ANUNȚ CONCURS pentru ocuparea funcției de asistent medical medicină generală

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

 • asistent medical medicină generală, PL – 1 post.

A. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

1.Condiții generale

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 1. Condiţiile specifice:;
  • diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitatea asistent medical generalist
  • vechime minim 1 an în specialitate.

Îndeplinirea condițiilor de participare (generale și specifice) sunt obligatorii pentru înscrierea la concurs.

B. DOSARUL DE CONCURS

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae
 8. Adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. conform Hot. 35/2015 in original și Certificatul de membru cu avizul pe 2020 eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. in copie

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile documentelor solicitate la dosar vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

C. CALENDARUL DE CONCURS

 • 08 decembrie 2020, ora 15:30 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 decembrie 2020 – afișarea selecției dosarelor
 • 10 decembrie 2020 – afișare rezultate contestații selecție dosare
 • 14 decembrie 2020, ora 09:00 – proba scrisă
 • 14 decembrie 2020, ora 13:00 – afișare rezultate proba scrisă
 • 15 decembrie 2020 – afișare rezultate contestații proba scrisă
 • 16 decembrie 2020, ora 09:00- proba interviu
 • 16 decembrie 2020, ora 13:00 – afișare rezultate proba interviu.
 • 17 decembrie 2020 – afișare rezultate contestații proba interviu.
 • 18 decembrie 2020 – afișarea rezultatelor finale ale concursului.

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obținut la fiecare probă este de 50 puncte.

D. TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

Detalii privind tematica și bibliografia concursului sunt disponibile la avizier sau accesând pagina oficiala: www.uamsp.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unității de Asistență Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, str. Meschendorfor, nr. 443A, Sânpetru, la numărul de telefon 0268/360.664 compartimentul RUNOS, fax 0268/360.412.

Intocmit,
RAPCEA  Alina
Referent de specialitate

Aprobat,
Director,
BRATOSIN LAURA IOANA

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 1. Manual de medicina interna pentru cadre medii – Corneliu Borundel, Ed. Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2011
 2. Tehnici de evaluare si ingrojiri acordate de asistentii medicali – Lucretia Titirca

Legislație:

 1. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
 2. 1226 din 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.
 3. 961 din 19 august 2016 privind aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare  pentru testele de evaluare a eficienteiprocedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor in fuctie de nivelul de risc, metode de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;
 4. Ordonanta de urgent nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist , a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, modificata si completata cu Legea nr. 278/2015
 5. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientilor , cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. HG nr.412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala.

 

Vizat,
Medic Sef,
Dr. Cardos Laura

Aprobat,
Director,
BRATOSIN LAURA IOANA