Anunţ angajare – muncitor calificat III –bucătar şi referent de specialitate II

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat III –bucătar (1 post) şi referent de specialitate II (1 post)

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, vacante, muncitor calificat III –specialitatea bucătar (1 post) perioadă nedeterminată , sunt:

 • nivel de studii – certificat de calificare – bucătar;
 • vechime minimă în specialitate de 10 ani;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate II (1 post) perioadă nedeterminată, sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, în specialitatea ştiinţe economice/ştiinţe juridice ;

 • vechime minimă în specialitate de minim 10 ani;

Concursul se va organiza conform următorului calendar :

 • 15 mai 2018 – data limită de depunere a dosarelor;

 • 18 mai 2018 – afişare selecţie dosare;

 • 30 mai 2018, ora 11.00- proba scrisă;

 • 31 mai 2018, ora 11.00- proba practică;

 • 31 mai 2018, ora 15.00– proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie si original;

 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și profesionale și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Bibilografia concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de execuţie de muncitor calificat III –bucătar şi de referent de specialitate II va fi afişată pe site-ul unităţii www.uamsp.ro

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unității de Asistență Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, str. Meschendorfor, nr. 443A, Sânpetru, la numărul de telefon 0268/360.664, fax 0268/360.412.

DIRECTOR

BRATOSIN LAURA IOANA