Concurs pentru ocuparea postului de functionar administrativ

Proces Verbal selectie dosare   

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de functionar administrativ cu studii medii (1 post) .

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor ap arținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • d) are capacitate deplină de exercițiu;

 • e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de functionar administrativ (1 post) pe o perioada nedeterminata , sunt:

 • studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 • certificat de competență recunoscut in domeniul secretariatului ,utilizarii calculatoarelor sau sistemelor computerizate ;
 • experienta in departamentul administrativ , cunostinte tehnice;
 • operare PC: Microsoft Office ;
 • vechime minimă in munca de 15 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 august 2017 – data limită de depunere a dosarelor;

 • 28 august 2017 – afisare selectie dosare

 • 04 septembrie 2017, ora 11.00- proba scrisă;

 • 04 septembrie 2017, ora 13.00- proba practica;

 • 04 septembrie 2017, ora 15.00– proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie si original;

 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și profesionale și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unității de Asistență Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, str. Meschendorfor, nr. 443A, Sânpetru, la numărul de telefon 0268/360.664, fax 0268/360.412.

DIRECTOR,  BRATOSIN LAURA IOANA

Bibliografie concurs functionar administrativ

 • Legea nr. 311/2003 –Legea Contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
 • Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamen-telor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
 • HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora modificat de HG 343/2017
 • OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 • Legea 153/2017 privind vsalarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
 • Legea 250/2016 privind salarizarea personalului din sistemul de sanatate
 • HG nr 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala
 • HG 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara cu modificarile ulterioare HG 932/2016

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon –  0268360664