DECIZIE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT

PROIECT REPARATII CAPITALE, MODERNIZARE SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A UNITATII DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SANPETRU

Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investitii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice

Operațiunea B – Clădiri publice

Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

DECIZIE NR. 105 / 22.11.2017

PREAMBUL

Directorul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru având în vedere ACORDUL DE PARTENERIAT cu JUDETUL BRAȘOV, prin Consiliul Judetean Brașov

DECIDE

ART 1. Se aprobă proiectul “REPARATII CAPITALE, MODERNIZARE SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A UNITATII DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SANPETRU” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Judeţul Braşov – lider de proiect şi Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat 17543/22.11.2017 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului REPARATII CAPITALE, MODERNIZARE SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A UNITATII DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SANPETRU, în cuantum de 8.584.757,90 lei (inclusiv TVA).

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unitații de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, reprezentând contribuția de 0,05% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.541,60 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului REPARATII CAPITALE, MODERNIZARE SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A UNITATII DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SANPETRU.

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului REPARATII CAPITALE, MODERNIZARE SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A UNITATII DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SANPETRU, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al județului Brașov.

ART 7. Se împuternicește Dl. Adrian-Ioan VEȘTEA, Presedintele Consiliului Județean Brașov să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Consiliului Județean Brașov şi al Partenerului.

ART 8. Prezenta Decizie se va comunica către :

– Consiliului Județean Brașov

ART 9. Prezenta Decizie va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Unitați de Asistența Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru şi publicare pe site-ul propriu al instituției.

DIRECTOR

BRATOSIN LAURA-IOANA