dezinfecția zilnica în sectorul repartizat (a patului, noptierei, mesei pentru servit pacientul imobilizat la pat, scaunului, televizorului, paravanelor) și pregătește salonul pentru DEZINFECȚIE TERMINALĂ;
 6. Asigură toaleta bolnavilor imobilizați ori de câte ori este nevoie și se ocupă de curățarea și dezinfecția echipamentelor de lucru folosite (căruț pentru efectuarea toaletei, lighean, bazinet);
 7. Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării, efectuează curățenia și dezinfecția cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor și a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare și transportă sau însoțește pacienții la diferite investigații, la indicația asistentului medical de sector, fiind direct răspunzătoare de documentele de însoțire ale pacientului;
 8. Transportă lenjeria murdară (de pat și a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie și aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor în vigoare;
 9. Pregătește și ajută bolnavul pentru efectuarea plimbăriiși îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa;
 10. Efectuează aerisirea zilnică și periodică a încăperilor;
 11. Răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie pe care le are în grijă personal precum și a celor care se folosesc în comun;
 12. Respectă permanent regulile de igienă personală și declară asistentei coordonatoare îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie;
 13. Administrează alimentația pacientului și informează asistenta despre apetitul acestuia;
 14. Asigură poziționarea bolnavului imobilizat la indicația asistentului medical, inclusiv saltea anti escară;
 15. Golește periodic sau la indicația asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice la pacienții imobilizați după ce s-a făcut bilanțul de către asistentul medical și au fost înregistrate în documentația pacientului, schimba pampers-ul, ajută bolnavii cu risc de cădere pentru efectuarea nevoilor fiziologice și curăță și dezinfectează echipamentul de lucru folosit (urinar, plosca, bazinet, scaun WC), conform PO;
 16. După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical pregătește cadavrul și ajută la transportul acestuia la camera rece;
 17. Nu este abilitată să dea relații despre starea de sănătate a bolnavului;
 18. Respectă un comportament etic față de bolnavi și aparținători și față de personalul medico-sanitar;
 19. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de RI care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal;
 20. Efectuează curățarea și dezinfecția aparatelor de frig (frigidere, congelatoare), conform GRAFICULUI DE CURATARE/DEZINFECȚIE programat de către asistenta șefă lunar și completează și semnează personal efectuarea acestora conform PO;
 21. Se preocupă de rezolvarea în termen a sarcinilor stabilite în fișa postului și planul de muncă, fără a-și depăși atribuțiile de serviciu;
 22. Respectă îndeplinirea condițiilor de igienă individuală efectuând controlul periodic al stării de sănătate pentru prevenirea bolilor transmisibile și înlăturarea pericolului declanșării unor epidemii (viroze respiratorii, infecții cutanate, diaree, tuberculoză, etc.)
 23. Are obligația de a respecta confidențialitatea datelor, programului informatic, precum și a întregii activități desfășurate în secție;
 24. Răspunde solidar, alături de personalul secției la gestiunea valorică a acesteia;
 25. Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesională, confidențialitatea, secretul profesional și codul de etică;
 26. Va anunța orice eveniment deosebit ivit asistentului medical de serviciu și asistentului medical șef;
 27. Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosind integral și cu maximă eficiență timpul de muncă, completează raportul de tură conform PO;
 28. Are obligația de a anunță în cel mai scurt timp asistenta coordonatoare în legătura cu orice caz de îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie, cu situațiile de incapacitate temporară de muncă;
 29. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare;
 30. Orice daună adusă pacienților prin nerespectarea prevederilor 1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calității asistentei medicale acordate pacienților în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale atrage responsabilitatea individual sau, după caz, instituțională, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
 31. nu părăsește locul de muncă în interes personal fără aprobarea șefului ierarhic;
 32. aplică corect codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor (Ord. M.S. Nr. 1226/2012) și prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă adeșeurilor,
 33. Aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale. (conform Ord.M.S. nr.1226/2012)
 34. execută orice alte sarcini de serviciu primite de la personalul superior sau mediu.
 35. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia;
 36. Își însușește și respectă prevederile OMAI nr. 96/2016 privind situații de urgență;
 37. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 

Conform planului de îngrijire a pacientului, infirmiera are următoarele atribuții:

 • lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative.
 • acordă îngrijirile pentru nivelul său de competență (hrănire, igienizare, schimbare lenjerie);
 • asigură un mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere, fizic, psihic, afectiv;
 • efectuează igiena personală a pacientului şi a spaţiului de viaţă a persoanei îngrijite;
 • asigură hidratarea şi alimentaţia corespunzătoare a persoanei îngrijite;
 • stimulează participarea persoanei îngrijite la activităţile zilnice;
 • transportă şi însoţește persoana îngrijită etc. respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei îngrijite.

 

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Atribuții generale:

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă graficul de lucru pe tură stabilită;
 3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea asistentului șef;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de asistenta șefă și cu avizul directorului unității;
 5. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 7. Respectă prevederile ROI și ale ROF;
 8. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea secției;

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

Este desemnată INFIRMIERA LA BOCUL ALIMENTAR, de unde îi revin următoarele atribuții specifice:

 1. Asigură în permanență curățenia și dezinfecția la oficiul alimentar și la sala de mese;
 2. Spală, dezinfectează, clătește vesela și tacâmurile de la oficiu conform protocolului stabilit și gestionează aceste bunuri și aparatura aferentă (mașina de spălat vase, frigider, aragaz);
 3. Este obligată să poarte echipamentul de protecție specific și sa-si întrețină igiena personală conform legislației în vigoare;
 4. Efectuează controlul medical periodic (o dată la 6 luni) impus de legislația în vigoare la recomandarea medicului de Medicina Muncii;
 5. Asigură transportul și distribuția alimentelor de la bucătărie către secție, respectând programul de masă, regulile circuitelor și cele de igienă;
 6. Efectuează lucrările de pregătire în sala de mese în vederea bunei serviri a bolnavilor;
 7. Va avea afișat zilnic meniul de la bucătărie și lista nominală de regimuri indicate de cadrele medicale;
 8. Nu va permite intrarea persoanelor străine (salariați de pe sectoare, însoțitori, vizitatori) în blocul alimentar;
 9. Nu-i este permis a desfășura activități în îngrijirea și deservirea pacientului la pat (cu bazinet, ploscă, toaletă parțială a bolnavului, etc.) sau să efectueze curățenie în saloane, ecouri, băi, atât timp cât activează la oficiul de alimente.

În afara turelor în care infirmiera deservește blocul alimentar și respectă atribuțiile specifice, va respectă atribuțiile generale ale infirmierei pe secție.

 

Art. 68. ÎNGRIJITOAREA din COMPARTIMENTUL ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ  

Îngrijitoarea din sectiile medicale are, in principal, urmatoarele sarcini:

 1. Atribuții specifice
 1. Își desfășoară activitatea sub îndrumarea și supravegherea asistentului medical.
 2. Asigură curățenia, dezinfecția și păstrarea recipientelor utilizate, în locurile și în condițiile stabilite (în secție), conform procedurilor operaționale;
 3. Răspunde de utilizarea și păstrarea în bune condiții a produselor și ustensilelor de curățenie (cărucior, perii, lavete, etc.) ce le are personal în grijă, precum și a celor ce se folosesc în comun și le depozitează în condiții de siguranță;
 4. Execută, la indicația asistentului medical, dezinfecția terminală; cunoaște și respect criteriile de utilizare și păstrare corectă a produselor dezinfectante;
 5. Pregătește la indicația asistentului medical împreună cu infirmiera, salonul pentru curățenie și dezinfecție terminală ori de câte ori este necesar;
 6. Efectuează dezinfecția curentă a pardoselilor, pereților, geamurilor, ușilor, caloriferelor, mobilierului – altul decât cel destinat pacienților (pat, noptieră, scaun, televizor, frigider) – din grup sanitar, hol, saloane, cabinet, scări, vestiar, săli, magazii, prin aplicarea procedurii de lucru și respectarea protocoalelor de curățenie;
 7. Asigură transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală conf. Ord. nr.1226/2012 la spațiile amenajate de depozitare în vederea neutralizării;
 8. Curăță și dezinfectează băile și WC – urile cu materiale și ustensile folosite numai în aceste locuri, conform PO zilnică;
 9. Efectuează aerisirea zilnică și periodică a încăperilor;
 10. Transportă deșeurile menajere și infecțioase la spațiile special amenajate pentru depozitarea temporară a acestora, în condiții corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curăță și dezinfectează vasele în care se păstrează sau transportă deșeul;
 11. Îndeplinește toate indicațiile asistentei șefe, privind întreținerea curățeniei, salubrizării, dezinfecției și dezinsecției;
 12. Asigură grupurile sanitare cu toate materialele consumabile (hârtie igienică, săpun, șervetele);
 13. Nu este abilitată să dea relații despre starea de sănătate a bolnavului, respect Ord.46/203 privind drepturile pacientului;
 14. Respectă un comportament etic față de bolnavi și aparținători și față de personalul medico-sanitar;
 15. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de ROI care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal;
 16. Are obligația de a anunța în cel mai scurt timp asistenta coordonatoare în legătură cu orice caz de îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie, cu situațiile de incapacitate temporară de muncă;
 17. Respectă îndeplinirea condițiilor de igienă individuală efectuând controlul periodic al stării de sănătate pentru prevenirea bolilor transmisibile și înlăturarea pericolului declanșării unor epidemii (viroze respiratorii, infecții cutanate, diaree, tuberculoză, etc.)
 18. Participă la instructajele impuse de CPCIN, PSI și protecția muncii;
 19. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr. 961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum și prevederile Ordinului MS nr. 914/2006;

Orice daună adusă pacienților prin nerespectarea prevederilor Ord.nr. 1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calității asistentei medicale acordate pacienților în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale atrage responsabilitatea individuală sau, după caz, instituțională, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

 

 1. Atribuții generale:
 2. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 3. Respectă graficul de lucru pe tură stabilită;
 4. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea asistentului șef;
 5. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisă aprobată de asistenta șefă și cu avizul directorului unității;
 6. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 7. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 8. Respectă prevederile ROI și ale ROF;
 9. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea secției;
 10. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia;
 11. Își însușește și respectă prevederile OMAI nr. 96/2016 privind situații de urgență;
 12. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracterpersonal și libera circulație a acestor date.

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

Atribuțiile îngrijitoarei din cadrul blocului alimentar

 1. Desfășoară activitățile zilnice de ridicare, transport și pregătire a legumelor și fructelor în vederea preparării meniurilor;
 2. Asigură zilnic curățenia și dezinsecția spatiilor din bucătărie și anexele;
 3. Păstrează curățenia și dezinfectează zilnic toate echipamentele din dotarea bucătăriei (roboți de bucătărie, vesela, tacâmuri, plita, etc.);
 4. Păstrează curățenia și dezinfectează zilnic toaletele utilizând materialele sanitare în acest scop;
 5. Verifică și asigură împreună cu bucătarul că atât produsele preparate cât și produsele nepreparate sunt proporțional distribuite cu numărul de pacienți aferent fiecărei secții;
 6. Verifică și se asigură ca toate echipamentele, vasele și tacâmurile sunt corect folosite;
 7. Se asigură ca circuitul deșeurilor și a reziduurilor este respectat în totalitate în conformitate cu reglementările interne;
 8. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal;
 9. Furnizează corect și prompt informații din domeniul sau de activitate colegilor și superiorilor ierarhici;
 10. Are o atitudine politicoasă față de colegi cât și față de alte persoane cu care vine în contact în cadrul unității;
 11. Răspunde de îndeplinirea unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru;
 12. Îl informează pe superiorul ierarhic ori de câte ori apar probleme ce depășesc competența personală de rezolvare;
 13. Respectă procedurile interne legate de utilizarea și păstrarea în buna funcționare a echipamentului din dotarea bucătăriei și răspunde de respectarea acestora
 14. Poartă obligatoriu echipament de lucru;
 15. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea;
 16. Răspunde de activitatea desfășurată în bucătăria unității oferind produse și servicii la cele mai înalte standarde;
 17. Răspunde de menținerea gradului de profesionalism în realizarea activităților din bucătărie;
 18. Răspunde de implementarea și menținerea unor standarde înalte de igienă, precum și de respectarea normelor de consum agreate pentru materialele de curățenie și întreținere;
 19. Răspunde de circuitul alimentelor în bucătărie (fără a se intersecta murdar/curat, produs neprelucrat/produs prelucrat termic);
 20. Răspunde de predarea produsului finit către secțiile unității;
 21. Răspunde și asigură utilizarea eficientă a utilajelor din dotarea blocului alimentar respectând consumul normat de energie electrică, apă și gaz metan;
 22. Nu permite accesul persoanelor străine în spațiile de pregătire a alimentelor;
 23. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii;
 24. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru;
 25. Anunță imediat șeful ierarhic asupra deficientelor de igienă (alimentare cu apă, instalații sanitare încălzire, etc.).
  1. COMPARTIMENTUL RADIOLOGIE

 

Art. 69. Atribuțiile Compartimentului de RADIOLOGIE:

 • Compartimentul de radiologie grupează centralizat toate investigaţiile bazate pe utilizarea radiaţiei Roentgen pentru aducerea în domeniul vizibilului a structurilor anatomice interne. Tehnicile de diagnostic fac parte dintr-un sistem mai amplu de investigaţii, cel al tehnicilor de examinare imagistică.

Se efectuează radiografii, radioscopii, pentru bolnavii internați.

Compartimentul de radiologie este dotat cu 1 aparat de radiologie.

Compartimentul de radiologie este una dintre unităţile nucleare ce este constituit în cadrul unității, pentru care este obligatoriu solicitarea şi obţinerea de avize speciale, de amplasare şi funcţionare, din partea autorităţilor responsabile cu controlul activităţilor ce folosesc radiaţii nucleare, si are următoarele atribuţii:

– efectuarea examenelor radiologice și interpretarea la patul pacientului, în prezenta medicului curant;

– efectuarea examenelor radiologice pacienților internați;

– colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului, ori de câte ori este necesar;

– organizarea și utilizarea corespunzătoare a filmotecii;

– aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii pacienților și personalului;

– să informeze medicul de specialitate, despre rezultatele investigatiilor prescrise;

– să întocmească și să raporteze lunar situații statistice privind activitatea desfășurată;

 • Atribuțiile principale ale personalului de specialitate:
 1. elaborează propuneri de proceduri proprii privind desfășurarea activității specifice (profil medical), cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și le transmite spre avizare medicului și spre aprobare directorului;
 2. efectuarea examenelor de radiologie convențională la recomandarea medicului curant;
 3. colaborează cu medicii în scopul precizării diagnosticului, respectării normelor de radioprotecție și radiodiagnostic;
 4. organizarea și utilizarea corespunzătoare a filmotecii;
 5. organizarea, stocarea și utilizarea corespunzătoare și în condiții de deplină siguranță a documentelor aferente derulării activităților specifice;
 6. aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii pacienților peste normele prevăzute de legislație, precum și a persoanelor care însoțesc bolnavul și/sau își desfășoară activitatea în acest serviciu;
 7. respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Ministerul Sănătății;
 8. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziții publice de filme și materiale de laborator specifice;
 9. raportarea statistică a numărului de analize efectuate pentru bolnavii investigați;
 10. respectarea normelor de protecția muncii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor și a normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.
 11. asigură protecția informației și a suportului acestuia împotriva pierderii, degradării și utilizării de către persoane neautorizate (se va ține cont de prevederile Legii arhivelor naționale nr. 16/1996 și ale Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora);

 

Are responsabilitatea:

 • ca în laboratorul de radiologie să se desfășoare numai practicile autorizate de CNCAN;
 • de a respecta dispozițiile persoanelor care dețin permis de exercitare a lucrului în mediul cu radiații ionizate nivel 3 sub supravegherea cărora își desfășoară activitatea;
 • de a-și însuși prevederile legale în domeniul radiologiei de diagnostic;
 • răspunde de aplicarea, în activitatea compartimentului de radiologie, a Normelor CNCAN în domeniul radiologiei de diagnostic, a prevederilor documentelor SCIM și a reglementărilor proprii unității;
 • de a analiza și întreprinde măsuri în orice situație care ar putea antrena riscul unor supra iradieri cu scopul asigurării masurilor preventive necesare;
 • de a anunță imediat CNCAN și celelalte autorități competente despre orice pierdere sau sustragere a oricărui generator de radiații;
 • de a anunță imediat CNCAN și celelalte autorități competente orice situație de urgență radiologică apărută și de a adopta imediat măsurile pentru limitarea și lichidarea urmărilor provocate;
 • de a monitoriza efectuarea controlului periodic de sănătate a personalului expus profesional la intervale de un an calendaristic;

 

 • Atribuțiile asistentului medical din compartimentul de radiologie sunt următoarele:
 1. Utilizează în timpul programului de lucru, echipamentul de protecție și lucru (halat, mănuşi, etc).
 2. Utilizează echipamentul individual de protecție la radiații și sistemul de supraveghere dozimetrică individuală (caseta cu filmul fotodozimetric);
 3. Participă la activitatea de primire a pacienților și de pregătire a acestora în vederea realizării explorării imagistice.
 4. Informează pacienții despre protocolul ce va fi aplicat;
 5. Aplică întocmai prevederile procedurilor de examinare (proceduri specifice de lucru) stabilite de medicul imagist
 6. Efectuează verificările zilnice și săptămânale ale instalației radiologice și a celei de developare, în conformitate cu procedura stabilită;
 7. Efectuează înregistrările în Registrul de înregistrare a pacienților
 8. Asistă medicul în executarea protocolului de explorare efectuând, cu respectarea instrucțiunilor din Manualul de utilizare al instalației radiologice utilizate, operațiunile:
 • poziționarea pacientului,
 • centrarea și diafragmarea fasciculul de radiații strict pe zona de examinat, la dimensiunea minimă cerută de explorarea de efectuat,
 • încărcarea casetelor cu filme radiografice,
 • poziționarea casetelor,
 • fixarea parametrilor de expunere (distanța focală, tensiunea în tub, intensitatea curentului în tub, timpul de expunere) care generează doza la pacient minimă care să asigure o calitate a imaginii radiologice corespunzătoare diagnosticării
 • toate aceste etape se vor desfășura și pentru aparatul digital care utilizează preluarea și prelucrarea datelor pe calculator, utilizarea acestuia fiind în proporție de 100%.
 • la finalizarea explorării efectuează: însoțirea pacientului în sala de așteptare, preluarea casetelor cu filme radiografice și developarea acestora (în ordinea urgențelor).
 1. Înregistrează datele referitoare la explorare/investigație în baza de date electronică cu respectarea regulilor de confidențialitate a datelor.
 2. Intervine și acordă primul ajutor în caz de urgență medicală.
 3. Menține evidentă stocurilor și consumurilor de filme radiografice, substanțe de developare materiale sanitare, a imprimatelor și rechizitelor; întocmește necesarul de materiale consumabile la atingerea stocului de siguranță.
 4. Asigură protecția informației și a suportului acesteia împotriva pierderii, degradării și utilizării de către persoane neautorizate (se va ține cont de prevederile Legii arhivelor naționale nr. 16/1996 și ale Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.)
 5. Efectuează colectarea, depozitarea și predarea materialelor de unică folosință în vederea distrugerii;
 6. Se preocupă în mod continuu de aprofundarea cunoștințelor profesionale prin studio individual sau participând la alte forme de instruire profesională.
 7. Clauză de flexibilitate: poate fi chemat să îndeplinească și alte sarcini de serviciu dacă acest lucru este cerut de managementul unității.
 8. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului esthetic personal.
 9. Utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarul de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii conform prevederilor legale;
 10. Respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical;
 11. Are obligația de a nu-si depăși atribuțiile de serviciu;
 12. Are obligația să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesională,
 13. Respectă și apară drepturile pacientului;
 14. Raportează lunar documentele conform reglementărilor în vigoare și în termenele legale;
 15. Înregistrează în programul informatic toate procedurile efectuate în compartiment
 16. Are obligația de anunța în cel mai scurt timp asistentul șef în legătură cu orice caz de îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie cu situațiile de incapacitate temporară de muncă;
 17. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii;
 18. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru;
 19. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr. 961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare;
 20. Respectă dispozițiile persoanelor care dețin permis de exercitare a lucrului în mediul cu radiații ionizante, nivel 2 sau 3 și a Responsabilului cu securitatea radiologică sub supravegherea cărora își desfășoară activitatea;
 21. Se prezintă la controlul medical periodic la termenul planificat
 22. Își însușește prevederile legale și de reglementare în domeniul radiologiei de diagnostic
 23. Își însușește prevederile documentelor Sistemului de Control Intern Managerial și a instrucțiunilor din Manualele de utilizare ale instalațiilor (operare și întreținere curentă)
 24. Anunță imediat Responsabilul cu securitatea radiologică despre orice incident radiologic care a survenit la locul de muncă și participă la localizarea sau lichidarea acestuia, conform sarcinilor ce-i revin din Planul de Urgență în Caz de Incident Radiologic.
 25. Anunță imediat despre orice furt sau deteriorare a instalațiilor radiologice și a dozimetrelor individuale (casete cu filme fot dozimetrice)
 26. Anunță imediat cu privire la orice deteriorare a instalației de developare;
 27. Respectă secretul profesional, confidențialitatea cu privire la informațiile despre pacient, inclusiv rezultatelor examinărilor radiologice și a investigațiilor prin ecografie; declarația de confidențialitate anexată, face parte integrantă din fișa postului;
 28. Are obligația de a depozita corespunzător, (conform specificațiilor producătorului și regulilor specifice), materialele sanitare și materialele specifice activității de radiologie: filme radiografice, substanțe de developare;
 29. Anunță imediat asistenta șefă asupra deficiențelor de igienă (alimentare cu apă, instalații sanitare, încălzire, etc)
 30. Are obligația de a respecta regulile de pază și protecție ale compartimentului: încuierea camerelor de expunere și a intrării principale a cabinetului la sfârșitul programului zilnic de lucru,
 31. Are obligația de a respecta instrucțiunile proprii de securitate în muncă și în caz de urgență;
 32. Are obligația de a respecta codul de etică al asistentului medical.
 33. respectă circuitele funcționale ale compartimentului, prevederile Ord. nr. 1226/2012 privind colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea deșeurilor provenite din activitatea medicală precum și dispozițiile Ord. nr. 961/2016privind aplicarea normelor de curățenie, dezinfecție și sterilizare în unitățile sanitare; Ordinul nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

 

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Atribuții generale specifice postului

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă graficul de lucru pe tură stabilit;
 3. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 5. Respectă prevederile Regulamentului intern și ale ROF;
 6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea unității;
 7. Are obligația să prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru, în termen de valabilitate, precum și asigurarea malpraxis anuală.

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

 • Responsabilitati și sarcini suplimentare P.S.I. ale ASISTENTUL-ui MEDICAL de radiologie::

Controlul modului cum se aplică reglementările legislative în vigoare și normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii și altor riscuri, securitatea muncii, protecția sănătății angajaților și protecția mediului înconjurător; acordarea de consultanță în acest sens; elaborarea de instrucțiuni proprii de securitate a muncii.

 

 • Atribuţii în activitatea de protecţia muncii, sănătății și securității în muncă:
 1. Efectuează instructajul de protecţia muncii pentru personalul nou angajat în unitate conform legislaţiei în vigoare;
 2. Efectuează măsurători şi determinări pentru clarificarea unor situaţii de pericol;
 3. Dispune sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice când constată o stare de pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
 4. Solicită informaţii de la orice persoană care participă la procesul de muncă cu privire la activitatea de protecţie a muncii;
 5. Controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 6. Verifică periodic, dar nu la mai mult de 1 an, sau ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoare proprii abilitate să propună măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora când este cazul;
 7. Asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţia muncii atât prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de muncă şi periodic), cât şi prin cursuri de perfecţionare;
 8. Elaborează lista pentru dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participă la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;
 9. Participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;
 10. Asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă prin identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională în vederea eliminării sau diminuării riscurilor după caz, prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
 11. Instruieşte periodic, conform programului aprobat personalul pe linie de protecţia muncii, PSI şi exploatarea utilajelor;
 12. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al unității;
 13. Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă / echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă.
 14. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie.
 15. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi /sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii.
 16. Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, care se consemnează în fişa postului.
 17. Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului.
 18. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 19. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.
 20. Elaborarea programului de instruire – testare la nivelul întreprinderii şi / sau unităţii.
 21. Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific.
 22. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar.
 23. Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare.
 24. Evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi / sau control psihologic periodic.
 25. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie.
 26. Evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
 27. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1.048 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
 28. Participarea la cercetarea evenimentelor.
 29. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate.
 30. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.
 31. Colaborarea cu lucrătorii şi / sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie.
 32. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 33. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.

 

 1. COMPARTIMENTUL KINETOTERAPIE

 

Art. 70.  Kinetoterapeutul din Compartimentul KINETOTERAPIE are următoarele atribuții:

 1. Sub supervizarea medicului de specialitate stabilește: obiectivele, întocmește fișa de program de recuperare funcțională și execută cu ajutorul metodelor și mijloacelor specific programul de tratament și recuperare functională;
 2. Pentru stabilirea diagnosticului funcțional efectuează: bilanțul articular, testarea musculară manuală, măsurători antropometrice la începerea și la sfârșitul tratamentului medical recuperator;
 3. Pentru efectuarea programului de recuperare se foloseste de proceduri de balneo hidrotermoterapie, electroterapie, masoterapie, kinetoterapie;
 4. Elaborează planul terapeutic pe etape pentru tratamente individuale și în grupe omogenea pacienților și deficienților fizici, pe baza indicațiilor medicului;
 5. Examinează zilnic bolnavii consultând foaia de observație acolo unde există recomandare pentru masaj și kinetoterapie;
 6. Consemnează în fișele de tratament și în registrele de evidență a activității profesionale, procedurile CFM efectuate pacienților și transmite lunar numărul lor pentru centralizare;
 7. Programul de kinetoterapie va fi înscris zilnic în foaia de observații a bolnavului;
 8. Întocmește necesarul de aparatură pentru eficientizarea actului medical;
 9. Stabilește programul recuperator necesar în ambulator și instruiește familia;
 10. Evaluează și reevaluaează fiecare pacient;
 11. Particularizează planul terapeutic în funcție de evoluția fiecăruia din bolnavi;
 12. Asistă la propunerile făcute de către medicul de recuperare;
 13. Aduce la cunoștința medicului curant orice modificare apărută în starea de sănătate a bolnavilor;
 14. Asigură și răspunde de aplicarea măsurilor de igienă ce implică actul medical;
 15. Răspunde de normele de protecția muncii în secția de activitate;
 16. Organizează activitatea în zilele de gimnastică și urmărește utilizarea rațională a aparaturii din dotare;
 17. Desfășoară activitate de educație sanitară pentru prevenirea și corectarea deficienților fizici;
 18. Respectă normele tehnice privind gestionarea deșeurilor din activitățile medicale;
 19. Îndeplineste orice alte sarcini de serviciu din partea șefilor ierarhici în legatură cu activitatea terapeutică;
 20. Respectă secretul profesional și codul de etic;
 21. Asigură și răspunde de aplicarea tuturor masurilor de igienă, protecția muncii și educație sanitară corespunzătoare tratamentului medical recuperator;
 22. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de RI, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;
 23. Să nu-și depășească atribuțiile de serviciu;
 24. Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesională, confidențialitatea și secretul profesional;
 25. Respectă și apară drepturile pacientului;
 26. Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicală continuă și conform cerințelor postului;
 27. Are obligația de anunță în cel mai scurt timp medicul curant în legătura cu orice caz de îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie cu situațiile de incapacitate temporară de muncă;
 28. Supraveghează dezinfecția ciclică;
 29. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii;
 30. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia;
 31. Își însușește și respectă prevederile OMAI nr. 96/2016 privind situații de urgență;
 32. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 33. Respectă prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare.

 

Atribuţiile conform Ordinului MS nr.1226/2012:

 • aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
 • aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

 

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Atribuții generale specifice postului

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă graficul de lucru pe tură stabilit;
 3. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 5. Respectă prevederile Regulamentului intern și ale ROF;
 6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea unității;
 7. Are obligația să prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru, în termen de valabilitate, precum și asigurarea malpraxis anuală.

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

 1. COMPARTIMENTUL IGIENĂ ȘI SĂNĂTATEA PUBLICĂ

 

Art. 71. Atribuțiile ASISTENTULUI MEDICAL DE IGIENĂ din cadrul Compartimentului de IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ:

 1. Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficiență timpul de muncă, conform RI al unității;
 2. Își însușește legislația sanitară în vigoare în scopul aplicării corecte a prevederilor; respectă legislația în vigoare;
 3. menţine la standarde de performanţă activitatea pe care o desfăşoară;
 4. cunoaşte legislaţia în domeniu (naţională precum şi norme OMS);
 5. colaborează cu asistenta şefă pentru aplicarea optimă a precauţiunilor de izolare a pacienţilor, a măsurilor de antisepsie, a tehnicilor aseptice, amăsurilor de igienă şi dezinfecţie;
 6. aplică măsurile de prevenire şi control a eventualelor boli transmisibile care evoluează în unitate;
 7. răspunde şi participă la recoltarea corectă a probelor de laborator pentru controlul sterilităţii materialelor sanitare, igienei spitaliceşti, conform planificărilor autocontrolului;
 8. efectuează recoltările probelor igienico-sanitare şi biologice în cazul apariţiei şi evoluţiei unui focar de infecţie asociata asistenței medicale (probe alimentare, probe de apă, probe igienice, biologice, virusologice, etc.);
 9. recoltează probe prin proceduri calificate pentru examenele de laborator planificate, la suspiciune sau la solicitarea celor în drept, după caz: biologice, alimentare, chimice, toxicologice, bacteriologice, virusologice, asigurând transportul la laborator în condiţii optime; urmăreşte rezultatele si informează şeful ierarhic;
 10. verifică şi constată calitatea factorilor de mediu, controlează respectarea protecţiei sanitare a aerului, apei;
 11. urmăreşte aplicarea măsurilor concrete stabilite în vederea limitării şi stingerii eventualelor focare de infecţie associate asistenței medicale;
 12. urmăreşte depistarea purtătorilor de germeni patogeni şi sterilizarea acestora în cadrul personalului medico-sanitar;
 13. adaptează programele de educaţie în prevenirea, supravegherea şi controlul infecţiilor asociate asistenței medicale în funcţie de problematica şi specificul fiecărei secţii;
 14. difuzează și prelucrează protocoalele activităţilor pentru prevenirea infecţiilor associate asistenței medicale;
 15. participă, organizează şi răspunde împreună cu echipa de desfăşurarea diferitelor activităţi sanitare colective; imunizări, campanii de profilaxie şi control a bolilor transmisibile;
 16. participă şi iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical – igienă şi sănătate publică;
 17. controlează respectarea regulilor privind transportul, depozitarea, prelucrarea şi desfacerea alimentelor şi a hranei pentru pacienţi;
 18. constată prin metode specifice şi dispune scoaterea din consum a alimentelor care nu corespund normelor sanitare;
 19. verifică şi urmăreşte respectarea normelor igienico-sanitare privind: colectarea, păstrarea, tratarea şi neutralizarea deşeurilor;
 20. participă, organizează şi răspunde împreună cu echipa de desfăşurarea investigaţiei sondaj trimestrial privind cantitatea deşeurilor pe categorii;
 21. colectează, prelucrează şi ţine evidenţa datelor privind infecţiile asociate asistenței medicale din unitate;
 22. verifică datele privind infecţiile asociate asistenței medicale înregistrate pe secţie,
 23. colectează datele privind cazurile nediagnosticate/nedeclarate de infecţii asociate asistenței medicale şi informează medicul;
 24. participă la realizarea anchetelor epidemiologice;
 25. identifică nevoile educaţionale, nivelul de înţelegere şi aptitudinile cadrelor sanitare medii şi stabileşte prin evaluare cele mai eficiente metode instructive-educative, privind prevenirea infecţiilor asociate asistenței medicale;
 26. controlează şi verifică aprovizionarea ritmică cu materiale specifice activităţii antiepidemice şi urmăreşte modul lor de utilizare precum şi aplicarea corectă a măsurilor antiepidemice conform legislaţiei în vigoare;
 27. semnalează medicului orice abatere de la normele de igienă constatată în unitate;
 28. organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, lecţii educative şi demonstraţii practice pentru pacienţi, aparţinători şi alte categorii profesionale aflate în formare;
 29. supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de ordine interioară;
 30. utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare,
 31. supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea corectă a acestuia în vederea distrugerii;
 32. poartă echipamentul de protecţie prevăzut în regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat de câte ori este nevoie;
 33. supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din unitate;
 34. controlează modul de respectare a normelor de protecţia muncii în unitate de către personalul din unitate;
 35. participă la protecţia mediului ambiant;
 36. în absența medicului epidemiolog, în situaţii deosebite informează conducerea unităţii pentru luarea măsurilor corespunzătoare, în limita competenţelor profesionale;
 37. Dă dovadă de profesionalism în relațiile de subordonare, coordonare și colaborare;
 38. Respectă confidențialitatea datelor cu care lucrează;
 39. Ține evidența activității zilnice în caietul personal de lucru; săptămânal face raport scris medicului șef (activitate, neconformități găsite, rezolvarea acestora);
 40. Face propuneri pentru corectarea deficientelor înregistrate;
 41. Respectă planul anual de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;
 42. Participă alături de medicul șef la îndeplinirea obiectivelor stipulate în ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, în toate secțiile și sectoarele unității;
 43. Supraveghează corectitudinea efectuării: la internarea bolnavului precum și în cursul internării a operațiunilor de prelucrare sanitară și deparazitare, igiena individuală, igiena lenjeriei individuale și a celei de pat;
 44. Verifică evidența acțiunilor de deparazitare a pacienților;
 45. Întocmește catagrafia personalului sanitar, efectuează acțiunile de imunizare ale acestuia, conform prevederilor și ține evidența persoanelor vaccinate;
 46. Controlează aplicarea măsurilor de igienă și antiepidemice pentru identificarea și neutralizarea căilor de transmitere în bolile transmisibile;
 47. Răspunde prompt la informația primită din secție pentru cazurile suspecte de o infecție asociată asistenței medicale și informează imediat medicul epidemiolog;
 48. Participă la efectuarea anchetelor epidemiologice în cazul apariției unui focar de infecție asociată asistenței medicale;
 49. Participă la supravegherea sezonieră a bolilor transmisibile cu raportare către DSP: gripa și virozele respiratorii, boala diareică acuta și altele în funcție de contextual epidemiologic și întocmește raportările;
 50. Îndrumă și controlează îndeplinirea recomandărilor și respectarea normelor de igienă privind aprovizionarea, depozitarea, prepararea și distribuirea alimentelor;
 51. Verifică completarea graficelor existente în bucătăria unității sanitare cât și la nivelul magaziei de alimente;
 52. Verifică modul de respectare a normelor de igienă în cadrul bucătăriei și depozitelor alimentare (curățenie, dezinfecție, echipamente de protecție, igiena mâinilor);
 53. Îndrumă și controlează transportul alimentelor către secție;
 54. Verifică la nivelul secției modul de servire a mesei; igiena veselei cât și a oficiului alimentar; de asemenea, verifică modul de respectare a precauțiunilor standard;
 55. Va face parte din comisia de primire-recepție a alimentelor, verifică declarația de conformitate, certificatele de calitate a alimentelor precum și termenele de valabilitate înscrise de producător;
 56. Respectă secretul profesional și codul de etică al sistemului medical.
 57. Va face parte din comisia de primire-recepție a materialelor de curățenie;
 58. Îndrumă și controlează modul de colectare a lenjeriei murdare;
 59. Controlează calitatea prestațiilor serviciului spălătorie;
 60. Îndrumă și controlează ambalarea și transportul lenjeriei curate către secție;
 61. La nivelul secției îndrumă și controlează modul de depozitare a lenjeriei curate;
 62. Îndrumă și controlează utilizarea corectă a materialelor de curățenie și a produselor dezinfectante și efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție (respectarea graficelor de lucru) de către personalul sanitar auxiliar în toate sectoarele unității;
 63. Cunoaște modul de utilizare a produselor;
 64. Instruiește personalul privind utilizarea produselor de curățenie și dezinfecție;
 65. Îndrumă și controlează modul de efectuare a dezinfecției terminale;
 66. Îndrumă și controlează modul de prelucrare a instrumentarului contaminat;
 67. Verifică înregistrarea manoperelor de prelucrare a instrumentarului contaminat;
 68. Verifică zilnic starea de curățenie curentă a spațiilor de cazare bolnavi precum și a anexelor sanitare, a spațiilor de depozitare, oficii alimentare;
 69. Sesizează necesitatea efectuării operațiunilor de dezinsecție-deratizare;
 70. Informează secțiile despre acțiunea dezinsecție și deratizare;
 71. Îndrumă secțiile privind modul de pregătire a spațiilor pentru dezinsecție, ulterior supraveghează calitatea/eficiența acestor operațiuni;
 72. Participă cu persoana desemnată la acțiunea de dezinsecție/deratizare;
 73. Întocmește raportul privind desfășurarea acțiunii de dezinsecție/deratizare;
 74. Participă la activitatea de evaluare a necesarului de materiale de curățenie, recipient colectare deșeuri din secții/servicii paraclinice, dezinfectanți, precum și la verificarea calității acestor materiale în cadrul procedurii de achiziționare;
 75. Verifică periodic stocul de materiale de curățenie și dezinfectante existent la magazia unității și informează medicul șef;
 76. Îndruma și controlează activitatea de colectare și îndepărtare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale
 77. Îndrumă și controlează colectarea selectivă a deșeurilor, conf. Legii nr. 132/2010;
 78. Controlează starea de igienă a depozitului temporar de deșeuri;
 79. Controlează starea de igienă a platformei de deșeuri menajere;
 80. Participă la predarea deșeurilor periculoase către firma prestatoare de servicii, ține evidența și semnează formularele;
 81. Colectează, ține evidența datelor privind accidentele profesionale și întocmește situațiile necesare raportării;
 82. Întocmește fișele de raportare a accidentelor prin expunere la sânge (conf. legislatiei în vigoare);
 83. Transportă produsele biologice recoltate la DSP (conf. normelor de igienă);
 84. Aduce rezultatele testelor efectuate la DSP ;
 85. Verifică datele privind infecțiile asociate asistenței medicale înregistrate de clinici/secții, colectează datele privind cazurile nediagnosticate și/sau nedeclarate și informează medicul șef;
 86. Preia din laboratorul de microbiologie rezultatele investigațiilor bacteriologice;
 87. Participă prin efectuarea recoltelor de probe microbiologice pentru controlul sterilității și a igienei de unitate;
 88. Participă la recoltările în cadrul controalelor medicale periodice, transportă probele și aduce rezultatele;
 89. Întocmește baza de date în format electronic;
 90. Întocmește prezentarea datelor-grafice, tabele;
 91. Îndrumă și controlează modul de sterilizare a materialului moale și instrumentarului;
 92. Îndrumă și controlează modul de transport către sterilizare și apoi către secție;
 93. Verifică corectitudinea înregistrării datelor în caietele de evidență a sterilizării;
 94. Verifică indicatorii utilizați în testarea sterilizării;
 95. Îndrumă și verifică efectuarea sterilizării chimice;
 96. Verifică respectarea de către personal a precauțiunilor standard;
 97. Verifică modul de păstrare a echipamentelor personalului medical (halat, costum,etc.);
 98. Supraveghează respectarea circuitelor funcționale stabilite în cadrul expertizărilor, circulația personalului, a bolnavilor, a vizitatorilor;
 99. Identifică nevoile educaționale, nivelul de înțelegere al cadrelor sanitare medii și auxiliare și stabilește, prin evaluare, cele mai eficiente metode instructiv-educative referitor la prevenirea infecțiilor;
 100. Împreună cu medicul șef, instruiește periodic personalul sanitar referitor la legislația sanitara în vigoare, prevederi specifice activității în sectorul sanitar;
 101. Participă la instruirile de necesitate la nivelul DSP;
 102. Poartă echipament de protecție;
 103. Păstrează echipamentele din dotare;
 104. Administrează, corectează testele de verificare a cunoștințelor personalului sanitar mediu și auxiliar, centralizează datele;
 105. Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicală continuă și conform cerințelor postului;
 106. Supraveghează dezinfecția ciclică;
 107. Participă la instructajele impuse de supravegherea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, PSI și protecția muncii;
 108. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru;
 109. se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin studio individual sau alte forme de educaţie medicală continuă;
 110. relaţiile dintre asistenţii medicali se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională, potrivit Codului de etică şi deontologie profesională al asistentului medical;
 111. litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează după caz de conducerea unităţii sau de OAMGMAMR, potrivit Codului de etică şi deontologie profesională;
 112. alte obligaţii profesionale stabilite de superiori în funcţie de necesităţile serviciului;
 113. păstrează secretul profesional, nu dă relaţii despre pacienţii internaţi sau alte informaţii referitoare la evenimente interne unității, altor pacienţi/aparţinătorilor acestora sau unor terţi;
 114. se integrează în munca în echipă şi întreţine un climat de muncă neconflictual;
 115. poartă echipamentul acordat de unitate şi pe cel recomandat pentru fiecare activitate care necesită o protecţie suplimentară;
 116. respectarea programului integral de lucru este obligatoriu;
 117. participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte;
 118. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare
 119. Respectă normele de protecția muncii și P.S.I;

 

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Atribuții generale specifice postului

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă graficul de lucru pe tură stabilit;
 3. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 5. Respectă prevederile Regulamentului intern și ale ROF;
 6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea unității;
 7. Are obligația să prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru, în termen de valabilitate, precum și asigurarea malpraxis anuală.

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

 1. COMPARTIMENTUL FARMACIE

 

Art. 72. Atribuțiile Compartimentului de FARMACIE:

Farmacistul are următoarele atribuții:

 1. Supraveghează activitatea asistentului;
 2. Respectă Regulile de bună practică farmaceutică și Codul de etică și deontologie profesională;
 3. Are încheiată asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională;
 4. Se informează asupra legislației în vigoare, trebuie să fie la curent cu noutățile în domeniul de specialitate;
 5. Întreaga să activitate profesionala este îndreptata spre binele bolnavului;
 6. Coordonează întreaga activitate a personalului din farmacie;
 7. Întocmește pe baza consumurilor din farmacie, notele de comandă necesare completării stocurilor, la toate produsele și materialele sanitare, funcție de necesități;
 8. Asigură aprovizionarea ritmica și constanta a farmaciei cu medicamente și material sanitare numai de la distribuitorii autorizați;
 9. Efectuează recepția calitativă și cantitativă, pe baza facturii emise de furnizori, verificând seria și termenul de valabilitate;
 10. Controlează și execută operațiuni de gestiune ale farmaciei, după caz;
 11. Controlează eliberarea medicamentelor, conform metodei primul intrat- primul ieșit în funcție de serie și termen de valabilitate și este responsabil pentru aceasta activitate;
 12. Execută prepararea, conservarea și eliberarea preparatelor magistrale și oficinale, fiind responsabil pentru aceste operațiuni;
 13. Asigură depozitarea și conservarea medicamentelor în conformitate cu prevederile normative în vigoare și cu specificul fiecărui produs;
 14. Operează zilnic în evidența contabilă asistată de calculator, facturi, note de transfer, centralizatoare zilnice de livrare a produselor, către secția unității;
 15. Organizează, adaptează, și dotează spațiul de care dispune farmacia, astfel ca în permanență fluxul tehnologic și funcționalitatea farmaciei să corespundă sarcinilor primite și tehnicii farmaceutice moderne.
 16. Urmărește pregătirea profesională a personalului din subordine;
 17. Organizează și urmărește securitatea, ordinea și starea de igienă a farmaciei, inclusiv a procesului de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 18. Asigură păstrarea în bune condiții și în deplină securitate a arhivei farmaciei;
 19. Sesizează conducerea în vederea luării măsurilor necesare raționalizării produselor deficitare;
 20. Colaborează permanent cu medicii și personalul mediu din unitate;
 21. Răspunde de eliberarea, depozitarea și evidenta, în conformitate cu legislația în vigoare, a produselor psihotrope și stupefiante;
 22. Asigură și execută eliberarea medicamentelor pe baza de prescripție medicală, cu respectarea prevederilor legii, parafând și validând condicile de medicamente;
 23. Urmărește valabilitatea medicamentelor aflate pe secții în dulapurile de urgență;
 24. Are obligația de a păstra confidențialitatea asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile farmaceutice acordate pacienților unității;
 25. Are obligația de a respecta confidențialitatea datelor programului informatic, a întregii activități;
 26. Aplică procedurile de asigurare a calității în activitatea profesională, pentru care este responsabil și răspunde;
 27. Urmează programele de instruire profesională acreditate de Colegiul Farmaciștilor din România;
 28. Răspunde solidar, alături de personalul farmaciei, atât de gestiunea valorică a acesteia cât și de integritatea patrimoniului;
 29. Răspunde de măsurile luate privind protecția informației și a suportului acesteia împotriva pierderii, degradării sau folosirii lor de către persoane neautorizate;
 30. Ține permanent legătura cu comisiile de specialitate ale Colegiului Farmaciștilor;
 31. Cooperează cu medicul în legătura cu schema terapeutică în cazul asocierilor de medicamente;
 32. Controlează curățenia la locul de muncă; verifică la venire și la plecare instalațiile de apă, gaz și electricitate;
 33. Poartă în permanență, în timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie, pe care-l schimbă ori de câte ori este necesar în vederea păstrării igienei și a aspectului esthetic personal, precum și ecusonul standard pentru identificare;
 34. Respectă normele igienico–sanitare, de protecţia muncii; respectă normele P. S. I.;
 35. Respectă secretul profesional și codul de etică al farmaciștilor;
 36. Respectă programul de lucru și semnează zilnic și la timp în condica de prezență; timpul de muncă se consemnează zilnic în condicile de prezență, cu trecerea orei de începere a programului și a orei de terminare a programului de lucru;
 37. Respectă prevederile din regulamentul intern al unității și regulamentul de organizare și funcționare al unității;
 38. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea unității;
 39. Participă la instructajele PSI și protecția muncii;
 40. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru;
 41. Respectă Legea farmaciștilor nr. 266/2008 cu modificările și completările ulterioare din Ordonanța nr. 130/30.12.2010, prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MS nr. 961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare;
 42. Conform Ord. MS nr.1101/2016 are următoarele atribuții:
 • obținerea, depozitarea și distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecțios către pacienți;
 • distribuirea medicamentelor antiinfecțioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei prescrieri existente în unitate și ținerea unei evidențe adecvate;
 • obținerea și depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor hemerologi și distribuirea lor în mod adecvat;
 • păstrarea evidenței antibioticelor distribuite departamentelor medicale;
 • raportează consumul de antibiotice pe clase și participă la evaluarea tendințelor utilizării antibioticelor;
 • colaborează cu medicul responsabil de elaborarea politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice;
 • organizează și realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de antibiotice și pe secții/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare și a
 • duratei medii a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic.

 

 

Atribuţiile farmacistului care își desfășoara activitatea în unitate conform Ordinului MS nr.1226/2012:

 • supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate;
 • aplica procedurile stipulate de codul de procedură;
 • aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deșeurile rezultate din activitati medicale.

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Atribuții generale specifice postului

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă graficul de lucru pe tură stabilit;
 3. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 5. Respectă prevederile Regulamentului intern și ale ROF;
 6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea unității;
 7. Are obligația să prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru, în termen de valabilitate, precum și asigurarea malpraxis anuală.

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

Art. 73 Asistentul de farmacie din compartimentul FARMACIE are următoarele atribuții:

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă graficul de lucru;
 3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea farmacistului;
 4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 6. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea farmaciei;
 8. Are obligația să prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, în termen de valabilitate, precum și asigurarea malpraxis anuală.

 

 1. Atribuții asistent farmacie:
 2. Respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.
 3. Organizează spațiul de muncă și activitățile necesare distribuirii medicamentelor și materialelor sanitare;
 4. Își desfășoară activitatea sub îndrumarea directă a unui farmacist;
 5. Asigură alături de farmacist aprovizionarea, recepția calitativă și cantitativă precum și depozitarea și păstrarea medicamentelor și produselor farmaceutice;
 6. Eliberează medicamente și produse galenice, conform prescripției medicului;
 7. Oferă informații privind efectele și reacțiile adverse ale medicamentului eliberat;
 8. Participă, alături de farmacist, la pregătirea unor preparate galenice;
 9. Verifică termenele de valabilitate ale medicamentelor și produselor farmaceutice și previne degradarea lor;
 10. Divizează și ambalează sub îndrumarea farmacistului produsele oficinale elaborate în farmacie;
 11. Aranjează medicamentele în rafturi, conform regulilor stabilite;
 12. Respectă Regulile de buna practică farmaceutică și Codul de etică și deontologie al asistentului;
 13. Se informează și cunoaște legislația sanitară și farmaceutică în vigoare;
 14. Are obligația de a respecta confidențialitatea datelor, programului informatic, precum și a întregii activități desfășurate în farmacie;
 15. Participă la activități de cercetare;
 16. Participă la realizarea programelor de educație pentru sănătate;
 17. Respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a stupefiantelor, precum și a medicamentelor cu regim special;
 18. Utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarul de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii conform prevederilor legale;
 19. Răspunde solidar, alături de personalul farmaciei, atât la gestiunea valorică a acesteia cât și de integritatea produselor pe durata conservării lor în farmacie;
 20. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului esthetic personal;
 21. Respectă secretul profesional și codul de etică al farmacistului;
 22. Să nu-si depășească atribuțiile de serviciu;
 23. Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesională, confidențialitatea și secretul profesional;
 24. Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă și conform cerințelor postului;
 25. Este obligat să-si însușească permanent elementele de noutate în domeniul farmaceutic;
 26. Participă la menținerea curățeniei, ordinii și a condițiilor de igienă din farmacie;
 27. Descarcă medicamentele în programul informatic pe perioada absenţei din serviciu a farmacistului;
 28. Are obligația de a anunța în cel mai scurt timp farmacistul în legătură cu orice caz de îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie cu situațiile de incapacitate temporară de muncă;
 29. Supraveghează dezinfecția ciclică;
 30. Participă la instructajele impuse de PSI și protecția muncii;
 31. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru;
 32. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr. 961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare;
 33. Orice daună adusă pacienților prin nerespectarea prevederilor Ord. nr. 1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calității asistenței medicale acordate pacienților în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale atrage responsabilitatea individuală sau, după caz, instituțională, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
 34. Anunță imediat farmacistul asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apă, instalații sanitare, încălzire, etc.)
 35. Cunoaşte legislaţia farmaceutică şi pe cea sanitară în vigoare;

 

Atribuţiile asistentului medical care își desfășoară activitatea în unitate conform Ordinului MS nr.1226/2012:

 • supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate;
 • aplica procedurile stipulate de codul de procedură;
 • aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deșeurile rezultate din activitati medicale.

 

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Atribuții generale specifice postului

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă graficul de lucru pe tură stabilit;
 3. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 5. Respectă prevederile Regulamentului intern și ale ROF;
 6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea unității;
 7. Are obligația să prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru, în termen de valabilitate, precum și asigurarea malpraxis anuală.

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

 1. APARATUL FUNCȚIONAL

 

Art. 74. Aparatul funcțional este compus din:

 1. Compartimentul RUNOS
 2. Compartimentul CONTABILITATE
 3. Compartimentul ACHIZIȚII PUBLICE
 4. Compartimentul ADMINISTRATIV-DESERVIRE

 

 1. Compartimentul RUNOS

Art. 75. Atribuțiile Compartimentului RUNOS (referent de specialitate RUNOS):

Acest compartiment este organizat în structura unității în subordinea directă a directorului unității.

Compartimentul RUNOS asigură cadrul legal pentru strategia de personal a irectorului unităţii, în vederea realizarii obiectivelor privind asigurarea unei structuri de personal funcţională, motivată şi eficientă, asociată atât cu resursele financiare prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi cu obligaţiile contractuale asumate în domeniul sănătăţii.

Compartimentul RUNOS are ca obiect de activitate recrutarea, selectarea, angajarea, raporturile de muncă şi salarizarea personalului, în concordanță cu structura organizatorică şi complexitatea atribuţiilor unităţii, pe domeniul de activitate pe care îl reprezintă, în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor unității medico-sociale şi a satisfacerii nevoilor angajaţilor.

 

Principiile esențiale ale managementului resurselor umane sunt:

 1. Aprecierea factorului uman ca o resursă vitală;
 2. Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor şi sistemelor privind resursele umane cu

misiunea şi strategia organizaţiei din unitatea medico-socială;

 1. Preocuparea susţinută de concentrare şi direcţionare a capacităţilor şi eforturilor individuale în vederea realizării eficiente a misiunii şi obiectivelor stabilite;
 2. Dezvoltarea unei culturi organizaţionale sănătoase.

  

Obiectivele urmărite de managementul resurselor umane constă în:

 1. Creşterea eficienţei şi eficacităţii personalului;
 2. Reducerea absenteismului;
 3. Creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor;
 4. Creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi schimbare organizaţiei.

 

Compartimentul RUNOS are în principal următoarele atribuții:

 1. Întocmirea statului de funcții, de personal și Organigrama conform legislației în vigoare;
 2. Urmărirea folosirii integrale a timpului de lucru de către toți salariații unității, efectuarea controlului prestării muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât și în afara acestui timp (gărzi);
 3. Întocmirea și verificarea documentelor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante: adrese către forurile superioare pentru suplimentări de posturi, transformări posturi, adrese pentru anunt în presa locală și la sediul unității cu posturile pentru concurs, la AJOFM, afișarea tematicilor la loc vizibil în unitate, afișare condiții de participare la concurs;
 4. Organizează și răspunde de modul de organizare a concursurilor, întocmirea și verificarea proceselor verbale de încadrare și promovare pe posturi, în grade și trepte profesionale și supunerea lor spre aprobare conducerii;
 5. Întocmește și verifică anunțul cu rezultatele obținute de candidați în urma concursurilor și le publică la loc vizibil;
 6. Întocmește și verifică fișa de evaluare pe baza criteriilor de selecție la angajare;
 7. Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;
 8. Întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou încadrat;
 9. Obligația de a ține evidența contractelor individuale de muncă prin registrul general de evidență salariaților – REVISAL.
 10. Ținerea evidenței salariaților, păstrarea pe timpul angajării a dosarelor personale;
 11. Calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare;
 12. Execută lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare;
 13. Fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli;
 14. Întocmeşte lucrările de salarizare lunar, precum și de promovare;
 15. Manifestarea unei atenții sporite în execuție și de înțelegere față de personalul care solicită relații;
 16. Întocmirea formelor privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaților (promovare, schimbare funcție, desfacerea contractului);
 17. Eliberarea legitimațiilor persoanelor nou încadrate în muncă și vizarea anuală a legitimațiilor persoanelor angajate;
 18. Întocmirea ecusoanelor pentru toți angajații;
 19. Primirea, verificarea și evidențierea în registrul special cu character public, a declarațiilor de avere și de interese pentu personalul de conducere din cadrul unității, și le transmite la Agenția Națională de Integritate în termenul prevăzut de lege;
 20. Afișarea pe pagina de internet a unității a declarațiilor de avere și de interese ale personalului de conducere din cadrul unității;
 21. Întocmirea după criterii obiective a fișelor de evaluare a posturilor;
 22. Stabilește drepturile salariale pentru toți angajații, conform legislației în vigoare;
 23. Întocmește documentația pentru stabilirea salariilor de bază, ca urmare a aplicării indexărilor, precum și a oricăror modificări intervenite în legislație și le supune aprobării conducerii;
 24. Întocmește, actualizează și păstrează dosarele profesionale ale salariaților;
 25. Întocmirea documentelor cerute de legislația în vigoare în vederea pensionării;
 26. Întocmește și verifică dispoziția de încetare a activității ca urmare a pensionării;
 27. Verifică îndeplinirea condițiilor de promovare în grad, trepte profesionale;
 28. Primește cererile de promovări în grade, trepte profesionale, întocmește și verifică adresele de transformări de post și organizează concursul (examenul) de promovare;
 29. Primește cererile de evaluare a salariilor ca urmare a revenirii din concediile pentru creșterea copilului, sau care nu au luat în ultimele 12 luni (concedii medicale, concedii fără plată), organizează examenul de testare;
 30. Întocmirea lucrărilor privind angajarea, promovarea, detașarea, eliberarea din funcții și salarizarea personalului pornind de la normativele de personal aprobate, respectând criteriile stabilite pentru fiecare categorie de personal;
 31. Verifică întocmirea corectă a fișelor de post primite din secții, compartimente și le îndosariază în dosarele personale ale salariaților;
 32. Ține evidența deciziilor emise în unitate;
 33. Întocmește și verifică deciziile de promovări, detașări, schimbare locuri de muncă, acordări sporuri, modificări sporuri, modificări salarii, sancțiuni;
 34. Evidența planificării concediilor de odihnă, verificarea respectării planificării și evidența efectuării acestora;
 35. Ține evidența cursurilor de perfectionare, specializare, etc.;
 36. Arhivarea și păstrarea corespunzătoare a documentelor;
 37. Promovează imaginea unității prin transparență, publicând pe site-ul unității și în Monitorul Oficial, anunțurile pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante;
 38. Evaluarea permanentă a performanțelor profesionale individuale ale fiecărui angajat în conformitate cu legislația în vigoare;
 39. Întocmirea și aducerea la cunoștință a fișei postului pentru personalul din subordine și verificarea existenței fișelor postului pentru fiecare angajat în parte;
 40. Eliberarea adeverințelor salariaților în funcție de necesități;
 41. Furnizarea datelor privind numărul de personal pe structură în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli;
 42. Participă la fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al unității furnizând date de specialitate;
 43. Întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale privind personalul încadrat conform cerințelor;
 44. Aplicarea Legii nr. 154/2015, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/2003, privind protecția maternității la locurile de muncă;
 45. Are obligația de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părții corespunzătoarea Planului anual de achiziții al unității;
 46. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competența compartimentului;
 47. Transmiterea la C.J.A.S. a documentelor de asigurare de răspundere civilă a certificatelor de membru al Colegiului Medicilor pentru medici iar pentru cadrele medii autorizațiile de liberă practică în vederea încheierii contractului de furnizării de servicii medicale.
 48. Asigurarea acordării drepturilor salariale ca: salarii de bază, indemnizații de conducere, spor vechime, spor pentru condiții deosebite, gărzi, indemnizații, de asigurări sociale în conformitate cu legislația în vigoare;
 49. Monitorizează recuperarea sumelor privind prejudicii provenite de la salariați prin hotărâri judecătorești sau prin note de constatare sau angajamente de plata cu plata în rate lunare;
 50. Întocmirea declarației privind evidentă nominală a asiguraților care au beneficiat de concedii și indemnizații și a obligațiilor de plată către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații conform O.U.G.nr.158/2005;
 51. Completarea certificatelor de concediu medical potrivit Ordinului CNAS nr. 233/14.03.2006;
 52. Totalizarea numărului de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avut în ultimele 12 luni în vederea acordării certificatelor de concediu medical pentru angajații unității;
 53. Întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale privind fondul de salarii;
 54. Verificarea corectitudinii întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat;
 55. Întocmește necesarul de vouchere de vacanță și se preocupă de evidența și distribuirea acestora.
 56. Urmărește respectarea programului de lucru a salariaților unității, semnarea condicilor de prezența pe fiecare loc de muncă;
 57. Se asigură de existența măsurilor pentru prevenirea accidentelor de muncă;
 58. Întocmirea și verificarea situațiilor referitoare la personalul unității, solicitate de conducerea unității, de ASP și CJAS, MSP Casa Judeteana de Pensii, Statistică;
 59. Participă, alături de directorul unității, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale, din punct de vedere al asigurării cu resurse umane;
 60. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al unității;
 61. Își însușește și respectă prevederile OMAI nr. 96/2016 privind situații de urgență;
 62. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 63. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.
 64. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia;

 

 • Atribuții legate de SECRETARIAT

Se subordonează Directorului și are următoarele atribuţii:

 1. Asigură repartizarea informațiilor dinspre director către toate compartimentele unității, precum și în sens invers;
 2. Asigură transmiterea informațiilor primite din afara unității, precum și a celor către exteriorul unității persoanelor cărora li se adresează;
 3. Tehnoredactează diferite materiale și redactează corespondența zilnică;
 4. Promovează imaginea unității prin activitatea pe care o desfășoară;
 5. Sortează și înregistrează corespondența primită în registrul de intrări-ieșiri (număr, data, denumirea firmei, conținutul mesajului, destinatar, alte informații);
 6. Primește persoanele din afară și informează directorul de prezenta acestora și scopul vizitei acestora;
 7. Menține evidența primirii faxurilor, email-urilor, se ocupă de înregistrarea lor, îndosarierea lor în bibliorafturi;
 8. Programează interviurile și audiențele;
 9. Copiază, redactează, tehnoredactează diferite materiale solicitate de către directorul unității;
 10. Primește și transmite email-uri;
 11. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul sau de activitate;
 12. Are o atitudine politicoasă atât față de colegi, cât și față de alte persoane cu care vine în contact;
 13. Răspunde de menținerea unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru;
 14. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;
 15. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea;
 16. Asigură o bună comunicare cu toate compartimentele unității și transmite corect și în timp util informațiile și corespondența;
 17. Manifestă atenție față de toate persoanele străine care vin în unitate, indiferent în ce calitate se prezintă acestea;
 18. Răspunde de promovarea imaginii unității prin comportamentul adoptat și prin activitatea desfășurată;
 19. Urmărește în permaneţă dacă mesajele/corespondența au fost recepționate și au ajuns la destinație;
 20. Se preocupă în permanentă de dezvoltarea și îmbogățirea competenţelor proprii;
 21. Răspunde de păstrarea confidențialității datelor și informațiilor la care are acces;
 22. Procesarea în cadrul compartimentului a documentelor intrate sau ieşite din unitate care vor purta
 23. numărul de înregistrare, rezoluţia şi semnătura directorului;
 24. Prezentarea tuturor documentelor intrate în unitate spre avizare directorului;
 25. Distribuirea documentelor către structurile unităţii spre rezolvare şi punere în aplicare după ce au fost avizate de director;
 26. Organizarea evidenţei documentelor şi arhivarea lor în condiţii de siguranţă;
 27. Asigură realizarea colecționării și transcrierii corespondenței, a proceselor verbale și rapoartelor, la calculator;
 28. Selecționarea și expedierea corespondenței și a altor documente;
 29. Asigură evidenţa contactelor de la nivelul direcţiilor publice locale şi centrale, precum şi a persoanelor din conducerea acestora (numele, prenumele, funcţia, adresa de reşedinţă, numerele de telefon etc.);
 30. Păstrează secretul de serviciu;
 31. Asigura primirea, înregistrarea și repartizarea corespondenței in interiorul unității;
 32. Înregistrarea hotărîrilor și deciziilor luate de conducere, și repartizarea acestora la compartimente;
 33. Păstrarea ștampilelor;
 34. Primirea și transmiterea notelor telefonice;
 35. Obligativitatea de a avea un comportament corect faţă de persoanele cu care vin în contact;

 

Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 1. Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
 2. De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de muncă cu Unitatea;
 3. De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al unității, prin contractul individual de muncă și fișa postului;
 4. De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul intern;
 5. Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situație în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoștință;
 6. Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanță;
 7. Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este autorizat să lucreze cu acel program);
 8. Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât cele autorizate a le recepționa;
 9. Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD. Dacă este necesar, se folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată;
 10. Nu este permisă scoaterea din unitate a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității;
 11. Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor deschide mail-uri necunoscute, suspecte;
 12. În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu character personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public;
 13. Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la stație, aceștia blochează stația;
 14. Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu cheie;
 15. Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia;
 16. Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului.

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a salariatului în conformitate cu prevederile regulamentului intern.

 1. Fiecare stație trebuie să aibă o parolă complexă;
 2. Parola trebuie să conțină 6 caractere și să fie o combinație de litere (minuscule și majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar.

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri.

 

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Atribuții generale specifice postului

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea directorului;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 5. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea unității.

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

 1. Compartimentul CONTABILITATE

 

Art. 75. Compartimentul Contabilitate (Economist), este subordonat contabilului șef, are următoarele atribuţii:

 1. Studiază permanent legislația în domeniul financiar- contabil, precum și aplicarea ei în cadrul unității;
 2. Răspunde, asigură și înregistrează în sistemul informatic evidența contabilă a sarcinilor care îi sunt repartizate;
 3. Organizează contabilitatea conform Legii nr. 82/1991 și asigurarea efectuarea corecte și la timp a înregistrărilor în contabilitate cronologic și sistematic, potrivit planurilor de conturi și normelor generale emise de instituțiile de reglementare legală, pe baza documentelor justificative ale tuturor operațiunilor patrimoniale;
 4. Înregistrează în contabilitate numai documentele care corespund din punct de vedere al legalității, regularității și încadrării în limitele creditelor bugetare sau a creditelor de angajament care poarta viza compartimentelor de specialitate, viza de control financiar preventiv și viza ordonatorului de credite
 5. Ia măsurile necesare, împreună cu celelalte compartimente din unitate, în ceea ce privește evitarea apariției sau anularea stocurilor supranormative, pentru prevenirea imobilizărilor de fonduri, conform Normei nr. 1520/1973;
 6. Asigurarea întocmirii la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a tuturor raportărilor contabile (Legea nr. 82/1991 republicată, Hotărârea nr. 831/1997)
 7. Verifică intrările și ieșirile de materiale în baza documentelor primite de la gestiunea materiale, reactivi și alimente (facturi, NIR-uri, bonuri de consum);
 8. Solicită lunar/periodic documentele înregistrate în cadrul gestiunilor și neprezentate compartimentului contabilitate;
 9. Întocmește, înregistrează și verifică lunar notele de contabilitate pentru: furnizori de imobilizări, furnizori de bunuri imateriale de la gestiunea materiale, alimente și reactivi pe surse de finanțare;
 10. Evidențiază numărul, data notei contabile și semnează pentru înregistrarea în contabilitate privind lichidarea cheltuielilor pe facturile în original sau alte documente întocmite în vederea efectuării plății cheltuielilor;
 11. Întocmește, înregistrează și verifică lunar notele de contabilitate pentru consumul valoric de bunuri imateriale de la gestiunea materiale, alimente și reactivi pe surse de finanțare;
 12. Întocmește lunar notele de contabilitate pentru evidența salariilor pe surse de finanțare și articole bugetare;
 13. Ține evidența sumelor facturate comparativ cu sumele finanțate în relația cu DSP și CJASS Brașov;
 14. Întocmirea facturilor fiscale şi documentelor de plată pentru operaţiunile financiare, potrivit reglementărilor în vigoare;
 15. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului;
 16. Ține evidența planului de amortizare a mijloacelor fixe;
 17. Înregistrează lunar nota contabilă privind amortizarea mijloacelor fixe;
 18. Întocmește și verifică lunar balanța de verificare a conturilor contabile analitice și sintetice repartizate;
 19. Verifică și listează lunar fișele de cont, notele contabile și balanțele de verificare a conturilor contabile repartizate;
 20. Întocmește situații privind operațiunile efectuate, la cererea oricărui organ ierarhic superioare (autorități publice, director sau alte persoane abilitate);
 21. Verifică lunar/periodic soldurile analitic cu sintetic: salarii, avansuri, rețineri salarii, contribuții salarii, imobilizări, stocuri de bunuri și materiale de la magazie materiale, alimente și reactivi, furnizori de bunuri și materiale de la magazia materiale, alimente și reactivi;
 22. Verifică și semnează propunerea de angajare a cheltuielilor de personal, bunuri, servicii, lucrări și investiții;
 23. Analizează și tine evidența creditelor bugetare, aprobate în exercițiul bugetar curent, precum și a modificărilor intervenite pe parcursul exercițiului bugetar curent, pe surse de finanțare;
 24. Ține evidența angajamentelor bugetare ;
 25. Compară datele din «Credite bugetare aprobate» și «Angajamente bugetare» și determină creditele bugetare disponibile care pot fi angajate;
 26. Ține evidența angajamentelor legale;
 27. Semnează instrumentele de plată utilizate pentru Trezoreria Statului;
 28. Execută lucrări preliminare în vederea încheierii dării de seamă contabile de la finele fiecărei luni/trimestru, pentru conturile a căror evidență o execută;
 29. Înregistrează în evidența contabilă prejudiciul adus patrimoniului unității care urmează să fie recuperat;
 30. Recuperează pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească contravaloarea prejudiciului;
 31. Îndosariază cronologic documentele cu care lucrează și supervizează arhivarea lor;
 32. Duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică;
 33. Supune spre avizare controlului financiar preventiv toate documentele care privesc plăți;
 34. Verifică documentele justificative care stau la baza înregistrării operațiunilor contabile (facturi, note intrare recepție, borderouri, bonuri de consum), semnătura de primire, viza compartimentului de specialitate, viza pentru compartimentul financiar preventiv, bun de plată, aprobare director;
 35. Transmite compartimentului de specialitate documentele supuse controlului financiar preventiv;
 36. Urmărește efectuarea controlului financiar preventiv asupra actelor ce intră în competența compartimentului;
 37. Verifică concordanța datelor înregistrate în contabilitate cu cele înregistrate în gestiune;
 38. Verifică corectitudinea înregistrării operațiunilor contabile;
 39. Întocmește bilanțul;
 40. Întocmirea situațiilor privind stocurile, în cazul inventarelor sau la cerere;
 41. Întocmirea situațiilor de închidere de lună până la data de 03 a lunii următoare;
 42. Efectuarea inventarierii patrimoniului conform Ordinului nr. 2861/2009;
 43. Verificarea lunară, anuală sau ori de câte ori este nevoie a corectitudinii evidenței contabile cu evidența tehnico-operativă a gestionarilor;
 44. Asigurarea ținerii la zi a evidenței tehnico-operative, pentru toate gestiunile, operând ieșirile din gestiuni în baza bonurilor de consum pentru inventarul moale, gospodăresc, instrumentar, și intrările în baza documentelor legale;
 45. Operarea în gestiuni a casărilor de mijloace fixe și obiectelor de inventar, ținerea la zi a situațiilor privind amortizarea mijloacelor fixe, comunicarea către cei care au gestiuni a rezultatelor inventarierii, precum și a casărilor, întocmirea bonurilor de predare-primire-restituire a inventarului pentru întregul patrimoniu al unității;
 46. Asigurarea efectuării corecte și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de încasare și plăți în numerar;
 47. Întocmirea balanțelor de verificare analitică și sintetică lunară;
 48. Încasarea veniturilor proprii și urmărirea situației mișcării acestora;
 49. Verificarea tuturor operațiunilor consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;
 50. Asigură întocmirea și arhivarea documentelor justificative și a registrelor contabile conform legislației în vigoare;
 51. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt al unității în limitele respectării temeiului legal;
 52. Răspunde de corectitudinea și veridicitatea informațiilor transmise către superiorul ierarhic și către personalul unității;
 53. Promovează respectul reciproc, colaborarea și transparenta în raporturile din cadrul Compartimentului-contabilitate, precum și în relațiile cu persoanele din exterior;
 54. Asigură dezvoltarea și îmbogățirea permanentă a competentelor proprii de comunicare;
 55. Promovează imaginea unității prin transparență, confidențialitate și transmiterea de informații reale (publicarea pe site-ul unității a monitorizării cheltuielilor și bacului);
 56. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;
 57. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea;
 58. Răspunde de arhivarea documentelor create intern sau primite de la personalul altor sectoare de activitate ale unității;
 59. Răspunde de eficiența, calitatea și corectitudinea lucrărilor executate în cadrul compartimentului;
 60. Asigură încadrarea corectă a documentelor contabilizate pe conturi contabile;
 61. Răspunde de depunerea corect și în timp util a documentelor și situațiilor solicitate la instituțiile în drept;
 62. Efectuează punctaje anual sau ori de cate ori este nevoie cu furnizorii/creditori/clienții prin confirmarea extrasele de cont privind soldurile;
 63. Organizează și participă la efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, răspunde și urmărește modul de valorificare a rezultatelor inventarierii.
 64. Răspunde de utilizarea eficientă a timpului de lucru și disciplina în cadrul compartimentului;
 65. Răspunde de executarea la termen a atribuțiilor și a sarcinilor încredințate de conducerea unității, dacă a respectat prevederile legale, normele și procedurile interne;
 66. Participă la cursurile de instruire a personalului și se asigură de formarea continua,
 67. concordanta cu legislația în vigoare;
 68. Participă la recepția bunurilor, serviciilor și lucrărilor efectuate în cadrul unității, conform deciziilor emise;
 69. Participă la înregistrarea documentelor pentru buna desfășurare a activității pe perioadele de concediu de odihnă/medical a colegilor de birou;
 70. Răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greșit plătite;
 71. Răspunde de întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate, eliberarea acestora altor persoane, fiind interzisă fără aprobarea prealabilă a conducătorului compartimentului contabilitate;
 72. Utilizează poșta electronică a unității prin verificarea zilnică a email –lui;
 73. Afișează pe site-ul unității, bugetul de venituri și cheltuieli și contul de execuție bugetară;
 74. Are obligația de a calcula penalități de întârziere a sumelor nepredate sau nejustificate în termen (chitanțiere, deconturi) și virarea la bugetul de stat a acestora;
 75. Asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
 76. Elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le supun aprobării conducerii;
 77. Operarea în gestiuni a casărilor de mijloace fixe şi obiecte de inventar, ţinerea la zi a situaţiilor privind amortizarea mijloacelor fixe, comunicarea către gestiuni a rezultatelor inventarierii precum şi a casărilor, întocmirea bonurilor de predare-primire-restituire a inventarului pentru întregul patrimoniu al unității;
 78. Înregistrarea în evidenţa tehnico–operativă a mijloacelor fixe, pe analitice, după provenienţa lor, respectiv din achiziţii proprii, donaţii şi sponsorizări şi credite externe;
 79. Execută indicatorii financiari din bugetul propriu şi urmăresc executarea acestora, asigură efectuarea plăţilor în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 80. Luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse;
 81. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al unității;
 82. Își însușește și respectă prevederile OMAI nr. 96/2016 privind situații de urgență;
 83. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 84. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.
 85. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia;
 86. Își însușește și respectă prevederile OMAI nr. 96/2016 privind situații de urgență;
 87. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 88. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.
 89. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia;

 

Colaborează cu Compartimentul RUNOS la:

 1. Întocmirea statului de funcții, de personal și Organigrama conform legislației în vigoare;
 2. Verificarea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou încadrat;
 3. Obligația de a ține evidența contractelor individuale de muncă prin registrul general de evidență salariaților – REVISAL.
 4. Execută lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare;
 5. Fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli;
 6. Întocmeşte lucrările de salarizare lunar, precum și de promovare;
 7. Verifică întocmirea formelor privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaților (promovare, schimbare funcție, desfacerea contractului);
 8. Stabilește drepturile salariale pentru toți angajații, conform legislației în vigoare;
 9. Întocmește documentația pentru stabilirea salariilor de bază, ca urmare a aplicării indexărilor, precum și a oricăror modificări intervenite în legislație și le supune aprobării conducerii;
 10. Verifică îndeplinirea condițiilor de promovare în grad, trepte profesionale;
 11. Verifică întocmirea lucrărilor privind angajarea, promovarea, detașarea, eliberarea din funcții și salarizarea personalului pornind de la normativele de personal aprobate, respectând criteriile stabilite pentru fiecare categorie de personal;
 12. Eliberarea adeverințelor salariaților în funcție de necesități;
 13. Furnizarea datelor privind numărul de personal pe structură în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli;
 14. Întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale privind personalul încadrat conform cerințelor;
 15. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competența compartimentului RUNOS;
 16. Asigurarea acordării drepturilor salariale ca: salarii de bază, indemnizații de conducere, spor vechime, spor pentru condiții deosebite, gărzi, indemnizații, de asigurări sociale în conformitate cu legislația în vigoare;
 17. Monitorizează recuperarea sumelor privind prejudicii provenite de la salariați prin hotărâri judecătorești sau prin note de constatare sau angajamente de plata cu plata în rate lunare;
 18. Întocmirea declarației privind evidentă nominală a asiguraților care au beneficiat de concedii și indemnizații și a obligațiilor de plată către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații conform O.U.G.nr.158/2005;
 19. Totalizarea numărului de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avut în ultimele 12 luni în vederea acordării certificatelor de concediu medical pentru angajații unității;
 20. Întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale privind fondul de salarii;
 21. Verificarea corectitudinii întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat;
 22. Întocmirea și verificarea situațiilor referitoare la personalul unității, solicitate de conducerea unității, de ASP și CJAS, MSP Casa Judeteana de Pensii, Statistică;

 

 • Atribuții legate de SECRETARIAT
 1. Asigură repartizarea informațiilor dinspre director către toate compartimentele unității, precum și în sens invers;
 2. Asigură transmiterea informațiilor primite din afara unității, precum și a celor către exteriorul unității persoanelor cărora li se adresează;
 3. Tehnoredactează diferite materiale și redactează corespondența zilnică;
 4. Promovează imaginea unității prin activitatea pe care o desfășoară;
 5. Sortează și înregistrează corespondența primită în registrul de intrări-ieșiri (număr, data, denumirea firmei, conținutul mesajului, destinatar, alte informații);
 6. Primește persoanele din afară și informează directorul de prezenta acestora și scopul vizitei acestora;
 7. Menține evidența primirii faxurilor, email-urilor, se ocupă de înregistrarea lor, îndosarierea lor în bibliorafturi;
 8. Programează interviurile și audiențele;
 9. Copiază, redactează, tehnoredactează diferite materiale solicitate de către directorul unității;
 10. Editează comunicate de presă, prezentări ale unității;
 11. Primește și transmite email-uri;
 12. Solicită înregistrarea în Registrul unic de control organizat la nivelul Unității de Asistență Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru a tuturor verificărilor efectuate de organele abilitate, inclusive cele în urma cărora sunt aplicate sancțiuni contravenționale;
 13. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal;
 14. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul sau de activitate;
 15. Are o atitudine politicoasă atât față de colegi, cât și față de alte persoane cu care vine în contact;
 16. Răspunde de menținerea unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru;
 17. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;
 18. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea;
 19. Asigură o bună comunicare cu toate compartimentele unității și transmite corect și în timp util informațiile și corespondența;
 20. Manifestă atenție față de toate persoanele străine care vin în unitate, indiferent în ce calitate se prezintă acestea;
 21. Răspunde de promovarea imaginii unității prin comportamentul adoptat și prin activitatea desfășurată;
 22. Urmărește în permaneţă dacă mesajele/corespondența au fost recepționate și au ajuns la destinație;
 23. Se preocupă în permanentă de dezvoltarea și îmbogățirea competenţelor proprii;
 24. Răspunde de păstrarea confidențialității datelor și informațiilor la care are acces;
 25. Procesarea în cadrul compartimentului a documentelor intrate sau ieşite din unitate care vor purta numărul de înregistrare, rezoluţia şi semnătura directorului;
 26. Prezentarea tuturor documentelor intrate în unitate spre avizare directorului;
 27. Distribuirea documentelor către structurile unităţii spre rezolvare şi punere în aplicare după ce au fost avizate de director;
 28. Organizarea evidenţei documentelor şi arhivarea lor în condiţii de siguranţă;
 29. Aplicarea ştampilei rotunde numai pe documentele ce poartă semnătura directorului sau a delegatului oficial al acestuia;
 30. Asigură realizarea colecționării și transcrierii corespondenței, a proceselor verbale și rapoartelor, la calculator;
 31. Selecționarea și expedierea corespondenței și a altor documente;
 32. Asigurarea de protocol;
 33. Întocmeşte evidenţa deplasărilor în teren ale salariaţilor;
 34. Păstrează secretul de serviciu;
 35. Asigură primirea, înregistrarea și repartizarea corespondenței în interiorul unității;
 36. Expedierea corespondenței la destinatari;
 37. Înregistrarea hotărârilor și deciziilor luate de conducre, aplicarea ștampilei și repartizarea acestora la compartimente;
 38. Păstrarea ștampilelor;
 39. Primirea și transmiterea notelor telefonice;
 40. Urmarește operativ folosirea eficientă a mijloacelor de transport;
 41. Asigură eliberarea foilor de parcurs pentru toate mașinile aflate în patrimonial unității;
 42. Verifică şi certifică datele din foile de parcurs ale conducătorilor auto;
 43. Urmărirea scăderii cheltuielilor de consum al parcului auto (carburanţi, piese de schimb etc.) conform O.G. nr. 80/2001, Legii nr. 247/2002 și legislației aplicabile;
 44. Urmărirea ca la sfârşitul programului toate autovehiculele să fie parcate în incinta unităţii;
 45. Întocmirea formelor de casare a autovehiculelor conform reglementărilor în vigoare;
 46. Obligativitatea de a avea un comportament corect faţă de persoanele cu care vin în contact;

 

 1. Atribuții generale
 2. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 3. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 4. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea directorului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 6. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea unității.
 8. Obligativitatea de a avea un comportament corect faţă de persoanele cu care vin în contact;

 

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

 

Art. 76 (1) ECONOMIST-Viza CFPP

 1. Atribuţii specifice
  1. Organizează, asigură efectuarea corectă și la timp a vizei de control financiar preventiv propriu asupra documentelor în care sunt consemnate operațiuni patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice;
  2. Controlul financiar preventiv propriu constă în verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul acesteia, din punct de vedere al:
 • respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operațiunilor (control de legalitate);
 • îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte operațiunile supuse controlului (control de regularitate);
 • încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz (control bugetar);
  1. Exercită controlul financiar preventiv propriu al operațiunilor pe baza actelor și/sau documentelor justificative certificate în privința realității, regularității și legalității, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente;
  2. Fac obiectul controlului financiar preventiv propriu operațiunile care vizează, în principal :

– angajamentele legale și bugetare;

– deschiderea și repartizarea de credite bugetare;

– modificarea repartizării pe trimestre și subdiviziuni a clasificației bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;

– ordonanțarea cheltuielilor;

– constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare;

– închirierea de bunuri aparținând unității;

– vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității;

 1. Exercită viza de control financiar preventiv propriu prin semnarea și aplicarea ștampilei de vizat CFP care trebuie să cuprindă următoarele informații: denumirea unității, numărul titularului la viză, data acordării vizei; sub semnătură, în vederea continuării circuitului acestora;
 2. Înscrie documentele prezentate pentru viza de control financiar preventiv în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;
 1. Documentele privind operațiunile prin care se afectează fondurile publice vor fi însoțite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte justificative, și propunere de angajare a unei cheltuieli/ sau angajament individual/global;
 2. Restituie documentele vizate și actele justificative însoțitoare compartimentului emitent sub semnătură, în vederea continuării circuitului acestora;
 3. În cazul refuzului la viză ca urmare a faptului ca operațiunile nu întrunesc condițiile de legalitate, regularitate și de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau angajament, anunță directorul și restituie documentele compartimentelor de specialitate care au inițiat operațiunea;
 4. Participă în comisiile de inventariere în care este numit prin decizia directorului unității;
 5. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt al unității, în limitele respectării temeiului legal;
 6. Răspunde de corectitudinea și veridicitatea informațiilor transmise către superiorul ierarhic și către personalul unității;
 7. Promovează respectul reciproc, colaborarea și transparenta în raporturile din cadrul compartimentului contabilitate, precum și în relațiile cu persoanele din exterior;
 8. Asigură dezvoltarea și îmbogățirea permanentă a componențelor proprii de comunicare;
 9. Promovează imaginea unității prin transparența, confidențialitate și transmiterea de informații reale;
 10. Respectă procedurile de lucru interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;
 11. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea;
 12. Răspunde de arhivarea documentelor create intern sau primite de la personalul altor sectoare de activitate ale unității;
 13. Răspunde pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor ale căror acte și/sau documente justificative le-a certificat;
 14. Răspunde de executarea la termen a atribuțiilor și sarcinilor încredințate de conducerea unității, dacă respectă prevederile legale, normele și procedurile interne;
 15. Verifică angajamentele bugetare care trebuie să se încadreze în limita creditelor bugetare deschise;
 16. Este persoană numită, prin decizie, pentru efectuarea plaților cheltuielilor ordonanțate și aprobate la plată de către ordonatorul de credite, este persoana care acorda viza de control financiar preventiv intern (titular);
 17. Execută alte sarcini dispuse de șeful ierarhic în fișa postului;
 18. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces.

 

 1. Atribuții generale
 2. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 3. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 4. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea directorului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 6. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea unității.

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

 1. Compartimentului de ACHIZIȚII PUBLICE:

 

Art. 77. Atribuțiile Compartimentului de ACHIZIȚII PUBLICE:

 

 • În ceea ce privește aprovizionarea:
 1. Elaborează și implementează Strategia anuală de achiziții publice (dacă este cazul, conf. Legii nr. 98/2016), și Programul anual de achiziții publice al unității, centralizează propunerile de la conducătorii compartimentelor și încadrează în bugetul aprobat;
 2. Cunoașterea și respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;
 3. Întocmirea conform prevederilor legale a documentației aferente fiecărui mod de achiziție și răspunderea pentru daunele sau prejudiciilo produse unității prin întocmirea greșităî a acestora;
 4. Întocmirea listelor cu membrii comisiilor de recepție și a comisiilor de evaluare a ofertelor; cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice;
 5. Încheierea contractelor de achiziții de furnizare, de servicii și de lucrări și urmărirea graficului de livrări/prestări/executări;
 6. Asigurarea aprovizionării unității cu material, instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiții;
 7. Efectuarea în permanență a studiului de piață cu solicitarea ofetelor de preț;
 8. Stabilirea necesarului de produse pentru funcționarea normal a unității, asigurând realizarea părții corespunzătoare a Planului annual de achiziții;
 9. Efectuarea licitațiilor electronice
 10. Întocmirea dărilor de seamă specific activități de aprovizionare.
 11. Elaborează și actualizează obiectivele specifice de investiții contractare;
 12. Elaborează proceduri operaționale și de sistem de investiții contractare;
 13. Controlează modul de îndeplinire a termenilor stabiliți și măsurilor dispuse din actele de control și transmiterea de informări către instituțiile de control abilitate cu privire la acțiunile întreprinse pentru remedierea deficientelor constatate;
 14. Asigură întocmirea și arhivarea documentelor justificative aferente procedurilor de achiziții în conformitate cu legislația în vigoare;
 15. Urmărește și organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 16. Răspunde de întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice în conformitate cu prevederile legislative;
 17. Răspunde pentru derularea procedurilor de achiziții publice în cadrul unității;
 18. Răspunde de asigurarea ritmică cu materiale, alimente, medicamente, materiale sanitare, reactivi, aparatură, instrumentar, utilaje, inventar moale, potrivit planului de aprovizionare preîntâmpinarea de stocuri supranormative, respectarea disciplinei contractuale, corelarea necesarului și a stocurilor normate cu necesitățile unității;
 19. Coordonează întreaga activitate privind asigurarea unității cu materiale și produsele necesare, de întocmirea contractelor și urmărește efectuarea corectă a licitațiilor și achizițiilor publice;
 20. Primește și analizează referatele de necesitate de la toate structurile din unitate;
 21. Organizează proceduri de achiziție publică pentru produsele și materialele necesare pentru desfășurarea în bune condițiuni a activității unității;
 22. Întocmirea notelor estimative privind achizițiile;
 23. Întocmirea notelor justificative privind achizițiile publice la nivelul unității;
 24. Aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire a achizițiilor;
 25. Constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice;
 26. Răspunde de încheierea în termenul legal a contractelor, primirea proiectelor de contract de la furnizori, a confirmărilor și restituirea acestora completate și semnate de către reprezentanții legali ai unității;
 27. Asigură aprovizionarea cu materiale, alimente, aparatura, instrumentar, inventar moale și gospodăresc, utilaje, piese de schimb, în care scop face analize și propuneri proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionat, pe baza normelor de consum intern, a baremurilor din dotare, luând măsuri pentru corelarea acestora cu necesitățile stricte ale unității;
 28. Răspunde de întocmirea proiectului planului de aprovizionare cu materiale și celelalte valori materiale;
 29. Analizează, îmbunătățește și corelează necesarul de aprovizionat în colaborare cu compartimentul contabilitate și cu nevoile compartimentelor;
 30. Adaptează planul de aprovizionare în funcție de modificările intervenite în indicatorii de plan în funcție de evoluția stocurilor și nevoile nou apărute;
 31. Organizează și participă la recepția cantitativă și calitativă a materialelor și tuturor valorilor materiale aprovizionate împreună cu comisia de recepție a unității;
 32. Ia măsuri pentru preîntâmpinarea stocurilor supranormative și disponibile;
 33. Răspunde de respectarea strictă a disciplinei contractuale, întocmește documentațiile necesare achiziționării furnizorilor în cazurile de nerespectare de către aceștia a obligațiilor contractuale;
 34. Efectuează raportări saptămânale a problemelor de aprovizionare ale unității;
 35. Verifică angajamentele bugetare care trebuie să se încadreze în limita creditelor bugetare deschise;

 

Art. 78. Inspectorul de specialitate din Compartimentul achiziții publice are în principal următoarele atribuții:

 1. Urmăreşte, organizează și răspunde de procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie
 2. publică pentru articolele bugetare, conform deciziei în vigoare;
 3. Respectă, aplică și își însuşeste procedurile de lucru ale unităţii care au legatură cu activitatea prestată;
 4. Elaborează strategia anuală de achiziții publice (“SAAP”) – dacă este cazul, și planul anual al achizițiilor publice (“PAAP”); obține avizele necesare din partea celorlalte compartimente de specialitate ale autorității contractante potrivit propriilor proceduri interne/circuit al documentelor, și supune aprobării conducătorului autorității contractante SAAP – dacă este cazul și PAAP;
 5. Primeşte referatele de necesitate (“RN”) însoțit de caietul de sarcini sau specificatii tehnice– după caz, de la seful ierarhic superior și le centralizează, analizând și verificând acuratețea informațiilor cuprinse în RN cel puțin sub aspectul necesității produselor/serviciilor/lucrărilor, precum și al informațiilor cu privire la modul de determinare a valorii estimate a acestora (inclusiv, acolo unde este cazul, în ceea ce privește prețul unitar/total);
 6. Actualizează/modifică/completează informațiile conținute de SAAP – dacă este cazul și
 7. PAAP, în funcție de fondurile aprobate prin bugetul propriu și de prevederile legale aplicabile;
 8. Verifică includerea obiectului contractului/acord-cadru ce urmează să fie atribuit în cadrul
 9. SAAP – dacă este cazul și PAAP, respectiv existența RN cu privire la respectiva achiziție;
 10. În cazul în care necesitatea nu a fost identificată la nivelul SAAP – dacă este cazul și PAAP sau, dacă este necesară actualizarea/modificarea completarea datelor înscrise în cadrul acestora (inclusiv în ceea ce privește valoarea estimată), asigură efectuarea diligențelor necesare pentru revizuirea respectivelor documente, inclusiv a RN aferente;
 11. Asigură publicarea:
 • extraselor din PAAP după definitivarea acestuia, precum și a oricăror modificări operate asupra acestora în SEAP conform legislatiei în vigoare;
 • documentației de atribuire/descriptive/de concurs și a documentelor suport aferente în SEAP, ori în conformitate cu mijloacele de publicitate prevăzute în cadrul procedurii simplificate proprii, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare;
 • anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire ori a eratelor la acestea, precum și a anunțurilor privind consultarea pieței și rezultatele acestui proces, în SEAP, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;
 1. Utilizează catalogul SEAP în vederea realizării achizițiilor directe și verifică existența detaliilor cu privire la produsele/serviciile/lucrările oferite de către operatorii economici (inclusiv prețul), astfel încât să existe informații suficiente pentru a putea alege în mod correct și obiectiv;
 2. Realizeaza achizitiile directe conform procedurii de lucru a unitatii;
 3. Întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract de achiziție publică/ accord cadru încheiat, asigură păstrarea dosarului de achiziție publică pe toată durata producerii efectelor juridice de către contractul/ acordul-cadru respectiv, potrivit dispozițiilor actelor normative în vigoare;
 4. Ține evidența contractelor de achiziție publică atribuite la nivelul autorității contractante în baza unei exceptări de la legislația în domeniul achizițiilor publice (inclusiv cele din anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016) și, după caz, procedează la elaborarea propriilor proceduri (simplificate) privind atribuirea respectivelor contracte;
 5. Asigură competența profesională în domeniul achizițiilor publice la nivelul autorității contractante și colaborează cu celelalte compartimente ale autorității contractante, în vederea derulării tuturor etapelor aferente procesului de achiziție publică și atribuirii contractului de achiziție publică/acordului-cadru, inclusiv în ceea ce privește realizarea achizițiilor directe, în conformitate cu toate dispozițiile legale aplicabile, precum și cu reglementările interne;
 6. Propune modalitatea optimă de achiziție (modalitatea în care se va derula procesul de atribuire a contractului de achiziție publică, procedurile de atribuire aplicabile, tehnicile și instrumentele asociate acestui proces), respectiv mijloacele la care se va recurge pentru satisfacerea necesităților, asigurând totodată punerea în corespondență a obiectului achiziției cu codul/codurile CPV aferent/e, care descriu cât mai exact obiectul viitorului contract;
 7. Solicită și propune (dacă este cazul), în funcție de complexitatea fiecărei achiziții în parte, nominalizarea persoanei/persoanelor care dețin competențe necesare în specialitățile/ disciplinele relevante pentru obiectul contractului/acordului-cadru care urmează să fie atribuit (membru expert cooptat);
 8. Elaborează documentația de atribuire/descriptivă/ de concurs (fișa de date a achiziției, caietul de sarcini/documentul descriptiv, proiectul de contract/acord-cadru/contract subsecvent, modele de formulare utilizate în vederea întocmirii și prezentării ofertei/ candidaturilor, DUAE – Documentul Unic de Achiziții European), precum și documentele suport aferente (cum ar fi strategia de contractare, declarația privind persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziției, precum și datele de identificare ale acestora), pe baza datelor/documentelor/ informațiilor transmise de compartimentele de specialitate;
 9. Stabilește calendarul estimativ de derulare a procedurii de atribuire;
 10. Completează și actualizează formularele de integritate elaborate de către Agenția Națională de Integritate (“ANI”) în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese (“formularele de integritate”) pe parcursul procedurilor de atribuire derulate de către autoritatea contractantă;
 11. Asigură suport pentru parcurgerea procesului de evaluare a conformității de către ANAP în ceea ce privește documentația de atribuire/descriptivă/de concurs și a documentelor suport aferente, precum și a anunțurilor de intenție/participare/ atribuire, ori a eratelor la acestea (“proces de evaluare a conformității”), cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
 12. Propune spre aprobare măsuri de remediere a eventualele neconformități constatate/motive de respingere a actelor/ documentelor întocmite de către autoritatea contractantă care nu sunt în concordanță cu prevederile legale privind achizițiile și/sau care au fost semnalate de către ANAP ca urmare a parcurgerii procesului de evaluare a conformității potrivit celor arătate mai sus și/sau, după caz, procedează la justificarea în mod corespunzător a motivelor/ formularea argumentelor pentru care autoritatea contractantă nu accsează la respectivele motive de respingere;
 13. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale autorității contractante în vederea coordonării activității de elaborare a documentelor referitoare la comunicările cu operatorii economici interesați de participare la procedura de atribuire a contractului/ acorduluicadru/ ofertanții/candidații sau, după caz, cu instituțiile/instanțele competente în procesul de soluționare a contestațiilor, asigurând totodată suportul logistic necesar parcurgerii demersurilor conexe (prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP/alte mijloace de comunicare, împreună cu toate operațiunile și etapele procedural aferente) în ceea ce privește:
 • publicarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate, privind conținutul documentației de atribuire/descriptive/de concurs sau, după caz, la cererile privind informațiile suplimentare în legătură aceasta, elaborate pe baza datelor/documentelor/ informațiilor transmise de compartimentele de specialitate sau, după caz, care au rezultat prin grija echipei responsabile cu realizarea procesului de achiziție;
 • transmiterea, acolo unde este cazul, a invitațiilor de participare către candidații selectați în vederea participării la etapele specifice procedurilor de atribuire care se derulează în mai multe faze;
 • transmiterea solicitărilor de clarificări referitoare la conținutul ofertelor/candidaturilor către operatorii economici implicați în cadrul procedurii de atribuire (astfel cum au fost stabilite ca fiind necesare în vederea evaluării respectivelor oferte/candidaturi), precum și, după caz, privind prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor în cazuri temeinic justificate peste data limită inițial estimată, inclusiv prelungirea valabilității ofertelor și a garanțiilor de participare aferente;
 • transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire, inclusiv privind deciziile luate referitoare la rezultatul selecției/rezultatul procedurii, respective atribuirea /încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții (acceptarea ofertei/candidaturii sau respingerea acesteia), ori motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract/de a nu încheia un acordcadru/de a nu implementa un sistem dinamic de achiziții ori de a relua procedura de atribuire (anularea procedurii);
 • transmiterea oricăror altor comunicări referitoare la informațiile de interes public conținute de dosarul achiziției publice;
 • transmiterea răspunsului/punctului de vedere la contestație/solicitarea Consiliului Național privind Soluționarea Contestațiilor (“CNSC”) referitoare la informații suplimentare care trebuie furnizate de către autoritatea contractantă;
 • publicarea /comunicarea măsurilor de remediere în cazul adoptării unor asemenea măsuri, în SEAP sau direct către operatorii economici implicați în cadrul procedurii în situația în care inițierea procedurii nu s-a realizat prin publicarea unui anunț de participare în SEAP;
 • publicarea/comunicarea contestațiilor în SEAP sau direct către operatorii economici implicați în cadrul procedurii în situația în care inițierea procedurii nu s-a realizat prin publicarea unui anunț de participare în SEAP, precum și a deciziilor/hotărârilor aferente emise de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă;
 • transmiterea întâmpinării către instanțele competente, în cazul în care contestatorul recurge la calea de atac împotriva deciziei CNSC sau dacă contestația/litigiul este formulat în sistemul de remedii judiciar;
 1. Procedează la publicarea denumirii și a datelor de identificare ale ofertantului/ candidatului/ subcontractantului propus/terțului susținător și completarea /actualizarea/modificarea secțiunilor corespunzătoare aferente formularelor de integritate, pe tot parcursul aplicării procedurii (până la publicarea anunțului de atribuire), precum și dispunerea măsurilor care se impun ca urmare a alertelor de integritate, în termenele legale aplicabile inclusiv, după caz, prezentarea documentelor justificative către inspectorii de integritate;
 2. Verifică și face toate demersurile necesare pentru îndeplinirea de către membrii comisiei de evaluare și, după caz, de către experții cooptați a obligației referitoare la semnarea declarației de confidențialitate și imparțialitate, după data și ora-limită pentru depunerea ofertelor/ candidaturilor însă nu mai târziu de preluarea atribuțiilor specifice propriu-zise;
 3. Elaborează documentele constatatoare privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale;
 4. Asigură condițiile necesare pentru aplicarea metodologiei de control ex-post de către ANAP și/sau CCR privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilorcadru, ori de câte autoritatea contractantă este selectată pentru realizarea unor asemenea controale și transmite către ANAP orice informaţie solicitată, inclusiv prin secţiunile suplimentare din cadrul formularelor de anunţuri puse la dispoziţie prin intermediul SEAP;
 5. Asigură monitorizarea stadiului de implementare al SAAP – dacă este cazul și PAAP și informează conducătorul autorității contractante privind situația achizițiilor publice desfășurate la nivelul acesteia;
 6. Elaborează documentele referitoare la execuția/monitorizarea implementării Contractului /acordului – cadru în scopul asigurării îndeplinirii condițiilor legale atunci când devine necesară modificarea acestuia (inclusiv în cazul atribuirii unui contract de achiziție subsecvent, atribuit în baza unui acord-cadru/sistem dinamic de achiziții), sub aspectul:
 • existenței RN cu privire la respectiva achiziție;
 • parcurgerii etapelor de modificare a contractului/acordului-cadru, inclusiv prin organizarea unei noi proceduri, dacă este cazul, în conformitate cu etapele procedural aferente procesului de achiziție publică;
 • ajustării prețului contractului în situațiile specifice în care devine necesară o atare măsură;
 • înlocuirii de către contractant a subcontractanților nominalizați în ofertă/ implicării de către acesta a unor subcontractanți noi în perioada de implementare a contractului (prin introducerea/ declararea unor subcontractanți, ulterior semnării contractului de achiziţie publică) și/sau renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziţie publică;
 • aplicării (în cazul unui sistem dinamic de achiziție) a regulilor licitației restrânse pentru efectuarea unei achiziții în cadrul respectivului sistem, precum și a celorlalte reguli specific aplicabile acestui tip de instrument/tehnica specifică de atribuire a contractelor de achiziție publică; a redactării raportului procedurii (în cazul unui acord-cadru) în toate situațiile în care acordul-cadru nu este încheiat cu un singur operator economic sau, deși este încheiat cu mai mulți operatori economici, atribuirea contractelor subsecvente se realizează fără reluarea competiției;
 • consultării în scris (în cazul unui acord-cadru) cu:
 • operatorul economic semnatar al acordului-cadru, în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic solicitând, dacă este necesar, completarea ofertei acestuia/acestora;
 • operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv, în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulți operatori economici dar fără reluarea competiției, iar acordul-cadru prevede condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru respectiv va execută lucrările, va presta serviciile sau va furniza produsele solicitând acestuia/acestora furnizarea produselor/prestarea serviciile/executarea lucrărilor respective;
 • operatorii economici semnatari ai acordului cadru, în cazul în care acordul-cadru a fost încheiat cu mai mulți operatori economici și cu reluarea competiției, transmițând acestora invitația la re-ofertare sau, în măsura în care acordul-cadru prevede atribuirea contractelor subsecvente parțial cu reluarea competiției și parțial fără reluarea competiției, procedând la aplicarea criteriilor în funcție de care se stabilește dacă anumite lucrări, produse sau servicii care fac obiectul acordului cadru se achiziționează cu reluarea competiției sau direct, fără reluarea competiției (în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în acordul-cadru, precum şi termenii şi condiţiile prevăzute în acordul-cadru pentru care se poate relua competiţia), respectiv la solicitarea furnizării produselor/prestării serviciilor/executării lucrărilor respective și/sau la transmiterea invitației la reofertare;
 • analizării rezultatelor obținute față de cele anticipate la nivelul etapei de planificare, identificarea necesităţilor de îmbunătățire a activităţii în viitor și propunerea către conducătorul autorității contractante a măsurilor care se impun în vederea optimizării activității compartimentului achiziții publice și a celorlalte compartimente de specialitate care acordă sprijin acestui compartiment în vederea realizării procesului de achiziție.
 1. Asigură suport conducătorului autorității contractante pentru implementarea măsurilor necesare pentru întărirea capacității administrative a compartimentului cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților în domeniul achizițiilor publice, inclusiv prin instruirea/evaluarea angajaților în acest sens și/sau actualizarea documentelor de referință implementate la nivelul autorității contractante în sensul adaptării/particularizării acestora la situațiile specifice din materia achizițiilor publice întâlnite în practică;
 2. Adoptă și aplică principiile directoare în domeniul managementului riscurilor, conform procedurilor/regulilor interne aplicabile la nivelul autorității contracante, pentru gestionarea riscurilor aferente procesului de achiziție publică;
 3. Acordă suport pentru dezvoltarea sau, după caz, actualizarea propriilor proceduri interne astfel încât acestea să acopere toate etapele/activitățile procesului de achiziţii, care nu sunt supuse unei reglementări specifice potrivit legislației în domeniu;
 4. Acordă suport organelor de control competente în realizarea activităților periodice de control ex-ante/ex-post privind modul de desfășurare a procesului de achiziție publică, pe parcursul etapelor acestuia.
 5. Participă în cadrul comisiilor de recepție a produselor / serviciilor / lucrărilor conform deciziilor interne;
 6. Participă în comisiile de inventariere, casare sau recepție conform deciziilor interne;
 7. Răspunde de corectitudinea și veridicitatea informațiilor transmise către superiorul ierarhic / personalul unității.
 8. Execută alte sarcini dispuse de șeful ierarhic în fișa postului;
 9. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces.

 

 1. Atribuții generale
 2. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 3. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 4. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea directorului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 6. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea unității.

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

 

 1. Compartimentului de ADMINISTRATIV-DESERVIRE:

 

Atribuțiile Compartimentului de ADMINISTRATIV DESERVIRE (Personal operativ muncitori):

Art. 79. Magazinerul are în principal următoarele atribuții;

 1. Primește în depozit toate bunurile de inventar achiziționate, restituite sau primite prin transfer și întocmește formele legale de înregistrare;
 2. Recepționează sortimentul, calitatea și cantitatea bunurilor de inventar în mod curent, la primirea în depozit și în cazuri speciale la furnizori;
 3. Sortează, repartizează și aranjează în magazine bunurile de inventar în vederea asigurării, păstrării cantitative și calitative a lor, în așa fel ca eliberarea sau verificarea lor să se facă în minim de timp;
 4. Eliberează din magazine cu forme legale, alimente, materiale, cât și bunuri de inventar;
 5. Întreține în bună stare încăperile, utilajele și aparatele de măsurat, veghind la securitatea alimentelor, materialelor și bunurilor de inventar;
 6. Pune de acord fișele din magazie cu fișele contabilității;
 7. Comunică șefului ierarhic cantitățile de bunuri materiale, alimente și inventar necesare, precum și cantitățile supranormative sau cu miscare lentă;
 8. Raspunde disciplinar, penal și material pentru bunurile ce le are în primire;
 9. Este direct răspunzător de primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor din magazie;
 10. Execută toate operațiunile premergătoare inventarierii și ia parte la inventariere, semnând situația inventarierii;
 11. Participă în comisiile de inventariere a patrimoniului unității;
 12. Anunță șeful ierarhic dacă încăperile sau incuietorile depozitului au fost sparte;
 13. Răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale privind gestionarea bunurilor materiale conform legii și de curățenia la locul de muncă;
 14. Furnizează corect și prompt informații din domeniul sau de activitate colegilor și superiorilor ierarhici;
 15. Are o atitudine politicoasă atât față de colegi, cât și față de persoanele cu care vine în contact în cadrul unității;
 16. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează, transmite informații;
 17. Nu permite intrarea persoanelor straine în magazie;
 18. Va respecta programul zilnic de 8 ore;
 19. Are obligația de a cunoaște și respecta atât legislația de protecția muncii cât și măsurile de aplicare a acesteia;
 20. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;
 21. Este obligat să poarte echipamentul de protecția muncii din dotare pe care-l menține în condiții corespunzătoare;
 22. Răspundere informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea;
 23. Nu părăsește locul de muncă în interes personal fără aprobarea șefului ierarhic;
 24. Este interzis consumul bauturilor alcoolice în timpul programului de lucru și nu se prezintă la serviciu sub influența băuturilor alcoolice;
 25. Sesizează unuia din șefii ierarhici ori de câte ori apar probleme ce depășesc competența personală de rezolvare;
 26. Răspunde de implementarea și menținerea unor standarde înalte de igienă, precum și respectarea normelor de consum agreate pentru materialele de curățenie și întreținere;
 27. Răspunde de modul de întocmire a documentelor care îi revin
 28. Acționează în conformitate cu dispozițiile legale în legătura cu răspunderea materiala, în cazul falsurilor și a lipsurilor ce au fost depistate anterior;
 29. Răspunde de utilizarea eficientă a timpului de lucru și disciplina în cadrul serviciului;
 30. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces;
 31. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii
 32. Execută alte sarcini dispuse de șeful ierarhic în fișa postului;
 33. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces.

 

 

 1. Atribuții generale
 2. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 3. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 4. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea directorului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 6. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea unității.

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

Art. 80. Conducătorul auto, are următoarele atribuții:

 1. Realizează activitatea de transport, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind circulația pe drumurile publice;
 2. Răspunde de menținerea autovehiculului din dotare în parametri optimi și realizează toate activitățile legate de revizia, înregistrarea și asigurarea acestuia;
 3. Execută toate dispozițiile date de șeful ierarhic pentru realizarea unui grad sporit de siguranță a circulației, conform legislației în vigoare: Ord. Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1892/2006, Codul rutier și Legea nr.105/2000 pentru aprobarea OG nr. 44/1997 privind transporturile rutiere;
 4. Conduce numai autovehiculele pe care le are în primire pe baza de semnătura și pentru care are permis valabil de conducere, pentru categoria din care acestea fac parte;
 5. Completează zilnic foaia de parcurs la plecarea și la venirea din cursă;
 6. Înainte de plecarea în cursă verifică dacă autovehiculul corespunde cerințelor tehnice, dacă are toate documentele asupra să și dacă are aprobarea persoanelor competente pentru efectuarea cursei;
 7. Răspunde permanent de buna întreținere și funcționare a mijlocelor de transport ale unității
 8. Nu efectuează nici un transport fără aprobarea șefului ierarhic sau fără informarea acestuia dacă a primit o sarcină din partea altor persoane din unitate
 9. În timpul deplasărilor în localitate sau în afara localității va utiliza traseele cele mai scurte;
 10. În cursă va pleca numai cu autovehiculul în stare de funcționare și cu forme legal întocmite;
 11. Va aproviziona unitatea cu mărfurile și materialele necesare, având și obligația ridicării coletelor sosite prin poștă;
 12. Va aduce la cunoștința șefului ierarhic orice problemă tehnică ce afectează siguranța în circulație;
 13. Studiază permanent legislația aplicabilă în domeniul de activitate;
 14. Asigură condițiile necesare în vederea păstrării și gestionării bunurilor aparținând unității;
 15. Răspunderea pentru întreaga activitate de reparații curente și de întreținere a autoturismului;
 16. Întocmirea necesarului de materiale pentru reparații;
 17. Urmăreşte efectuarea verificărilor şi a inspecţiilor tehnice periodice pentru mijloacele tehnice din dotare;
 18. Urmărește operativ folosirea eficientă a mijloacelor de transport;
 19. Asigură activitatea de transport ce deservește transportul bolnavilor;
 20. Asigură verificarea stării tehnice a autovehicolelor aflate în patrimoniu;
 21. Întocmirea formelor pentru circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice;
 22. Urmărirea scăderii cheltuielilor de consum al parcului auto (carburanţi, piese de schimb etc.) conform O.G. 80/2001, Legii 247/2002 și legislatiei aplicabile;
 23. Urmărirea ca la sfârşitul programului toate autovehiculele să fie parcate în incinta unităţii;
 24. Întocmirea formelor de casare a autovehiculelor conform reglementărilor în vigoare;
 25. Nu părăsește locul de muncă în interes personal fără aprobarea șefului ierarhic;
 26. Este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru și nu se prezintă la serviciu sub influența băuturilor alcoolice;
 27. Orice alte sarcini ivite în urma apariției de noi acte normative, precum și alte sarcini stabilite de șeful de serviciu.
 28. Execută alte sarcini dispuse de șeful ierarhic în fișa postului;
 29. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces.

 

 1. Atribuții generale
  1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
  2. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
  3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea directorului;
  4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
  5. Respectă prevederile RI și ale ROF;
  6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea unității.

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

Art. 81. MUNCITOR CALIFICAT – FOCHISTUL are în principal următoarele atribuții:

 • Respectă programul de lucru, respectiv 700-1500 (cei ce lucrează în ture, respect graficele)
 1. Execută activitățile de pornire ale instalației și verifică parametrii de funcționare astfel încât să se asigure necesarul de agent termic;
 2. Asigură buna funcționare a centralei termice pe toată perioada turei de lucru;
 3. Verifică permanent parametrii funcționali și asigură înregistrarea orară a parametrilor de funcționare și a altor date de interes;
 4. Asigură verificarea curentă a stării de funcționare pentru toate utilajele/echipamentele astfel încât să se asigure regimul normal de funcționare;
 5. Asigură starea de funcționare a utilajelor/echipamentelor prin menținerea parametrilor la valorile normale și prin proceduri specifice pentru fiecare tip de utilaj/echipament;
 6. Verifică permanent valorile parametrilor pe tipuri de utilaje/echipamente în funcție de rolul în cadrul instalației;
 7. Sesizează prompt și reglementează orice neconcordanță între valorile stabilite și valorile înregistrate de AMC-uri, în funcție de caracteristicile instalației deservite;
 8. Completează fișa de constatare a defecțiunilor în cazul producerilor unor avarii sau a scoaterii din funcțiune a instalației;
 9. Asigură supravegherea continuă a AMC-urilor și echipamentelor de siguranță;
 10. Anunță dereglările funcționale care apar și care depășesc competența sa;
 11. Contribuie la verificările și reparațiile periodice ale centralei termice, sub coordonarea și supravegherea echipelor autorizate (ISCIR) în cazul reviziilor tehnice și al reparațiilor;
 12. Asigură verificarea funcționarii instalației după remediere, conform instrucțiunilor de exploatare;
 13. Completează documentele primare de urmărire a parametrilor instalației;
 14. Răspunde nemijlocit de funcționarea în condiții de siguranță și potrivit regimului de lucru aprobat, a instalațiilor, utilajelor și mașinilor pe care le au în primire, în care scop au următoarele obligații: să cunoască caracteristicile constructive și funcționale ale instalațiilor, utilajelor și masinilor la care lucrează, să aplice întocmai normele de funcționare și întreținere a acestora, de protecția muncii și prevenirea incendiilor;
 15. Să asigure, supravegherea permanentă a instalațiilor, utilajelor și masinilor, precum și a celorlalte mijloace încredințate, să verifice buna funcționare a dispozitivelor de siguranță, aparaturii de măsură și control;
 16. Propune sugestii de reparații și intervenții pe termen lung în ceea ce privește buna funcționare a centralei termice;
 17. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal;
 18. Are o atitudine politicoasă atât față de colegi cât și față de persoanele cu care intră în contact din exteriorul unității;
 19. Anunță imediat șeful ierarhic de defecțiunile ivite în timpul funcționării instalației;
 20. Informează pe superiorul ierarhic ori de câte ori apar probleme ce depășesc competența personală de rezolvare;
 21. Răspunde de exploatarea și întreținerea corespunzătoare a aparaturii din dotarea zonei unde lucrează;
 22. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea;
 23. Răspunde de gestionarea în siguranța și în conformitate cu procedurile în vigoare a bunurilor aflate în folosință;
 24. Își dezvoltă și își îmbogățește în permanență cunoștințele și competentele legate de activitatea pe care o desfășoară;
 25. Răspunde de completarea la zi a fișelor de monitorizare a funcționării utilajului la care lucrează;
 26. Respectă parametrii tehnologici și de funcționare a instalației;
 27. Are responsabilități în sesizarea promptă a oricărei deficiențe de funcționare a instalației și de reglementare în conformitate cu instrucțiunile specifice locului de muncă;
 28. Răspunde de menținerea în permanență a curățeniei la locul de muncă în timpul și după efectuarea reparațiilor;
 29. Va consemna în registrul de tură data și ora predării- primirii schimbului, modul în care au funcționat echipamentele, instalațiile, defecțiunile constatate, urgențele remediate;
 30. Să folosească și să păstreze, în conformitate cu regulile stabilite, echipamentul de protecție și dispozitivele de siguranță;
 31. Să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile ce le revin;
 32. Să aducă de îndată la cunoștința conducatorului locului de muncă orice neregulă, defecțiune, anomalie sau altă situație de natură să constituie un pericol, pe care le constată la locul de muncă, precum și în orice încălcare a normelor de protecția muncii sau de prevenire a incendiilor;
 33. În timpul serviciului să se preocupe permanent de buna desfășurare a activității;
 34. Să ia măsuri urgente de lichidare a avariilor și accidentelor, atunci când se produc, potrivit normelor întocmite în acest sens, să stea la dispozitia unității sau să prezinte în cel mai scurt timp la serviciu în caz de avarii ori alte necesități urgențe;
 35. Să respecte regulile de acces în unitatea în care lucrează și să nu primească persoane străine în incinta unității, decât în conformitate cu dispozițiile în vigoare;
 36. Să respecte cu strictețe dispozitiile referitoare la predarea-primirea organizată a schimbului; la terminarea programului nu pot părăsi locul de muncă până nu se prezintă înlocuitorul, iar încetarea activității se face numai după predarea instalației, lucrătorului din schimbul următor;
 37. Efectuează lucrări de întreținere, reparații și înlocuire la instalații de complexitate medie din unitate conform procedurilor specifice de lucru și în condiții de siguranță;
 38. Efectuează lucrări de întreținere, reparații, pregătește suprafețele de zugrăvit și vopsit din unitate conform procedurilor specifice de lucru și în condiții de siguranță;
 39. Efectuează lucrări de întreținere, reparații și înlocuire specifice domeniului de lăcătușerie, din unitate, conform procedurilor specifice de lucru și în condiții de siguranță;
 40. Efectuează lucrări de întreținere a spațiilor verzi- udat, măturat, cosit, curățare copaci și alte lucrări în acest sens;
 41. Efectuează lucrări de curățenie a spațiilor din curtea unității (maturat, gunoi menajer);
 42. Este responsabil pentru îndepărtarea gheții și a dezăpezii din incinta unității și căile de acces;
 43. Participă la descărcarea bunurilor materiale achiziționate de unitate- magazia de alimente și de materiale;
 44. Participă la instructajele impuse de PSI și protecția muncii;
 45. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru;
 46. Anunță imediat șeful ierarhic asupra deficiențelor de igienă (alimentare cu apă, instalații sanitare încălzire, etc.).
 47. Poartă în permanență, în timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie, pe care-l schimbă ori de câte ori este necesar în vederea păstrării igienei și a aspectului esthetic personal, precum și ecusonul standard pentru identificare;
 48. Respectă normele protecţia muncii și normele P. S. I.;
 49. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de seful ierarhic;
 50. Anunță imediat șeful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apă, instalații sanitare încălzire, etc.).
 51. Respectă regulile privind exploatarea și întreținerea trusei de instrumente și a echipamentelor din dotare;
 52. Răspunde de buna întreținere a echipamentului de protecție din dotare;

 

 1. Atribuții generale
 2. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 3. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 4. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 6. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea unității.

 

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;
 • elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;

 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

Art. 81. MUNCITOR CALIFICAT – LĂCĂTUȘUL are în principal următoarele atribuții:

 1. Efectuează lucrări de întreținere, reparații și înlocuire specifice domeniului de lăcătușerie, din unitate, conform procedurilor specifice de lucru și în condiții de siguranță;
 2. Construiește, montează și instalează diferite structuri metalice, dacă este cazul;
 3. Repară, ajustează, asamblează, îmbină, finisează, încadrează uși, ferestre metalice în interiorul construcției;
 4. Ajuta la executarea cofrajelor pentru turnarea betonului, dacă este cazul;
 5. Ia măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei, apei și a celorlalte materiale de consum utilizate;
 6. Ia măsuri pentru evitarea întreruperilor, stagnărilor și reducerea timpului neproductiv în activitatea ce o desfășoară și nu determina întârzieri;
 7. Utilizează adecvat, conform indicațiilor, echipamentele de lucru și de protecție de cate ori este nevoie, fără a face rabat de la norme;
 8. Să nu părăsească locul de muncă fără să lase totul în ordine, fără să scoată utilajele din funcțiune și de sub tensiune;
 9. Adoptă o conduita cuviincioasă, de respect față de ceilalți salariați;
 10. Execută orice operație repartizată de șeful ierarhic, respectând toate indicațiile și măsurile, astfel încât rezultatul operațiunii respective să corespundă cerințelor solicitate;
 11. Zilnic se vor execută lucrările solicitate de compartimentele unității;
 12. Are obligația de a lua măsuri de remediere a deficientelor constatate de către toți cei care fac verificări, în concordanță cu dispozițiile șefului ierarhic;
 13. Materialele se vor elibera pe baza bonului de consum în urma aprobării referatelor întocmite de secțiile și compartimentele unității;
 14. Răspunde cu operativitate la solicitările compartimentelor, atunci când apar defecțiuni din domeniul sau de activitate;

 

 • ACTIVITĂȚI AUXILIARE

 

ATRIBUȚIILE SERVICIILOR GOSPODĂREȘTI: SPĂLĂTORIE, BUCĂTĂRIE, etc.

 

 1. SPĂLĂTORIA

 

Art. 82. Spălătoria are următoarea organizare:

 • punctul de colectare și triere a rufăriei aduse;
 • bazinul de dezinfecția rufăriei;
 • camera de spălare-stoarcere;
 • uscătoria;
 • călcătoria mecanică (calandru);
 • călcătoria manuală;
 • punctul (depozitul) de păstrare și distribuire a obiectelor curate;
 • punctul de depozitare a inventarului moale scos din uz.

 

SPĂLĂTOREASA din COMPARTIMENTUL ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ

  

 • Respectă programul de lucru, respectiv 700-1500
  1. răspunde de aprovizionarea permanentă a secției de lenjerie, accesorii pat, uniforme și echipament de protecție, spălat și călcat la timp în cantități suficiente;
  2. răspunde de starea de curățenie a spălătoriei, uscătoriei, de buna funcționare a utilajelor pe care le folosește și sesizează defecțiunile ivite pentru a fi remediate;
  3. primește rufele murdare pe care le triază pe categorii: albe, colorate, lână, bumbac, lenjerii de pat, lenjerie de corp, îmbrăcăminte, materiale chirurgicale, echipament de protecție, pături, etc:, separându-le și executând spălarea lor în așa fel încât să evite eventualele infectări sau parazitări între ele;
  4. asigură o perfectă separare în circuitul obiectelor, astfel încât obiectele curate să nu intre în contact cu cele murdare. Iar, în cazul în care constată obiecte părăsite sau când i se predă obiecte infectate le va trata obligatoriu prin fierbere și va anunța despre această situație pe asistenta șefă spre a lua măsuri de dezinfectare sau de deparazitare;
  5. răspunde de spălatul, uscatul și călcatul rufelor, respectând normele igienice sanitare și regulile sanitar- antiepidemice, procedeele tehnice de sortare, dezinfecție, spălare, albire, scoaterea petelor, având grijă să nu deterioreze rufăria sau utilajele și instalațiile pe care le folosește;
  6. execută călcatul rufelor, ca: lenjerie de pat, cămăși de noapte, pijamale, fețe de pernă, cearceafuri pat și plic, etc. , pe care le predă pe secție;
  7. Asigură circuitele funcționale stabilte la transportul rufelor
  8. Spală și calcă echipamentul de protecție (halate, costume) ale personalului din unitate
  9. Asigură că lenjeria provenită din secţie să fie depozitată separat şi să fie spălată în maşini de spălat separate;
  10. Separă lenjeria pe sortimente, o prelucrează, o dezinfectează conform instrucțiunilor;
  11. Spală lenjeria, calcă și o depozitează în locurile stabilite;
  12. triază rufăria deteriorată și o repară;
  13. răspunde de inscripționarea hainelor asistaților;
  14. predă rufăria curată pe secție la infirmiere și ține evidența rufăriei primite pentru spălat;
  15. răspunde de păstrarea, manipularea rufelor primite pentru spălat, are grijă ca rufele să nu se înstrăineze și să nu se schimbe;
  16. asigură spălătoria de la magazie cu materiale necesare (dezinfectanți, detergenți, etc. ) pe care le primește pe bază de referat de consum intern și le folosește rațional și economicos, numai în scopul pentru care au fost eliberate;
  17. veghează permanent ca în spălătoria unității să nu se spele și să nu se calce rufăria străină și nu admite rufăria altor persoane pentru spălat decât la probarea expresă a directorului;
  18. La activitatea de spălare, personalul va respecta instrucţiunile de lucru privind procesul de spălare şi dezinfectare a lenjeriei;
  19. Centrifughează, întinde rufele la uscat, apoi le împachetează și le aranjează în rafturi până la predare;
  20. Asigură ca lenjeria să fie călcată şi împăturită;
  21. Triază rufele uzate;
  22. Calcă lenjeria la calandru și cu fierul de călcat;
  23. Eliberarea, în schimbul obiectelor murdare, a unei cantități egale cu cea predată de obiecte curate și în bună stare;
  24. Depozitarea inventarului moale propus casării, până la scoaterea lor definitivă din uz;
  25. Asigurarea funcționalității mașinilor de spălat, storcătoarelor și uscătoarelor, semnalând eventualele deficiențe survenite în funcționarea lor;
  26. Asigurarea întreținerii stării igienico-sanitare a spațiilor de muncă și a utilajelor;
  27. Efectuează curățenia și dezinfecția locului și a suprafețelor la terminarea lucrului;
  28. Este strict interzis spălarea rufelor din afara unității;
  29. Asigură distribuirea către secţia unității a lenjeriei, conform programului stabilit, ambalată în saci;
  30. Respectă reglementările OMS nr. 1025/2000.
  31. asigură păstrarea și utilizarea în bune condiții a inventarului pe care îl are în primire;
  32. la încetarea CIM, predă șefului direct, echipamentul și obiectele de inventar pe care le are în primire;
  33. colaborează cu personalul medical și administrativ, nu creează stări conflictuale, folosește un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru;
  34. respectă întocmai normele indicate pentru protecția muncii și paza contra incendiilor, lucrând permanent cu deosebită atenție pentru a evita eventualele accidente;
  35. respectă graficul de lucru întocmit și semnează în condica de prezență la venire și la plecare;
  36. părăsirea locului de muncă se face numai cu acordul medicului sau asistentei-șefe, în cazuri deosebite;
  37. respectă normele igienico-sanitare, de SSM și de apărare împotriva incendiilor;
  38. respectă reglementările legale privind normele generale de sănătate și securitate a muncii, ROF, ROI, norme privind prevenirea și combaterea infecțiilor associate asistenței medicale și norme privind gestionarea deșeurilor provenite din activitatea medicală;
  39. nerespectarea acestor sarcini atrage după sine sancționarea, conform legilor în vigoare;
  40. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea unității.

 

Atribuții generale:

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă graficul de lucru;
 3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea superiorului ierarhic;
 4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 6. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotare.
 8. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr.319/2006 și normele de aplicare a acesteia;
 9. Își însușește și respectă prevederile OMAI nr. 96/2016 privind situații de urgență;
 10. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 11. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare

 

 1. BLOCUL ALIMENTAR

 

Art. 83. Blocul alimentar are, în principal următoarele atribuții:

 • primirea zilnică de alimente din magazie;
 • păstrarea alimentelor în conformitate cu normele igienice;
 • prepararea hranei zilnice pentru pacienții internați conform listei de meniuri în conformitate cu regimul dietetic recomandat;
 • asigură verificarea calității și a valabilități alimentelor cu care se aprovizionează unitatea, modul de păstrare în magazie și calitatea și valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazine;
 • respectarea alocațiilor de hrană zilnice, conform normelor în vigoare;
 • distribuirea hranei, respectând orarul stabilit; mâncarea se distribuie în secţii în vase inoxidabile sau emailate asigurate cu capace;
 • întregul utilaj folosit la prepararea şi servirea alimentelor va fi curăţat, spălat şi dezinfectat imediat după folosire şi păstrat în locuri ferite de praf, insecte şi rozătoare;
 • asigurarea respectării cerințelor igienice în bucătărie;
 • asigurarea întreținerii stării igienico-sanitare a spațiilor de muncă și a utilajelor;
 • asigură modul de respectare a normelor de igienă privind transportul și circuitele pentru alimente, reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale, conform reglementărilor în vigoare;
 • asigură recoltarea și păstrarea probelor de alimente, probele din fiecare fel de mâncare se vor păstra în recipiente perfect curăţate, prevăzute cu capac cu etichetă pe care se trec conţinutul şi data preparării, în spaţiu frigorific, timp de 36 de ore;
 • locurile unde se amplasează recipientele de gunoi vor fi întreţinute curate şi dezinfectate;

 

BUCĂTAR  din COMPARTIMENTUL ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ  are în principal următoarele sarcini:

 1. Desfăşoară activitățile zilnice în bucătăria unității, asigurând-se ca standardele de pregătire și prezentare a produselor alimentare sunt păstrate și se respect bugetul alocat;
 2. Calculează norma specifică de timp pentru fiecare poziție din meniu;
 3. Stabileşte cu exactitate necesarul de materii prime și auxiliare pentru o anumită perioadă de timp;
 1. Execută toate lucrările de pregătire a mâncărurilor stabilite;
 2. Primește alimentele necesare efectuării meniului zilnic, verificând calitatea și cantitatea lor;
 3. Răspunde de folosirea integrală a alimentelor primite pentru pregatirea mesei pe diferite meniuri;
 4. Nu primește alimente care nu întrunesc condițiile calitative și sesizeaza conducerea unității pentru luarea de măsuri;
 5. Respectă normele de păstrare și pregatire a alimentelor;
 6. Respectă normele igienico-sanitare și de dezinfecție;
 7. Răspunde de pregătirea la timp a mesei și de calitatea mâncării;
 8. Participă și răspunde de corecta împărțire a mesei;
 9. Restituie chiar în ziua respectivă la magazie alimentele nefolosite;
 1. Verifică și se asigură ca atât produsele preparate cât și produsele nepreparate sunt bine păstrate, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare;
 2. Verifică și se asigură ca toate echipamentele, vasele și tacâmurile sunt corect folosite;
 3. Se asigură ca circuitul deșeurilor și a reziduurilor este respectat în totalitate în conformitate cu reglementările interne;
 4. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal;
 5. Furnizează corect și prompt informații din domeniul sau de activitate colegilor și superiorilor ierarhici;
 6. Are o atitudine politicoasă față de colegi cât și față de alte persoane cu care vine în contact în cadrul unității;
 7. Răspunde de îndeplinirea unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru;
 8. Îl informează pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depășesc competența personal de rezolvare;
 9. Respectă procedurile interne legate de utilizarea și păstrarea în buna funcționare a echipamentului din dotarea bucătăriei și răspunde de respectarea acestora de întreg personalul din subordine;
 10. Poartă obligatoriu echipament de lucru și răspunde de purtarea lui de către întreg personalul din subordine;
 11. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea;
 12. Răspunde de activitatea desfășurată în bucătăria unității oferind produse și servicii la cele mai înalte standarde;
 13. Răspunde de menținerea gradului de profesionalism în realizarea activităților din bucătărie;
 14. Răspunde de implementarea și menținerea unor standarde înalte de igienă, precum și de respectarea normelor de consum agreate pentru materialele de curățenie și întreținere;
 15. Răspunde de circuitul alimentelor în bucătărie (fără a se intersecta murdar/curat, produs neprelucrat/produs prelucrat termic);
 16. Răspunde de predarea produsului finit către secțiile unității;
 17. Respectă codul de procedură elaborat și implementat;
 18. Elaborează meniul săptămânal împreună cu asistenta șefă;
 19. Ridică produsele de la magazie pe baza listei zilnice de alimente, verifică cantitatea și calitatea lor și răspunde efectiv de corecta lor pregătire și păstrare;
 20. Are obligația de a șterge sau rectifica pe lista de alimente, alimentele care nu se găsesc în magazie, în prezenta asitentei șefe;
 21. Va aduce în magazie alimentele necesare pregătirii hranei, numai pentru o singură zi;
 22. Răspunde de pregătirea la timp a mesei și de calitatea mâncărurilor;
 23. Participă la conservarea legumelor pentru iarnă;
 24. Întreține și păstrează curate vasele și celelalte obiecte de pregătire a hranei, respectând normele igienico-sanitare și de dezinfecție a acestora;
 25. Asigură respectarea cerințelor igienico-sanitare în bucătărie și dependențe;
 26. Poartă întreaga răspundere de tot ceea ce înseamnă bunul mers în blocul alimentar;
 27. Efectuează și menține curățenia în blocul alimentar, camera de curațat cartofi, hol, etc.,
 28. Urmărește și păstrează intactă starea de igienă a produselor folosite la prepararea hranei și preparatelor rezultate în timpul prelucrării;
 29. Recoltează și păstrează în condiții de siguranță probele de alimente preparate, conform normelor epidimiologice;
 30. Nu permite accesul persoanelor străine în spațiile de pregătire a alimentelor;
 31. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii;
 32. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru;
 33. Anunţă imediat șeful ierarhic asupra deficiențelor de igienă (alimentare cu apă, instalații sanitare încălzire, etc.).
 34. Are obligația de a cunoaște și respecta atât legislația de protecția muncii cât și măsurile de aplicare a acesteia;
 35. Va anunța șeful ierarhic superior și/sau conducerea unității despre orice accident, poluare accidentală sau incendiu cunoscute în incinta unității; toate situațiile periculoase de muncă; și orice abatere care ar putea provoca incendii sau avarii;
 36. Verificarea obligatorie a locului de muncă la începerea programului de lucru, precum și la terminarea acestuia, în vederea depistării și înlăturării unor eventuale pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională și cauze de incendiu;
 37. Are obligația de a purta echipamentul individual de protecția muncii, și utilizarea corectă a acestuia, inclusiv ecuson;
 38. Aplică măsurile de protecție a muncii și P.S.I., răspunde de utilizarea economicoasă a materialelor, energiei, combustibilului, apei și de buna funcționare a aparaturii din dotare
 39. Răspunde de respectarea normelor de igienă și antiepidemice în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale;

 

Atribuții generale:

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă graficul de lucru;
 3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea superiorului ierarhic;
 4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 6. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotare.
 8. Are obligația efectuării controlului periodic ;
 9. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia;
 10. Își însușește și respectă prevederile OMAI nr. 96/2016 privind situații de urgență;
 11. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 12. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.

 

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare

 

Art. 84.Atribuțiile Compartimentului de ASISTENȚĂ -SOCIALĂ:

 • Atribuțiile asistentului social sunt următoarele:
 1. este responsabil de activitatea de comunicare cu publicul și de informare a beneficiarilor;
 2. acordă consiliere și sprijin în vederea realizării demersurilor necesare obținerii drepturilor sociale (ajutoare bănești, materiale și sociale, pensii și altele asemenea);
 3. întocmește documentația necesară pentru internarea în Unitate;
 4. ține evidența asistaților în registrul de evidență și se ocupă de registrul vizelor de flotant, reprezentând actele la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din cadrul
 5. Primăriei Sânpetru;
 6. furnizează persoanelor internate sau aparținătorilor acestora, informații privind drepturile de care beneficiază, în conformitate cu legislația în vigoare, precum și în ceea ce privește funcționarea Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru;
 7. colaborează cu organizațiile neguvernamentale, fundații, asociații la realizarea unor programe care se adresează grupurilor țintă, din care fac parte persoane internate în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru;
 8. participă la elaborarea planului individualizat de servicii;
 9. participă la monitorizarea, evaluarea și controlul serviciilor sociale;
 10. participă la elaborarea strategiilor și planurilor de asistență socială județene și, după caz, locale;
 11. respectă și apără drepturile persoanelor internate;
 12. respectă codul deontologic al asistentului social, în special caracterul de confidențialitate al activității de asistență socială;
 13. efectuează investigații necesare în cazuri de abandon pentru indetificarea aparținătorilor persoanelor abandonate și pregătesc reintegrarea acestora în propria familie sau internarea în cămine pentru persoane vârstnice, centre de îngrijire și asistență și alte asemenea;
 14. participă la adoptarea deciziilor privind încadrarea în grupe de probleme pentru persoanele care necesită protecție socială și la stabilirea modului de soluționare a problemelor identificate;
 15. colaborează cu organizații neguvernamentale, fundații, asociații la realizarea unor programe care se adresează grupurilor țintă de populație, din care fac parte persoanele internate în unitatea de asistență medico-socială;
 16. cunoaște și aplică reglementările în vigoare referitoare la abandon, protecție socială, acordare de ajutor și alte asemenea;
 17. respectă și apără drepturile persoanelor internate;
 18. organizează și asigură procedeele și serviciile pe baza cărora se obține acreditarea socială a instituției;
 19. se preocupă în permanență de actualizarea cunoștințelor profesionale și a celor privind legislația în vigoare din domeniul ocrotirii și protecșiei sociale;
 20. face parte din echipa multidisciplinară;
 21. preia la solicitarea directorului și/sau a contabilului-șef, atribuțiile psihologului, în eventualitatea absenței acestuia;
 22. la încetarea CIM, predă șefului direct echipamentul și obiectele de inventar primite din partea
 23. Unității;
 24. colaborează cu personalul medical și administrativ, nu crează stări conflictuale, folosește un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru;
 25. respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și la plecare;
 26. respectă normele igienico-sanitare, de SSM și de apărare împotriva incendiilor;
 27. respectă reglementările legale privind normele generale de sănătate și securitate a muncii ROF, RI, normele privind prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale și normele privind gestionarea deșeurilor provenite din activitatea medicală;
 28. păstrează secretul profesional și respectă codul de etică al Unității;
 29. părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul directorului sau a contabilului-șef, în cazuri deosebite;
 30. utilizează sistemul informatic și transmite date prin intermediul acestuia;
 31. respectă procedurile obligatorii ale sistemului de control intern managerial (SCIM);
 32. întocmește și respectă procedurile operaționale și de lucru;
 33. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea unității.
 34. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea Unității;
 35. nerespectarea acestor sarcini atrage după sine sancționarea conform legilor în vigoare.

Atribuții generale:

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respectă graficul de lucru;
 3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea superiorului ierarhic;
 4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 6. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotare.
 8. Are obligația efectuării controlului periodic ;
 9. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia;
 10. Își însușește și respectă prevederile OMAI nr. 96/2016 privind situații de urgență;
 11. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 12. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare

 

(2) PSIHOLOGUL are în principal următoarele atribuții:

 1. Atribuţii specifice
 2. Diagnostichează și evaluează tulburările emoționale, comportamentale și de personalitate ale beneficiarilor;
 3. Analizează și corectează fenomenele de inadaptare la mediul social ale beneficiarilor;
 4. Realizează educația pentru sănătate și consiliere sportivă pentru pacienți sau aparținători;
 5. Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează datele obținute și elaborează recomandările pe care le considera necesare;
 6. Stabilește etapele recuperării psihopedagogice, în funcție de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor;
 7. Stabilește psihodiagnosticul beneficiarilor și realizează examinările și evaluările psihologice ale beneficiarilor;
 8. Colaborează și cu ceilalți specialiști din unitate pentru a stabili și aplică planul therapeutic de recuperare individual pentru fiecare beneficiar;
 9. Stabilește programul săptămânal de intervenție terapeutică (de socializare și de integrare socială și de activități educaționale);
 10. Stabilește, în funcție de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru și programele de instruire ale beneficiarilor;
 11. Investighează și consiliază beneficiarii în demersul de soluționare a problemelor psihologice;
 12. Asigură consiliere de specialitate persoanelor din unitate;
 13. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonații acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal;
 14. Asigure o bună comunicare cu toți colegii din unitate, precum și cu colaboratorii/partenerii externi;
 15. Are o atitudine politicoasă atât față de colegi cât și față de persoanele cu care vine în contact în cadrul unității;
 16. Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate către beneficiari și colegi;
 17. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;
 18. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea;
 19. Asigură menținerea și utilizarea în condiții adecvate a obiectelor/ bunuri existente în instituție;
 20. Realizează un plan individual de recuperare psihologică pentru fiecare beneficiar și înregistrează evoluția acestuia;
 21. Prezintă informațiile și documentele legate de beneficiari/ intervenții/rezultate, ori de câte ori sunt solicitate de superiorul ierarhic;
 22. Răspunde de calitatea și precizia examinărilor psihologice;
 23. Păstrează confidențialitatea datelor referitoare la beneficiari în fața persoanelor fizice, juridice sau mass-media;
 24. Răspunde de dezvoltarea și amenajarea cabinetului psihologic.

 

 1. Atribuții generale:
 2. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 3. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului;
 4. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea directorului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
 6. Respectă prevederile RI și ale ROF;
 7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea unității.

Responsabilități privind sistemul de control intern managerial:

 • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Control Intern Managerial aplicabile în activitatea depusă;

Să respecte atribuțiile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

Art. 85. ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 1. Asigurarea condițiilor pentru instruirea practică a elevilor cursurilor scolii tehnice postliceale;
 2. Asigurarea accesului salariaților la formarea profesională;
 3. Organizarea de cursuri de formare profesională în unitate.

 

CAPITOLUL V

REGLEMENTARI ADMINISTRATIVE

 

Art. 86. Libertatea de circulație a pacientului nerestricționată

Cu excepția perioadelor în care este necesară prezența pacientului în salon (recoltare de probe biologice, vizita zilnică a medicului) nu va fi restricționată libertatea de deplasare a pacientului/aparținătorului. Pe perioada internării pacientul respectă regulile formulate de unitate.

 

Art. 87. Obligațiile pacienților

 1. Să prezinte la internare Cartea de identitate/Buletinul;
 2. Să respecte regulile ce se aplică în unitate;
 3. Să respecte ordinea interioară din unitate, liniştea şi curăţenia;
 4. Să nu fumeze în unitate;
 5. Să respecte regulile de igienă personală şi colective;
 6. Să manifeste grija faţă de bunurile din dotarea unității, iar în cazul în care din vina sa a deteriorat aceste bunuri să achite contravaloarea lor, în caz contrar se supune regulilor de drept civil;
 7. Să manifeste o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
 8. Să respecte intimitatea şi confidenţialitatea celorlalţi pacienţi;
 9. Să respecte regimul alimentar indicat de medic;
 10. Să poarte echipament de spital şi să nu părăsească incinta spitalului în acest echipament;
 11. Să nu producă zgomote care produc disconfort celorlalţi pacienţi;
 12. Să nu consume şi să nu introducă în spital băuturi alcoolice;
 13. Să respecte măsurile de prevenire şi combatere a bolilor cu transmitere;
 14. Să achite contravaloarea serviciilor medicale
 15. Să se conformeze indicaţiilor medicale ale medicului curant şi asistentei medicale.
 16. Dreptul la informare asupra asistentei medicale :
 17. Să respecte programul de vizite și de masă precum și circuitele funcționale din unitate;
 18. Să respecte indicațiile terapeutice ale medicului pe perioadă internării;
 19. Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicului șef;
 20. Să nu părăsească unitatea fără aprobare pentru problemele extramedicale; în cazul în care are drept de învoire să nu depășească timpul care i-a fost acodat;
 21. Să păstreze și să predea în bune condiții echipamentul de unitate și lenjeria de pat primite pentru șederea în unitate;
 22. Să nu părăsească salonul în momentul vizitei medicale.

 

Reglementarea privind interzicerea păstrării asupra pacientului a unor obiecte personale potențial periculoase, care pot deveni arme de auto-sau heteroagresiune

 

Art. 88. Reglementarea privind interzicerea păstrării asupra pacientului a unor obiecte personale potențial periculoase, care pot deveni arme de auto-sau heteroagresiune are drept scop prevenirea și limitarea urmărilor unor manifestări comportamentale ale pacientului psihiatic, ce pot pune în pericol pacientul, pe cei din jur sau bunurile materiale.

 

Zone cu acces restricționat

Art. 89. Zonele de securitate și zonele administrative în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru unde este interzis acesul pacienților sunt următoarele:

 • Compartimentul Contabilitate, Runos, Achiziții Publice: zona administrativă, parter
 • Birou Director, Contabil Șef: zona administrativă, parter
 • Sală festivă: zona …………., parter
 • Farmacie: zona …………….., parter
 • Spălătorie: zona …………….., demisol
 • Bloc alimentar: zona …………….., parter
 • Spațiu de depozitare deșeuri rezultate din activitatea medicală: demisol
 • Magazie: zona …………….., demisol
 • Vestiare : zona …………….., demisol
 • Centrală termică : zona …………….., demisol
 • ……

 

Art. 90.  I. PLAN AL SECTOARELOR CU RISC EPIDEMIOLOGIC CRESCUT

Unitățile sanitare oferă o mare diversitate de spații unde cerințele de igienă sunt diferite. Starea de curățenie a unităților sanitare trebuie sa fie în concordanță cu gradul de asepsie al actelor medicale care se practică în acest loc.

În funcție de exigență se poate realiza o clasificare a spațiilor unităților sanitare.

Se disting 3 zone :

Zona 1- cuprinde spatii unde nu circulă bolnavi: cerințele de igienă sunt identice cu cele dintr-o colectivitate. (Holul de la intrarea principală, Servicii administrative, Servicii tehnice (întreținere).

Zona 2 – cuprinde sectoarele cu bolnavi neinfecțioși sau care nu au o sensibilitate înaltă, (Holuri, Scările centrală și laterală, Secția medicală, Sterilizarea (zona destinata spalării instrumentelor);

Zona 3 – obiectivul este de a evita propagarea germenilor la pacienți foarte sensibili (Săli de tratament, Saloane, Radiologie , Sterilizarea (zona curată, destinată împachetării, sterilizării și depozitării materialului sterilizat), Grupuri sanitare, Bucătăria, Spălătoria, Garderoba;

Pentru fiecare sector cu risc epidimiologic se vor respecta procedurile si protocoalele de curățenie și dezinfecție.

 

Zone după caracteristicile de risc epidemiologic

Zona 1 (cu grad minim de risc)

1)      Administrativ

2)      Farmacie

3)      Bloc alimentar

4)      Magaziile de materiale și alimente

Zona 2 (cu grad mediu de risc)

1)      Radiologie și imagistică medicală

2)      Bloc alimentar

Zona 3 (cu grad crescut de risc)

1)      Spălătorie

2)      Sălile de tratament din unitate

3)      Spațiul de depozitare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală

 

Art. 91. În  funcție de zona de risc, controalele privind starea igienico-sanitară și respectarea protocoalelor specifice vor fi făcute, prin selecție, astfel:

 1. Zone cu grad minim de risc – verificări trimestriale
 2. Zone cu grad mediu de risc – verificări lunare
 3. Zone cu grad crescut de risc – verificări săptămânale

Personalul  va purta echipament de protecție corespunzător.

Graficul de urățenie, dezinfecție curentă se va efectua conform încadrării în zona de is după cum urmează:

 1. Zonă cu risc minim și mediu: zilnic și ori e câte ori este nevoie
 2. Zonă cu grad ridicat de risc: minim de 2 ori pe zi și ori de câte ori este nevoie

 

Art. 92. Pentru prevenirea și ținerea sub control a sectoarelor cu risc infecțios se vor aplica următoarele măsuri:

 • Precauțiunile Universale (echipament de protecție complet și corect, spălatul pe mâini, prevenirea înțepăturilor /tăieturilor, management corect al deșeurilor medicale)
 • Monitorizarea și sterilizarea colonizărilor și microorganisme posibil patogene ale personalului expus
 • Îngrijirea pacientului conform protocoalelor de asepție și antisepsie
 • Instruirea personalului
 • Autocontroale (recoltare probe), verifcarea condițiilor igienico-sanitare

 

 1. CURATENIA SI DEZINFECTIA ÎN UNITATE

Art. 93. Curăţenia şi dezinfecţia zilnică.

Curăţenia şi dezinfecţia zilnică însumează acele operaţii fizico-chimice de decontaminare (îndepărtare), în procent de 95 – 98% şi distrugere, în procent de 99,99%, a organismelor patogene (cu excepţia sporilor bacterieni).

Operaţiunea de curăţenie nu poate înlocui dezinfecţia.

Aceste operaţii fizico-chimice se efectuează cu ajutorul: ustensilelor de curăţenie (mături, teuri, mopuri, perii, material moale, etc.), produselor de curăţenie (detergenţi, săpunuri) şi substanţelor dezinfectante, pentru realizarea dezinfecţiei.

Periodicitate:

Pentru spaţiile cuprinse în Z1, curăţenia şi dezinfecţia se vor efectua o dată pe zi, iar pentru cele cuprinse în Z2 şi Z3, curăţenia şi dezinfecţia se vor efectua de două ori pe zi.

Când situaţiile întâmpinate o impun, indiferent de zona de exigenţă, curăţenia şi dezinfecţia se vor efectua şi de câte ori este necesar.

 

Art. 94. Curăţenia şi dezinfecţia periodică.

Curăţenia şi dezinfecţia periodică însumează toate operaţiile fizico-chimice de realizare a curăţeniei şi dezinfecţiei generale a tuturor spaţiilor şi suprafeţelor unității.

Aceste operaţii se vor efectua, în funcţie de zona de exigenţă în care sunt cuprinse, pe baza unei planificări existente.

Periodicitate:

Curăţenia şi dezinfecţia periodică se efectuează lunar pentru spaţiile incluse în Z1 şi Z2 de exigenţă, iar pentru cele incluse în Z3 săptămânal.

Pentru realizarea acestor operaţii se vor utiliza produse de întreţinere a curăţeniei şi substanţe dezinfectante (adecvate zonei de exigenţă şi naturii substratului ce trebuie tratat).

Curățenia este metoda de decontaminare a suprafețelor, obiectelor și tegumentelor prin care se îndepărtează odată cu praful și substanțele organice și o parte din microorganism (95%-98%), utilizînd detergenți, produse de întreținere și curățenie.

Tipuri de curățenie.

Curățenia este:

 • Zilnică
 • Periodic (după dezinfecția ciclică sau 1/lună) – curățenie general

Aplicarea rațională a metodelor de curățenie a încăperilor, suprafețelor și obiectelor poate realiza o decontaminare foarte apropiată de cea obținută dintr-o dezinfecție eficace.

Curățenia completează dezinfecția dar nu o suplinește.

Metodele folosite pentru curățenie sunt: spălarea, ștergerea, aspirarea, perierea etc.

 

Art. 95. Spălarea constă în antrenarea prin udare și îndepărtarea pulberilor și substanțelor organice. Puterea de spălare depinde de capacitatea de udare. Spălarea se realizează prin folosirea de apă caldă și substanțe tensioactive. Spălarea trebuie urmată de clătire abundentă.

 

Art. 96. Ștergerea umedă a suprafețelor realizează îndepărtarea grosieră a microorganismelor.

Condiții de eficacitate a ștergerii:

-utilizare de cârpe (ștergătoare) curate

– umezirea lor cu soluție cu detergent proaspăt

– schimbarea frecventră a câpelor și apei de ștergere

– dezinfecția și uscarea cârpelor și a recipentelor după folosire

 

Art. 97. Alte metode de curățenie: se poate efectua măturatul sau periatul umed dar sunt metode cu eficacitate redusă. Nu se recomandă măturatul uscat sau scuturatul în încăperi.

Curățenia în încăperi trebuie întotdeauna asociată cu aerisirea. Ustensilele și materialele de curățenie se curăță, se dezinfectează și se depozitează uscate în condiții igienice. Curățenia este utilizată în mod obișnuit ca metodă de decontaminare profilactică.

 

Art. 98. Dezinfecţia ciclică-terminală.

Pe baza unui program anual se planifică dezinfecţia saloanelor, operaţiune efectuată prin pulverizarea unui dezinfectant de nivel mediu sau înalt (virkon), cu un timp de contact de 2 ore, urmată de aerisirea spaţiilor.

La declararea unui caz de infecție asociată asistenței medicale se practică dezinfecția terminală a salonului respectiv unde s-a semnalat cazul.

Dezinfecția este metoda de distrugere a majorității microorganismelor patogene de suprafețe, obiecte și tegumente dezinfectantul și antisepticul (99,99%)

Dezinfecția se aplică întotdeauna după curățenia în prealabil a tuturor suprafețelor. În orice activitate de dezinfecție trebuie să se aplice măsurile de protecție a muncii pentru a prevenii accidentele și intoxicațiile.

Dezinfecția în unitate utilizează în principal agenți chimici, substanțe cu efect antimicrobian nespecific (dezinfectant-substanță aplicată numai pe suprafețe inerte – este toxică și iritantă; antiseptic – poate fi aplicat pe tegument, mucoase, plăgi). Uneori aceeași substanță în soluție diluată este antiseptic, iar în soluție mai concentrată este dezinfectant.

Decontaminarea echipamentelor medicale și a suprafețelor de lucru intră în responsabilitatea personalului autorizat pentru exploatarea echipamentelor și a asistenților responsabili cu faza preliminară.

Personalul care utilizează în mod curent dezinfectante este instruit cu privire la utilizarea și gestionarea substanțelor dezinfectante, precum și în ceea ce privește măsurile de protecție a muncii și de prim ajutor.

 

Art. 99. Curățenia și dezinfecția saloanelor/rezervelor și anexele sanitare ale acestora se efectuează ori de câte ori este nevoie dar nu mai puțin de 3 ori pe zi conform programului:

 • Dimineața între orele 6 – 630
 • Prânz între orele 1500-1530
 • Seara între orele 1900-1930

Personalul care realizează curățenia poartă halat și mănuși de unică folosință, deoarece vine în contact cu produse biologice potențial infecțioase și toxice. După curățenie se va efectua dezinfectarea suprafețelor de lucru, a pavimentelor și a pereților cu substanțe dezinfetante.

Regula de zi cu zi este ca în unitate să existe în mod permanent infimiera/îngrijitoarea de curățenie (femeie de serviciu). Infirmiera / îngrijitoarea poate interveni într-un sector de lucru în timpul activității, dar numai la cererea și sub supravegherea responsabilului de analiza care decide întinderea și regulile intervenției de curățenie. De exemplu, externarea unui pacient dintr-un salon când trebuie făcută curățenie la patul pacientului externat, schimbată lenjeria, dezinfectată toaleta, etc.  Pentru situații de urgență este important ca infirmiera / îngrijitoarea să nu facă decât ceea ce i se cere în mod expres.

Igienizarea, curățenia și dezinfecția în cadrul unității se realizează în baza unui grafic de curățenie (săptămânal și lunar) elaborate de asistenta șefă, aprobat de Medicul Șef în conformitate cu cerințele normelor sanitare și antiepidemice în vigoare. Graficul include operațiunile cu frecvență zilnică, săptămânală și lunară, precum și responsabilitățile pentru execuție și control.

Zilnic se va efectua:

 • saloane, coridoare, sala de mese, club, cabinet medicale, farmacie, etc.
 • paviment: măturare umedă, spălare cu detergent, dezinfecție
 • pereți verticali (zona de contact cu mâinile): spălare cu detergent, dezinfecție
 • holuri: măturare umedă, spălare cu detergent, dezinfecție
 • grupuri sanitare: spălare cu detergent, dezinfecție

Săptămânal se va efectua:

– spălarea cu detergent și dezinfecția ușilor, pereților, geamurilor

Lunar se va efectua curățarea sau spălarea cu detergent și dezinfecția plafoanelor corpurilor de iluminat.

 

Art. 100. În funcție de tipul dezinfectanților folosiți se iau măsuri specific de precauție pentru evitarea accidentelor astfel:

 • substanțele dezinfectante se folosesc numai pentru suprafețele pentru care sunt indicate
 • în funcție de natura substanței se va evita contactul cu pielea, mucoasele, ochii; în caz de accident se aplică recomandările de prim ajutor specificate în fișa tehnică de securitate a substanței
 • produșii pe bază de diclorizocianurat de sodium (substanță pe bază de clor activ) sunt utilizați pentru dezinfecția generală a suprafețelor, a instrumentarului, dezinfecție HIV, dezinfecția suprafețelor ce vin în contact cu alimentele
 • diclorizocianurat este un oxidant puternic, nu este combustibil, dar mărește combustia altor substanțe reacționând violent cu acestea și favorizând producerea focului și a exploziei;substanța se descompune la căldură, iar în contact cu apa provoacă vapori de monoxide de carbon și emisie de clor; produșii sunt iritanți pentru piele și ochi, căi respiratorii, iar ingestia produce efecte caustic asupra tubului digestive. Soluția este “instabilă” (trebuie obligatoriu preparată extemporaneu) acționează în condiții de curățenie (este inactivată de materia organică)
 • în timpul manipulării sunt interzise: consumul de alimente, băuturi, focul deschis
 • în timpul lucrului se folosește obligatoriu echipament de protecție: halat, mănuși, mască.

Pentru verificarea eficienței curățeniei și dezinfecției se execută controlul bacteriologic pentru aer, suprafețe și podele, conform protocoalelor de curățenie.

 

Curățenia și dezinfecția în blocul alimentar și depozitul de alimente (magazie)

 

Curățenia și dezinfecția zilnică

Art. 101. Clădirea și echipamentele sunt menținute într-o stare care să permită: facilitarea procedurilor de urățare, funcționarea controlului în punte critice de control, prevenirea contaminării alimentelor.

Pentru a prevenii contaminarea materiilor prime, produselor intermediare și a celor finite în timpul prelucrării, manipulării, depozitării și deservirii acestora se asigură efectuarea permanentă a curățeniei și respectarea unor reguli stricte de igienă.

Operațiunile de curățare și igienizare se efectuează cu o intensitate mai mare în spațiile cu risc ridicat de contaminare microbiană și/sau chimică. Aceste operații sunt realizate de către personal instruit. Asistenta șefă va coodona, supraveghea și controla întreaga activitate de efectuare a curățeniei și igienizării, va stabili metodele, substanțele și ustensilele folosite precum și analizarea rezultatelor și monitorizarea eficacității.

Operațiunile de curățenie se efectuează întotdeauna dinspre locurile mai curate către cele mai murdare, dinspre tavan spre podea, dinspre încăperile de lucru către anexele sanitare.

Se folosesc următoarele ustensile pentru efectuarea curățeniei:

 • mături, care se folosesc în mod deosebit pentru îndepărtarea depunerilor sub formă de pulberi; se va efectua stict măturatul umed
 • perii
 • mopuri
 • lavete
 • fărașe
 • raclete
 • bureți, etc.

Materialele de curățenie se vor ridica de la magazia unității pe baza de referat de consum intern apobat de șeful ierarhic superior și director.

 

Art. 102. Acțiunile de curățenie se vor desfășura separate în:

 • Bloc alimentar
 • Depozite
 • Magazie
 • Grupuri sanitare
 • Vestiare
 • Sala de mese

Pentru efectuarea eficientă a curățeniei există 4 seturi de ustensile: un set este utilizat numai pentru efectuarea curățeniei în vestiare, dușuri și holuri, un alt set se utlizează numai pentru efectuarea curățeniei în toaletă, iar cel de al treilea și al patrulea set sunt folosite la efectuarea curățeniei în spațiile productive (bloc alimentar). Oficiile și sala de mese vor avea ustensile de cuățenie, special destinate, pentru fiecare secției în parte.

Metodele pentru efectuarea curățeniei sunt:

 • zugrăvirea
 • vopsirea
 • măturarea umedă
 • ștergerea umedă
 • spălarea cu soluții de detergenți urmată de dezinfecție și clătire

 

Art. 103. Activitățile de igienizare se efectuează în următoarea ordine:

 1. curățare mecanică
 2. spălarea cu detergenți
 3. clătirea
 4. dezinfectarea
 5. clătirea
 6. uscarea
 7. controlul activității de curățenie și igienizare
 1. Curățarea mecanică constă în eliminarea de-a lungul procesului tehnologic a depunerilor de murdărie constituite din reziduuri organice de proveniență alimentară, în care pot fi înglobate microorganism, sau resturi de ambalaje, etc. Prin curățare mecanică trebuie să se realizeze indepărtarea tuturor depunerilor vizibile și a mucusului (mâzga) de pe suprafețe, eliminarea tuturor urmelor de substanțe chimice provenite de la soluțiile de spălare sau dezinfecție și reducerea la maxim a florei existente.

Dintre metodele utilizate pentru efectuarea operației de curățare mecanică ar fi:

 • perierea prafului și a altor impurități de pe suprafața ustensilelor și a echipamentelor îndepărtarea manuală a depunerilor de murdărie
 • detașarea și răzuirea depozitelor de murdărie
 • ștergerea umedă a suprafețelor cu lavete și detergenți sau alte soluții de spălare, etc.
  1. Spălarea cu agenți chimici se face după curățarea mecanică (care nu este suficientă pentru îndepărtarea depunerilor de murdărie care aderă la sprafețe). Depunerile de murdărie care aderă la suprafețe sunt constituite de obicei din resturi oganice care aderă prin intermediul grăsimilor sau din săruri minerale de calciu și de magneziu insolubile, formate în urma folosirii apei cu duritate mare în cursul operațiilor de spălare.

Activitatea de spălare constă în: umezire, spălare propriu-zisă și clătire.

Substanțele de spălare care se pot folosi pentru acest domeniu sunt:

 • Substanțe alcaline: sodă caustic, sodă calcinată, polifosfați
 • Substanțe acide: soluții slab acide de acid clorhidric sau azotic
 • Substanțe tensioactive: detegenți în concentrație de 2-20%

Temperatura soluțiilor de spălare este de 35-400C pentru apa de spălare și 60-650C pentru apa de clătire.

 1. Dezinfecția se efectuează numai după spălare și are ca scop îndepărtarea în proporție ridicată a încărcăturii microbiene a suprafețelor. Dezinfecția prin utilizarea agenților chimici, cum ar fi clor și compușii lui sau dezinfectanți tensioactivi, este cea mai des folosită. Dezinfecția mai poate fi realizată și folosind agenți fizici care constă în folosirea căldurii ca agent de dezinfecție. Tratarea termică în scopul dezinfectării suprafețelor de lucru, utilajelor, recipienților, ustensilelor se realizează prin opărire sau fierbere, utilizând apa fierbinte cu temperatura între 83-850C, timp de 10 minute. Pentru ca tratarea termică să dea rezultate trebuie ca obiectele supuse acestui mod de dezinfecție să fie bine curățate și spălate în prealabil.
 2. Clătirea are ca scop îndepărtarea substanțelor utilizate în operația de dezinfecție a suprafețelor. Pentru efectuarea acestei operații se utilizează numai apa potabilă și se poate realiza sub jet de apă. Temperatura apei folosită la clătirea suprafețelor trebuie să fie cuprinsă între 60-650
 3. Uscarea se recomandă în scopul îndepărtării umidității rămase pe suprafețele spălate pentru a nu favoriza dezvoltarea microorganismelor. Timpul de uscare este determinat în funcție de cantitatea de apă rămasă pe suprafețe după spălare.

 

Curățenia în spațiile Blocului alimentar și depozitul de alimente (magazie)

 

Art. 104. În spațiile de producție și depozite se realizează curățarea:

 • tavanelor
 • pereților
 • ușilor și ferestrelor
 • pardoselilor
 • dotărilor din spațiile curățate

Curățenia se face dinspre tavan către podea, dinspre zonele cu operații salubre către zonele cu operații insalubre, numai cu ustensile și materiale adecvate.

Curățenia efectuată în spațiile de depozitare și de producție este de două tipuri:

 • curățenie generală care se efectuează prin spălare cu apă caldă și agenți chimici, lunar sau ori de câte ori este cazul, și constă în curățenia tuturor suprafețelor tavane, pereți, ferestre și uși, mese de lucru, utilaje, ustensile, pardoseli, guri de ventilare, obiecte sanitare, etc.
 • curățenia curentă se efectuează în permanență pe timpul desfășurării proceselor tehnologice și de depozitare prin îndepartarea reziduurilor solide și a prafului, prin ștergerea umedă și aerisire.

Operațiile de igienizare se înregistrează în Fișele de igienizare anexate.

Igiena echipamentelor

Art. 105. La proiectarea și instalarea echipamentelor tehnologice s-a ținut cont de următoarele:

 • să aibă în jurul lor un spațiu corespunzător pentru funcționarea tehnologică, întreținere, reparații, curățare și control
 • să fie ușor demontabile
 • să fie rezistente la acțiuni mecanice și chimice
 • să nu aibă suprafețe care vin în contact cu produsul vopsite, oxidabile, casante, cu constituenți ce pot migra
 • să se poată curăța ușor, adică să aibă siprafețe netede, fără adâncituri și locuri de retenție, să aibă suduri continue și uniforme, să fie impermeabile și să nu aibă șuruburi sau nituri proeminente.

Pentru a menține starea de igienă a utilajelor și echipamentelor tehnologice aceasta se realizează permanent în timpul lucrului, iar la terminarea schimbului se efectuează o curățenie generală. Pentru efectuarea curățării echipamentelor se vor îndepărta părțile demontabile ale acestora și se vor curăța separate, iar părțile fixe vor fi curățate pe locul de amplasare, prin metode adecvate conform instrucțiunilor de lucru specific pentru fiecare echipament.

Igiena echipamentelor este efectuată de personalul operator care îndepărtează rezidurile și deșeurile de pe uitlaje care nu comport oprirea procesului, îndepărtează corpurile străine și le șterg umed, curăță părțile fixe ale utilajelor prin aspirare, periere, ștergere umedă sau alte operații specifice, indicate în cărțile tehnice ale acestora.

Toate piesele care se pot demonta se curăță –igienizează umed, separat, operație urmată de dezinfecție periodică prin imersare totală în soluție dezinfectantă.

Toate echipamentele care nu se utilzează sunt ținute într-o perfectă stare de igienă în spații acoperite situate în afara zonelor de producție.

Metode utilizate, precum și materialele și ustensilele necesare pentru curățarea utilajelor și echipamentelor sunt specifice fiecărui tip de utilaj și echipament tehnologic.

Toate activitățile de igienizare a echipamentelor sunt planificate în programul de igienizare.

 

Curățenia în spațiile social-sanitare

Art. 106. Spațiile social-sanitare sunt inscripționate corespunzător scopului destinat și conțin afișe referitoare la respectarea normelor de igienă și utilizare a instalațiilor sanitare.

 

Art. 107. Pentru asigurarea unor condiții de igienă cât mai ridicate în spațiile social-sanitare sunt efectuate următoarele activități:

 • curățare
 • spălare cu detergenți
 • dezinfectare
 • clătire
 • verificarea stăriii de igienă

Curățarea spațiilor social-sanitare se efectuează zilnic și ori de câte ori este nevoie, prin: măturare, ștergerea prafului, îndepărtarea paianjenilor, evacuarea gunoiului și spălarea cu apă fierbinte sub presiune, folosind detergenți și apoi dezinfectare cu substanțe chimice.

Vestiarele și dulapurile trebuiesc să fie permanent curate, uscate și bine aerisite ca îmbrăcămintea care se păstrează în interiorul acestora pe timpul programului de lucru să nu se murdărească sau să împrumute mirosuri neplăcute.

Se efectuează zilnic curățenia la vestiare și pe holuri prin spălarea padoselilor, a gurilor de canal și dezinfectarea acestora cu soluții dezinfectante. Se spală zilnic chiuvetele și wc-urile cu apă caldă și detergenți și apoi vor fi dezinfectate.

Nu este permisă intrarea angajaților în cabina wc-urilor cu echipamentul de protecție folosit în activitatea din secție.

Pentru folosirea corectă a spațiilor social-sanitare și respectarea regulilor de igienă în scopul evitării pericolului de infestare a spațiilor de producție acestea sunt dotate cu:

 • sistem de alimentare cu apă caldă și rece
 • materiale pentru spălarea, dezinfectarea și uscarea igienică a mâinilor (săpn lichid, dezinfectant, hârtie igienică, prosoape etc.)
 • cuiere pentru echipamentul de protecție sanitară
 • perii pentru curățarea și spălarea mâinilor
 • ventilare naturală / mijloace de ventilație mecanică

În exteriorul clădirii, la limita vecinătății blocului alimentar și depozitul central se va efectua întreținerea și igiena spațiului astfel încât acestea să nu genereze pericole (măturare și spălare asfalt, desprăfuire pereți, eliminare surse de contaminare-gunoi menajer, resturi animale, etc.)

În curtea unității sunt amenajate puncte speciale pentru colectarea gunoiului menajer. Pubelele pentru colectarea gunoiului menajer și altor deșeuri sunt acoperite cu capace și protejate împotriva accesului dăunătorilor. Toată zona va fi igienizată corespunzător (spălat asfalt, igienizare gard, igienizare pubele colectoare. De asemenea, acestea sunt inscripționate în funcție de tipul și natura deșeului colectat.

 

Curățenia în depozite

Art. 108. În depozite se realizează curățarea:

 • tavanelor
 • pereților
 • pardoselilor
 • paleților de depozitare

 

Art. 109. Curățenia efectuată în spațiile de depozitare este de două tipuri:

 • curățenie generală care se efectuează prin spălare cu apă caldă și agenți chimici, lunar sau ori de câte ori este cazul, și constă în curățenia tuturor suprafețelor tavane, pereți, ferestre și uși, mese de lucru, utilaje, ustensile, pardoseli, guri de ventilare, obiecte sanitare, etc.
 • curățenia curentă se efectuează în timpul programului de lucru, la sfârșitul programului de lucru și ori de câte ori este nevoie prin îndepărtarea reziduurilor solide, prin ștergerea umedă și aerisire.

 

Art. 110. Personalul care efectuează și menține curățenia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să cunoască tehnica efectuării curățeniei și igienizării
 • să facă dovada efectuăii examenului medical periodic
 • să respecte regulile de igienă personală
 • să fie dotat cu echipament de protecție de culoare diferită față de echipamentul celorlalți angajați
 • să utilizeze doar materiale de curățenie puse la dispoziție și aprobate de unitate

Substanțele chimice de spălare trebuie să fie utilizate cu precauție și dozate corect pentru a îndeplinii următoarele caracteristici:

 • să nu fie toxice și periculoase la manipulare
 • să nu fie corozive
 • să se poată îndepărta ușor prin clătire
 • să se dizolve ușor și complet în apă
 • să emulsioneze și să saponifice grăsimile
 • să soluționeze și să desprindă particulele solide organice sau anorganice
 • să fie active și apele dure
 • să nu aibă mirosuri puternice și persistente pe care să le transmită produselor
 • să fie avizate dde Ministerul Sănătății pentru folosirea în unitățile de industrie alimentară

Controlul eficienței igienizării se face prin yteste de sanitație și de determinare a alcalinității.

Pericole ce pot apărea în cazul nerespectării unei curățenii și igienizării corecte, precum și măsurile de control și acțiunile corective în caz de abatere.

Precauții:

 • se vor depozita chimicalele separat și cât mai departe de produsele alimentare sau echipamentele de lucru
 • nu se vor amesteca și decanta materialele de curățenie concentrate în spațiul de producție
 • se vor cunoaște instrucțiunile de lucru de pe etichetele materialelor de curățenie pentru a sublinia riscurile potențiale (de ex. Folosirea obligatorie a mănușilor sau achelarilor de potecție)
 • nu se vor utiliza niciodată substanțele chimice în altă concentrație decât cea recomandată de producător.
 • nu se vor amesteca niciodată două substanțe chimice despre care nu s-a spus clar și neechivoc, sau nu scrie pe etichetă, că pot fi amestecate și în alte proporții
 • nu se vor depozita niciodată substanțe chimice în altceva decât ambalajul lor original
 • dacă se folosesc dozatoare de substanțe de curățenie și/sau dezinfecție, se va urmării, împreună cu furnizorul, dacă funcționează în parametrii de dozare pentru care au fost reglate.

 

Art. 111. Pericole controlate prin aplicarea procedurii de curățenie în Blocul alimentar

Pericolul identificat

Măsuri de control

Acțiuni corective

Contaminarea produselor cu microorganism datorită insuficienței curățenii a spațiilor de lucru, suprafețelor de lucru și echipamentelor

Respectarea programelor de curățenie.

Verificarea efectuăriii curățeniei corecte folosind teste de sanitație.

Reluarea activității de curățenie în zonele în care a fost nesatisfăcătoae.

Repetarea testului de sanitație.

Instruirea personalului.

Contaminarea produselor cu urme de detergenți sau dezinfectanți folosiți la curățenia pardoselilor, echipamentelor și a meselor de lucru

Respectarea fazelor curățeniei.

Verificarea clătirii corecte.

Verificarea inexistenței urmelor de dezinfectanți pe mesele de lucru.

Apelarea  la echipa de service pentru verificarea diluției folosite.

Instruirea personalului.

 

Art. 112. Eficacitatea programului

 • Lipsa reclamațiilor pacienților/aparținătorilor referitoare la starea de igienă a spațiilor și echipamentelor.
 • Reducerea numărului rezultatelor pozitive la verificarea stării de igienă prin teste de sanitație.

 

Art. 113. Regulile pe care vizitatorii trebuie să le respecte sunt următoarele:

 • Respectarea programului de vizită
 • Acceptarea echipamentului de protecție și purtarea acestuia
 • Respectarea circuitelor funcționale
 • Nu se vor consuma alimente în unitate
 • Se interzice așezarea pe patul pacientului
 • Nu vor fi atinse recipientele galbene pentru deșeuri infecțioase
 • Vizitatorii vor avea un comportament igienic pe toată durata vizitei
 • Nu vor pătrunde în spațiile în care le este limitat accesul

 

Art. 114. Îmbunătățirea serviciilor hoteliere și medicale

Responsabilitățile privind îmbunătățirea calității serviciilor hoteliere și medicale revin comitetului director. Personalul medical angajat al unității are obligația de a-și îndepliniii atribuțiile de serviciu cu profesionalism, în vederea îmbunătățirii calității actului medical.

Activități specifice privind îmbunătățirea serviciilor hoteliere sunt prevăzute în Planul strategic de dezvoltare și în lista de investiții a unității.

Este necesară monitorizarea permanentă a serviciilor medicale în vederea creșterii calității actului medical.

 

Art. 115. Regului de instruire și comunicare a carantinei

În cazul apariției unor situații care impun carantina, comunicate de către Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov sau Direcția de Sănătate și Asistență Medicală a Consiliului Județean Brașov, alte foruri sau în cazul unor situații special întâlnite la nivelul unității, întregul personal va fi anunțat imediat prin circulară și telefonic și se vor respecta măsurile comunicate de către conducerea unității, personalizate în funcție de modul de transmitere al bolii pentru care este declarată starea de carantină.

Se vor lua măsurile de izolare conform protocolului “izolarea sursei”. Operațiunile recomandate vor fi duse la îndeplinire de personalul medico-sanitar, tehnic și administrativ, au o aplicabilitate limitată temporal și spațial și un conținut special. De asemenea vor fi afișate la loc vizibil postere care anunță starea de carantină și măsurile ce se impun.

La încetarea stării de carantină întreaga unitate va fi anunțată.

 

Circuitul vizitatorilor.

Art. 116. Accesul vizitatorilor se va efectua într-un interval care să nu perturbe activitățile medicale și să prevină apariția sau propagarea infecțiilor asociate asistenței medicale. Intervalul orar este stabilit de comitetul director și este afișat la intrarea în unitate, pe pagina de internet a unității și în alte materiale de prezentare, acesta fiind între orele 1230-1700 de luni până vineri și între orele 1000-2000 în zilele de sâmbătă și duminică.

 

Art. 117. Aparținătorii care vin în vizită la pacienții internați vor fi identificați la punctual de control al unității în baza unui act de identitate. De la punctul de control vor fi dirijați către secție unde doresc să ajungă, vizitatorii fiind obligați să respecte traseele marcate prin panouri aflate în holul unității și la intrările pe secție/compartiment.

 

Art. 118. La intrarea în secție vizitatorul va aștepta și va putea să intre în contact cu pacientul în spațiile de relații. Pentru pacienții nedeplasabili, vizitatorii vor avea acces restrâns la patul pacientului, cu acordul medicului curant.

 

Art. 119. Ca regulă generală accesul vizitatorilor nu este permis în secțiile cu risc crescut. Totuși medicul poate aproba, pe bază de criterii obiective care țin seama de distribuția pacienților, gravitatea cazurilor și riscul epidemiologc, intrarea a câte unui aparținător pentru un interval limitat de timp, după ce a fost echipat corespunzător (mască, papuci și halat de unică folosință, bonetă, după caz).

 

Art. 120. Vizitatorii sunt obligați să respecte următoarele regului:

 • sunt obligați să îmbrace echipamentul de protecție existent la intrarea în unitate (mască, papuci și halat de unică folosință, bonetă, după caz) și să îl poarte pe toată durata vizitei.
 • vor fi informați asupra normelor minime de igienă prezentate de către un angajat al unității, se vor spăla/dezinfecta pe mâini înainte și după ieșirea din salon, în cazul în care au acces în salon
 • nu se vor aduce pacienților internați alimente/băuturi incompatible cu dieta părescrisă de către medical curant
 • Nu vor fuma sau consuma băuturi alcoolice în incinta unității
 • vor purta discuțiile pe un ton scăzut pentru a nu deranja restul pacienților
 • în timpul vizitei în salon nu se vor așeza pe patul pacientului internat
 • Nu este permis accesul în unitate cu cărucioare pentru copii sau cu animale de companie
 • este intezisă filmarea și fotografierea, fără acordul conducerii unități
 • de regulă nu va fi depășit un număr de doi vizitatori în același timp în salonul pacientului
 • vizitatorii vor urma în orice moment dispozițiile personalului medical al unității

 

Art. 121. În situația unei epidemi declarate nu mai este permis accesul vizitatorilor și însoțitorilor în unitate. Această restricție temporară va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la intrarea în unitate, pe pagina de internet a unității și alte materiale de prezentare.

 

Art. 122. La finalul intervalului aprobat vizitatorii vor părăsi unitatea depunând echipamentul de protecție în recipientele prestabilite și vor urma întocmai indicațiile personalului de serviciu urmând traseele indicate prin panouri către poarta unității.

 

Circuitul pacientului – internare

Art. 123. Pacientul care urmează a fi internat se prezintă la intrarea în unitate cu ambulanța și documentele care-l însoțesc, este preluat de asistenta de gardă, la nevoie, vor fi igienizați, după care este preluat de persoana desemnată de asistenta șefă și repatizat la salon. Din acest moment FOCG  va însoții permanent pacientul.

 

Art. 124. Organizarea saloanelor respectă normele sanitaro-antiepidemice de spațiu, între momentul eliberării unui pat și alocarea acestuia unui pacient nou fiind obligatorii manevrele de curățenie, dezinfecție și pregătire. Programarea internărilor la pat va evita depășirea capacității unității, aglomerarea bolnavilor în condițiile unui deficit de personal medico-sanitar, pentru a nu favoriza contaminarea mediului din salon și condițiile improprii de acordare a îngrijirilor medico-sociale.

 

Art. 125. Pacientului cu dizabilități locomotorii, permanentre sau temporar induse de suferința actuală, i se va oferii sprijinul necesar deplasării, prin transport cu cărucior și prin susținere în deplasarea pe propriile picioare. Pentru orice situație de urgență sau pentru a solicita spijin sau servicii suplimentare, pacienții internați în unitate vor apela la personalul medical din unitate.

 

Art. 126. Programarea externării: medicul curant redactează documentele în vederea externării pacientului. De regulă, pacientul și aparținătorii acestuia sunt anunțați cu 24 de ore înainte în privința externării, de către medicul curanr și/sau asistenta șefă.

 

Cicuitul personalului în unitate

Art. 127. Personalul sanitar în ținuta de stradă, merge la vestiare, unde se echipează în ținuta de unitate, ajunge la locul de muncă, conform programului de lucru.

 

Art. 128. Este interzis accesul personalului străin sectorului respective în Radiologie, Farmacie, Bucătărie, Spălătorie, Magazie.

 

Art. 129. În Blocul alimentar este permis accesul doar al personalului de pe secție pentru ridicarea mâncării.

 

Art. 130. Este obligatorie respectarea elementelor fundamentale de igienă individuală și colectivă, a Precauțiunilor universale: starea de sănătate, portul corect al echipamentului de protecție, igiena personală (igiena mâinilor).

 

Art. 131. Supravegherea stării de sănătate a personalului este obligatorie și permanentă:

 • efectuarea examenelor medicale la angajare și periodice
 • declararea imediată a oricărei boli infecțioase; triajul epidemiologic zilnic, la intrarea în serviciu pentru depistarea la timp a oricărei afecțiuni infecțioase transmisibile; izolarea în spitalul de boli infecțioase/ la domiciliu a oricărui suspect/bolnav/purtător de boală transmisibilă
 • examinarea clinică și de laboator a personalului (inclusiv medicii), în cazul în care sunt considerați ca sursă de infecție într-un focar de infecții asociate asistenței spitalicești
 • portul echipamentului de potecție este obligatorie, pe tot timpul prezenței în unitate a personalului angajat
 • igiena mâinilor personalului – factorul “mână murdară”- calea cea mai frecventă de transmitere a infecțiilor asociate asistenței medicale spitalicești

 

Art. 132. Circuitul lenjeriei în unitate

 1. Reguli generale:
 • fiecare pacient la internare este cazat într-un pat cu lenjerie curată
 • lenjeria se schimbă de două ori pe săptămână sau ori de câte ori este nevoie
 • cearceafurile se așează numai peste saltele curate și dezinfectate
 • în salon, infirmiera/îngrijitoarea poartă mănuși de protecție la colectarea lenjeriei murdare sau contaminate, spălarea saltelelor, și se spală pe mâini cu săpun înainte și după punerea mănușilor
 • este interzis să se poarte halate murdare/ contaminate în momentul manevrării lenjeriei curate
 • în salon infirmiera/îngrijitoarea se spală pe mâini înaintea aranjării patului, montării lenjeriei curate.

 

 1. SCHIMBAREA, COLECTAREA, AMBALAREA SI TRANSPORTUL LENJERIEI

Art. 133. Lenjeria bolnavului se schimbă la un interval de maxim 3 zile sau ori de câte ori este nevoie dacă se murdărește; Periodicitatea schimbării echipamentului personalului se face în funcție de gradul de risc.

 

Art. 134.Colectarea și ambalarea la sursă a lenjeriei din unitate se fac respectând Precauțiunile Universale. Lenjeria murdară se colectează şi ambalează la locul de producere, în aşa fel încât să fie cât mai puţin manipulată şi scuturată, în scopul prevenirii contaminării aerului, a personalului şi a pacienţilor.

Se interzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri de articole. Rufele murdare nu trebuie atinse din momentul în care se ridică de la patul bolnavului până la maşina de spălat.

Rufele vor fi transportate în saci care se desfac singuri, eliberând astfel rufele în maşina de spălat. Nu se permite scoaterea lenjeriei din ambalajul de transport până în momentul predării la spălătorie.

 

Art. 135. Personalul care execută colectarea şi ambalarea lenjeriei va trebui să verifice ca în articolele de lenjerie să nu rămână obiecte tăietoare-înţepătoare sau deşeuri de acest tip. Personalul care colectează şi ambalează lenjeria va purta echipament de protecţie corespunzător, inclusiv mănuşi, conform prevederilor normativelor în vigoare privind protecţia muncii. După îndepărtarea echipamentului de protecţie se va spăla pe mâini.

 

Art. 136. Ambalarea lenjeriei murdare se face, în funcţie de gradul de risc, în:

 • ambalaj dublu pentru lenjeria contaminată;
 • ambalaj simplu pentru lenjeria necontaminată;

 

Art. 137. Ambalajul simplu pentru lenjeria murdară nepătată este reprezentat de sacul din material textile. Ambalajul se spală şi se dezinfectează în spălătorie: sacul de material textil este supus procesului de spălare şi de dezinfecţie termică sau chimică în utilajele existente.

Dacă lenjeria murdară este umedă, ea se introduce mai întâi într-un sac impermeabil şi apoi se pune în ambalajul descris mai sus.

 

Art. 138. Ambalajul dublu pentru lenjeria murdară pătată este reprezentat de sacul interior impermeabil, din polietilenă, iar ambalajul exterior este sacul din material textil sau containerul de plastic cu roţi. Sacul de polietilenă care a venit în contact cu lenjeria murdară pătată nu se refoloseşte, ci se aruncă într-un sac galben pentru deşeuri infecţioase, urmând filiera de îndepărtare conform reglementărilor în vigoare. Ambalajul exterior se supune în spălătorie aceloraşi tratamente ca şi lenjeria. Sacul interior impermeabil nu se deschide decât în momentul introducerii lenjeriei contaminate în maşina de spălat.

 

Art. 139. Depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face pe secție într-un spațiu în care pacienții și vizitatorii nu au acces. Se limitează timpul de depozitare a lenjeriei ambalate în punga de polietilenă la maxim 24 de ore.

 

DESINSECȚIA ȘI DERATIZAREA ÎN UNITATE

 

Art. 140. Dezinsecția și deratizarea se efectuează conform planurilor anuale elaborate de CPCIN, pe etape și ori de câte ori este considerat necesar în funcție de apariția vectorilor și constatării prezenței  rozătoarelor.

a)Dezinsecția

Programul de dezinsecție va fi structurat pe trei etape, după cum urmează:

Etapa I-a : 1 aprilie – 30 iunie.

 • amplasarea plaselor la geamuri pentru a împiedica pătrunderea vectorilor (muște, țânțari, etc.) în perioada 1 aprilie – 30 aprilie;
 • efectuarea operațiunii de dezinsecție propriu-zise, cu ajutorul substanțelor chimice, a tuturor spațiilor secțiilor și compartimentelor unității enumerate mai sus în perioada 1 mai -30 iunie.

Etapa a II-a: 1 iulie – 31 august.

 • efectuarea celei de a doua etape a operațiunii de dezinsecție, folosind substanțe chimice, a tuturor spațiilor unității.

Etapa a III-a: 1 septembrie – 15 noiembrie.

 • efectuarea celei de a treia etape a operatiunii de dezinsecție, folosind substanțe chimice, a tuturor spațiilor unității în perioada 1 septembrie – 31 octombrie;

– scoaterea plaselor de la geamuri în perioada 15 noiembrie – 30 noiembrie;

 1. b) Deratizarea

1.Trimestrial (în prima luna a trimestrului: ianuarie, aprilie, iulie, octombrie) se va verifica apariția unor eventuale căi de acces a rozatoarelor (fisuri, sifoane de pardoseală cu deficiențe, distanțări ale ușilor, distanțări ale ferestrelor, rampa de gunoi, curtea unității, etc.), care în caz de identificare vor fi ermetizate.

 1. 2. După ermetizarea posibilelor căi de acces a rozătoarelor, tot trimestrial, se vor instala capcane (mecanice sau chimice) în spațiile unde s-a constatat prezența rozătoarelor.
 2. 3. Independent de această planificare se va interveni și ori de câte ori se semnalează apariția rozătoarelor în spațiile unității.

Art. 141. Programul de control al dăunătorilor este următorul:

DĂUNĂTORI

OPERAȚII ERADICARE

ZONA

FRECVENȚA

INSECTE

Dezinsecție chimică (Substanța: K-Otrine, Concentrație 1.00%, remaneță conform Fișei tehnice 90 zile)

 

Plase de insecte la ferestre

Bloc alimentar

Depozite, Secție, compartimente

 

Bloc alimentar

Depozite

Oficii alimentare

Sală de mese

Trimestrial

La vânzare

 

 

 

Permanent

 

ROZĂTOARE

Capcane lipicioase

 

 

 

Capcane otrăvitoare (substanță: Varat pastă)

Blo alimentar

Depozite

 

 

Subsolul ethnic

Curtea interioară

Radiologie

Permanent

Capcanele se schimbă trimestrial și la nevoie

 

Permanent

Capcanele se schimbă trimestrial și la nevoie

PĂSĂRI

Plase împotriva păsărilor și insectelor la ferestre

Bloc alimentar

Depozite

Permanent

 

 

CIRCUITUL ALIMENTELOR

Circuitul alimentelor include blocul alimentar, modul de distribuție și transport al mâncării preparate, oficiile alimentare de pe secții, servirea mesei la bolnavi.

Art. 142. Alimentele sunt pregătite pentru o singură masă și distribuite imediat după prepararea lor, interzicându-se păstrarea lor de la o masă la alta.

Asistenta șefă are obligația de a verifica calitatea hranei inainte de distributie (organoleptic, cantitativ și calitativ).

 

Art. 143. Se păstrează timp de 36 de ore la frigider, probe din fiecare aliment distribuit. În blocul alimentar există frigider separat pentru probe, lactate, carne, ouă. Fiecare frigider este dotat cu termometru și grafic de temperatură.

 

Art. 144. Transportul mâncării preparate de la blocul alimentar la oficiile din secții se face în recipiente de inox și acoperite cu capac, de către personal stabilit cu atribuții în acest sens conform programului stabilit și aprobat în Regulamentul Intern.

 

Art. 145. 1.Orar de distribuire a hranei pacienților:

Dimineața ——- 7.15-7.30

Prânz ——– 12.15–12.30

Seara ———18.15-18.30

……………..

 

 1. ANUNŢAREA APARŢINĂTORILOR IN LEGATURĂ CU DECESUL PACIENTULUI

Art. 146. Decesul se constată de către medicul curant sau de medicul de gardă, după caz, care consemnează data şi ora decesului în foaia de observaţie FOCG cu semnătură şi parafă; medicul curant sau, în lipsa acestuia, medicul de gardă care a constatat decesul scrie epicriza de deces, menţionând data completării acesteia, semnează şi parafează;

 

Art. 147. Anunţarea aparţinătorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face după două ore de la constatarea acestuia de către un reprezentant al unității, special desemnat, acesta poate fi medicul curant.

 

Art. 148. Persoana care anunță aparținătorul sau reprezentantul legal despre survenirea decesului are obligația să;

 • Informeaze aparţinătorii cu posibilitatea acordării asistenţei psihologice şi confesionale pentru membrii familiei decedatului.

 

 1. ELIBERAREA MEDICAMENTELOR

Aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, materiale, bunuri și servicii este o componentă importantă în desfăşurarea activităţii secţiilor și compartimentelor. De organizarea și desfăşurarea activităţii de aprovizionare depinde nemijlocit și calitatea serviciului medical final.

 

Art. 149. Aprovizionarea secţiei cu medicamente se face pe baza Condicii de prescripţii medicamente și care se întocmeşte de către asistentă, la recomandarea medicului curant și semnat de acesta.

 

Art. 150. Condica de prescripţii medicamente se completează pentru fiecare pacient cu nr. FOCG și cod numeric personal după schema de tratament consemnata în FOCG.

 

Art. 151. Pentru asigurarea urgențelor există obligaţia întocmirii un Barem minim de urgență care constituie Aparatul de urgență al secţiei.

 

Art. 152. Baremul de medicamente se înaintează Consiliului medical pentru avizare și directorului pentru aprobare.

 

Art. 153. Pentru eliberarea medicamentelor pentru Aparatul de urgență se întocmesc Condici de prescriere medicamente distincte

 

Art. 154. Pentru aprovizionarea în regim de urgență secţiei cu medicamente, seful de secţie întocmeşte un Referat de necesitate. Referatul de necesitate de depune la registratura unităţii.

Referatul de necesitate este analizat de conducerea unităţii care stabileşte oportunitatea, eficacitatea, legalitatea și dacă respectă acestea, îl aprobă. Dupa aprobare Referatul de necesitate este transmis Compartimentului administrativ (aprovizionare) verifica existenta contractelor de furnizare si întocmeşte Comanda de aprovizionare

 

Art. 155. Periodic medicul șef analizează consumul de medicamente, materiale sanitare si materiale si stabilesc masuri de eficientizare si de încadrare a cheltuielilor in indicatorii secţiei

 

Art. 156. Şefii de secţie si compartimente răspund de aprovizionarea ritmica a secţiei, în concordanță cu planul de servicii medicale și cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli ai secţiei.

 

Modul de completare a documentelor

Art. 157. Reglementarea modului de completare a documentelor are ca principale scopuri:

 1. asigurarea completării corecte și complete a documentelor
 2. eliminarea/tratarea riscurilor dentificate în ceea ce privește lipsa unor informații importante din documente, dificultăți în comunicare, etc.

 

Documentele care se completează în cadrul unității constau în formulare tipizate, formulare elaborate intern, formulare solicitate conform legislației în vigoare, formulare externe solicitate de către alte instituții/organizații/firme prestatoare de servicii etc.

Personalul din fiecare structură a unității, atât medical, cât și administrativă, completează documentele specific derulăii activității proprii.

Documentele se completează cu informațiile solicitate, conform rubricilor existente în formulare, de către personalul desemnat sau cxare are în sarcinile de serviciu gestionarea informațiilor solicitate.

Completarea documentelor se face în format letric sau electronic, în mod lizibil, corect și complet.

Modul de completare a documentelor este verificat și monitorizat de către:

 1. șeful / coordonatorul structurii emițătoare, înainte de transmiterea acestora către solicitanță
 2. medicul șef, pentru documentele medicale și de către contabilul șef pentru documentele din sectorul TESA

Directorul verifică toate documentele înainte de a aproba transmiterea acestora către solicitanți.

Indicatori de eficiență și eficacitate ai reglementării modului de completare a documentelor este numărul de măsuri luate ca urmare a completării deficitare a documentelor/ an.

 

CIRCUITUL FOII DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂ – FOCG

 

FOCG se completeză într-un singur exemplar, pentru fiecare pacient pe întreaga perioadă a internării.

FOCG reprezintă documentul medical care atestă prezența pacientului în unitate, pe o anumită perioadă de timp, pentru stabilirea unui diagnostic și tratamentului corespunzător, în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a pacientului.

Fiind un document medical (privit și analizat din perspective ghidurilor terapeutice, a ghidurilor de practică medical, a statisticii medicale și a deciziilor medical-administrative la nivelul unității), conține un conglomerate de informații și date medicale, compus atât din relatăile pacientului, cât și din constatările obiective ale medicului și din rezultatele investigațiilor paraclinice.

 

Art. 158. În scopul unei realizări corecte a circuitului Foii de Observaţie Clinică Generală, care să asigure în totalitate legalitatea raportării situaţiilor statistice şi contabile, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 1782 din 28 decembrie 2006, precum și prevederile Ordinului nr. 1081/2007.

 • în momentul internării pacientului, se completează datele din Foaia de Observaţie Clinică Generală (F.O.C.G.)
 • la nivelul secţiei, asistenta şefă înregistrează în registrul de internări al secţiei pacienţii internaţi, îi nominalizează cu nume și număr de FOCG în “Foaia zilnică de mişcare a bolnavilor internaţi” şi răspunde de completarea corectă a acestei situaţii;
 • investigaţiile şi procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcţionale, investigaţii radiologice) se vor înregistra codificat, specificându-se şi numărul acestora, la nivelul serviciilor de profil;
 • la externarea pacientului întreaga documentaţie va fi completată în comun, de către medicul curant, iar FOCG va fi semnată de medical şeful secţiei în care este angajat medicul curant;
 • FOCG se întocmește pentru pacienţii spitalizaţi în regim de spitalizare continua. FOCG se completează într-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă. Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de spitalizare continuă, în cadrul aceleiași unități, fără întrerupere și fără modificarea tipului de îngrijiri.
 • “Foaia zilnică de mişcare a pacienţilor internaţi” se completează zilnic până la orele 14.00, după care, pentru pacienţii care se internează ulterior, “mişcarea” se completează a doua zi;
 • “mişcarea zilnică a bolnavilor” se întocmeşte de asistenta şefă care are responsabilitatea completării corecte a tuturor rubricilor acestui formular;
 • ziua internării şi externării constituie o singură zi de spitalizare;
 • în cazul unui pacient spitalizat care decedează în aceeaşi zi sau chiar după câteva ore se consideră o zi de spitalizare;
 • în momentul externării pacientului, se specifică :
  • data externării,
  • ora externării,
  • tipul externării,
  • starea la externare,
  • diagnosticul principal la externare şi diagnosticele secundare se consemnează şi se codifică de către medicul curant care parafează şi semnează FOCG în momentul încheierii acesteia;
 • pacienţii externaţi sunt nominalizaţi în “mişcare” cu nume şi numărul FOCG la rubrica Ieşiri Nominale, după care se predau în aceeaşi zi pentru verificarea culegerii integrale a datelor;
 • FOCG se arhivează lunar, iar la încheierea anului se depun pe baza procesului verbal la arhiva unității.

 

VIII. GESTIONAREA DOSARULUI PACIENTULUI- PĂSTRAREA ŞI UTILIZAREA

FOCG ALE PACIENŢILOR EXISTENŢI PE SECŢIE

 

Art. 159

 1. FOCG se întocmeşte pentru pacienţii spitalizaţi în regim de spitalizare continuă.

FOCG se completează într-un singur exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă.

FOCG se păstrează în camera de lucru, fiind repartizate în mape de lucru, organizate pe saloane, pe medic curant, pe tipuri de afecţiuni, pe sex.

 1. 2. Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în cadrul aceleiaşi unități, fără întrerupere şi fără modificarea tipului de îngrijiri.
 2. Medicul curant – Efectuează examenul clinic general, FOCG se completează zilnic de către medicul curant. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant şi revăzut de medical șef. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării. Stabileşte necesarul de îngrijire în concordanță cu diagnosticul bolii, conform practicii medicale.
 3. 8. Medicul sef de secţie – Verifica completarea FOCG şi contrasemnează FOCG la externare.
 4. Asistent medical – monitorizează funcţiile vitale ale pacientului şi notează în foaia de temperatură valorile tensiunii arteriale, temperaturii, puls si frecventa respiraţiei.
 5. 10. Asistenta medicală de tură notează pentru fiecare pacient în FOCG: diureza, cantitatea de lichide ingerată, consistenţă şi numărul scaunelor, regimul alimentar, consumul de materiale sanitare, procedurile de îngrijire efectuate pe perioada spitalizării.
 6. FOCG ale pacienţilor internaţi se păstrează la nivelul unității, grupate pe saloane, pe sexe, în funcţie de afecţiuni. FOCG se completează zilnic, se păstrează în camera de tratament din cadrul unității.
 7. FOCG la externare se contrasemnează, după verificare de către medicul şef şi se predă la registratorul medical la nivelul secţiei/spitalului.????
 8. Asistentul medical, conform planului de ingrijire:
 • Întocmește și completează în foaia de nursing informațiile referitoare la persoana îngrijită, luând în considerare aspectul curativ, educativ și relațional al îngrijirii.
 • monitorizează îngrijirea pacientului, îl implică efectiv în îngrijirea sănătății și/sau recuperarea acesteia, precum și în obținerea independenței pacientului.
 • analizeaza nevoile fundamentale specifice pecientului și identifică problemele de dependență ale acestuia;
 • completează procedurile efectuate pe perioada spitalizării, cu scopul de a îmbunătăți calitatea îngrijirilor, precum și organizarea îngrijirilor.
 • monitorizează funcţiile vitale ale pacientului;
 • elaborează împreună cu echipa de îngrijire, cu pacientul și familia acestuia, planul de îngrijire;
 • stabilește gradul de autonomie/dependență al pacientului;

 

Art. 160. Responsabilitatea completarii și gestionarea dosarului pacientului în timpul spitalizării revine medicului curant și medicului șef.

 

Art. 161. După externare dosarului pacientului este predat la Compartimentul statistica pentru inregistrarea si raportarea datelor, apoi asistenta șefă va depozita dosarele pentru anul în curs și care are responsabilitatea gestionării acestuia până la predarea la arhiva unității.

 

Art. 162. Arhivarea dosarelor pacientului se efectueaza conform legislației în vigoare și a procedurilor operaționale implementate la nivelul unității.

 

 1. ACCESUL PACIENŢILOR LA PROPRIA FOCG/FSZ

 

Art. 163. Pe perioada internării, gestionarea FOCG se efectuează în cadrul unității, prin monitorizarea acestuia de către medicul curant și asistenta șefă.

FOCG se află la îndemâna profesioniștilor, într-un loc special amenajat, securizat.

Persoanele străine de secție nu au acces la FOCG.

Pacientul are acces la datele medicale personale înscrise în FOCG pe toată durata spitalizării prin informaţii care vin de la medicul curant.

Orice pacient sau fost pacient are acces la toată documentaţia medicală din serviciile unde a fost îngrijit, cu excepţia cazurilor în care:

 1. a) dezvăluirea unor asemenea documente medicale ar putea să fie în detrimentul sănătăţii sale fizice şi mintale, acest fapt fiind stabilit de către medicul-şef sau de către medicul curant;
 2. b) a fost efectuată o specificaţie scrisă asupra riscului acestui efect pe dosarul pacientului, aplicată numai persoanelor care sunt pacienţi în prezent, nu şi foştilor pacienţi.(Conform Lege nr. 487 din 11/07/2002 a Sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice).

 

Art. 164. Conform Lege nr. 46 din 21/01/2003 drepturilor pacientului, art. 12. – pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

_ Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

_ Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

_ În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

Acest lucru se referă la transferul interclinic al pacientului critic, prin lege se stabileşte că se transmit copii ale FOCG şi a rezultatelor examenelor clinice.

_ Pacientul are acces la datele medicale personale.

_ Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Aparținătorul sau medicul desemnat de pacient pentru a obține informații despre datele din FOCG va depune o cerere la directorul unității pentru a I se aproba accesul la FOCG.

În situația în care pacientul a decedat, aparținătorii vor depune o cerere de acces la FOCG. În situația în care pacientul nu are discernământ, accesarea dosarului personal (FOCG) se va face de către aparținători sau organe abilitate prin cere către director.

Pentru solicitările din partea organelor abilitate (poliție, etc.) se va depune o cerere de accesare a dosarului la director.

Directorul unității, analizează cererea și documentele anexate și va aproba cererea sau va explica solicitanților cauza refuzului, urmând a elabora și adresa de refuz scrisă.

În cazul aprobării, medicul currant este obligat să dea toate explicațiile privind cele consemnate în FOCG a pacientului în cauză, aparținătorului sau medicului desemnat de pacient.

La solicitarea scrisă, pacientul poate primi o copie după FOCG, cu acordul directotrului unității.

Copie după FOCG se mai poate elibera familiei sau aparținătorilor sau dacă pacientul a decedat, organelor de control abilitate (poliție, parchet, etc.).

Reclamații privitoare la imposibilitatea accesării dosarului medical personal sau referitoare la încălcarea dreptulu de confidențialitate a datelor personale, se depun la secretariatul unității.

Nu se eliberează copie după FOCG firmelor de asigurări.

În cazul în care pacientul este transferat în altă unitate sanitară, acesta va pleca cu o copie completă a FOCG sau a DOSARULUI PACIENTULUI.

 

Arhivarea

Toate documentele primate sau redactate în compartimente se supun arhivării.

Arhivarea se efectuează la începutul anului următor, pentru anul care s-a încheiat. Dacă un registru se poate folosi mai mulți ani consecutive se va arhiva după acestă perioadă. De asemenea nu este obligatoriu să se arhiveze annual un dosar cu adrese; el poate fi arhivat și la 3 ani o dată.

 

 1. DREPTUL PACIENȚILOR DE A ALEGE FURNIZORUL DE SERVICII MEDICALE ÎN

SITAȚII DE TRIMITERE LA CONSULTURI INTERDISCILPLINARE

 

Art. 165. Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

Unitatea este obligată să respecte dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare.

 

Art. 166. Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al  investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

 

XII. DREPTUL LA CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI VIATA PRIVATĂ A

PACIENTULUI

 

Art. 167. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă o lege o cere în mod expres.

În situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, unitatea are obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.

Art. 168. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Orice amestec în viaţa privată, familiala a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care aceasta imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

 

Art. 169. În situaţiile în care datele referitoare la viaţa privată, familială a pacientului influenţează pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau îngrijirile acordate, se poate utiliza, dar numai cu consimţământul acestora, fiind considerate excepţii cazurile în care pacienţii reprezintă pericole pentru ei înşişi sau pentru sănătatea publică.

 

Art. 170.  ATRIBUȚII ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE NR. 679/2016 privind

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date:

 

 1. Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
 2. De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în afară programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de muncă cu Unitatea.
 3. De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al unității, prin contractul individual de muncă și fisa postului;
 4. De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul intern;
 5. Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situație în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoștință.
 6. Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanță.
 7. Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauza este autorizat să lucreze cu acel program).
 8. Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tableta, memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât cele autorizate a le recepționa.
 9. Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD. Dacă este necesar, se folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată.
 10. Nu este permisă scoaterea din unitate a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității.

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte.

 1. În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu character personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public.

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL.

 1. Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu cheie.
 2. Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia.
 3. Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului.

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a salariatului în conformitate cu prevederile regulamentului intern și plata de daune.

 1. Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă;
 2. Parola trebuie să conțină 6 caractere și să fie o combinative de litere (minuscule și majuscule), cifre și simboluri special. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la momentul schimbării nu trebuie ca cea nouă să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri.

 

Art. 171 Gestiunea datelor și informațiilor medicale

Funcția de gestiune a datelor și informațiilor medicale se referă la centralizarea, administrarea, protejarea și asigurarea back-up-ului atât cu character general, cât și cu character confidențial. Acest lucu se realizează prin metode specific, având ca suport atât partea structural organizatorică, proceduri de lucru, proceduri legate de securitatea confidențialitatea datelor, cât și partea de management-organizare a modului de lucru prin stabilirea unor ierarhii administrative ce defines accesul unic al fiecărui utilizator la datele solicitate.

 

Art. 172 Păstrarea integrității sistemului de evidență și gestionare a datelor este realizată prin gestionarea și întreținerea conturilor utilizator și a permisiunilor acestora. Aceasă gestionare permite participarea și controlul accesului fiecărui utilizator în parte.

 

Art. 173 Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie:

 • prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime; prelucrarea ulterioară a datelor cu character personal în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică nu va fi considerată incompatibilă cu scopul colectării dacă se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale, inclusiv a celor care privesc efectuarea notificării către autoritatea de supraveghere, precum și cu respectarea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu character personal, prevăzute de normele care reglementează activitatea Startistică ori cercetarea istorică sau științifică;

 

Art. 174 Utilizatorii trebuie să acceseze numai datele cu character personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu. Pentru acesta operatorii trebuie să stabilescă tipurile de acces după funcționalitate (cum ar fi: administrație, introducere, prelurare, salvare, etc.) și după acțiuni aplicate asupra datelor cu character personal (cum ar fi: scriere, citire, ștergere), precum și procedurile privind aceste tipuri de acces.

 

Art. 175 Prelurarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub supravegherea unui cadru medical, cu condiția respectării secretului profesional, cu excepția situației în care persoana vizată și-a dat în scris și în mod neechivoc consimțământul atrâta timp cât acest consimțământ nu a fost retras, precum și cu excepția situației în care prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol imminent, pentru prevenirea săvârșirii unei fapte penale, pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte sau înlăturarea urmărilor sale prejudiciabile.

 

 Art. 176 Personalul medical poate prelucra date cu character personal referitoare la starea de sănătate, fără autorizația autorității de supraveghere, numai dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate.

Când scopurile menționate se referă la alte persoane sau la public în general și persoana vizată nu și-a dat consimțământul în scris și în mod neechivoc, trebuie cerută și obținută în prealabiil autorizația autorității de supraveghere. Din Prelucrarea datelor cu character personal în afara limitelor prevăzute în autorizație este interzisă.

Datele cu character personal privind starea de sănătate pot fi colectate numai de la persoana vizată sau aparținătorul acesteia. Prin excepție aceste date pot fi colectate din alte surse numi în măsura în care este necesar pentru a nu compromite scopurile prelucrării, iar persoana vizată nu vrea ori nu le poate furniza.

Prelucrările de date cu character personal se efectuează după informarea pacientului/aparținătorului și obținerea consimțământului în mod expres și neechivoc pentru acestă prelucrare.

 

Art. 177 Pacienții și aparținătorii sunt informați de către operatorul care colectează datele cu privire la:

 1. Identitatea operatorului sau a reprezentantului acestuia, dacă este cazul
 2. Scopul în care se face prelucrarea datelor
 3. Informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor la acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și de condițiile în care pot fi exercitate
 4. Orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

 

Art. 178. Conform cerințelor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Unitatea de asistență Medico-socială de Pneumoftiziologie Sânpetru are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de pacienți, aparținători ori o altă persoană.

 

Art. 179. Pacientul/aparținătorii acestuia sunt obligați să furnizeze datele personale, refuzul de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor de asistență medico-sociale.

 

Art. 180. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul unității și nu sunt comunicate altor destinatari.

 

Art. 181. Conform Regulamentului 679/2016, pacienții beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

 

Art. 182, Datele nu vor fi transferate în străinătate.

 

Art. 183. Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (ex. Prelucrări efecuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, acestă mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Art. 184. Responsabilități privind înregistrarea și soluționarea sugestiilor și reclamațiilor conform cerințelor legale și de reglementare internă și îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 1. O reclamație este considerată acceptată de unitate dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 • prezintă aspecte referitoare exclusiv la serviciile acodate sau comportamentul angajaților unității,
 • prezintă datele de identificare ale persoanei reclamante,
 • prezintă detalii referitoare la evenimentul reclamat.
  1. Reclamațiile care nu prezintă elementele solicitate sunt considerate drept sugestii pentru îmbunătățirea serviciilor prestate de unitate
  2. Reclamațiile și sugestiile reprezintă un indicator de calitate al unității și se analizează periodic
  3. Reclamațiile, plângerile și sesizările se analizează în comitetul director
  4. În holul central al unității există o cutie postală închisă pentru depunerea reclamațiilor, plângerilor și sesizărilor.
  5. În holul principal al unității există un Registru de reclamații și sesizări, care este numerotat, sigilat, ștampilat la care au acces neîngrădit pacienții, aparținătorii, vizitatorii și personalul unității.
  6. Asistenta șefă, stabilită prin decizia directorului, periodic va colecta săptămânal eventualele plângeri și sesizări din cutia poștală pentru depunerea reclamațiilor, plângerilor și sesizărlor, și le va supune analizei comitetului director.
  7. Comitetul director se întrunește, analizează și formulează răspuns, la fiecare reclamație primită, în termen de 30 de zile de la data sesizării.

 

Declarația de avere / interese / incompatibilități

Art. 185. Persoanele din conducerea Unității, respectiv directorul, membrii Comitetului Director, au obligația de a depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilități prevăzute la art. 180 din Legea nr. 95/2006.

 

Art. 186. Declarația se actualizează ori de câte ori intervin modifiări în situația personalului în cauză; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților.

 

Art. 187. Persoanele din conducerea Unității au obligația de a depune și o declarație de avere, model aprobat de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007.

 

Întreținerea spațiilor verzi și a căilor de acces

Art. 188. Întreținerea spațiilor verzi și a căilor de acces atât în sezonul cald, cât și în cel rece se face zilnic prin grija personalului MUNCITORI, conform precizărilor din fișa postului. Programul zilnic al muncitorilor care au atribuții întreținerea spațiilor verzi și a căilor de acces este de 8 ore în intervalul orar 7-15.

Iarna, pentru degajarea căilor de acces, acesta va fi sprijinit de întregul personal tehnico-administrativ și de personalul auxiliar.

 

Modalitățile de înlăturare a gheții/zăpezii din curte și eliberarea căilor de acces, precum și modalitățile de prevenire a căderilor accidentale de zăpadă și gheață de pe acoperiș.

Art. 189. Modalitățile de înlăturare a gheții/zăpezii din curte și eliberarea căilor de acces, precum și modalitățile de prevenire a căderilor accidentale de zăpadă și gheață de pe acoperiș au ca principale scopuri:

 1. Asigurarea accesului mașinilor de ambulanță și de aprovizionare în curtea unității
 2. Prevenirea accidentărilor
 3. Eliminarea/tratarea riscurilor identificate în ceea ce privește înlăturarea gheții din curte și eliberarea căilor de acces, precum și prevenirea căderilor accidentale de zăpadă și gheață de pe acoperiș.

 

Art. 190. Contabilul șef organizează și asigură uneltele necesare pentru buna desfășurare a activității de înlăturare a zăpezii /gheții din curtea unității și eliberareea căilor de acces, precum și a înlăturării zăpezii de pe acoperiș.

 

Art. 191. Muncitorul care are în atribuții efectuarea curățeniei în curtea unității, efectuează activitatea de înlăturare a gheții/zăpezii din curte și eliberează căile de acces. De asemenea, în măsura posibilităților, înlătura zăpada de pe acoperiș, în locurile accesibile.

 

Art. 192. Prevenirea căderilor accidentale de zăpada de pe acoperiș se face prin bordura cu care este prevăzut acoperișul plat, precum și prin montarea de opritoare de zăpadă sau parapeți la nivelul înlelitorii, în cazul acoperișului înclinat.

 

Art. 193. Prevenirea formării țurțurilor se face prin curățarea la timp a zăpezii de pe acoperiș, precum și prin curățarea jgheaburilor și a burlanelor în sezonul de toamnă pentru a asigura o mai bună scurgere a apei.

 

Art. 194. Indicatorii de eficiență și eficacitate ai reglementării cu privire la modalitățile de înlăturare a gheții/zăpezii din curte și eliberare a căilor de acces și cu privire la modalitățile de prevenire a căderilor accidentale de zăpadă și gheață de pe acoperiș sunt următorii:

 1. Numărul de reclamații/sesizări cu privire la imposibilitatea de acces a mașinilor în curtea unității din cauza neînlăturării gheții/zăpezii
 2. Numărul de căderi ca urmare a neînlăturării gheții/zăpezii de pe căile de acces în curtea unității/an
 3. Numărul de accidentări ale persoanelor în urma căderilor de zăpadă/gheață de pe acoperișl/an
 4. Numărul de situații în care s-au cauzat pagube material ca urmare a căderilor de zăpadă/gheață de pe acoperiș/an.

 

Reglementarea gestionării resurselor de rezervă din depozitul pentru calamități și a rulării materialelor perisabile din depozitul pentru calamități.

Art. 195. Reglementarea gestionării resurselor de rezervă din depozitul pentru calamități și a rulării materialelor perisabile din depozitul pentru calamități are ca principale scopuri:

 1. Asigurarea rezevei de resurse utilizabile în caz de dezastru natural și catastrofă
 2. Eliminarea/tratarea riscurilor identificate în ceea ce privește gestionarea resurselor de rezervă din depozitul pentru calamități

 

Art. 196. Responsabilul de depozitul pentru calamități stabilește produsele necesare în caz de dezastre naturale și catastrofe și întocmește referate de necesitate pentru apovizionarea acestora, pe care le înaintează spre aprobare directorului unității.

Responsabilul de depozitul pentru calamități participă la recepția produselor și le depozitează pe categorii în spațiul special destinat acestora.

În depozitul pentru calamități se constituie o rezervă suplimentară de pături și paturi, care să poată fi utilizate în caz de producere a unor dezastre cu victime multiple.

Toate produsele existente în deposit sunt păstrate în condiții de temperatură și umiditate corespunzătoare, care să prevină degradarea acestora.

Periodic, produsele care se apropie de expirarea termenului de valabilitate și produsele perisabile sunt scoase din depozitul de calamități și sunt utilizate pentru nevoile unității și ale pacienților internați, fiind înlocuite cu produse nou achiziționate.

 

Art. 197. Indicatorii de eficiență și eficacitate ai reglementării gestionării resurselor de rezervă din depozitul pentru calamități și a rulării materialelor perisabile din depozitul pentru calamități sunt următorii:

 1. Numărul de situații în care s-a înregistrat expirarea termenelor de valabilitate a resurselor din rezerva de calamități/an
 2. Numărul de situații de produse deterioarate din depozitul de calamități/an

 

Anunțarea aparținătorilor în legătură cu decesul pacientului

Art. 198. Decesul se constată de către medicul curant, care consemnează data și ora decesului în foaia de obsevații FOCG cu semnătură și parafă; medicul currant care a constatat decesul scrie epicriza de deces, menționând data completării acesteia, semnează și parafează.

 

Eliberarea și livrarea în regim de urgență a medicamentelor

Art. 199. Aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, materiale, bunuri și servicii este o componentă importantă în desfășurarea activității compartimentelor. De organizarea și desfășurarea activității de aprovizionare depinde nemijlocit calitatea serviciului medico-social oferit.

Aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare se face pe baza Condicii de prescripții medicamente și materiale sanitare care se întocmește de către asistentă, la recomandarea medicului currant și semnat de acesta.

Condica de prescripții medicamente se completează pentru fiecare pacient cu nr. FOCG și cod numeric personal după schema de tratament consemnată în FOCG.

Pentru asigurarea urgențelor medicul șef are obligația întocmirii unui Barem minim de urgență care constituie Aparatul de urgență al secției.

Baremul de medicamente se înaintează spre aprobare directorului unității.

Pentru eliberarea medicamentelor pentru Aparatul de urgență se întocmesc condici de prescriere medicamente și materiale sanitare distincte.

Pentru aprovizionarea în regim de urgență cu medicamente, medicul șef întocmește un referat de necesitate care se depune la secretariatul unității.

Referatul de necesitate este analizat de conducerea unității care stabilește oportunitatea, eficacitatea, legalitatea și dacă respectă acestea, îl aprobă. După aprobarea Referatului de necesitate acesta este trimis la Compartimentul Achiziții în vederea efectuării achiziției publice și aprovizionării.

Periodic șefii de compartimente analizează consumul de medicamente, materiale sanitare și alte produse și stabilesc măsuri de eficientizare și de încadrare a cheltuielilor în indicatorii unității.

Șefii de compartimente răspund de aprovizinarea ritmică a secției, în concordanță cu planul de servicii medico-sociale și cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al unității. În afara orelor de program ale farmaciei, eliberarea condicilor de urgență se face prin chemarea farmacistului de la domiciliu.

 

Reglementarea modalității de acces a aparținătorilor la pacienții aflați în stare terminală

Art. 200. Reglementarea modalității de acces a aparținătorilor la pacienții aflați în stare terminală are ca principale scopuri:

 1. Prevenirea afectării emoționale a pacienților aflați în stare terminală prin asigurarea suportului famliei în ultimele moment de viață
 2. Eliminarea/tratarea riscurilor identificate ce privește accesul aparținătorilor la pacienții aflați în stare terminală.

 

Art. 201. În cazul pacienților în stare critică sau terminală, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, sau poate solicita prezența permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant dacă condițiile permit acest lucru. În caz contrar se va asigura accesul familieii periodic la pacient asigurându-se un spațiu adecvat de așteptare în apropierea salonului respectiv.

 

Art. 202. Accesul aparținătorilor la pacienții aflați în stare terminală se face cu respectarea circuitelor pentru vizitatori și echiparea corespunzătoare a acestora în funcție de situație.

 

Art. 203. Indicatorul de eficiență și eficacitate ai reglementării modalității de acces a aparținătorilor la pacienții aflați în stare terminală este numărul de sesizări/reclamații privind accesul aparținătorilor la pacienții aflați în stare terminală/an.

 

REGULI PRIVIND INTERZICEREA FUMATULUI ÎN CADRUL UNITĂȚII

Art. 204

 1. Scopul principal al interzicerii fumatului în spațiile închise de la locul demuncă și în spații publice închise este protejarea sănătății angajaților și a cetățenilor care se află în spațiile publice, prin evitarea expunerii la fumul toxic al produselor din tutun.

Legea nr. 15/2016 care prevede interzicerea fumatului în spații publice este benefică suplimentar pentru cei care fumează deoarece facilitează oprirea fumatului, precum și în cazul minorilor și tinerilor deoarece contribuie la prevenirea fumatului prin reducerea ocaziilor sociale în care se fumează și în care debutează, de obicei, consumul de tutun.

 1. Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise din unitățile medico-sanitare, inclusiv în curtea unităților;

Obligații ale administratorilor de spații publice închise și de locuri de muncă :

– Administratorii au obligația de a elabora și de a pune în aplicare regulamente interne prin care se interzice fumatul în spațiile închise din respectivele spații. Totodată, trebuie să marcheze spațiile menționate cu indicatoare cu mesajul „Fumatul interzis’’ cu simbolul internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală.

– Regulamentele interne trebuie să conțină prevederi prin care se interzice fumatul în spațiile închise de la locul de muncă și sancțiuni pentru încălcarea interdicției de a fuma.

Stabilirea sancțiunilor este atributul angajatorului care trebuie să se asigure că sancțiunile sunt proporționale în raport cu fapta săvârșită.

– Deoarece Legea nr. 15/2016 stabilește că încălcarea interdicției de a fuma este o abatere disciplinară gravă, angajatorii vor putea să recurgă la sancțiuni precum desfacerea contractului individual de muncă sau chiar plata unor despăgubiri care să acopere prejudiciul cauzat prin încălcarea regulilor privind fumatul (de exemplu în situația în care nerespectarea interdicției fumatului a cauzat prejudicii angajatorului -de imagine ori materiale).

– Pentru o bună implementare a legii, se recomandă ca administratorii de spații publice închise și locuri de muncă să afișeze indicatorul cu „Fumatul interzis”.

Un angajat poate fi sancționat pentru că fumează într-un spațiu închis de la locul de muncă de către:

– angajator, prin regulamentul intern în care sunt prevăzute sancțiuni interne (în conformitate cu Codul Muncii) pentru nerespectarea interdicției de a fuma la locul de muncă;

– reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în cadrul unei acțiuni de control, că angajatul fumează într-o zonă în care fumatul este interzis.

Sancțiunile ce pot fi stabilite de angajator sunt sancțiunile disciplinare prevăzute în Codul muncii:

– avertismentul scris;

– retrogradarea din funcție (cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea) pentru o durată de cel mult 60 de zile;

– reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

– reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

– desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Cu excepția avertismentului scris, toate celelalte măsuri disciplinare necesită efectuarea unei cercetări disciplinare înainte de a fi aplicate.

O persoană juridică (Unitatea) poate fi sancționată:

– de către un reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în cadrul unei acțiuni de control, că angajații sau/ și cetățenii fumează într-un spațiu în care fumatul este interzis;

– de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă atunci când aceștia constată că sunt încălcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, aceștia sunt abilitați să verifice dacă regulamentul intern cuprinde prevederi referitoare la răspunderea disciplinară a salariaților pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 15/2016.

Legea prevede sancțiuni pentru:

– Persoanele fizice care fumează în spațiile în care fumatul este interzis: amendă contravențională de la 100 la 500 de lei;

– Persoanele juridice care administrează spațiile în care fumatul este interzis : amendă contravențională de 5000 lei (prima abatere), amendă contravențională de 10.000 lei și suspendarea activității până la remedierea situației (a doua abatere), amendă contravențională de 15.000 și închiderea unității la următoarea abatere.

Sancțiunile vor fi aplicate :

– de către reprezentanții Poliției Locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne (Poliția Română, Jandarmeria, IGSU, Poliția de Frontieră), atunci când angajații sau/și cetățenii fumează într-un spațiu în care fumatul este interzis;

– de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă în cazul în care aceștia constată că sunt încălcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, și/sau dacă în regulamentul intern nu sunt cuprinse prevederi referitoare la răspunderea disciplinară a salariaților pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 15/2016.

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Art. 205.(1) Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toți angajații unității.

(2) Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc desfăşurarea activităţii în instituţiile publice sanitare.

(3) Regulamentul poate fi modificat sau completat, ori de câte ori necesităţile legale de organizare, funcţionare şi disciplina muncii în unitate le cer, cu aprobarea Comitetului director.

 

Art. 206 (1) Regulamentul de organizare și functionare va fi prelucrat cu toţi angajaţii, pe secţii, compartimente pe bază de tabel nominal de luare la cunoștință și conformare, în două exemplare, din care un exemplar va fi păstrat de șeful de compartiment care a efectuat prelucrarea personalului din subordine conform organigramei unității, iar celalalt exemplar va fi returnat compartimentului resurse umane, pentru evidență.

(2) Prezentul regulament va fi adus la cunoștința salariaților prin prelucrare de către seful de compartiment;

(3) Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului Intern, prelucrarea se face de către şeful compartimentului în care acesta se angajează, confirmarea anexându-se la contractul de muncă, un exemplar din tabelul nominal cu semnatură de luare la cunoștință și conformare confirmare a salariatilor /salariatului returnându-se la compartimentul resurse umane;

(4) Nerespectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională, civilă sau penală, după caz, în condiţiile legii.

 

Art. 207. Pe baza prezentului regulament este elaborată fișa postului pentru fiecare funcție, aceasta urmând a fi reactualizată periodic conform sarcinilor de servicii și obiectivele unității.

Conducatorii compartimentelor de muncă, împreună cu lucrătorii din subordine vor lua măsuri pentru reactualizarea conținutului fișelor posturilor, anual sau ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificării sau redistribuirii unor atribuții, sarcini, competente sau responsabilități.

 

Art. 208. Angajații vor răspunde disciplinar, material și penal atunci când:

 • nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității;
 • nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic, asistent, etc.
 • nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele de lucru și cele de protecție;
 • nu duc la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și orice sarcini specifice;
 • comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate în vigoare.

 

Art.209. Regulamentul își produce efectele față de salariați din momentul încunoștiințării acestora.

Întreg personalul Unității de asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, indiferent de funcția pe care o ocupă, este obligat să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unității;

 

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare s-a întocmit în condiţiile legii, inclusiv cu respectarea dispoziţiilor referitoare la consultarea reprezentanţilor sindicatului a fost avizat în ședința Comitetului Director a Unității de asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru din data de …………….., a fost aprobat de directorul unităţii în data de …………… și intră în vigoare la data de 01.01.2021

 

Skip to content