ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

In conformitate cu prevederile HG 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru organizează concurs, pentru ocuparea pentru perioadă nedeterminată,  a următoarelor posturi vacante:

 • Infirmieră – 1 post;
 • Bucătar – 1 post;
 • Ingrijitoare – 2 posturi.

A. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

1.Condiții generale

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt:

a) Infirmieră, perioadă nedeterminată:

 • Absolvire studii medii;
  • Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
  • Minim 5 ani vechime în specialitate
   • Bucătar, perioadă nedeterminată:

–     Adeverință absolvire școală generală;

 • Acte de studii (calificare) care oferă dreptul exercitării meseriei de bucătar;
  • Minim 5 ani vechime în specialitate.

c) Ingrijitoare, perioadă nedeterminată:

–      Adeverință absolvire școală generală;
–      Minim 5 ani vechime în specialitate.

Îndeplinirea condițiilor de participare (generale și specifice) sunt obligatorii pentru înscrierea la concurs.

B. DOSARUL DE INSCRIERE trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor conform condițiilor specifice din anunț;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, conform condițiilor specifice din anunț – în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de selectie cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării interviului.

Documentele solicitate la dosar vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de inscriere se va depune la secretariatul unității din Sânpetru, Str. Meschendorfer, Nr443A sau va fi transmis prin e-mail la adresa: uamsbrasov@gmail.com până la data de 01.04.2022, ora 15:00.

C. CALENDARUL DESFĂȘURARE A PROBELOR DE CONCURS*:

 • 01 APRILIE 2022, ora 15:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 APRILIE 2022, ora 09:00  – afișarea selecției dosarelor
 • 05 APRILIE 2022, ora 09:00 – probele scrise
 • 05 APRILIE 2022, ora 13:00 – afișarea rezultatelor probelor scrise
 • 06 APRILIE 2022, ora 13:00 – probele interviu
 • 06 APRILIE 2022, ora 15:00 – afișarea rezultatelor probelor interviu
 • 07 APRILIE 2022, ora 15:00 – afișarea rezultatelor finale ale concursurilor.

*Probele de concurs pentru fiecare post se vor desfășura SIMULTAN. În cazul in care calendarul desfăsurării probelor de concurs vor suferi modificări acestea vor fi afișate la sediul unității și pe pagina de internet www.uamsp.ro.

D. BIBLIOGRAFIA și TEMATICA CONCURSURILOR:

I. INFIRMIERĂ

Bibliografia:

 • Programul national de pregatire a infirmierelor- 2012 OAMMR
 • Ordinul 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea  în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mainilor, etc.
 • Ordinul 1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activităti medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitătile medicale.
 • Ordinul 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
 • Legea  319/14.07.2006 privind securitatea si sănătatea in muncă.
 • Legea pacientului 46/21.01.2003 actualizată pană la data de 07.04.2016.

Tematica concursului:

 • Atribuții de serviciu infirmieră
 • Norme tehnice, curățarea, dezinfecția si proceduri  recomandate pentru dezinfecția mainilor in funcție de nivelul de risc.
 • Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.
 • Norme de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale.
 • Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea in muncă.
 • Definiții, drepturi și obligații pacienți.

II. BUCĂTAR

Bibliografia:

 • Ordinul  976/16.12.1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
 • Hotărîrea 924/11.08.2005 privind aprobarea  Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
 • Legea 319/14.07.2006 privind securitatea si sănătatea in muncă.
 • Legea 98/1994 republicată in 2008 privind stabilirea si sancționarea contravențiilor la Normele legale de igienă si sănatate publică.
 • Legea 98/1994 republicată in 2008 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la Normele legale de igienă și sănătate publică.
 • Ordinul 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea  în unitățile sanitare publice, private, evaluarea eficacității, etc.

Tematica concursului:

 • Norme igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
 • Reguli privind igiena produselor alimentare.
 • Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă.
 • Contravenții la Normele de igienă privind alimentele și protecția sanitară a acestora.
 • Norme tehnice, curățarea, dezinfecția si proceduri  recomandate pentru dezinfecția mainilor in funcție de nivelul de risc.

III. INGRIJITOARE

Bibliografia:

 • Ordinul 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea  în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mainilor, etc.
 • Ordinul 1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activităti medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitătile medicale.
 • Ordinul 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
 • Legea  319/14.07.2006 privind securitatea si sănătatea in muncă.
 • Programul national de pregatire a infirmierelor- OAMMR

Tematica concursului:

 • Norme tehnice, curățarea, dezinfecția si proceduri  recomandate pentru dezinfecția mainilor in funcție de nivelul de risc.
 • Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.
 • Norme de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale.
 • Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea in muncă.
 • Ingrijiri al pacientilor.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unității de Asistență Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, str. Meschendorfor, nr. 443A, Sânpetru, la numărul de telefon 0268/360.664 compartimentul RUNOS.

Intocmit,          

RAPCEA  Alina                                                                                    
Referent de specialitate

Aprobat,

Director,                                                                                                
BRATOSIN LAURA IOANA