ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

In conformitate cu prevederile HG 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru organizează concurs, pentru ocuparea pentru perioadă nedeterminată,  a următorului post vacant:

 • Inspector achizitii publice – 1 post;

A. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

1.Condiții generale

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt:

a) Inspector achiziții publice, perioadă nedeterminată:

 • Licențiat intr-una din specializările domeniului economic
  • Minim 7 ani vechime in domeniul achizitiilor (ofertare, contractare, achizitii, negociere, etc.)
  • Cunoștințe temeinice de operare PC-MS Office (Word, Excel, Internet, Outlook) și cunosterea programului centralizat de achiziții publice SEAP.

Îndeplinirea condițiilor de participare (generale și specifice) sunt obligatorii pentru înscrierea la concurs.

B. DOSARUL DE INSCRIERE trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor conform condițiilor specifice din anunț;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, conform condițiilor specifice din anunț – în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de selectie cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării interviului.

Copiile documentelor solicitate la dosar vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de inscriere se va depune la secretariatul unității din Sânpetru, Str. Meschendorfer, Nr443A sau va fi transmis prin e-mail la adresa: uamsbrasov@gmail.com până la data de 21.03.2022, ora 15:00.

C. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE CONCURS:

 • 21 MARTIE 2022, ora 15:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 MARTIE 2022, ora 09:00  – afișarea selecției dosarelor
 • 23 MARTIE 2022, ora 09:00 – proba scrisă
 • 23 MARTIE 2022, ora 11:00 – afișarea rezultatelor probei scrise
 • 24 MARTIE 2022, ora 11:00 – proba practică
 • 24 MARTIE 2022, ora 13:00 – afișarea rezultatelor probei practice.
 • 25 MARTIE 2022, ora 13:00 – proba interviu.
 • 25 MARTIE 2022, ora 15:00 – afișarea rezultatelor probei interviu.
 • 28 MARTIE 2022, ora 15:00 – afișarea rezultatelor finale ale concursului.

*În cazul in care calendarul desfăsurării probelor de concurs vor suferi modificări acestea vor fi afișate la sediul unității și pe pagina de internet www.uamsp.ro.

D. BIBLIOGRAFIA și TEMATICA CONCURSULUI:

Bibliografia:

 1. LEGE Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 2. HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile public
 3. LEGE Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
 4. Sistemul Electronic de Achiziții Publice: MANUALUL DE UTILIZARE a platformei SEAP de către autoritatea contractantă disponibil pe www.e-licitație.ro.

Tematica concursului:

 1. Norme și procedure reglementate de legislația aplicabilă privind activitatea de achiziție publică a bunurilor și serviciilor/ lucrărilor;
 2. Răspunderea persoanelor cu atribuții de achiziție public pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică a bunurilor/serviciilor/lucrărilor derulate de instituțiile publice;
 3. Modalitatea de stabilire a procedurilor de achiziție publică, verificarea documentelor participanților la procedura de achiziție, documentele și cronologia documentelor ce se intocmesc în efectuarea unei achiziții publice, modalități de evaluare a ofertelor participante la procedura de achiziție publică;
 4. Redactare text Microsoft Word, utilizarea funcțiilor Microsoft Excel, lucrul cu tabele, utilizarea e-mail-ului pentru corespondența curentă in limita competențelor;
 5. Sistemul electronic de achizitii publice: intocmirea și afișarea pe platform SEAP unui anunt de publicitate/anunț de intenție/anunț de participare, actor: Autoritatea contractantă. Manualul este disponibil pe site-ul: www.e-licitatie.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unității de Asistență Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, str. Meschendorfor, nr. 443A, Sânpetru, la numărul de telefon 0268/360.664 compartimentul RUNOS.

Întocmit,

Referent de specialitate

Rapcea Alina