Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat (bucătar)

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat (bucatar) , perioadă determinată – 1 post;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt:

 • Acte de studii (calificare) care oferă dreptul exercitării meseriei bucătar;
 • Minim 1 an vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform următorului calendar:

24 iunie 2019, ora 09:00     – termenul limită pentru depunerea dosarelor;

24 iunie 2019, ora 15:30     – afișarea selecției dosarelor

25 iunie 2019, ora 09:00     – proba scrisă

25 iunie 2019, ora 12:00     – afișarea rezultatelor proba scrisă

26 iunie 2019, ora 12:00     – proba interviu.

26 iunie 2019, ora 15:00     – afișarea rezultatelor proba interviu

27 iunie 2019, ora 15:00     – afișarea rezultatelor finale ale concursului..

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile documentelor solicitate la dosar vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice și bibliografia concursului sunt disponibile la avizier sau accesând pagina oficiala: www.uamsp.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Unității de Asistență Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, str. Meschendorfor, nr. 443A, Sânpetru, la numărul de telefon 0268/360.664 departamentul RUNOS.

 

Întocmit,
RAPCEA  Alina
Referent de specialitate RU

Aprobat,
Director,
BRATOSIN Laura Ioana

BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT- BUCĂTAR

BIBLIOGRAFIE:

 

 1. Hotărârea nr. 924 din 11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
 2. ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.
 3. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.
 4. ORDINUL nr. 976 din 16 decembrie 1998 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.

TEMATICA:

 

 1. Hotărârea nr. 924 din 11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
 2. ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.
 • I, II, III din anexa nr.1; 3.
 1. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.
 • IV – Obligațiile lucrătorilor;
 1. ORDINUL nr. 976 din 16 decembrie 1998 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.
 • De la art.1 la art. 5;
 • Anexa NORME DE IGIENĂ privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor – cap.I, II, III, IV.

 

 

Intocmit de,
RAPCEA Alina

Referent de specialitate