Concurs pentru ocuparea funcției de infirmiera

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de infirmiera (1 post)

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, vacante, de infirmiera (1 post) perioadă nedeterminată , sunt:

 • nivel de studii – certificat de absolvire a unui curs de infirmiere organizat de o instituţie acreditată ;
 • vechime în specialitate de minim 5 ani;

Concursul se va organiza conform următorului calendar :

 • 10 august 2018 – data limită de depunere a dosarelor;

 • 14 august 2018 – afişare selecţie dosare;

 • 23 august 2018, ora 11.00- proba scrisă;

 • 24 august 2018, ora 11.00- proba practică;

 • 24 august 2018, ora 15.00– proba interviu.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie si original;

 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și profesionale și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Bibilografia concursului pentru ocuparea funcţiei contractuala vacante de execuţie de infirmiera va fi afişată pe site-ul unităţii www.uamsp.ro

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unității de Asistență Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, str. Meschendorfor, nr. 443A, Sânpetru, la numărul de telefon 0268/360.664, fax 0268/360.412.

DIRECTOR, BRATOSIN LAURA IOANA

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS INFIRMIERA

 1. ORD. 1101/2016 PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI LIMITARE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE IN UNITATILE SANITARE;
 1. ORD. 961/19.08.2016 PRIVIND APROBAREA NORMELOR TEHNICE PRIVIND CURATAREA, DEZINFECTIA SI STERILIZAREA IN UNITATILE SANITARE PUBLICE SI PRIVATE, TEHNICI DE LUCRU SI INTERPRETARE PENTRU TESTELE DE EVALUARE A EFICIENTEI PROCEDURILOR RECOMANDATE PENTRU DEZINFECTIA MAINILOR, ETC
 1. LEGEA 46/2003 – PRIVIND DREPTURILE PACIENTILOR CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE;
Avizat medic sef sectie, DR. LAURA CARDOS
Aprobat director, LAURA IOANA BRATOSIN