Procedura privind cazurile de abuz si neglijență

Pentru varianta audio vă rugăm să selectați textul pe care doriți să îl ascultați.

 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaționale

 

Elemente privind responsabilii/operaţiunea

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1.1

Elaborat

Cristina-Lucreția Șerban

Secretar CM

 

 

1.2

Verificat

Raluca Marin

Președinte CM

 

 

1.3

Aprobat

Laura Ioana Bratosin

Director UAMSP

 

 

 

 1. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaționale

 

Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei

1

2

3

4

2.1

Ediţia I

Elaborarea ediţiei iniţiale

 

 

2.2

Revizia 0

 

 

 

 

 1. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaționale

 

Scopul difuzării

Exemplar nr.

Compartiment

Funcţia

Numele şi prenumele

Data primirii

Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

3.1

Aplicare

1

Secția medicală

Medic șef

Laura Cardoș

 

 

3.2

Aplicare

2

Asistență Socială

Asistent social

Mihai Ctin. Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Informare

3

Comisia de monitorizare

Preşedinte Comisie

Raluca Marin

 

 

3.4

Arhivare

4

Arhivă

Arhivar

Luminița Ivanciu

 

 

 

3.5

Aprobare

5

 

Director

Laura Ioana Bratosin

 

 

 

 1. Scopul procedurii

  4.1. Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru promovează și aplică măsuri de protejare a beneficiarilor împotriva oricărei forme de abuz (fizic, psihic, economic), neglijare, discriminare, tratament degradant sau inuman, fapte comise deliberat sau din ignoranţă. Prevenirea şi combaterea unor asemenea fapte prin încurajarea semnalării acestora de către beneficiari sau orice alte persoane.

  4.2 Beneficiarii sunt protejați împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.

  4.3. UAMSP Sânpetru dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii procedurate.

  4.4. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.

   

  1. Domeniul de aplicare

  5.1.Prezenta PO asigură condiţii de siguranţă şi bunăstare, orice suspiciune sau acuzaţie de abuz fiind rezolvată prompt şi corect de către întreg personalul, conform cu legislaţia în vigoare.

  5.2. UAMSP Sânpetru elaborează și aplică propria procedura privind cazurile de abuz. Se ia în considerare orice formă de abuz (fizic, psihic, economic) și orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul unității, alți beneficiari, eventual membri de familie /reprezentanți legali.

  5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde activitatea procedurală:

  – verificarea şi soluţionarea sesizărilor privind cazurile de abuz şi neglijare.

   

  1. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

  6.1. Reglementări Internaţionale

  • Convenţia Europeană privind Drepturile Omului (CEDO);
  • Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi;
  •  Standardele internaționale de control intern/managerial.

  6.2. Legislaţie primară :

  • Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale, aprobată cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr.46 din 21 ianuarie 2003, Legea drepturilor pacientului 
  • Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătăţii
  • Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale;
  • Standard minim de calitate aplicabil: Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.
  • Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 
  • Ordinul nr. 67 /21.01.2015 coroborat cu Ordinul nr. 82 /16.01.2019 și Ordinul nr. 29 /03.01.2019
  • Legea 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a ONU; 
  • Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  • Legea nr. 8/18.01.2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare; 
  • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioere;

  6.3. Legislaţia secundară:

  • Codul muncii;
  • Codul civil.

  6.4. Legislaţie terţiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale UAMSP Sânpetru):

  • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a UAMSP Sânpetru;
  • Codul Etic al personalului contractual din cadrul UAMSP Sânpetru;
  • Fișe de post

   

  1. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură

  7.1. Definiţii ale termenilor

  Nr. crt.

  Termenul

  Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

  1

  Entitate publică

  Autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public.

  2

  Procedură

  Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor.

  Compartiment = compartiment / departament, etc.;

  Conducătorul compartimentului = Director, contabil șef/ medic șef/şef comp., etc.;

  PO (Procedură Operaţională) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul Unității.

  3

  Ediţie a unei proceduri

  Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată şi difuzată.

  4

  Revizia în cadrul unei ediţii

  Acţiunile de modificare, adăugare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.

  5

  Comisia

  Comisia de monitorizare

  6

  Document

  Informația împreună cu mediul său support.

  7

  Instrucțiune de lucru

  Mod specificat de desfășurare a unui subproces. Instrucțiunile de lucru pot fi utilizate pentru descrierea în detaliu a anumitor subprocese dintr-un proces.

  8

  Gestionarea documentelor

  Multiplicarea, difuzarea, păstrarea, retragerea și arhivarea documentelor.

  9

  Persoană de referință

  Persoana din cadrul personalului compartimentului care are răspundere pentru protecția, îndrumarea și susținerea unui beneficiar.

  10

  Furnizorul serviciului

  Entitatea sau organismul responsabil pentru furnizarea serviciilor.

  11

  Beneficiarul serviciului

  Orice persoană care se află în serviciul de asistență medico-socială și beneficiază de activitățile sale.

  12

  Contract de servicii

  Este o înțelegere, acord scris care produce efecte juridice, între o unitate furnizoare de servicii de asistență medico-sociale specializate și beneficiar, prin care se stipulează condițiile în care se desfășoară activitățile de asistență socială, drepturile și obligațiile fiecăreia dintre părți.

  13

  Domiciliul

  Reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei.

  14

  Internarea / accesul

  Reprezintă modalitatea de beneficiere a unor servicii de îngrijire, servicii medicale și servicii sociale de către persoanele cu nevoi de asistență medico-sociale.

  15

  Externarea

  Reprezintă încetarea serviciilor acordate beneficiarilor și survine prin: decesul beneficiarului, transferul său în altă unitate sanitară, la cerere sau prin încălcarea Regulamentului Intern.

  16

  Evaluarea

  Este un proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială a persoanelor adulte; acesta presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării şi intervenţiei.

  17

  Evaluarea iniţială

  Este acea activitate de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu are se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri.

  18

  Nevoia specială

  Reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile pentru asigurarea integrării sociale a persoanelor care, din cauza afecţiunilor de sănătate, genetice sau dobândite pe parcursul vieţii, prezintă o dizabilitate, precum şi a persoanelor care, din diverse motive de natură socială, sunt dezavantajate în dezvoltarea personală.

  19

  Persoană cu handicap

  Sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale.

  20

  Adult

  Persoana care a împlinit vârsta de 18 ani şi a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu.

  21

  Reprezentant legal al adultului

  Soț/Soție/Copiii sau persoana desemnată potrivit legii să exercite drepturile adultului.

  22

  Familie

  Părinţii şi copiii acestora.

  23

  Familie extinsă

  Copii, părinţii şi rudele acestora până la gradul IV inclusiv.

  24

  Aparținător

  Se referă la cei care îi însoțesc pe bolnavi: rude, prieteni, reprezentanți legali, atunci cand au nevoie de depunere dosare, consultații mdicale, investigații. Aparținăorii sunt persoanele care, fiind sau nu rude cu beneficiarul de servicii sociale, și-au asumat formal sau informal sarcina de a-l sprijinii material și moral.

  25

  Abuzul

  Abuzul asupra beneficiarului presupune existenţa unor relații prin care abuzatorul deține controlul sau poate influența/manipula acțiunile adultului și a adultului cu handicap și în contextul realizării acestor relații pune în pericol, în mod voit și constient, integritatea, dezvoltarea, sănătatea sau viața persoanei.

  26

  Neglijarea

  Omisiunea voluntară sau involuntară a persoanei responsabile de a-și realiza obligațiile față de persoana asistată

  27

  Vătămare corporală

  Reprezintă vătămarea integrității corporale sau a sănătății care necesită îngrijiri medicale.

  28

  Rele tratamente aplicate

  Cazul în care dezvoltarea fizică, morală şi psihică a beneficiarului sunt primejduite grav prin măsuri sau tratamente de orice fel

  29

  Violenţă fizică

  Se exprimă prin diferite gesturi aplicate persoanei în mod intenționat de către o altă persoană, gesturi care pot merge de la pedepse corporale excesive până la comportamente extreme, care pot pune în pericol viaţa beneficiarului

  30

  Maltratarea

  Pedepse corporale care duc la alterarea gravă a stării de sănătate şi a dezvoltării fizice a beneficiarului.

   

  7.2. Abrevieri ale termenilor

  Nr. crt.

  Abrevierea

  Termenul abreviat

  1

  P.O.

  Procedura operațională

  2

  P.S.

  Procedură de sistem

  3

  E.

  Elaborare

  4

  V

  Verificare

  5

  A.

  Aprobare

  6

  Ap.

  Aplicare

  7

  Ah.

  Arhivare

  8

  UAMSP

  Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru;

  9

  SCIM

  Sistem de Control Intern Managerial

   

   

   

  1. Descrierea procedurii

  8.1. Generalităţi

  UAMSP Sânpetru promovează și aplică măsuri de protejare a beneficiarilor de servicii împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.

  Beneficiarii trăiesc în condiții de siguranță și bunăstare, orice suspiciune sau acuzație privind comiterea unui abuz fiind soluționată prompt și corect de către întregul personal, conform legislației în vigoare.

  Orice persoană are dreptul de a fi respectatat ca ființă umană, are dreptul la autodeterminare, are dreptul la integritate fizică și mentală, la securitatea persoanei sale,  are dreptul de a pretinde respectarea intimității sale, la respectarea valorilor sale morale și culturale precum și a convingerilor sale filozofice, la o protecție corespunzătoare a sănătătii asigurată prin măsuri preventive și curative care urmăresc atingerea nivelului personal optim de sănătate.

  În acordarea serviciilor este interzisă orice formă de abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant exercitate de personal asupra beneficiarilor, precum şi de beneficiari asupra personalului serviciului.

  Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să sesizeze orice formă de abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman prin prezentarea modalității de sesizare, precum şi a persoanelor care îi pot sprijini să sesizeze, încă de la încheierea contractului de servicii.

  Anual personalul este instruit cu privire la prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii, precum şi cu privire la modalităţile de încurajare a beneficiarilor să sesizeze eventualele forme de abuz la care pot fi supuşi, în familie sau în comunitate.

  Personalul este instruit cu privire la interdicția de a solicita sau accepta recompense financiare și sau materiale de la beneficiar, familia acestuia sau reprezentantul său legal.

  Toate sesizările cu privire la forme de abuz sunt verificate și analizate în regim de urgenţă.  

  Asistentul social deţine un registru de evidenţă a cazurilor de abuz săvârșite asupra beneficiarilor, în care se menţionează sesizarea, modul de soluționare și după caz instituţiile sesizate sau măsurile întreprinse.

  Orice incident deosebit care afectează beneficiarii şi personalul serviciului se consemnează într-un registru de evidenţă a incidentelor deosebite.

  Incidentele deosebite se notifică familiei beneficiarului/personalului şi organelor de specialitate, în funcţie de natura acestora (afecţiuni acute care necesită serviciile ambulanţei şi/sau internare de urgenţă în spital, accidente, deces, furturi, agresiuni și alte contravenții și infracțiuni, orice alte evenimente care afectează siguranța beneficiarilor și a personalului) în maxim 24 de ore de la constatare.

   

  8.2. Documente utilizate

  8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate

  – Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau revizia din cadrul ediţiei procedurii; intern;

  – Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii; intern;

   

  8.3. Resurse necesare

  8.3.1. Resurse materiale

  – mobilier pentru personalul comisiei şi pentru solicitanţi;

  – mobilier pentru stocarea dosarelor;

  – PC cu acces la internet (pentru accesarea poştei electronice) şi la reţeaua proprie a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru;

  – linie telefonică;

  – aparat fax;

  – copiator;

  – imprimantă;

  – rechizite specifice.

  8.3.2. Resurse umane

  – Comisia de monitorizare

  – Director

  – Şefi compartimente

  – Personalul compartimentelor implicate în desfăşurarea activităţii procedurate;

  – Alte părţi interesate.

  8.3.3. Resurse financiare

  – Conform bugetului Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru pentru anul în curs.

   

  8.4. Modul de lucru

  8.4.1. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

  Personalul de specialitate al serviciului asigură consiliere şi sprijin pentru beneficiarii care au fost supuşi abuzului, neglijării, exploatării, unui tratament inuman sau degradant si poate referi cazul beneficiarului către servicii sau specialişti din comunitate pentru o intervenţie specializată, după caz.

  Ca măsuri de prevenire a unor asemenea situaţii, medicul șef se preocupă de următoarele:

  1. Instruirea periodică a personalului privind semnele şi simptomele evocatoare de abuz, neglijare şi exploatare:

  Semne fizice (vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii etc.);

  Semne şi simptome ale bolilor cu transmitere sexuală;

  Ticuri (clipit, rosul unghiilor etc);

  Persistenţa unor senzaţii olfactive sau cutanate obsedante;

  Modificarea rapidă a dispoziţiei afective;

  Impulsivitate, agresivitate;

  Autostigmatizare, autoculpabilizare;

  Neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor şi incapacitate de a respecta un program impus;

  Dificultăţi în relaţionare şi comunicare; etc.

  1. Garantarea protecţiei beneficiarilor împotriva oricăror repercursiuni datorate sesizării unor tentative, intenţii sau situaţii de abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.

  Aplicarea drepturilor beneficiarilor şi angajaţiilor implică asigurarea acestora fără discriminare; drepturile trebuiesc respectate în mod egal.

  Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal unității.

  UAMSP Sânpetru are elaborată o Cartă a drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, care are în vedere următoarele drepturi ale beneficiarilor:

  1. dreptul de a fi consultați la toate deciziile care îi privesc;
  2. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, intim, funcțional;
  3. de a-şi exprima liber opţiunile;
  4. de a gândi şi acţiona autonom;
  5. de a fi informați cu privire la starea lor de sănătate;
  6. de a consimţi asupra serviciilor de asistență medico-socială asigurate prin contract;
  7. de a beneficia în mod egal de serviciile oferite de unitate;
  8. de a beneficia de confidentialitate privind datele personale si informaţiile medico – sociale;
  9. de a nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploataţi sexual;
  10. de a face reclamaţii si sugestii fără teama de represalii;
  11. de a nu fi exploatați economic – abuzuri privind banii, proprietațile, pretenții ce depășesc taxele convenite pentru serviciile oferite;
  12. de a fi tratați și de a avea acces la toate serviciile de asistență medico-sociale fără discriminare;
  13. de a beneficia de intimitate, de a-și manifesta liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;
  14. de a-și dezvolta talentele și abilitățile;
  15. de a-și utiliza cum doresc lucrurile personale;
  16. de a-și gestiona cum doresc resursele materiale;
  17. de a fi anunțați în scris și de a putea fi audiați cu 10 de zile lucrătoare în avans dacă vor fi excluși de la accesul şi activitățile Unității – cazuri de transfer, ori rezilierea unilaterală a contractului de servicii de asistență medico-socială;
  18. de a fi excluși/transferați din U.A.M.S.P. Sânpetru numai :
  • din rațiuni de ordin medical;
  • la dorința beneficiarului;
  • pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar, pentru ceilalți beneficiari sau pentru salariați;
  • pentru comportamente ce prejudiciază rutinele zilnice ale activităților Unității;
  • în cazuri de forță majoră – cataclisme naturale, apariția unui focar de infecție epidemică.
  1. de a practica cultul religios dorit;
  2. de a fi informați cu privire la toate activitățile ce se desfașoară în cadrul activitățile U.A.M.S.P Sânpetru;
  3. de a nu desfășura activități lucrative împotriva voinței;
  4. de a accesa toate spațiile și echipamentele comune;
  5. de a fi tratați individualizat;
  6. de a primi răspuns la toate solicitările, opiniile exprimate;
  7. dreptul la vizită;
  8. dreptul la corespondență
  9. dreptul la intimitate;
  10. de a primi cadouri sau donații;

  Furnizorul serviciului respectă drepturile beneficiarilor înscrise în Cartă. și informează beneficiarii  cu privire la drepturile înscrise în Cartă.

  UAMSP Sânpetru deţine şi aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii.

  Carta drepturilor beneficiarilor și Codul de etică sunt disponibile, pe suport de hârtie la sediul unității, beneficiarii având posibilitatea să se informeze cu privire la drepturile lor în relaţia pe care o au cu unitatea şi personalul acesteia.

  În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, unitatea deţine şi aplică un set de chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activităţile derulate.

  Modelul chestionarelor utilizate, pe suport de hârtie  şi chestionarele completate sunt disponibile la sediul serviciului social. 

  Chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor se aplică de către reprezentantul furnizorului de servicii respectiv asistentul social sau psihologul, într-o manieră care să respecte confidențialitatea.

  Rezultatele chestionarului de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor și modul în care a fost îmbunătățită acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt păstrate de către UAMSP Sânpetru și vor fi puse la dispoziția organelor de control.

  UAMSP Sânpetru încurajează beneficiarii să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activităţile derulate. și informează beneficiarii asupra modalităţii de a formula, în scris, sesizări sau reclamaţii.

  UAMSP Sânpetru ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor, beneficiarii fiind protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman 

  Conform legislației în vigoare, sesizarea unei  suspiciuni sau a unei situaţiei de abuz/ neglijare/ exploatare în care se află un beneficiar, sau angajat, poate fi făcută de către cei implicaţi sau de aparţinători, sau de orice persoană care intră în contact cu acesta. Atât angajaţii, cât şi beneficiarii trebuie să semnaleze obligatoriu orice abuz cu care prin natura profesiei, intră în contact cu beneficiarii şi au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz/neglijare.

  Beneficiarii și familiile / reprezentanții legali sunt informați, în modalități accesibile, cu privire la modalitățile de semnalare a abuzurilor, precum și cu privire la drepturile beneficiarilor.

  Beneficiarii sunt încurajați și sprijiniți să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului, a altor beneficiari din unitate sau a unor persoane din afara unității.

  Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să sesizeze orice formă de abuz.

   

  • abuzuri din partea personalului asupra beneficiarilor;
  • abuzuri din partea altor beneficiari;
  • abuzuri asupra unor persoane din afara centrului de către beneficiari;
  • abuzuri ale beneficiarilor faţă de personal;
  • abuzuri faţă de sine sau crize de autoagresivitate ale beneficiarilor.

   

  • Identificarea formelor de abuz: Definirea termenilor:
  • Abuzul fizic constă în vătămarea corporală a varstnicului în cadrul interacţiunii, singulare sau repetate, cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere sau în relaţie de încredere cu acesta, fiind un rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă beneficiarului în prezent sau în viitor.
  • Abuzul emoţional constă în expunerea repetată a beneficiarului la situaţii al căror impact emoţional depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. Abuzul emoţional vine din partea unui adult care se află în relaţie de încredere, răspundere sau putere cu beneficiarul. În mod concret, aceste acte pot fi umiliri verbale şi nonverbale, intimidări, ameninţări, terorizări, restrângeri ale libertăţii de acţiune, denigrări, acuzaţii nedrepte, discriminări, ridiculizări şi alte atitudini ostile sau de respingere faţă de beneficiar. Dacă abuzul emoţional este repetitiv şi susţinut duce la afectarea diverselor paliere ale psihicului beneficiarului (de ex. structura de personalitate, afectele, cogniţiile, adaptarea, percepţia) devenind abuz psihologic.
  • Abuzul sexual reprezintă implicarea unui beneficiar dependent în activităţi sexuale care sunt nepotrivite pentru vârsta sa sau pe care nu este în măsură să le înţeleagă, activităţi sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă ori care transgresează tabu-urile sociale legate de rolurile familiale.
  • Neglijarea se poate prezenta sub mai multe forme:
   • neglijarea alimentară – privarea de hrană, absenţa mai multor alimente esenţiale pentru organism, mese neregulate, alimente nepotrivite sau administrate necorespunzător cu vârsta și capacitatea de deservire a beneficiaruluii; 
   • neglijarea vestimentară – haine nepotrivite pentru anotimp, haine prea mari, haine murdare, lipsa hainelor;
   • neglijarea igienei – lipsa igienei corporale, mirosuri respingătoare, paraziţi;
   • neglijarea medicală – absenţa îngrijirilor necesare, omiterea vizitelor de control, neaplicarea tratamentelor prescrise de medic, neprezentarea la programe de recuperare;
   • neglijarea emoţională – lipsa atenţiei, a contactelor fizice, a semnelor de afecţiune, a cuvintelor de apreciere.

  UAMSP Sânpetru promovează și aplică măsuri de protejare a beneficiarilor împotriva oricărei forme de intimidare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant. Atât angajații cât și beneficiarii / aparținătorii acestora sunt informați în sesiuni anuale de instruire privind recunoașterea și semnalarea acestor forme de abuz.

  Totodată, angajatii UAMSP Sânpetru și beneficiarii/aparținătorii acestora sunt informați asupra faptului ca este interzisă cu desăvârșire săvârșirea oricărei forme de abuz asupra beneficiarilor.

  În situația în care abuzul raportat a fost săvârșit de un angajat al UAMSP Sânpetru, directorul, în funcție de tipul și gravitatea abuzului, va purcede la suspendarea activității anagajatul respectiv în cadrul UAMSP Sânpetru până la soluționarea reclamației, ca primă măsură de precauție. Serviciile vor fi oferite în continuare beneficiarului abuzat de către un alt angajat din cadrul unității.

  UAMSP Sânpetru ține evidența tuturor cazurilor de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare (inclusiv exploatare sexuală sau prin muncă), tratament inuman sau degradant în Registrul special de evidență a abuzurilor și incidentelor deosebite în care consemnează cazurile de abuz  identificate, cât și incidentele deosebite, instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.

  Registrul special de evidență a abuzurilor și incidentelor deosebite se află la cabinetul de asistență socială.

  Personalul care are suspiciunea sau identifică situații de abuz, neglijare și exploatare, în cadrul unității sau în afara unității, are obligația de a le semnala și de a înștiința directorul unității, conform legislației în vigoare, precum și de a le înregistra.

  Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul unității, alţi beneficiari, eventual membri de familie/reprezentanţi legali.

  Incidentele deosebite se notifică familiei beneficiarului/personalului şi organelor de specialitate, în funcţie de natura acestora (afecţiuni acute care necesită serviciile ambulanţei şi/sau internare de urgenţă în spital, accidente, furturi, agresiuni, deces, etc.), de îndată, în maxim 24 de ore de la constatare.

   

  Incidentelor deosebite sunt, în principal următoarele tipuri de situații: 

  • decesul unui beneficiar petrecut în timpul acordării serviciilor, inclusiv circumstanţele în care s-a produs;
  • îmbolnăvirile, conform normelor sistemului de sănătate;
  • răniri sau vătămări importante ori accidente;
  • contravenţii şi infracţiuni;
  • orice acuzaţii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului;

  Toate cazurile de abuz sunt înregistrate împreună cu rezultatele anchetei şi sancţiunile care au fost aplicate în „Registru privind protecţia împotriva abuzurilor”. Dacă există şi cazuri în care personalul este abuzat de către beneficiari se vor lua din nou măsuri de protecţie şi se vor aplica sancţiunile de rigoare. În cadrul unităţii noastre se asigură protecţia beneficiarilor faţă de mai multe tipuri de abuz: fizic; material; economico-financiar; psihologic; sexual; discriminare; neglijenţă; marginalizare; tratament inuman sau degradant; abuzuri care pot fi intenţionate sau neintenţionate.

  Dacă persoana instituţionalizată sau personalul a suferit un anumit tip de abuz, el trebuie să urmeze o anumită procedură, nu trebuie să reacţioneze violent, ci trebuie să facă o reclamaţie care va fi analizată şi rezolvată în mod corect. Este foarte important ca programele de asistenţă socială să cuprindă acţiuni de prevenire a unor disfuncţionalităţi sociale, prin identificarea factorilor de risc social, precum şi a persoanelor instituţionalizate cu risc de a intra într-o stare disfuncţională prin luarea unor decizii necontrolate sub impulsul unor emoţii puternice sau în necunoştinţă de cauză.

   

  Sesizările și reclamațiile sunt înregistrate în registrul de intrare – ieșire a corespondenței al UAMSP Sânpetru și primesc număr de înregistrare.

  Personalul care are suspiciunea sau identifică situații de abuz, neglijare și exploatare în care sunt implicați alți membri ai personalului din unitate, are obligația de a înștiința imediat directorul unității. În UAMSP Sânpetru este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor, aceste fapte fiind pedepsite conform legii.

  UAMSP Sânpetru asigură sprijin psihologic și consiliere beneficiarilor care au fost intimidați sau discriminați. În situația beneficiarilor abuzați, neglijați sau exploatați, unitatea asigură accesul acestora la toate serviciile.

   

   8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor

  – adultul/ și cu handicap dacă este cazul, care a suferit o formă de abuz din partea personalului, a altor beneficiari din unitate sau a unor persoane din afara unității se adresează asistentului social care consemnează sesizarea în Registrul special de sesizări și reclamații;

  – sesizarea este adusă la cunoștința directorului unității care întrunește echipa de lucru ( asistent social, psiholog, persoana de referință, asistent medical- dacă este cazul) în vederea evaluării situației de abuz;

  – se întocmește Fișa de semnalare a situației de abuz/ neglijare/ exploatare care este înaintată directorului unității;

  – dacă este necesar, directorul unității anunță după caz, salvarea, poliția și/sau procuratura. Modelul fișei de semnalare obligatorie și evaluare inițiala a situațiilor de abuz, neglijare și exploatare se afla la asistentul social al unității;

  Se iau măsurile necesare încetării abuzului, dacă este vorba de un abuz fizic din partea beneficiarilor, atunci medicii vor lua măsura de izolare a beneficiarului agresiv faţă de beneficiarul abuzat, se vor muta în saloane separate şi după caz pe secţii separate pentru evitarea, continuarea şi stoparea abuzului.

  Dacă este nevoie de schimbarea tratamentului medicamentos sau de medicaţie de urgenţă, medicii vor lua măsurile impuse de situaţie faţă de beneficiarul agresiv.

  Măsura impusă de medicul specialist va fi urmărită şi aplicată de asistentele medicale.

  În cazurile în care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarului, măsurile se decid cu respectarea normelor legale în vigoare. 

  Dacă se identifică şi se semnalează abuzuri din partea personalului faţă de beneficiari atunci se vor anunţa aparţinătorii acestora după caz (unii beneficiari nu au aparţinători) prin adrese, legături telefonice de către asistenţii sociali.

  Orice abuz dovedit este sancţionat conform cu Codul de etică şi cu normele legale în vigoare.

  Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind relaţia cu beneficiarii, înregistrarea şi rezolvarea sesizările sau reclamaţiile.

  Asistentul social monitorizează şi preia orice sesizări cu privire la orice fel de abuz şi le aduce la cunoştinţa conducerii pentru a se lua măsurile necesare încetării a oricărei forme de abuz sau neglijare faţă de beneficiari.

   

   

   

   

   

   

   

  1. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

  Nr. crt.

  Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea)

  Director

  Comisia

  Sef comp.

  Personal compartimente

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Preia lista obiectivelor specifice şi a activităţilor, lista riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice, elaborate în cadrul sistemului de control managerial;

   

   

  E

   

  2

  Prioritizează obiectivele specifice, activităţile şi riscurile din cadrul compartimentului pe care îl conduce;

   

   

  E

   

  3

  Stabileşte lista procedurilor operaţionale necesare a fi elaborate în propriul compartiment;

  A

  V

  E

  E

  4

  Desemnează persoanele responsabile pentru realizarea procedurilor şi termenele la care acestea le vor finaliza;

   

   

  E

   

  5

  Formulează observaţii referitoare la procedurile primite spre avizare în termenul stabilit;

   

   

  E

   

  6

  Avizează procedurile primite spre avizare de la alte compartimente sau de la Comisie în termenul stabilit;

   

   

  E

  E

  7

  Transmite procedurile, realizate de compartimentul propriu Comisiei;

   

   

  V

  E

  8

  Analizează oportunitatea propunerilor de revizie a procedurilor;

  A

  V

  E

  E

  9

  Coordonează realizarea la termen a procedurilor stabilite pentru compartimentul pe care îl conduce;

  V

  V

  E

   

  10

  Contribuie la identificarea şi prioritizarea obiectivelor generale ale unității şi la identificarea, evaluarea şi prioritizarea riscurilor care pot afecta obiectivele generale;

   

  V

   

  E

  11

  Participă la consultările care au loc în vederea analizei observaţiilor formulate de alte compartimente, în cazul PS/PO/PL;

   

   

  E

  E

  12

  Realizează procedurile în conformitate cu prevederile PS Proceduri la termenele stabilite;

   

   

   

  E

  13

  Prezintă procedura finalizată Comisiei în vederea avizării;

   

  V

   

  E

  14

  Formulează observaţii în legătură cu procedurile primite în cadrul compartimentului;

   

  E

  E

   

  15

  Transmite procedurile elaborate, împreună cu formularele şi anexele aferente, altor compartimente pentru formulare de observaţii şi analizează observaţiile formulate de acestea

   

   

  E

   

  16

  Participă la consultările care au loc pentru armonizarea observaţiilor şi/sau reprezintă conducătorul compartimentului la consultările privind analizarea observaţiilor formulate de alte compartimente în vederea adecvării procedurilor întocmite;

   

   

   

  E

  17

  Urmăreşte obţinerea avizelor în termenul stabilit, informând în cazul unor întârzieri conducătorul compartimentului;

   

   

   

  E

  18

  Păstrează (clasează) originalele procedurilor emise în cadrul compartimentului din care face parte

   

  Ah.

  A

  E

  19

  Verifică modul de respectare a prevederilor PS Proceduri la realizarea PS și PO, formulează observaţii dacă este cazul şi semnează pagina de gardă a procedurii;

   

  V

   

   

  20

  Distribuie procedurile, în mod controlat;

   

  Ap.

   

   

  21

  Distribuie procedura cu paginile modificate ale reviziei;

   

  Ap.

   

   

  22

  Transmite la arhivă ediţiile originale ale procedurilor retrase;

   

  Ap.

   

   

  23

  Completează la zi lista procedurilor în vigoare;

   

  Ap.

   

  Ap.

  24

  Alocă codul unei proceduri pentru a se asigura continuitatea sistemului;

   

  E

   

   

  25

  Analizează observaţiile formulate de alte compartimente şi participă la consultările organizate pentru analiza observaţiilor, în cazul procedurilor;

   

  V

   

   

  26

  înaintează spre aprobare procedurile realizate;

   

  V, Ap.

   

   

  Notă: E – elaborat, V – verificat, A – aprobat, Ap – aplicat, Ah. – arhivare

   

  1. Anexe, înregistrări, arhivări

  Nr. anexa/ cod formular

  Denumirea anexei

  Elaborator

  Aprobă

  Număr de exemplare

  Difuzare

  Arhivare

  Alte elemente

  Loc

  Perioadă

  Anexa 1, PO/04/AS-F1

  Carta drepturilor beneficiarilor

  1

  Director

  1

  Secretariatul tehnic/ Director

  Dosar benefic.

  Conform Nomenclator Arhivistic

   

  Anexa 2, PO/04/AS-F2

  Chestionar pentru identificarea riscului de abuz și exploatare

  2

  Director

  1

  Secretariatul tehnic/ Director

  Dosar benefic.

  Conform Nomenclator Arhivistic

   

  Anexa 3, PO/04/AS-F3

  Fișă semnalare a situației de abuz, neglijare, exploatare

  3

  Director

  1

  Secretar C.M/ Director

  Dosar benefic.

  Conform Nomenclator Arhivistic

   

   

  Diagrama elaborarea procedura

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Anexa 1, PO/04/AS-F1

  CARTA DREPTURILOR BENEFICIARULUI

  Beneficiarilor Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru le sunt garantate următoarele drepturi:

   

  1. dreptul de a fi consultați la toate deciziile care îi privesc;
  2. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, intim, funcțional;
  3. de a-şi exprima liber opţiunile;
  4. de a gândi şi acţiona autonom;
  5. de a fi informați cu privire la starea lor de sănătate;
  6. de a consimţi asupra serviciilor de asistență medico-socială asigurate prin contract;
  7. de a beneficia în mod egal de serviciile oferite de unitate;
  8. de a beneficia de confidentialitate privind datele personale si informaţiile medico – sociale;
  9. de a nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploataţi sexual;
  10. de a face reclamaţii si sugestii fără teama de represalii;
  11. de a nu fi exploatați economic – abuzuri privind banii, proprietațile, pretenții ce depășesc taxele convenite pentru serviciile oferite;
  12. de a fi tratați și de a avea acces la toate serviciile de asistență medico-sociale fără discriminare;
  13. de a beneficia de intimitate, de a-și manifesta liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;
  14. de a-și dezvolta talentele și abilitățile;
  15. de a-și utiliza cum doresc lucrurile personale;
  16. de a-și gestiona cum doresc resursele materiale;
  17. de a fi anunțați în scris și de a putea fi audiați cu 10 de zile lucrătoare în avans dacă vor fi excluși de la accesul şi activitățile Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru – cazuri de transfer, ori rezilierea unilaterală a contractului de servicii de asistență medico-socială;
  18. de a fi excluși/transferați din Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru numai :
  19. din rațiuni de ordin medical;
  20. la dorința beneficiarului;
  21. pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar, pentru ceilalți beneficiari sau pentru salariați;
  22. pentru comportamente ce prejudiciază rutinele zilnice ale activităților Unității;
  23. în cazuri de forță majoră – cataclisme naturale, apariția unui focar de infecție epidemică.
  24. de a practica cultul religios dorit;
  25. de a fi informați cu privire la toate activitățile ce se desfașoară în cadrul activitățile Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru;
  26. de a nu desfășura activități lucrative împotriva voinței;
  27. de a accesa toate spațiile și echipamentele comune;
  28. de a fi tratați individualizat;
  29. de a primi răspuns la toate solicitările, opiniile exprimate;
  30. dreptul la vizită;
  31. dreptul la corespondență
  32. dreptul la intimitate;
  33. de a primi cadouri sau donații;

  Anexa 2, PO/04/AS-F2

  Chestionar pentru identificarea riscului de abuz și exploatare

  în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

   

  1. Abuz fizic

  – Vă e frică de cineva ? ………………………………………………………………………………………………………………

  – V-a tras cineva vreo palmă? V-a tras de păr? V-a prins și v-a împins? V-a lovit?

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  – Ați fost închis în cameră?………………………………………………………………………………………………………….

  – Aveți acces la telefon și puteți comunica cu cine vreți? Este cineva sau ceva care vă împiedică?

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  – V-a atins cineva așa cum nu ați fi dorit? V-a forțat cineva să aveți un act sexual sau să faceți lucruri cu tentă sexuală?

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Abuz emotional

  – Vă simțiți mereu singur?……………………………………………………………………………………………………………

   – Ați fost amenințat cu pedepse, lipsă de îngrijire?…………………………………………………………………………

   – Au fost perioade când nimeni nu a vrut să vorbească cu dvs? Descrieți cum v-ați simțit? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   – Ați fost forțat să mâncați? Sau vi s-a interzis accesul la masă?………………………………………………………

   – Ce se întâmplă când nu sunteți de acord cu colegul dvs. de salon? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  – V-a pus cineva recent să semnați hârtii pe care nu le înțelegeți?…………………………………………………….

  – S-a întâmplat recent ca cineva din unitate să strige la dvs sau să vă vorbească urât, astfel încât v-ați simțit nefericit și stresat?…………………………………………………………………………………………………………….

  – S-a întâmplat recent ca cineva să vă critice și să vă amenințe, să vă poreclească, să vă înjosească, să vă facă să vă simțiți rău?……………………………………………………………………………………………………………..

  1. Neglijare

  – Este cineva care v-a împiedicat să aveți ochelarii, protezele sau aparatele ajutătoare de care aveți nevoie?……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  – Ați fost lăsat singur pentru perioade lungi de timp?………………………………………………………………………

   – Dacă aveți nevoie ca cineva să vă ajute, ce puteți face?……………………………………………………………….

   – Cum puteți obține ajutorul de care aveți nevoie?…………………………………………………………………………

  1. Abuz financiar

  – V-a luat cineva lucruri care vă aparțin sau bani fără să vă ceară consimțământul?……………………………

  – Trebuie cineva să vă ajute în chestiunile financiare? Sunteți mulțumit de aceasta?…………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  – V-a solicitat cineva să-i împrumutați bani pe care ulterior nu vi i-a mai restituit? ……………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  – Sunt persoane care vă cer bani sau favoruri pentru a vă face anumite servicii de care aveți nevoie (cumpărături, spălat, îmbrăcat etc.) ?…………………………………………………………………………………………….

  – Puteți să-mi spuneți dacă recent s-a întâmplat ca cineva să facă ceva împotriva voinței dvs? Descrieți……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   – Este cineva apropiat de dvs care are probleme de control al nervilor sau consumă prea mult alcool sau are probleme psihice? Cum se reflectă aceasta asupra dvs?………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  Nume și prenume: ………………………………………………………….

  Vârsta:……………………………

  Data: ……………………….

   

   

  Anexa 3, PO/04/AS-F3

  Nr………………… / ……………………………….

   

  FIȘĂ – SEMNALARE A SITUAȚIEI DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOTARE

  Toate datele dvs. sunt confidențiale. Persoanele (beneficiarii de servicii) care formulează sesizări se obligă să furnizeze informații reale privind identitatea și datele de contact și să utilizeze un limbaj decent.

  Sesizările scrise neglijent, sau care conțin obscenități nu vor fi tolerate. Sesizările care nu țin de activitățile derulate de către Unitatea de Asistență Medico-Sicială de Pneumoftiziologie Sânpetru vor fi ignorate.

  Conform art.2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor cu modificările și completările ulterioare, prin PETIȚIE se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin e-mail, pe care un cetățean o poate adresa la instituțiile publice.

  Datele dvs. pentru a putea fi contactat

  Prenume         ………………………………………………………….

  Nume             ………………………………………………………….

  Telefon           ………………………………………………………….

  Email             ………………………………………………………….

  Adresa            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Detalii cu privire la aspectele reclamate

  Persoana / persoanele care a / au săvârșit abuzul / neglijarea sau exploatarea față de Dvoastră

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Data constatării săvârșirii abuzului / neglijarea sau exploatarea …………………………………………

  Descriere abuzul / neglijarea sau exploatarea

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Descrierea prejudiciului cauzat

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Data completării Fișei de semnalare ………………………………….

  Întocmit,

  Numele și Prenumele …………………………………………………………..

  Semnătură ………………………………………………

  Sunt de acord ca datele mele personale să fie folosite în scopul rezolvării reclamației expediată pe această cale.

   

Skip to content